Cử tri đảo Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước - VietNamNet