Dịch Covid-19 sẽ khiến nhà ở giảm mạnh trong thời gian tới?