HAGL 5-1 Hải Phòng: Minh Vương, Văn Toàn giúp HAGL thắng khó tin