Ba bước giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký Quyết định 35 ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo đó, quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được thực hiện theo 3 bước.

Thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ hoặc có ý kiến khác nhau

Đầu tiên là bước chuẩn bị: Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với tổ chức đảng hoặc đảng viên có đơn khiếu nại kỷ luật đảng để nắm tình hình, xác định rõ nội dung trước khi đề xuất thành lập đoàn kiểm tra giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các ban đảng Trung ương tham mưu, giúp Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thành lập đoàn kiểm tra. Trưởng Đoàn kiểm tra là thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoặc lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban đảng Trung ương, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương.

Trường hợp đối tượng khiếu nại là tổ chức đảng trực thuộc Trung ương hoặc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng trở lên thì trưởng đoàn kiểm tra là Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban Bí thư.

Đoàn kiểm tra nghiên cứu đơn khiếu nại, căn cứ nội dung đơn để xây dựng kế hoạch, lịch trình thẩm tra, xác minh; xây dựng nội quy hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đoàn; chuẩn bị các tài liệu phục vụ việc thẩm tra, xác minh.

Bước tiếp theo là tiến hành giải quyết khiếu nại: Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật hoặc đã giải quyết khiếu nại để triển khai quyết định, kế hoạch thẩm tra, xác minh, thống nhất lịch trình tiến hành và yêu cầu cử cán bộ phối hợp; đồng thời nghe các tổ chức đảng nêu trên báo cáo và cung cấp hồ sơ thi hành kỷ luật hoặc hồ sơ giải quyết khiếu nại kỷ luật, thông tin, tài liệu có liên quan.

Đoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ thi hành kỷ luật hoặc hồ sơ giải quyết khiếu nại, tiến hành thẩm tra, xác minh, làm việc với đại diện tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật hoặc đại diện tổ chức đảng đã giải quyết khiếu nại mà đối tượng khiếu nại chưa đồng tình tiếp tục khiếu nại lên Trung ương để trao đổi về nội dung, mức độ, tính chất, hậu quả, nguyên nhân của vi phạm.

Đồng thời làm rõ những điểm khác nhau giữa nội dung khiếu nại kỷ luật với quyết định kỷ luật, quyết định giải quyết khiếu nại, việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục, quy trình, thẩm quyền trong xem xét thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại; yêu cầu các tổ chức đảng để cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có), nêu rõ chính kiến bằng văn bản về nội dung khiếu nại và hình thức kỷ luật.

{keywords}
Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII: Ảnh: ĐCS

Đoàn kiểm tra làm việc với đối tượng khiếu nại và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Nếu cần có sự đánh giá, thẩm định, giám định chuyên môn, kỹ thuật của các cơ quan chức năng làm căn cứ cho việc kết luận nội dung khiếu nại thì trưởng đoàn xem xét, quyết định.

Trường hợp phát hiện tình tiết mới dẫn đến thay đổi bản chất của vụ việc thì đoàn kiểm tra làm việc với các tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật để xem xét lại việc thực hiện quy trình, thủ tục, làm rõ nội dung vi phạm; xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh.

Tiếp đó là tổ chức hội nghị với tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật hoặc đã giải quyết khiếu nại kỷ luật để đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh và ý kiến của tổ chức đảng quản lý đối tượng khiếu nại, đối tượng khiếu nại và tổ chức đảng có liên quan.

Hội nghị thảo luận thống nhất về đề nghị chuẩn y hình thức kỷ luật đã áp dụng hoặc quyết định giải quyết khiếu nại hoặc biểu quyết bằng phiếu kín về đề nghị thay đổi hoặc xoá bỏ hình thức kỷ luật đã áp dụng đối với trường hợp có tình tiết mới dẫn đến thay đổi bản chất của vụ việc.

Đoàn kiểm tra thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ hoặc có ý kiến khác nhau giữa đối tượng khiếu nại với tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật, đã giải quyết khiếu nại kỷ luật; đoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại xin ý kiến Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước khi trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.

Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo Thường trực Ban Bí thư xem xét, quyết định thành phần, thời gian trình hội nghị Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư; gửi báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đến các Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị trước cuộc họp ít nhất 3 ngày hoặc gửi các Ủy viên Trung ương trước cuộc họp ít nhất 5 ngày.

Bỏ phiếu kín quyết định hình thức kỷ luật

Bước kết thúc giải quyết khiếu nại: Hội nghị xem xét, quyết định hình thức kỷ luật. Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả giải quyết tại hội nghị Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư. Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chấp hành Trung ương thì đoàn kiểm tra báo cáo Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo trước khi trình Trung ương.

Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh; ý kiến của đối tượng khiếu nại; ý kiến và đề nghị của tổ chức đảng, đảng viên có liên quan (kể cả những ý kiến khác nhau) và ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trường hợp khiếu nại do bị kỷ luật khai trừ đảng viên hoặc giải tán tổ chức đảng thì báo cáo thêm về phẩm chất, đạo đức, trách nhiệm được giao; việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của đối tượng khiếu nại từ khi bị kỷ luật khai trừ hoặc giải tán đến thời điểm giải quyết khiếu nại.

