Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 8/2020

Trong 10 ngày cuối tháng 8/2020, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 2.299.891.608 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
8/21/2020 1,000 IBVCB.741154746.asd.CT tu 0911000067657 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 2,000 IBVCB.740729094.15.CT tu 0601000543973 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 2,000 IBVCB.740715760.15.CT tu 0771000603700 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 20,000 054801.210820.124743.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020204
8/21/2020 20,000 031749.210820.064327.ung ho be Chang thi La
8/21/2020 50,000 MBVCB.741884601.MS 2020 205.CT tu 0011000399050 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 50,000 971502.210820.192040.MoMoT0906770053T6780970016T970436Tung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/21/2020 50,000 IBVCB.741760869.Giup ma so 2020 205 em Chang Thi La.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 50,000 IBVCB.741756031.Giup ma so 2020 204 Nguyen Van Vinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 50,000 Sender:79310001.DD:210820.SHGD:10014171.BO:NGUYEN THI THU HANG.UNG HO MS 2020.201 GIA DINHCHI BINH
8/21/2020 50,000 IBVCB.741465208.MS 2020.202 ung ho be Cao Thanh Minh.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 50,000 781135.210820.110342.Ms 2020.205 FT20234804697931
8/21/2020 50,000 246899.210820.100353.Un ho ma so 2020205 em Chang Thi La
8/21/2020 50,000 831543.210820.094649.Ms 2020 205 Chang Thi La
8/21/2020 50,000 006268.210820.085312.ms 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020 50,000 IBVCB.740886584.Ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 50,000 217815.210820.072939.Hoang Tung chuyen tien
8/21/2020 50,000 050258.210820.070126.Ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La Chuc chau mau chong binh phuc
8/21/2020 80,000 135120.210820.201351.MS 2020.205 FT20235334218096
8/21/2020 91,200 548652.210820.100650.Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho MS 2020.205
8/21/2020 100,000 221040.210820.221057.Hai Dang ung ho MS 2020. 205 (em Chang thi La)
8/21/2020 100,000 215230.210820.213031.ms 2019125 em Nguyen Quoc Vinh
8/21/2020 100,000 214869.210820.212835.MS2020205 ung ho em Chang thi La
8/21/2020 100,000 577180.210820.212737.ms 2020.205 ung ho Chang Thi La
8/21/2020 100,000 167703.210820.212230.Ung ho MS 2020.205 FT20235038843536
8/21/2020 100,000 385432.210820.205420.MS 2020.205 Em Chang Thi La
8/21/2020 100,000 MBVCB.741897774.Ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 100,000 183346.210820.165018.Ung ho MS 2020.205 ( be Chang Thi La) chuc moi dieu tot lanh se den ben con
8/21/2020 100,000 MBVCB.741547389.MS2020-205 (giup be Chang Thi La).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 100,000 IBVCB.741519968.MS 2020 205 ChangThi La.CT tu 0941000121275 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 100,000 958069.210820.154201.Ung ho MS 2020.205 em chang thi la FT20234180217106
8/21/2020 100,000 227815.210820.153924.Ung ho MS 2020.204 ( em Nguyen Van Vinh)
8/21/2020 100,000 695333.210820.152749.Ung ho ma so 2020 204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/21/2020 100,000 IBVCB.741379529.NGO THI LAN ung ho MS 2020.181 ( em Tran Thi Loan).CT tu 0081000594319 NGO THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 100,000 IBVCB.741372291.NGO THI LAN ung ho MS 2020.201( gd chi binh).CT tu 0081000594319 NGO THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 100,000 Sender:01310012.DD:210820.SHGD:10010523.BO:NGUYEN DUC THO.UNG HO MS 2020.197
8/21/2020 100,000 IBPS/SE:79310001.DD:210820.SH:10009528.BO:PHAM THI BICH NGOC.MS 2020.204 UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/21/2020 100,000 294522.210820.130912.ung ho MS . 2020.205 ( em Chang Thi L)
8/21/2020 100,000 816898.210820.124030.Vietcombank 0011002643148 chuyen khoan MS 2020193
8/21/2020 100,000 MBVCB.741212489.Ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La).CT tu 0041000378831 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 100,000 IBVCB.741159098.ung ho MS 2020205 Em Chang Thi La.CT tu 0011004237550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 100,000 114613.210820.104906.Ung ho MS 2020.204
8/21/2020 100,000 113673.210820.104808.Ung ho MS 2020.203
8/21/2020 100,000 112764.210820.104705.ung ho MS 2020.202
8/21/2020 100,000 802909.210820.104149.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020205 em Chang Thi La
8/21/2020 100,000 111347.210820.104530.Ung ho MS 2020.201
8/21/2020 100,000 IBPS/SE:79310001.DD:210820.SH:10007196.BO:NGUYEN HA TRUNG.UNG HO MS 2020202 BE CAO THANH MINH
8/21/2020 100,000 MBVCB.741084119.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 100,000 095219.210820.102756.DaoQuocHung U.H MS 2020.201
8/21/2020 100,000 MBVCB.741056995.Ung ho MS 2020 205 Chang Thi La.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 100,000 266875.210820.101557.Ung ho MS2020 205 Chang Thi La
8/21/2020 100,000 745059.210820.101505.Ung ho MS 2020.205 Em Chang Thi La FT20234024839681
8/21/2020 100,000 743095.210820.101230.Ung ho ms2020.205 chang thi la FT20234182067202
8/21/2020 100,000 IBVCB.741041812.MS 2020 204 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0051000540903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 100,000 MBVCB.741038358.Ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La).CT tu 0011000554615 TA THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 100,000 MBVCB.741006788.MS 2020.205 Em Chang Thi La.CT tu 0071005475035 TRAN NGOC HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 100,000 213981.210820.094322.ung ho em Chang Thi La
8/21/2020 100,000 MBVCB.740978510.ung ho MS 2020.205 EM CHANG THI LA.CT tu 0631000519105 NGUYEN THI KIM DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 100,000 038461.210820.092820.MS 2020.205 Em Chang Thi La
8/21/2020 100,000 305422.210820.092440.ung ho ma so MS 2020.205 ( be chang thi la)
8/21/2020 100,000 Sender:79307005.DD:210820.SHGD:10004236.BO:NGUYEN THI QUE CHI.IBUNG HO MS 2020.205 EM CHANG THI LA
8/21/2020 100,000 502217.210820.090922.MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020 100,000 MBVCB.740939857.DOAN MAI ANH ung ho MS.2020.205( em Chang Thi La).CT tu 0011000647692 DOAN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 100,000 697595.210820.090626.Ung ho MS2020 205 FT20234378083354
8/21/2020 100,000 013086.210820.090057.Chuyen tien ung ho ms 2020.205 em chang thi la
