VFF đạt chỉ tiêu tài chính, đủ trả lương thầy Park