Sao HAGL, bầu Đức làm điều đặc biệt trước khi lên tuyển Việt Nam - VietNamNet