8/21/2020 100,000 692714.210820.085819.Ung ho ms 2020.205 chang thi la FT20234447463401
8/21/2020 100,000 031007.210820.084614.VINH NAM UNG HO MS 2020.205 CHANG THI LA-210820-08:46:14 031007
8/21/2020 100,000 818103.210820.083647.ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La
8/21/2020 100,000 MBVCB.740888488.MS 2020.205 (Chang Thi La).CT tu 0281000275598 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 100,000 509257.210820.082411.Vietcombank 0011002643148 MS2020 205 Chang Thi La
8/21/2020 100,000 676308.210820.082715.NCHCCCL NGUYEN VAN SY 0965345338 FT20234124147684
8/21/2020 100,000 Sender:01202001.DD:210820.SHGD:10000304.BO:LE KIEU TRANG.995220082121166 UNG HO MS 2020205
8/21/2020 100,000 Sender:79307006.DD:210820.SHGD:10000502.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.MS 2020.200( UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO )
8/21/2020 100,000 Sender:79307006.DD:210820.SHGD:10000361.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.UNG HO MS 2020.191( UNG HO VIEN PHI TRAN VAN VUNG )
8/21/2020 100,000 Sender:79307006.DD:210820.SHGD:10000363.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.UNG HO MS2020.182 ( EM NGUYEN VU PHUONG LINH )
8/21/2020 100,000 966832.210820.080605.Chuyen tien ms 2020205 chang thi la
8/21/2020 100,000 074225.210820.075904.ms 2020205 em chang thi la
8/21/2020 100,000 MBVCB.740840640.MS 2020205.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 100,000 660397.210820.074202.Ung ho Vang A Thuy.2020-203 FT20234960154511
8/21/2020 100,000 659868.210820.073948.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh-MS 2020.204 FT20234507501720
8/21/2020 100,000 659848.210820.073948.MS 2020.205 ung ho Em Chang Thi La FT20234011302829
8/21/2020 100,000 501493.210820.072050.Ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La
8/21/2020 100,000 MBVCB.740812995.MS 2020.205.CT tu 0351000803727 VU VAN KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 100,000 731980.210820.070228.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 205 em Chung Thi La
8/21/2020 100,000 708892.210820.062912.MS2020.205(ung ho vien phi em Chang thi la )
8/21/2020 100,000 919600.210820.055954.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020 100,000 MBVCB.740768421.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.205 em CHANG THI LA.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 100,000 MBVCB.740766286.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.204 NGUYEN VAN VINH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 100,000 MBVCB.740766708.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La) Vietnamnet 21/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 150,000 MBVCB.740698458.MS 2020.204 ung ho Nguyen Van Vinh.CT tu 0301000329720 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 150,000 248191.210820.095355.ung ho em Chang thi La MS 2020.205
8/21/2020 150,000 Sender:48304001.DD:210820.SHGD:10000300.BO:DO THI VINH HANH.UNG HO MS 2020.205 (EM CHANG THI LA) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/21/2020 150,000 226135.210820.082549.ung ho MS 2002.205 ( em chang thi la)
8/21/2020 150,000 MBVCB.740796101.2020 205 em Chang Thi La.CT tu 0011002570037 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 200,000 642589.200820.225941.Ung ho ma so 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20234911001167
8/21/2020 200,000 602101.210820.222450.ung ho ms 2020.205 chang thi la
8/21/2020 200,000 139085.210820.215715.UNG HO MS 2020.205-210820-21:57:39 139085
8/21/2020 200,000 176254.210820.214234.MS 2020.205 UNG HO EM CHANG THI LA FT20235734500009
8/21/2020 200,000 IBVCB.741953331.MS 2020.205?(Em Chang Thi La).CT tu 0021001153761 PHO MINH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 160676.210820.210640.MS 2020.205 Em Chang Thi La FT20235431908241
8/21/2020 200,000 527072.210820.210051.Ung ho MS2020 205 Chang Thi La
8/21/2020 200,000 551272.210820.205336.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 195 be Lo Duong Khanh Thuyen
8/21/2020 200,000 133564.210820.204522.UNG HO MS 2020.204-210820-20:45:19 133564
8/21/2020 200,000 MBVCB.741905609.MS 2020.205 em CHANG THI LA.CT tu 0631000510600 PHAN KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 205759.210820.203836.Le Thanh Thao Uyen chuyen tien ung ho em Chang Thi La MS 2020.205
8/21/2020 200,000 MBVCB.741876562.Ms 2020.201 ( gia dinh chi Binh ).CT tu 0871004176880 THAN ANH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 MBVCB.741871891.Ung ho MS 2020.205 (Chang Thi La).CT tu 0011004018090 LE XUAN KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 112919.210820.194623.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 Ma so gom 198 199 201 va 202
8/21/2020 200,000 934011.210820.193102.NCHCCCL Nguyen Dinh Bao Tram 0905235525
8/21/2020 200,000 290542.210820.192206.Pham Thi Thao ung ho MS 2020 204 ung ho vien phi chau Nguyen Van Vinh
8/21/2020 200,000 074155.210820.181953.Ung ho MS 2020.205 EM CHANG THI LA FT20234001769788
8/21/2020 200,000 432233.210820.173809.Chuyen tien ung ho em vo nguyen thien bao ms2020 200
8/21/2020 200,000 IBVCB.741669412.ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0011002912345 PHAN DUY QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 154861.210820.171852.UH Ms 2020.196 (Uh be Do My Hanh)
8/21/2020 200,000 393437.210820.165201.Chuyen tien ung ho MS 2020.205
8/21/2020 200,000 983288.210820.161319.MS 2020.205 em Chang Thi La FT20234280766626
8/21/2020 200,000 683167.210820.152105.Ung ho MS 2020 205 em Chang Thi La
8/21/2020 200,000 NGUYEN THI KHANH TRANG NT/ UNG HO (NGUYEN VAN VINH) 200.000 MA SO 2020204
8/21/2020 200,000 MBVCB.741461928.Ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 MBVCB.741397211.NGUYEN THIEN NAM ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 1013259293 NGUYEN THIEN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 MBVCB.741380899.KHUAT THI MUNG chuyen tien ung ho MS 2020.205, be Chang Thi La. Mong con luon manh khoe binh an.CT tu 0991000002712 KHUAT THI MUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 MBVCB.741341266.NGUYEN HUU DUONG chuyen tien ms 2020205 (em trang thi la).CT tu 0341000048767 NGUYEN HUU DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 877461.210820.135210.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La FT20234910168021
8/21/2020 200,000 MBVCB.741251609.Ung ho MS 2020.205 ( em Chang Thi La).CT tu 0721000643412 NGUYEN THI XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 855327.210820.113744.Tran Chi Cong ung ho ma so 2020205 Em Chang Thi La
