Nói chồng ca sĩ Thu Minh là doanh nhân lớn, đại gia Việt sẽ cười ngất