'Công an là lực lượng trọng yếu tuyệt đối tin cậy của Đảng' - VietNamNet