8/21/2020 200,000 115163.210820.104945.Ung ho MS 2020.205
8/21/2020 200,000 701916.210820.104155.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020 200,000 098250.210820.103115.ung ho MS2020.205
8/21/2020 200,000 693500.210820.102211.Ung ho ms 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020 200,000 MBVCB.741042667.MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0011004378984 CAO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 420565.210820.100411.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La
8/21/2020 200,000 IBVCB.741037559.MS 2020.205 (Em Chang Thi La) - Chuc be mau khoi benh.CT tu 0051000070326 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 MBVCB.741038119.Ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0071002388536 NGUYEN HOANG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 795908.210820.095441.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 205 em Chang Thi la
8/21/2020 200,000 MBVCB.741023569.NGUYEN DANG THANG chuyen tien ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La.CT tu 0211000466782 NGUYEN DANG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 471824.210820.095713.HUONG TRA UNG HO MS 2020 205 UNG HO BE CHANG THI LA
8/21/2020 200,000 718267.210820.093730.MS 2020.200 FT20234330165211
8/21/2020 200,000 MBVCB.740976646.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.205.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 240922.210820.092759.ung ho ms 2020.204 ( ung ho vien phi nguyen van vinh)
8/21/2020 200,000 707755.210820.092214.Ung ho ms 2020.205 FT20234395495340
8/21/2020 200,000 Sender:79310001.DD:210820.SHGD:10004562.BO:NGUYEN THI KIM LUYEN.C KIM GIUP MS 2020.205 EMCHANG THI LA
8/21/2020 200,000 707230.210820.092123.Ung ho MS 2020.205 Em Chang Thi La FT20234019620094
8/21/2020 200,000 031524.210820.092040.MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020 200,000 699258.210820.090900.Ung ho MS 2020.205 Em Chang Thi La FT20234639068820
8/21/2020 200,000 MBVCB.740940665.NGUYEN THANH THUY UNG HO MS 2020.205 CHANG THI LA.CT tu 0261003493365 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 MBVCB.740936030. Dao khanh ngoc chuyen tien MS2020.205 ( Chang Thi La) .CT tu 0011000892627 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 015220.210820.090305.ung ho ms 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020 200,000 Sender:48304001.DD:210820.SHGD:10000309.BO:TRUONG THI LUYEN.THAM OM EM CHANG THI LA MS 2020.205 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
8/21/2020 200,000 MBVCB.740920169.Ngo Phuong Thao ung ho MS 2020.204 ( ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0071001019480 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 MBVCB.740918286. chuyen tien ung ho ms 2020.204.CT tu 0201000445555 NGUYEN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 MBVCB.740915773.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 MBVCB.740909302.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 148673.210820.084619.Ung ho Ms 2020205( em Chang Thi La).
8/21/2020 200,000 526708.210820.084534.MS2020.205 (em Chang Thi La)
8/21/2020 200,000 008264.210820.084050.IBFTA 200821000021214 ung ho be chang thi la MS2020.205
8/21/2020 200,000 302644.210820.083130.IBFT ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020 200,000 987108.210820.083113.ung ho MS 2020.205 Chang Thi La
8/21/2020 200,000 107568.210820.082938.Ung ho ma so 2020 205 em Chang Thi La
8/21/2020 200,000 027474.210820.081214.MS2020.205 (EM CHANG THI LA)-210820-08:12:15 027474
8/21/2020 200,000 MBVCB.740837714. chuyen tien cho chau Chang Thi La. MS2020205.CT tu 0121000619744 LUONG THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 949098.210820.073621.ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020 200,000 654741.210820.071942.Ung ho MS 2020.205 Em Chang Thi La FT20234908909895
8/21/2020 200,000 937682.210820.071115.ung ho MS 2020.205
8/21/2020 200,000 294542.210820.070110.IBFT Ung ho MS 2020.205 be Chang Thi La
8/21/2020 200,000 MBVCB.740794553.PHAM THANH HUONG chuyen tien ung ho ms 2020.205( em chang thi la ) .CT tu 0141000353113 PHAM THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 MBVCB.740788143.ung thu vong mac.CT tu 0071003052879 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 200,000 MBVCB.740785437.Ung ho 2020.205(Chang Thi La).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 901061.210820.063811.UNG HO MS 2020.205 CHANG THI LA
8/21/2020 200,000 919728.210820.060108.ung ho ms2020.205 chau Chang Thi La
8/21/2020 200,000 919221.210820.055650.Chuyen tien ung ho MS 2020.205 ung ho em chang thi la
8/21/2020 200,000 MBVCB.740767185.ung ho MS 2020.205?(Em Chang Thi La).CT tu 0041000375304 LE VAN BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 MBVCB.740766861.NGUYEN TRUNG THANH ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0021000841765 NGUYEN TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 200,000 143659.210820.004445.Ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/21/2020 250,000 IBVCB.741578067.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 250,000 822384.210820.090147.MS 2020 205 Em Chang Thi La
8/21/2020 300,000 416047.200820.231842.MoMo 0902985310 ung ho Ms2020204 ung ho vien phi nguyen van vinh 6770719721
8/21/2020 300,000 MBVCB.740667676.Nhaahn ung ho ma 3834.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 300,000 MBVCB.741979712.MS 2020.205 ung ho em Chang Thi La.CT tu 0011003314595 TRUONG MANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 300,000 MBVCB.741975823.Ung ho MS 2020. 205 ( em Chang Thi La).CT tu 0991000044195 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 300,000 MBVCB.741877430.ung thu.CT tu 0011001504463 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 300,000 MBVCB.741856901.TRUONG THI THUY NGA chuyen tien toi MS 2020.205 em Chang Thi La.CT tu 0011004249950 TRUONG THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 300,000 IBVCB.741849724.MS 2020 205 Em Chang Thi La.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 300,000 MBVCB.741632443.Ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0011003792458 HOANG XUAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 300,000 014223.210820.165115.Ung ho vien phi ma 2020.204 Nguyen Van Vinh FT20234521203451
8/21/2020 300,000 IBVCB.741573592.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 300,000 Sender:79202002.DD:210820.SHGD:10005144.BO:PHAM TIEN HAI.995220082131645 PHAM TIEN HAI UNG HO MS 2020.205
