Cánh đồng mùi già hơn 40.000m2 phục vụ dân tắm Tết - VietNamNet