Thành viên ban nhạc do Kim Jong Un lập được thăng chức