8/21/2020 300,000 Sender:79303008.DD:210820.SHGD:10007452.BO:BUI ANH HOANG VU.BUI ANH HOANG VU UNG HO MS 2020.205 (EM CHANG THI LA)
8/21/2020 300,000 801932.210820.143556.0913232078 ung ho MS 2020.205 ( em Chang Thi La)
8/21/2020 300,000 169768.210820.140944.Ung ho Ms 2020.205 (Em Chang Thi La)
8/21/2020 300,000 MBVCB.741274794.MS 2020.205 (em chang thi la).CT tu 0111000370754 TO TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 300,000 843915.210820.124547.UH MS 2020.205 CHANG THI LA FT20234603294523
8/21/2020 300,000 MBVCB.741064074.Nguyen Quoc Hai chuyen tien ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La.CT tu 0931004177035 NGUYEN THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 300,000 409703.210820.100111.MS2020.205 Em Chang Thi La
8/21/2020 300,000 251924.210820.100710.ms 2020.205 (em chang thi la)
8/21/2020 300,000 MBVCB.741019978.Ung ho MS2020205 be Chang Thi La.CT tu 0801000196886 DOAN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 300,000 539952.210820.095456.Ung ho MS2020.196 be Do My Hanh
8/21/2020 300,000 311267.210820.094002.IBFT Tran Q Hoa ung ho MS 2020.204-TrQV
8/21/2020 300,000 MBVCB.740989896.Ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 300,000 521823.210820.093342.ung ho MS 2020. 205 Chang Thi La
8/21/2020 300,000 052671.210820.093314.Ung ho MS 2020.205 (Be Chang Thi La)
8/21/2020 300,000 IBVCB.740977753.MS 2020.205 (Be Chang Thi La).CT tu 0061000748106 TRAN VAN LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 300,000 022217.210820.091031.ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020 300,000 Sender:01310012.DD:210820.SHGD:10004956.BO:TRAN QUE LAM.UNG HO MS 2020.203 EM VANG A THUY
8/21/2020 300,000 689781.210820.085308.MS 2020.205 be Chang Thi La FT20234395386143
8/21/2020 300,000 688530.210820.085059.MS 2020.205 Em Chang Thi La FT20234166803840
8/21/2020 300,000 MBVCB.740910250.Ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0101000119674 LE VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 300,000 MBVCB.740906897.MS 2020.205.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 300,000 MBVCB.740898450.MS 2020.205 (ung ho be Chang Thi La).CT tu 0421000502754 LE THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 300,000 MBVCB.740897347.Ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0021001655658 LE ANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 300,000 MBVCB.740886765.ms 2020.205 ung ho chang thi la.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 300,000 397270.210820.082627.ung ho MS 2020205 em Chang Thi La
8/21/2020 300,000 101318.210820.082431.Ung ho MS 2020 205
8/21/2020 300,000 MBVCB.740868843.MS 2020 205 em Chang Thi La.CT tu 0451001782861 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 300,000 223898.210820.081402.ung hoMS 2020.205(Em Chang Thi La)
8/21/2020 300,000 972287.210820.081314.ung ho ms 2020.205 em chang thi la
8/21/2020 300,000 958905.210820.081238.ung ho MS 2020.205 (Chang Thi La)
8/21/2020 300,000 964913.210820.080322.ung ho MS 2020.205 em CHANG THI LA
8/21/2020 300,000 062629.210820.073952.Ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La
8/21/2020 300,000 IBVCB.740814966.MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0341000012985 PHAM THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 300,000 942332.210820.072216.Ung ho MS2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020 300,000 MBVCB.740797742.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La.CT tu 0941000009999 NGUYEN DUC CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 300,000 MBVCB.740770554.Ung ho MS 2020.205.CT tu 0491000197463 DO ANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 300,000 915034.210820.044659.Chuyen tien ung ho MS 2020.204
8/21/2020 400,000 MBVCB.741925489.ung ho ms 2020205 Chang thi La .CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 400,000 061605.210820.141409.Vietcombank 0011002643148 LE THI THUY LINH chuyen khoan ung ho em NGUYEN TAN CUONG MS 2019 029
8/21/2020 400,000 302320.210820.103559.Ung ho MS2020 204 200n MS2020 205 200n
8/21/2020 450,000 IBVCB.741225469.Ung ho ma so 2020 202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 500,000 MBVCB.740709611.MS 2020.204 ung ho nguyen van vinh chuc em mau khoe.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 500,000 190896.210820.222133.Ung ho tien vien phi Nguyen Van Vinh MS 2020.204 FT20235398099590
8/21/2020 500,000 189013.210820.221557.Ms 2020.203 ung ho e vang a thuy FT20235380719823
8/21/2020 500,000 597998.210820.221209.Chuyen tienungho chau Chang thi La
8/21/2020 500,000 MBVCB.741986715.ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 500,000 954044.210820.211842.MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen van vinh
8/21/2020 500,000 MBVCB.741920576.HOANG THI MAI ANH Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La.CT tu 0301000320124 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 500,000 147519.210820.203842.MS 2020.205 em Chang Thi La FT20235640334343
8/21/2020 500,000 111575.210820.192739.Ung ho MS 2020 204 em Ng Van Vinh FT20234397546341
8/21/2020 500,000 MBVCB.741713304.ung ho MS 2020.205 Chang Thi La.CT tu 0011004068860 DO VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 500,000 IBVCB.741584375.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 500,000 MBVCB.741577634.Ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La).CT tu 0111000060889 TRUONG CONG LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 500,000 Sender:01310012.DD:210820.SHGD:10013494.BO:BUI VAN AI.UNG HO EM CHANG THI LA MS 2020205
8/21/2020 500,000 Sender:79307005.DD:210820.SHGD:10014334.BO:MAI THI NGUYEN CHI.IBUNG HO MS 2020.205 (EM CHANG THI LA) UNG HO MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH)
8/21/2020 500,000 065132.210820.144633.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 205 em Chang Thi La
8/21/2020 500,000 083149.210820.144518.UNG HO MS 2020.205 ( EM CHANG THI LA)-210820-14:44:52 083149
8/21/2020 500,000 445193.210820.143438.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 CAO THI LY ung ho MS 2020 202 be CAO THANH MI
8/21/2020 500,000 Sender:01310012.DD:210820.SHGD:10011993.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.205 CHAU CHANG THI LA
8/21/2020 500,000 901761.210820.142841.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La FT20234605069015
8/21/2020 500,000 487766.210820.132934.UNG HO NGUYEN.VAN.VINH MS2020.204 BAO.VIETNAMNET.DIENTU
