Hậu chơi Tết, làm thế nào để biết mình bị phạt nguội?