U23 Việt Nam đã có 2 triệu USD, nhận tiền trước Tết