8/21/2020 500,000 MBVCB.741306057.ung ho?MS 2020.205?(Em Chang Th La).CT tu 0071000762223 VO MINH TRUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 500,000 852903.210820.130454.Ung ho MS 2020.205 - em Chang Thi La FT20234605940718
8/21/2020 500,000 977621.210820.125848.MS 2020.200 (Vo Nguyen Thien Bao)
8/21/2020 500,000 067184.210820.125000.MS 2020.205 ( UNG HO CHANG THI LA)-210820-12:50:02 067184
8/21/2020 500,000 066831.210820.124614.MS 2020.204( UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)-210820-12:46:15 066831
8/21/2020 500,000 165243.210820.123640.Ungho ms 2020.204 nguyen van vinh
8/21/2020 500,000 165181.210820.123538.Ungho ms 2020.205 be chang thi la
8/21/2020 500,000 837534.210820.123250.ung ho ms 2020.205 FT20234711101997
8/21/2020 500,000 IBVCB.741228475.Ung ho ma so 2020 204 UH vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 500,000 IBVCB.741222511.Ung ho ma so 2020 203 be Vang A Thuy.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 500,000 IBVCB.741218310.Ung ho ma so 2020 205 e Chang Thi La.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 500,000 MBVCB.741183870.Giup do 2020.205.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 500,000 UNG HO MS 2020204(UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)
8/21/2020 500,000 MBVCB.741127787.MS 2020.205 ( Em Chang Thi La).CT tu 0251002723693 LUONG NGUYEN NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 500,000 MBVCB.741095021.ung ho MS 2020.205 (chang thi la ).CT tu 0651000632213 TRAN TIEN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 500,000 555926.210820.102847.ung ho ms 2020.205
8/21/2020 500,000 IBVCB.741045199.MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0441003670889 PHAN QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 500,000 043978.210820.101148.UNG HO MS 2020.205 (EM CHANG THI LA)-210820-10:11:48 043978
8/21/2020 500,000 Sender:01204001.DD:210820.SHGD:11092836.BO:TRAN THI LAI.BA TRAN THI LAI UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH MS 2020.204
8/21/2020 500,000 728339.210820.095200.Ung ho MS2020 204 vien phi Nguyen Van Vinh FT20234520845938
8/21/2020 500,000 417944.210820.094336.Vietcombank 0011002643148 TRUONG VAN TRONG ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La
8/21/2020 500,000 MBVCB.740996482.Ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La).CT tu 0071000759549 PHAN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 500,000 048847.210820.093930.ung ho Chang Thi La MS 2020.205
8/21/2020 500,000 Sender:48304001.DD:210820.SHGD:10001529.BO:TRAN HIEU THUAN.UNG HO MS 2020.205 (EM CHANG THI LA) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/21/2020 500,000 MBVCB.740920773.TRAN AI QUYEN chuyen tien MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0721000651371 TRAN AI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 500,000 301725.210820.085411.Be Huy Lam ung ho MS 2020.205 ( em Chang Thi La)
8/21/2020 500,000 004150.210820.085048.ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020 500,000 126680.210820.084451.Ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La
8/21/2020 500,000 647352.210820.084257.ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/21/2020 500,000 IBVCB.740900731.Ung ho MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0151000188989 LE THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 500,000 106589.210820.082854.Ung ho ma so 2020 205 em Chang thi La
8/21/2020 500,000 225977.210820.082507.MS 2020.205
8/21/2020 500,000 147434.210820.082209.UNG HO MS 2020.205 (CHANG THI LA)
8/21/2020 500,000 667694.210820.080621.Ung ho MS 2020.205 Chang Thi La FT20234377857517
8/21/2020 500,000 966455.210820.080531.MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020 500,000 462217.210820.080118.NGUYEN LE MINH Ck BAO VIETNAMNET ung ho MS 2020205 Em Chang Th La
8/21/2020 500,000 146478.210820.075921.Ung ho 2020205
8/21/2020 500,000 IBVCB.740847875.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La .CT tu 0081001223865 HUYNH THI NGOC LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 500,000 631682.210820.075732.Ung ho MS 2020.205 Em Chang Thi La
8/21/2020 500,000 875576.210820.073806.Vietcombank 0011002643148 PHAN HOAI DIEM chuyen khoan ung ho MS 2020205 em Chang Thi La
8/21/2020 500,000 948456.210820.073508.ung ho MS 2020.205 em chang thi la
8/21/2020 500,000 295392.210820.073435.ung ho ma so 2020-205 em Chang Thi La
8/21/2020 500,000 657394.210820.073017.Ung ho MS 2020.205 -Em Chang Thi La FT20234749600504
8/21/2020 500,000 503702.210820.070449.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020205 Em Chang Thi La
8/21/2020 500,000 024041.210820.070826.UNG HO MS 2020192 NGUYEN NGOC HAI-210820-07:08:49 024041
8/21/2020 500,000 MBVCB.740803125.Ung ho MS 2020.205 (be Chang Thi La).CT tu 0511000461471 LE NGOC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 500,000 144738.210820.064749.Ung ho MS 2020.205(ung ho e chang thi la)
8/21/2020 500,000 MBVCB.740782637.em Chang Thi Lai.CT tu 0331000400975 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/21/2020 500,000 925358.210820.063114.ungho MS 2020.205 e ChangThiLa
8/21/2020 500,000 041412.210820.062643.Ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La
8/21/2020 500,000 MBVCB.740765356.Chang Thi La MS 2020.205.CT tu 0181000313663 LE VAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 500,000 881731.210820.003118.ung ho be MS 2020.177
8/21/2020 600,000 Sender:79333001.DD:210820.SHGD:10001686.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS 2020.203 EM VANG A THUY
8/21/2020 1,000,000 IBVCB.741997201.ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0011004103753 DINH MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 1,000,000 174807.210820.213900.Ung ho MS 2020.205, Em Chang Thi La FT20235204508779
8/21/2020 1,000,000 MBVCB.741931020.Ung ho MS2020.205 em Chang Thi La.CT tu 0511000436425 LUONG MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 1,000,000 MBVCB.741914611.Ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0251001961344 NGUYEN THI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 1,000,000 MBVCB.741608154.Ung ho ma so 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0781000438744 NGO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 1,000,000 178009.210820.154751.Co Thuong HP ung ho be Chang thi La, MS 2020.205
8/21/2020 1,000,000 Sender:79307005.DD:210820.SHGD:10012798.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.205 (EM CHANGTHI LA)
8/21/2020 1,000,000 579484.210820.141804.Ung ho ms 2020 201 gia dinh chi Binh
