Tuyển Việt Nam tới Thái Lan: Đặng Văn Lâm tươi nhất