xã hội chủ nghĩa

Cập nhập tin tức xã hội chủ nghĩa

Văn hoá còn thì dân tộc còn

Tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; “văn hoá còn thì dân tộc còn”, văn hóa “thực sự là nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển”, và “soi đường cho quốc dân đi”.

Cách mạng tháng Mười Nga mang giá trị nhân đạo, nhân văn

Đã có nhiều cuộc cách mạng, nhưng chưa hề có cuộc cách mạng nào mang giá trị nhân đạo, nhân văn như cách mạng tháng Mười Nga.

Cùng điểm xuất phát, có nước đã tiến lên thần kỳ

Định hướng XHCN được hiểu như thế nào? Đây là luận điểm còn nhiều tranh luận, còn nhiều phản biện nhất. Đó cũng là tất yếu trên con đường tìm ra chân lý.