Phúc XO bán Vision biển “ngũ quý 8” giá 200 triệu đồng làm từ thiện