Kính thưa:

- Các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương phụ trách địa bàn.

- Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

- Các đồng chí dự Hội nghị.

Hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề: triển khai một số văn bản quan trọng của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và tổng kết công tác ngành tổ chức, kiểm tra và Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đến thời điểm này, Hội nghị đã cơ bản hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Tôi xin khái quát và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm sau:

I. Về triển khai, quán triệt các văn bản quan trọng của Trung ương, của Tỉnh ủy

Thưa các đồng chí!

Tại Hội nghị lần này, các đồng chí đã được nghe quán triệt và triển khai 04 văn bản quan trọng của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng: (1) Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; (2) Kế hoạch số 63 của Tỉnh ủy về quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Kết luận số 21 của Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị; (3) Quy định số 50 ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ. (4) Kết luận số 14 ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Thưa các đồng chí.

Công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng đảng, nhà nước ta. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, còn phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực...

Trên cơ sở đó, Trung ương ban hành Kết luận 21 đã mở rộng, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp ủy, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, nhất là ở các cơ quan thực thi pháp luật, những đối tượng có chức, có quyền, những nơi có nhiều đặc quyền, đặc lợi, kể cả các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhận thức và quán triệt đầy đủ tầm quan trọng, cấp thiết của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, bám sát kết luận 21 của Trung ương và Chương trình 03 của Bộ chính trị, Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 63-KH/TƯ ngày 31/12/2021 để quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện.

Đề nghị cấp uỷ, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận của Trung ương và Kế hoạch của tỉnh, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, nhận thức đầy đủ trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, hệ thống chính trị trong tỉnh cần khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chương trình của Tỉnh - gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phù hợp với điều kiện cụ thể. Triển khai nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ.

II. Đối với tổng kết ngành tổ chức, kiểm tra và công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ.

Thưa các đồng chí!

Vào cuối tháng 12 vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 7, tổng kết tình hình thực hiện chương trình công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022,

Hội nghị đã thống nhất đánh giá, trong năm 2021, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen các khó khăn, đặc biệt đại dịch COVID-19, nhất là đợt dịch Covid lần thứ 4 lan rộng tại phía Nam trong đó có tỉnh Hậu Giang đã đặt tỉnh ta trước những thách thức chưa có tiền lệ.

Trong bối cảnh đó, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, Tỉnh uỷ đã quán triệt nghiêm túc, chủ động, sáng tạo đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện thành công mục tiêu kép “phòng chống dịch hiệu quả và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội”, với những kết quả tích cực.

Trong thành quả to lớn đó, ngành Tổ chức - Kiểm tra trong tỉnh đã có nhiều đổi mới, nỗ lực, tham mưu có hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả chung của tỉnh.

* Một số kết quả cụ thể đó là:

(1). Ngành tổ chức đã:

- Tham mưu Ban Thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh ủy ban hành kịp thời các văn bản triển khai Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

- Ban hành các văn bản có tính định hướng chiến lược, xác định và tập trung các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, để tạo nền tảng vững chắc cho thực hiện công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới: ban hành 05 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp; Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong tỉnh…

Tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh; tổ chức bộ máy tiếp tục hoạt động hiệu quả. Công tác đào tạo lý luận chính trị và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thích ứng, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID 19; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, phục vụ tốt cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và phát triển đảng viên mới; chính sách cán bộ được quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Trình độ, năng lực, chất lượng tham mưu của cán bộ làm công tác tổ chức từng bước được nâng lên; năm 2021 đã tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai cụ thể hóa nhiều nhiệm vụ của nhiệm kỳ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ.

(2). Ngành Kiểm tra đã:

⁃ Có nhiều đổi mới trong chương trình, kế hoạch và nâng cao vai trò hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

⁃ Tham mưu tỉnh uỷ, cấp uỷ các cấp triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tuyên truyền, phổ biến, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

⁃ Tham mưu tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Phối hợp với các cơ quan triển khai hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 với chất lượng được nâng cao. Số cuộc kiểm tra tăng so với năm trước. Việc giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Giải quyết dứt điểm các đơn, thư tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

⁃ Với sự nỗ lực của cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt, nhận xét, đánh giá, kết luận sát thực với tình hình thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng, đảng viên.

⁃ Tham mưu thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng vi phạm đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, xử lý đúng người, đúng nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, qua đó đã nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, đảng viên, góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

⁃ Chủ động đôn đốc, giám sát các đơn vị, cá nhân liên quan tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo kết quả giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

(3). Công tác Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ:

Thực hiện tốt công tác quản lý sức khoẻ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Triển khai và hoàn thành công tác khám sức khỏe nhân sự ứng cử đại biểu biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kính thưa các đồng chí.

Những kết quả ngành Tổ chức - Kiểm tra, chăm sóc sức khoẻ trong tỉnh năm qua là tích cực. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà ngành Tổ chức, Kiểm tra và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ đạt được trong năm qua.

