Không khí Hà Nội ô nhiễm báo động, khẩu trang thường không tác dụng