8/21/2020 1,000,000 129360.210820.110537.Chuyen tien ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020 1,000,000 158891.210820.105818.Ung ho Ms 2020.204 ( Ung ho vien phi Ng Van Vinh )
8/21/2020 1,000,000 MBVCB.741110557.MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0121000874444 NGUYEN QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 1,000,000 077060.210820.100930.Chuyen tien ung ho MS 2020.205 EM Chang Thi La
8/21/2020 1,000,000 313201.210820.095510.IBFT Ung ho MS 2020.205 Chang Thi La
8/21/2020 1,000,000 996636.210820.084219.ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/21/2020 1,000,000 064983.210820.074440.Ung ho em Chang Thi La MS 2020 205
8/21/2020 1,000,000 IBVCB.740831362.MS 2020.205( em Chang Thi La).CT tu 0181003381160 VO THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 1,000,000 460440.210820.071643.ung ho MS 2020205
8/21/2020 1,000,000 212344.210820.054038.Ung ho MS 2020.205 ( Em Chang Thi La)
8/21/2020 1,500,000 IBVCB.741553023.NGUYEN THI DAI LOAN ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0121000169449 NGUYEN THI DAI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 1,500,000 775244.210820.153533.MS 2020.200
8/21/2020 2,000,000 167809.210820.212238.Ung ho MS 2020.205 em Chang thi La FT20235150400517
8/21/2020 2,000,000 MBVCB.741439325.MS 2020.205.CT tu 0021000241588 HOANG VAN HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 2,000,000 075981.210820.140334.UNG HO MS 2020.204( UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)-210820-14:03:35 075981
8/21/2020 2,000,000 Sender:01310001.DD:210820.SHGD:10007167.BO:HO THI LIEN HUONG.UNG HO MS 2020.205 BE CHANG THI LA
8/21/2020 2,000,000 031204.210820.084744.UNG HO MS 2020.COVID19-210820-08:47:15 031204
8/21/2020 2,000,000 999381.210820.084527.ung ho MS 2020 .205 em Chang thi La
8/21/2020 2,000,000 219738.210820.084029.Ung ho MS 2020.203 ( em Vang A Thuy)
8/21/2020 3,000,000 222689.210820.222506.ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/21/2020 3,000,000 964322.210820.152245.ISL20200821152222457-ung ho MS 2020.205 - Em Chang Thi La
8/21/2020 3,000,000 702357.210820.091358.Ung ho MS 2020205 Em Chang Thi La FT20234011649194
8/21/2020 3,000,000 971199.210820.081151.ung ho ms 2020.205
8/21/2020 5,000,000 MBVCB.741956217.MS 2020.205 e Chang Thi La.CT tu 0611001945239 NGUYEN MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 5,000,000 Sender:79307005.DD:210820.SHGD:10017107.BO:DO THI LE CHI.IBUNG HO MS 2020.205 ( EM CHANG THI LA)
8/21/2020 5,000,000 796948.210820.112520.Ung ho ms 2020 205 em Chang Thi La FT20234001953171
8/21/2020 5,000,000 MBVCB.741034434.Chuyen tien ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0721000656565 TRAN THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/21/2020 5,000,000 037716.210820.093413.EM CHANG THI LA-210820-09:34:11 037716
8/21/2020 5,000,000 Sender:01202002.DD:210820.SHGD:10000265.BO:VU NGOC NGUYEN HOA.995220082120806 UNG HO MS2020.188 , UNG HO BE NGUYEN DAI THANH TAM, HUYEN CU CHI TPHCM.
8/21/2020 5,000,000 506086.210820.065715.MS 2020.205 (Em Chang Thi La)
8/21/2020 10,000,000 753239.210820.151030.LIEU TUAN DUNG UNG HO MS 2020.205 EM CHANG THI LA
8/22/2020 20,000 205714.220820.072222.ung ho MS 2020206 Em A Chat
8/22/2020 20,000 037116.220820.070214.ung ho MS 2020 205 em Chang Thi La
8/22/2020 50,000 IBVCB.742871992.Giup ma so 2020 206 em A Chat.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/2020 50,000 MBVCB.742846327.UNG HO MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0011004174296 NGUYEN ANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 50,000 059885.220820.172246.Chuyen tien ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/22/2020 50,000 MBVCB.742431205.bi nga nguy hiem.CT tu 0611001902120 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/2020 50,000 426679.220820.110200.ung ho ma so MS 2020.206 ( em A Chat)
8/22/2020 50,000 996585.220820.084853.MoMoT0912103369T6786569559T970436Tung ho MS 2020206 em a chat
8/22/2020 50,000 IBVCB.742222756.Ung ho MS 2020 206 Em A Chat.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/2020 50,000 IBVCB.742220551.NGUYEN CONG TRANG chuyen khoan.CT tu 0511003795878 NGUYEN CONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 50,000 243378.220820.074618.MS 2020 206 FT20235024289844
8/22/2020 50,000 674162.220820.072436.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/22/2020 100,000 MBVCB.742031308.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh ).CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 100,000 VCBPAY.742001703.ung ho MS 2020.205 (be Chang Thi La).CT tu 0011003876998 NGUYEN DOAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 100,000 168882.220820.201506.Vietcombank 0011002643148 MS 20 20 206 ung ho EM A CHAT
8/22/2020 100,000 001998.220820.195954.Ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/22/2020 100,000 403913.220820.195921.ms 2020206 em A chat
8/22/2020 100,000 943839.220820.192755.ms 2020.204 ung ho vien phi nguyen van vinh
8/22/2020 100,000 IBVCB.742902101.ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0021000343946 LE NGOC KIEU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 100,000 237309.220820.190932.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
8/22/2020 100,000 MBVCB.742894504.Gia dinh ong Viet ung ho ms2020.206 em A Chat.CT tu 0071005020899 NGUYEN CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 100,000 261877.220820.183708.Nguyen Thi Hoa ung ho MS 2020.206 (E A Chat)
8/22/2020 100,000 495560.220820.160950.MS 2020.205 FT20235509202081
8/22/2020 100,000 175639.220820.143830.Ung ho em Chat MS 2020.206
8/22/2020 100,000 MBVCB.742602328.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.206 em A CHAT.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 100,000 MBVCB.742579201.LE NGOC THUY chuyen tien.CT tu 0121000622465 LE NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 100,000 MBVCB.742562464.ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0071001157940 LUONG NGUYEN THIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 100,000 MBVCB.742555035.DANG THI NGOC BICH chuyen tien ung ho MS 2020.205 e Chang thi La.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 100,000 MBVCB.742553454.DANG THI NGOC BICH chuyen tien ung ho MS 2020.206 e A Chat.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 100,000 IBVCB.742548768.Ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0591001636457 NGUYEN TRONG TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 100,000 120114.220820.114012.ung ho MS 2020.206 (em A.Chat).