* Hạn chế

- Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Công tác tham mưu và thực hiện chức năng nhiệm vụ của các cơ quan còn một số hạn chế:

⁃ Còn thụ động trong tham mưu, đề xuất lãnh đạo chỉ đạo những chủ trương, định hướng lớn, xác định các đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức, cán bộ và hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát.

⁃ Một số văn bản tham mưu tiến độ còn chậm, chất lượng chưa đạt yêu cầu.

⁃ Công tác cán bộ còn một số thiếu sót mà Đoàn giám sát số 39 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra;

⁃ Tính chủ động, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và cảnh báo sai phạm, khuyết điểm của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra còn chưa kịp thời. Một số cấp uỷ, UBKT các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác năm chưa đảm bảo, còn lúng túng, chưa đúng quy trình, quy định; còn nể nag, e dè.

⁃ Vẫn còn một số tổ chức đảng, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, dẫn đến vi phạm bị xử lý kỷ luật.

⁃ Công tác quản lý, theo dõi chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý còn có mặt hạn chế, chất lượng chưa theo kịp mặt bằng chung. Chưa yên tâm, tin tưởng vào kết quả khám, kê đơn thuốc.

III. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Năm 2022 là năm toàn hệ thống chính chị trong tỉnh tập trung hiện thực hoá các Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của nhiệm kỳ, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy đề ra. Trên cơ sở đó, tôi đề nghị ngành Tổ chức, cán bộ và Kiểm tra cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

1. Công tác tổ chức xây dựng Đảng.

(1) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh, nhất là các chức danh lãnh đạo và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", có ý nghĩa quyết định thực hiện toàn diện các chủ trương, chính sách, công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ta trong giai đoạn mới.

(2) Triển khai, thực hiện có kết quả các nghị quyết, kế hoạch, đề án đã ban hành: Đề án Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Đề án nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề án thí điểm đổi mới cách thức tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch đã đề ra.

(3) Kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị gắn với việc bố trí số lượng cấp phó đảm bảo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chất lượng, đúng quy định.

(4) Hướng dẫn, triển khai qui định số 50 ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác qui hoạch cán bộ. Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ các cấp có chất lượng, đảm bảo cân đối, hài hòa, hợp lý, liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ (giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quy hoạch cấp ủy gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý; lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý,…).

(5) Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cán bộ; đào tạo lý luận chính trị theo chức danh quy hoạch; bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước theo chức danh lãnh đạo, quản lý.

(6) Đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ đảm bảo khách quan, minh bạch, tạo môi trường phát huy dân chủ lựa chọn người có năng lực, trình độ nổi trội; giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, đối tượng, tiêu chuẩn các chế độ chính sách cán bộ.

(7) Hoàn thiện Đề án “Vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh trong hệ thống chính trị của tỉnh”. Quản lý chặt chẽ việc giao và sử dụng biên chế giai đoạn 2022 - 2026.

2. Công tác kiểm tra Đảng

(1) Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm Thông báo Kết luận số 156 ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; triển khai, quán triệt đầy đủ đến các tổ chức đảng và đảng viên các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

(2) Xác định kiểm tra, giám sát là công tác thường xuyên, trong đó lấy phòng ngừa là chính với phương châm “kiểm tra phải sâu, giám sát phải rộng, kỷ luật phải nghiêm và phải động viên được mọi người”. Coi trọng giám sát để nhắc nhở, cảnh báo, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Kiểm tra tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm. Kết luận rõ ràng, chính xác, khách quan, rõ đến đâu kết luận xử lý đến đó, không có ngoại lệ .

(3) Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021. Chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên đối với cấp dưới.

(4) Tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra của Đảng với hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

(5) Thường xuyên chăm lo xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ UBKT và cơ quan UBKT. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra có chuyên môn giỏi, mà trước hết phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, công tâm, khách quan, chính trực, biết đặt lợi ích của tổ chức Đảng và người dân lên trên hết, trước hết.

(6) Triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư, khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

3. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy.

(1) Nâng cao chất lượng công tác quản lý, theo dõi chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ. Xây dựng đề án, phương án nâng cao chất lượng khám và điều trị nội trú, ngoại trú đối với cán bộ diện Tỉnh quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(2) Tham gia với Ban Tổ chức tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện đề án tổ chức sắp xếp lại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo tinh thần Hướng dẫn 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Kính thưa các đồng chí!

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Thay mặt thường trực Tỉnh và chủ trì hội nghị, xin cảm ơn các đồng chí đã tham dự hội nghị đầy đủ.

Nhân dịp đầu Xuân năm mới và sắp đón Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022, xin kính chúc các đồng chí và gia đình dồi đào sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Năm mới nhiều thắng lợi mới.