Theo qui hoạch được thông qua, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thực hiện phương châm phát triển “Đột phá - Năng động - Sáng tạo - Bền vững" để xây dựng địa phương phát triển toàn diện

Quy hoạch tỉnh được xây dựng với mục tiêu trở thành một trong những khu vực động lực phát triển quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, là trung tâm kinh tế biển quốc gia và nằm trong nhóm 5 địa phương phát triển kinh tế biển hàng đầu của cả nước, đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh minh hoạ

Bà Rịa-Vũng Tàu nỗ lực duy trì vững chắc vị trí trong nhóm 10 địa phương có quy mô Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) và tổng thu ngân sách nhà nước cao nhất cả nước; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Cụ thể, kinh tế phát triển bảo đảm tính cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, hiệu quả với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước thông qua hành lang kinh tế Mộc Bài-Thành phố Hồ Chí Minh-Biên Hòa-Vũng Tàu và vùng động lực phía nam.

GRDP tăng trưởng bình quân thời kỳ 2021-2030 khoảng 8,1-8,6%/năm; GRDP bình quân đầu người (không tính dầu khí) đến năm 2030 khoảng 18.000-18.500 USD; cơ cấu kinh tế đến năm 2030: công nghiệp-xây dựng khoảng 58,0-58,5% (trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP khoảng 40-43%); dịch vụ 29,0-29,5%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 6,0-6,5%; Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 7%/năm.

Về xã hội, duy trì vững chắc mức sinh thay thế; quy mô dân số đạt khoảng 1,44 triệu người (không bao gồm dân số quy đổi); nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Chỉ số phát triển con người (HDI) xấp xỉ 0,8; tuổi thọ trung bình khoảng 77,4; diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 35,1m2; diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt 8-10m2.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85-87%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 43-48%. Tỷ lệ số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 là 100%, đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 3 là 100%; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng khoảng 33-35%; lao động dịch vụ khoảng 53-55% và lao động nông nghiệp còn khoảng 10-12%.

Về môi trường, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tại đô thị đạt 100%, nông thôn đạt 99%; tỷ lệ chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý thông qua các mô hình kinh tế tuần hoàn: tái chế, sản xuất phân bón và xử lý bằng công nghệ đốt-phát điện đạt 100%; tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; các đô thị trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường; tỷ lệ che phủ cây xanh đạt trên 45%, trong đó tỷ lệ che phủ rừng đạt 13,5%, nâng cao chất lượng rừng, bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên, nâng cao chất lượng đa dạng sinh học.

Đến năm 2050, Bà Rịa-Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển quốc gia; trung tâm dịch vụ hàng hải của khu vực Đông Nam Á; trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế; đồng thời, là trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ.

Phấn đấu giai đoạn 2031-2050 GRDP tăng trưởng bình quân 6,5-7,0%/năm; đến năm 2050, GRDP bình quân đầu người (không tính dầu khí) đạt 55.000-58.000USD; chỉ số phát triển con người đạt mức tiêu chuẩn châu Âu.

Đánh giá về quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu Phạm Viết Thanh thông tin, hồ sơ lập Quy hoạch tỉnh đã được triển khai đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Nội dung bám sát nhiệm vụ quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ và tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định quốc gia, các ban, bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân.

Phạm Lương và nhóm PV, BTV