8/22/2020 100,000 511959.220820.110646.Ung ho MS 2020205 em Chang Thi La
8/22/2020 100,000 333321.220820.105042.UH -MS-2020-206-a Chat FT20235630909413
8/22/2020 100,000 MBVCB.742354401.MS 2020.206 ( E A Chat).CT tu 0341006867715 DOAN MANH TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 100,000 MBVCB.742341804.HA THI MONG THO chuyen tien ung ho MS 2020.206( em A Chat).CT tu 0461000590675 HA THI MONG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 100,000 201738.220820.101849.Ung ho MS2020 206 Em A Chat
8/22/2020 100,000 124871.220820.101346.Vietcombank 0011002643148 LE THI MAI PHUONG chuyen khoan ung ho em A Chat MS2020206
8/22/2020 100,000 IBVCB.742256609.Ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0301002831730 VU THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 100,000 808924.220820.090848.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI SEN chuyen khoan ung ho A Chat o con tum
8/22/2020 100,000 130212.220820.090536.MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/22/2020 100,000 269074.220820.090005.Ung ho MS 2020.206 em A Chat FT20235731955113
8/22/2020 100,000 528057.220820.085926.MS 2020.206
8/22/2020 100,000 MBVCB.742230016.MS2020-206 (em A Chat).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 100,000 264405.220820.084954.E A Chat 2020.206 FT20235395372779
8/22/2020 100,000 213065.220820.084314.Ung ho MS 2020206 A Chat
8/22/2020 100,000 099949.220820.083537.VIETTEL 400300 LIENNH 200822 200822651721184 400201 unghoms2020206emachat
8/22/2020 100,000 564908.220820.081432.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020206 Em A Chat
8/22/2020 100,000 407274.220820.081844.ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
8/22/2020 100,000 152831.220820.081653.VINH NAM UNG HO MS 2020.206 A CHAT-220820-08:16:47 152831
8/22/2020 100,000 698658.220820.080751.Ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/22/2020 100,000 MBVCB.742172784.MS 2020.206(Em A Chat).CT tu 0071003462044 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 100,000 685750.220820.074659.Chuyen tien ungho em MS 2020.206 Em A Chat
8/22/2020 100,000 150639.220820.074146.UNG HO MS 2020.206 ( EM A CHAT )-220820-07:42:11 150639
8/22/2020 100,000 802591.220820.073156.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 205 em chang thi la
8/22/2020 100,000 241256.220820.073549.Ung ho MS 2020.206 em A Chat FT20235108320407
8/22/2020 100,000 969002.220820.072959.ISL20200822072943070-MS 2020.206
8/22/2020 100,000 800670.220820.063433.Vietcombank 0011002643148 LE THI BAO chuyen khoan
8/22/2020 100,000 MBVCB.742110695.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.206 (em A Chat) Vietnamnet 22/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 150,000 MBVCB.742925637.ung ho MS 2020.206 (em a chat).CT tu 0561003845937 VUONG DINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 150,000 504045.220820.061741.Ung ho em A Chat
8/22/2020 200,000 142950.210820.231439.MS 2020.205(EM CHANG THI LA)-210820-23:14:38 142950
8/22/2020 200,000 MBVCB.742026968.ung ho MS 2020.205(EM CHANG THI LA).CT tu 1015366434 HOANG THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 200,000 053515.220820.224108.YEN OCB UNG HO MS.2020.206 EM ANH CHAT
8/22/2020 200,000 606462.210820.223957.MS 2020.205
8/22/2020 200,000 879380.210820.222616.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 202 ung ho be CAO THANH MINH
8/22/2020 200,000 863166.220820.220906.Vietcombank 0011002643148 MS2020206 NGUYEN THI HONG XIEM chuyen khoan
8/22/2020 200,000 243111.220820.215957.Ung ho MS 2020.206 ( em A Chat)
8/22/2020 200,000 239097.220820.214900.UNG HO MS 2020.206 (E A CHAT)-220820-21:48:54 239097
8/22/2020 200,000 992546.220820.214220.MS2020 206 em A Chat
8/22/2020 200,000 328653.220820.212303.200822000092735 Ung ho MS2020.205 be Chang Thi La ZP5MKM1VOMJ4
8/22/2020 200,000 MBVCB.742992817.Chuyen tien ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 1031000005679 NGUYEN QUI LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 200,000 046742.220820.203125.MS 2020 206? Em A Chat
8/22/2020 200,000 MBVCB.742961312.PHAM THI MAI chuyen tien.CT tu 0021001829599 PHAM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 200,000 475293.220820.201605.Du kim ngoc ( 123 vinh phu, chau thanh - kien giang) ung ho MS 2020.206 ( Em A Chat )
8/22/2020 200,000 150001.220820.194915.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/22/2020 200,000 MBVCB.742912247.MS 2020.205( em Chang Thi La).CT tu 0281001185965 CAO THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 200,000 137169.220820.192235.Chuyen tien ung ho qua bao viet nam net MS2020.206 em A chat
8/22/2020 200,000 MBVCB.742906318.TRUONG THI AI HOA ung ho MS 2020.200(be Nguyen Thien Bao).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 200,000 130561.220820.190836.Ung ho MS 2020.204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/22/2020 200,000 470604.220820.174842.IBFT ugho ms 2020.206 e A Chat
8/22/2020 200,000 748995.220820.174739.MA2020 196 Ung ho be Do My Hanh
8/22/2020 200,000 IBVCB.742760534.phi viet hanh-charity- patient Nguyen Van Vinh-MS 2020.204.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 200,000 935406.220820.162608.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 206 em A Chat
8/22/2020 200,000 598932.220820.155539.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Quyen ung ho em A chat ma 2020206
8/22/2020 200,000 MBVCB.742685121.HO THI DIU chuyen tien ung ho MS2020.201(gia dinh chi Binh).CT tu 0281000353903 HO THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 200,000 MBVCB.742682849.HO THI DIU chuyen tien ung ho MS2020.206(em A Chat).CT tu 0281000353903 HO THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 200,000 513112.220820.150408.Ung ho ms 2020 206
8/22/2020 200,000 217423.220820.145949.Ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
8/22/2020 200,000 422386.220820.143530.ung ho MS 2020.205 ( Em Chang Thi La)
8/22/2020 200,000 261174.220820.142535.200822000032491 Ung ho MS 2020.206 Em A Chat ZP5MKM1VM42N
8/22/2020 200,000 415088.220820.133415.Dinh Thi Thu. Ung ho MS 2020.205 FT20235332930971
8/22/2020 200,000 MBVCB.742526033.MS 2020.206.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 200,000 915329.220820.123154.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho em A Chat
8/22/2020 200,000 286514.220820.113302.Ung ho MS 2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/22/2020 200,000 280390.220820.112846.Ung ho MS 2020206 e A Chat
8/22/2020 200,000 MBVCB.742415993.HOANG THI THU THUY chuyen tien ung ho nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 1012490890 HOANG THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 200,000 MBVCB.742412588.MS 2020 206 Em A Chat.CT tu 0451000336175 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/2020 200,000 110300.220820.110300.MS 2020.206 em A chat
