Thủ tướng đặt kỳ vọng vào các nhà đầu tư đến Hà Giang