Quyền Vụ trưởng Nguyễn Minh Mẫn nhận danh hiệu Lao động tiên tiến