- ĐHQG Hà Nội vừa công bố dữ liệu kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh ĐH hính quy đợt 1 năm 2016. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 124/140 điểm.

Kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh đại học chính quy đợt 1 năm 2016 của ĐHQG Hà Nội diễn ra từ ngày 5-15/5/2016.

Sau khi kỳ thi kết thúc, ĐHQG Hà Nội đã tiến hành phân tích tình hình dự thi của thí sinh và kết quả thi của thí sinh.

Kết quả, bài thi Ngoại ngữ, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 15842, số thí sinh dự thi là 15443, đạt 97,4%.

Bài thi đánh giá năng lực, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 52850, số thí sinh dự thi là 51131, đạt 97,1%.

Thống kê dữ liệu điểm thi cho thấy tổng số thí sinh đạt từ 40 điểm trở lên ở môn Ngoại ngữ là 75,3% (trên tổng điểm 80); Điểm trung bình là 48,8 điểm trong đó điểm phổ biến mà thí sinh đạt được là 51 điểm; 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 80/80 điểm; 1 thí sinh đạt 79/80 điểm.

Về bài thi đánh giá năng lực, thống kê dữ liệu điểm thi cho thấy: điểm trung bình của toàn bộ thí sinh là 75,2 (trên tổng 140); tổng số thí sinh đạt từ 70 điểm trở lên là 64,82%, trong đó điểm phổ biến mà thí sinh đạt được là từ 64 - 87 điểm.

Thí sinh đạt điểm cao nhất là 124/140 điểm.

Kết quả phân tích điểm cho thấy phổ điểm bài thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2015 và đợt 1 năm 2016 hầu như không có sự khác biệt, phổ điểm của cả hai năm đều có phân bố chuẩn, cân đối cả hai phía.

  • Văn Chung