90 năm Đảng dũng cảm vượt qua chính mình, làm nên lịch sử

90 năm - một chặng đường dài. Đảng Cộng sản Việt Nam, với một bức tranh lịch sử, có nhiều màu sáng chói và lẫn cả những màu đen. Từ cách Đảng nhận ra sai lầm, ta thấy ở Đảng một sự dũng cảm.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930, do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập, tồn tại và phát triển cho tới nay đã tròn 90 năm.

Tháng 10/1930, BCH TƯ lâm thời họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Trần Phú, quyết định đổi tên từ Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

Năm 1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành chính quyền, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á. Tiếp theo, Đảng lãnh đạo cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Năm 1951, cuộc kháng chiến trên đà thắng lợi, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đảng họp đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2, quyết định đổi tên từ Đảng Cộng sản Đông Dương thành Đảng Lao động Việt Nam.

Năm 1954, cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, nước ta bị chia cắt, miền Bắc được giải phóng, Đảng lãnh đạo xây dựng CNXH ở miền Bắc và cuộc chiến tranh giải phóng ở miền Nam.

Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Người để lại một bản di chúc mà nội dung tựa như Cương lĩnh tổng quát xây dựng đất nước sau ngày thống nhất. 

Năm 1975, Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước toàn thắng. Đất nước hòa bình thống nhất.

Năm 1976, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 của Đảng dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Lê Duẩn quyết định đổi tên Đảng từ Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam, đổi tên nước từ Việt Nam dân chủ cộng hòa thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại hội đã quyết định đường lối chiến lược xây dựng nước Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội.

Trải qua 10 năm, hai nhiệm kỳ lần thứ 4 và lần thứ 5, Đảng lại phải làm hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và Tây Nam; trong nước thì rơi vào tình trạng khủng hoảng về kinh tế, ngoài thì bị bao vây cấm vận.

Năm 1986, khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng. Trong Báo cáo chính trị do Tổng bí thư Trường Chinh trình bày đã ghi rõ: “…trong mười năm qua đã phạm nhiều sai lầm trong việc xác định mục tiêu và bước đi về xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, cải tạo XHCN và quản lý kinh tế”. Báo cáo chính trị đã nhấn mạnh “Đổi mới tư duy, nâng cao phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân là nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng… Đối với nước ta, đổi mới đang là yêu cầu bức thiết có ý nghĩa sống còn”.

Công cuộc đổi mới được tiến hành từ Đại hội 6 (1986) tới Đại hội 12 (2016), qua 7 nhiệm kỳ.

Năm 2016, tại Đại hội 12, văn kiện của Đảng đã ghi: “Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn”.

Riêng về thực trạng của Đảng, ngày 21/5/2012, BCH TƯ lần thứ 4 khóa 11 đã nhìn thẳng vào sự thật thừa nhận: Tuy đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhưng bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...

Sau đó, nghị quyết TƯ 4 khóa 11 lại tiếp tục chỉ ra một cách cụ thể chi tiết những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, về tự diễn biến, trong đó chỉ ra hiện tượng đáng báo động như lợi ích nhóm, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.

10 năm đưa hai nghị quyết TƯ 4 vào cuộc sống, một lần nữa Đảng lại có sự tự chỉ trích, tự phê bình, dũng cảm mong tẩy rửa khỏi đầu óc và cơ thể mình những sai lầm, thậm chí dũng cảm đưa những đảng viên, cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao vào lò thiêu của cách mạng.

Tính đến hội nghị lần thứ 11 BCH TƯ khóa 12 đã cho thấy kể từ đầu nhiệm kỳ khoá 12 đến 7/11/2019, tổng số cán bộ, đảng viên đã bị xử lý kỷ luật là 53.107, BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UB Kiểm tra TƯ đã thi hành kỷ luật 70 cán bộ cao cấp thuộc diện trung ương quản lý trong đó có 1 ủy viên Bộ Chính trị và 4 ủy viên TƯ khoá 12, 14 nguyên ủy viên TƯ, 1 nguyên phó thủ tướng, 5 bộ trưởng và nguyên bộ trưởng, 2 bí thư tỉnh uỷ, 5 nguyên bí thư tỉnh uỷ và 17 tướng lĩnh; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự… Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã kỷ luật 7 tổ chức đảng. 

90 năm - một chặng đường dài, Đảng Cộng sản Việt Nam, với một bức tranh lịch sử, có nhiều màu sáng chói và lẫn cả những màu đen!

Từ cách Đảng biết nhận ra sai lầm, dám công khai nhận ra sai lầm ta thấy ở Đảng một sự dũng cảm!

Từ cách Đảng thể hiện sự cố gắng tìm ra cách sửa chữa ta thấy ở Đảng một sự thông minh!

Sự vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, sức mạnh để Đảng trở nên vĩ đại chính là như thế!

Không ai khác, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả lời khẳng định “Đảng ta thật vĩ đại”, 8 năm sau (năm 1968, trước khi qua đời 1 năm) Người tiếp tục khẳng định: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Chống chủ nghĩa cá nhân - kẻ thù bên trong của mỗi cán bộ, đảng viên là cuộc đấu tranh vô cùng gian khổ, nhiều khi đau đớn, nhưng đó chính là nỗi đau để trở thành vĩ đại.

Lịch sử đã minh chứng hùng hồn rằng: Không có gì làm cho nhân loại vĩ đại hơn là vượt qua những cơn đau vĩ đại, cơn đau của sự sinh thành và phát triển, cơn đau để chính nghĩa thắng gian tà, để cái thiện nở hoa và cái ác lụi tàn!