Hội nghị thảo luận, bỏ phiếu kín quyết định hình thức kỷ luật. Nếu hội nghị Bộ Chính trị xem xét trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương thì thảo luận, bỏ phiếu kín về đề nghị hình thức kỷ luật để Trung ương thảo luận, quyết định bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đoàn kiểm tra chuẩn bị dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật gửi Văn phòng Trung ương Đảng để hoàn thiện, trình lãnh đạo thay mặt Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương ký, ban hành.

Đại diện Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thông báo hoặc ủy quyền cho đoàn kiểm tra hoặc tổ chức đảng có thẩm quyền thông báo quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật đến đối tượng khiếu nại và các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan để thực hiện và báo cáo kết quả với chủ thể giải quyết khiếu nại. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 321, ngày 6/8/2010 của Bộ Chính trị khoá X. 

Thu Hằng

Ban Chỉ đạo được kiến nghị Bộ Chính trị xử lý cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực

Ban Chỉ đạo được kiến nghị Bộ Chính trị xử lý cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quy định 32 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

tin nổi bật

Đề nghị tăng phòng ngừa, giảm xử hình sự để không phải xử lý nhiều cán bộ

VKSND tối cao kiến nghị Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Trung ương cho chủ trương phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo hướng tăng phòng ngừa, giảm xử lý hình sự để không phải băn khoăn “phải xử lý nhiều cán bộ, đồng chí của mình”.

Thứ trưởng Công an: Vụ Việt Á là điển hình cho thấy cán bộ chưa biết sợ

Thứ trưởng Công an lưu ý tham nhũng, tiêu cực vẫn tiềm ẩn rất lớn, nhiều “đối tượng chưa biết sợ” như vụ Việt Á dù trước đó đã xử lý vụ CDC Hà Nội lợi dụng dịch bệnh để trục lợi nhưng nhóm cán bộ vẫn chưa biết sợ.

Tổng Bí thư: 'Không được cậy có quyền, uốn thẳng thành cong'

Tổng Bí thư nhắc lại, “Ban Chỉ đạo phải trong sạch, xứng đáng, nếu nhúng chàm thì nói không ai nghe. Ai trong Ban Chỉ đạo vi phạm tội sẽ xử lý trước. Không được cậy mình có quyền muốn làm gì làm, muốn uốn thẳng thành cong”.

Trưởng Ban Nội chính T.Ư: Nhiều án tham nhũng nghiêm trọng có bóng dáng cán bộ tiếp tay

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu thực tế, đằng sau những vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nhất là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng có bóng dáng cán bộ, công chức tiếp tay, bao che, đồng phạm, thậm chí là chủ mưu, cầm đầu.

Quốc hội Anh có các nghị sỹ luôn ủng hộ Việt Nam như những người bạn

Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện Anh John Mcfall và Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Anh từ ngày 28 - 30/6.

Phòng chống tham nhũng không chịu bất cứ tác động không trong sáng nào

Từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã quyết liệt chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, không chịu bất cứ tác động không trong sáng nào.

Tổng Bí thư chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 -2022.

5 người Việt thiệt mạng trong vụ nổ khí gas độc ở Jordan

Bộ Ngoại giao cho biết có 5 người Việt nằm trong số 13 người thiệt mạng vì vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba của Jordan ngày 27/6.

Thủ tướng: Rà soát số lượng y bác sỹ nghỉ việc, sửa đổi phụ cấp ưu đãi ngành y

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế rà soát, cập nhật số cán bộ ngành y tế khu vực công nghỉ việc trong thời gian gần đây; sửa đổi chế độ phụ cấp ưu đãi với công chức, viên chức tại các cơ sở y tế công lập.

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định điều động, bổ nhiệm ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Mọi việc làm đều phải đi từ lợi ích của dân, đặc biệt với người Việt ở nước ngoài

Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định, trong xây dựng và triển khai các chính sách cần đánh giá xem mang lại lợi ích, tạo thuận lợi, gây khó khăn gì. Mọi việc làm đều phải đi từ lợi ích của người dân, đặc biệt với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

UNCLOS: Bản hiến pháp thiết lập trật tự pháp lý, thúc đẩy hòa bình trên biển

Đối thoại Biển lần thứ 8 với chủ đề “Kỷ niệm 40 năm UNCLOS: Thúc đẩy hợp tác biển ở Đông Nam Á” do Học viện Ngoại giao, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và Quỹ Konrad Adenauer Stiftung đồng tổ chức đã khai mạc vào sáng nay (29/6).

Án tham nhũng, có 37 bị cáo nguyên là cán bộ diện Trung ương quản lý

Các cơ quan chức năng đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 120 vụ án tham nhũng, tiêu cực với 1.083 bị cáo, trong đó có 37 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Tất cả chúng ta có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế vì một đại dương xanh

"Mẹ thiên nhiên bao dung. Mẹ thiên nhiên vĩ đại. Hãy để mẹ thiên nhiên mỉm cười vì hành động đẹp của chúng ta với biển và đại dương. Tất cả chúng ta có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế vì một đại dương xanh, một đại dương hòa bình".

'Tình bạn quý giá' Việt Nam-Hungary không phải quốc gia nào cũng có

Việt Nam và Hungary có tình bạn gắn bó, thuỷ chung, luôn giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng chia sẻ những giá trị chung. Đây là tài sản chung, quý giá, không phải quốc gia nào cũng có được.