Theo ông Đinh Hải Đăng, đại diện Vụ Khoa học công nghệ (KHCN), Bộ TT&TT, Chính phủ đã có Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Các chương trình, kế hoạch có quan điểm ứng dụng các công nghệ mới, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến phối hợp với đào tạo, bồi dưỡng nhân lực để đưa năng suất lao động trở thành động lực phát triển trong các ngành, lĩnh vực. 

Bộ TT&TT đã có các định hướng trong triển khai hoạt động thúc đẩy năng suất chất lượng lĩnh vực TT&TT.


 
Hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn hóa, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng góp phần vào tăng trưởng kinh tế.
 
Đại diện Vụ KHCN cho biết, Bộ TT&TT đã có các định hướng trong triển khai hoạt động thúc đẩy năng suất chất lượng lĩnh vực TT&TT, Cụ thể, Bộ TT&TT đề xuất, xây dựng các chính sách, cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới để thúc đẩy năng suất và chất lượng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ lĩnh vực thông tin và truyền thông. Nghiên cứu, đề xuất chính sách thử nghiệm công nghệ để nâng cao năng suất chất lượng. Đồng thời, phối hợp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan.
 
Về tiêu chuẩn hóa, Bộ TT&TT xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực thông tin và truyền thông đáp ứng nhu cầu quản lý, phù hợp thực tiễn phát triển và đảm bảo hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, khu vực. Hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp và các hệ thống chất lượng phù hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp thông tin và truyền thông. Đồng thời, tổ chức tập huấn, đào tạo các chuyên gia về tiêu chuẩn hóa, quản lý chất lượng và đánh giá sự phù hợp lĩnh vực thông tin và truyền thông…
 
Nhấn mạnh tới hoạt động nghiên cứu phát triển, ông Đăng cho biết Bộ TT&TT định hướng các nghiên cứu, ứng dụng các công cụ, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thông tin và truyền thông hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh tại các doanh nghiệp. Đồng thời, thiết lập khung tiêu chuẩn, nền tảng tiêu chuẩn cho các hệ thống, dịch vụ phục vụ sản xuất thông minh và nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ xanh vào phát triển sản xuất và ứng dụng trong cộng đồng.
 
Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về việc ứng dụng các nền tảng số trong quản trị doanh nghiệp phục vụ nâng cao năng suất chất lượng chuyên ngành thông tin và truyền thông. Tăng cường năng lực của các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong nước là nhiệm vụ được Bộ TT&TT đưa vào kế hoạch.

Theo đó, việc xây dựng hệ thống các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong nước đủ đánh giá các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành thông tin và truyền thông. Nghiên cứu, hướng dẫn xây dựng phòng thí nghiệm/thử nghiệm trọng điểm/chuyên ngành theo định hướng chung của nhà nước. 
 
Bộ TT&TT cũng sẽ phối hợp, hỗ trợ các tổ chức đánh giá sự phù hợp của cơ quan nhà nước có chính sách, cơ chế để bù đắp chi phí và tái đầu tư; cho phép các trường đại học, viện nghiên cứu khai thác, sử dụng…Đồng thời, nghiên cứu, mở rộng và khai thác năng lực của các tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau để phục vụ xuất nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa để giảm chi phí, tiết kiệm thời gian để phục vụ người tiêu dùng.
 
Về công tác thông tin, tuyên truyền về năng suất chất lượng được chú trọng, tăng cường. Theo đó, các chương trình truyền thông, phổ biến kiến thức chung về thúc đẩy năng suất chất lượng sẽ được chú trọng. Ngoài ra, tăng cường phổ biến các mô hình, giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ để nâng cao nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tổ chức các diễn đàn, hội thảo… về năng suất chất lượng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.