2020, chúng ta vẫn vững tin và hy vọng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam bước sang tuổi 91, khi trời đất đã vào xuân, cỏ cây hoa lá lại hồi sinh, đơm hoa kết trái, những người cộng sản hiện nay biết dũng cảm vượt qua chính mình, biết theo gương các thế hệ cha ông để một lần nữa làm cho Đảng tiếp tục làm nên sự nghiệp vĩ đại của thời đại mới - thời đại mà nhân loại đang bước sang cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với ánh sáng của trí tuệ và phồn vinh.

Trần Đình Huỳnh  (Nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng)

Điểm chung cuộc đời 5 nguyên Tổng bí thư

Điểm chung cuộc đời 5 nguyên Tổng bí thư

Mỗi tấm ảnh, hiện vật tái hiện ký ức về những con người có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, gương mẫu ở bất kỳ cương vị nào.

tin nổi bật

19 hành vi tiêu cực: Tổ chức tiệc đình đám chỉ là cái cớ để vụ lợi

Theo GS. TSKH Phan Xuân Sơn - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khi những hành vi tiêu cực đã được đặt tên, lượng hóa, các cơ quan, tổ chức có thể kết luận dễ dàng, việc tổ chức tiệc linh đình cũng chỉ là cái cớ để vụ lợi.

Nếu khai thác tốt Việt Nam sẽ là 'tay chơi' trên bản đồ năng lượng thế giới

PGS.TS Trần Đình Thiên nhận định trong năng lượng tái tạo, nếu khai thác tốt thì Việt Nam sẽ là “tay chơi” trên bản đồ năng lượng toàn cầu trong tương lai.

Thượng tá Nguyễn Phúc Cường làm Phó Giám đốc Công an Cà Mau

Thượng tá Nguyễn Phúc Cường, Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) được điều động bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

'Phần lớn tổ chức tín dụng đen có quan hệ với đối tượng tội phạm hình sự'

Theo Đại tướng Tô Lâm, phần lớn tổ chức tín dụng đen có quan hệ với đối tượng tội phạm hình sự. Khi người dân vay tín dụng đen nếu không thanh toán sẽ bị các đối tượng cướp nhà, tài sản thế chấp.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Ứng xử của văn nghệ sĩ có rất nhiều phiền toái

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, thời gian vừa qua cách ứng xử của văn nghệ sĩ có rất nhiều vấn đề phiền toái, không đẹp, phản văn hóa.

Thủ tướng chủ trì hội nghị thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông chiến lược

Sáng 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 33 địa phương.

Đại biểu hỏi Bộ trưởng suy nghĩ về việc học sinh giỏi trượt tốt nghiệp vì ngủ quên

Cho rằng nhiều vụ việc xảy ra đều nói đúng quy trình nhưng lại có hậu quả như chuyện học sinh giỏi ngủ quên trong kỳ thi vừa qua và bị trượt tốt nghiệp, Đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ trưởng VH-TT&DL cho biết suy nghĩ về vấn đề này.

Bộ trưởng Công an: Không ai buộc người dân dùng hộ khẩu vào việc khác, đây là bệnh giấy tờ

Bộ trưởng Công an khẳng định: Không vì hộ khẩu mà các cháu không được đến trường; không ai bắt buộc người dân phải sử dụng hộ khẩu vào việc khác, đây là bệnh giấy tờ.

Bộ trưởng Công an ủng hộ cá cược hợp pháp để tránh cá cược ‘chui’ trên mạng

Bộ trưởng Tô Lâm nêu quan điểm đã có nghị định của Chính phủ về cá cược là phải thực hiện và 'chúng tôi ủng hộ" cần thực hiện để giảm những việc cá cược bất hợp pháp trên mạng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Lên mạng xã hội phải định danh để phát ngôn có trách nhiệm hơn

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chia lửa cùng Bộ trưởng Công an trả lời 4 vấn đề, trong đó nhấn mạnh việc lên mạng xã hội không phải là vô danh, phải định danh để các phát ngôn có trách nhiệm hơn.

Bộ Công an đang điều tra vụ bán 30 triệu dữ liệu cá nhân

Bộ trưởng Công an khẳng định, hộ chiếu mẫu mới đúng theo quy định của luật và phù hợp với thông lệ quốc tế và "Bộ Công an là cơ quan chủ trì xin nhận trách nhiệm" về việc một số nước không công nhận hộ chiếu mới.

Bộ Công an không có chủ trương thu sổ hộ khẩu giấy

Trong phiên chất vấn sáng nay (10/8), trả lời về việc thu hộ khẩu giấy, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định, đó là trường hợp cá biệt, ngành công an không có chủ trương này.

Nhà thầu nằm im, địa phương không dám làm khiến giải ngân chậm

Trong các nguyên nhân giải ngân đầu tư công chậm có việc giá cả nguyên vật liệu xây dựng tăng cao nên các nhà thầu “nằm im bất động”; thêm vào đó là tình trạng nhiều địa phương có tâm lý không dám làm.

Chủ tịch nước tiếp Đại tướng Hun Manet

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chiều 9/8 đã tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 7-9/8.

Đã đến lúc cải cách tiền lương, tăng lương cho công chức, y bác sĩ, giáo viên

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục cho rằng, bây giờ phải tập trung thực hiện cải cách tiền lương để giải quyết vấn đề thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức vì chế độ lương nhà nước hiện nay rất thấp.