EC đệ trình Hiệp định Tự do Thương mại để ký và hoàn tất tiến trình