8/22/2020 200,000 002480.220820.105520.MS 2020 206 e A Chat
8/22/2020 200,000 MBVCB.742385750.Ung ho MS2020.206.CT tu 0711000276784 NGUYEN THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 200,000 229065.220820.103806.Ung ho MS 2020206 em A Chat
8/22/2020 200,000 320013.220820.102911.Ung ho 2020.205 - Em Chang Thi La FT20235430735570
8/22/2020 200,000 212070.220820.102816.TTTPhuong ung ho Ms2020.206 em A Chat
8/22/2020 200,000 317148.220820.102440.Ung ho Ms 2020.206 e A Chat FT20235430716940
8/22/2020 200,000 504751.220820.101536.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ms 2020 206 em A Chat
8/22/2020 200,000 MBVCB.742340586.ung ho qua bao MS 2020.206 ( Em A Chat) .CT tu 0021001525488 DAM THI NGOC HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 200,000 MBVCB.742336011.NGUYEN THI NGOC LIEN chuyen tien ung ho MS 2020.206( em A Chat).CT tu 0011002258263 NGUYEN THI NGOC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 200,000 165849.220820.100359.MS 2020.206 (UNG HO EM A CHAT)-220820-10:03:59 165849
8/22/2020 200,000 812264.220820.094654.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 206 em A Chat
8/22/2020 200,000 778261.220820.094851.ung ho MS 2020.206
8/22/2020 200,000 MBVCB.742271470.ms2020 200.CT tu 0301002923115 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/2020 200,000 160258.220820.092358.UNG HO MS 2020.206 (EM A CHAT)-220820-09:23:57 160258
8/22/2020 200,000 754117.220820.091925.MS 2020.206 Em A Chat
8/22/2020 200,000 276920.220820.091535.Ung ho MS 2020206 ung ho em A Chat FT20235870129090
8/22/2020 200,000 119972.220820.085402.ung ho e a chat
8/22/2020 200,000 731299.220820.085107.ung ho em A CHAT MS 2020.206
8/22/2020 200,000 258080.220820.083459.Ung ho MS 2020.206 FT20235377964770
8/22/2020 200,000 083244.220820.083244.MS 2020.206, chi Vi Can Tho ung ho em A Chat
8/22/2020 200,000 255023.220820.082706.Ung ho MS 2020.206 FT20235108510604
8/22/2020 200,000 994135.220820.082639.MoMoT0988566690T6786368669T970436Tung ho MS 2020206 Em A Chat
8/22/2020 200,000 MBVCB.742195778.em A Chat.CT tu 0411001035823 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/2020 200,000 080800.220820.081655.Ung ho MS 2020 206 em A Chat
8/22/2020 200,000 MBVCB.742180047.Ung ho MS 2020.206(em A Chat).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 200,000 248660.220820.080800.Ung ho ma so 2020.206 em A Chat FT20235638838185
8/22/2020 200,000 203801.220820.080331.Ms 2020.206 em a chat
8/22/2020 200,000 151819.220820.080248.UNG HO MS 2020.204 (VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)-220820-08:03:08 151819
8/22/2020 200,000 563201.220820.074447.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 206 E A Chat
8/22/2020 200,000 009601.220820.074104.pham thi be ngoan ung ho ms 2020 206 ung ho em a chat-VNPT2020082209406681
8/22/2020 200,000 203150.220820.073836.MS 2020.206 ung ho em A Chat
8/22/2020 200,000 238999.220820.072257.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat bi chan thuong so nao. Xin cam on FT20235638673421
8/22/2020 200,000 MBVCB.742139323.Ung ho 2020.206( em A Chat).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 200,000 MBVCB.742137873.ung ho MS 2020206 Em A Chat.CT tu 0561003821241 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/2020 200,000 MBVCB.742130779.Ung Ho MS 2020.206.(Em A Chat).CT tu 0461000501423 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 200,000 234540.220820.064914.ung ho MS 2020.206 em a chat FT20235638545766
8/22/2020 200,000 560919.220820.064235.Vietcombank 0011002643148 TRINH THI THUY HA Lang Son ung ho ma so 2020206 em A Chat
8/22/2020 200,000 234249.220820.064620.MS 2020.206 em A Chat FT20235983430057
8/22/2020 200,000 167103.220820.064457.ung ho MS 2020 206 em A Chat
8/22/2020 200,000 234020.220820.064350.Ung bo ms 2020.206 FT20235107213540
8/22/2020 200,000 MBVCB.742121431.PHAM THI THU HIEN ung ho MS 2020.206?(Em A Chat).CT tu 0441000799733 PHAM THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 200,000 IBVCB.742121193.MS 2020 206 ( em A Chat).CT tu 0281000530821 TONG HOAI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 200,000 655319.220820.063312.Ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/22/2020 200,000 110398.220820.062427.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN MANH THANG chuyen den MS 2020206 Em A Chat
8/22/2020 200,000 884515.220820.061444.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI HOA chuyen khoan ung ho em A Chat ms 2020 206
8/22/2020 200,000 490243.220820.060431.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020206 Em A Chat
8/22/2020 200,000 MBVCB.742062286.ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0251002696075 NGUYEN DO CHIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 250,000 247096.220820.080205.Ung ho ms 2020.206 em A CHAT FT20235638813876
8/22/2020 300,000 224548.210820.224416.Ung ho MS 2020.204 Nguyen Van Vinh
8/22/2020 300,000 224315.210820.224133.Ung ho MS 2020.205 Chang Thi La
8/22/2020 300,000 621841.220820.214138.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI THU HA chuyen khoan ung ho MS 2020 206 Em A CHAT
8/22/2020 300,000 646167.220820.212036.Ung ho Em Chang Thi la .MS 2020.205 FT20237041360017
8/22/2020 300,000 287570.220820.211159.Ung ho MS 2020.206( Em A Chat )
8/22/2020 300,000 MBVCB.742972274.ung ho MS 2020.206 (A CHAT).CT tu 0011001924418 LUU THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 300,000 MBVCB.742914572.TRUONG THI AI HOA ung ho MS 2020.197(be Kieu Phuong Trang).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 300,000 MBVCB.742913477.TRUONG THI AI HOA ung ho MS 2020.196(be Do My Hanh).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 300,000 MBVCB.742904744.TRUONG THI AI HOA ung ho MS 2020.202(be Cao Thanh Minh).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 300,000 512034.220820.185226.UNG HO MS 2020.200 ( UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO )
8/22/2020 300,000 MBVCB.742871389.ung ho 2020.206 em A Chat.CT tu 0381000505210 LE VAN TAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 300,000 562265.220820.180746.Ung ho MS 2020206 FT20237962289394
8/22/2020 300,000 607454.220820.174023.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ma 2020 205 Chang Thi La
8/22/2020 300,000 999038.220820.145806.MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/22/2020 300,000 446937.220820.143850.MS 2020.206 (Em A Chat)
8/22/2020 300,000 417514.220820.134001.Ung ho MS 2020.206 FT20235870011728
8/22/2020 300,000 914585.220820.112757.UH MS2020.205 (EM CHANG THI LA)
8/22/2020 300,000 010825.220820.103324.IBFTA 200822000029032 Ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/22/2020 300,000 812099.220820.103152.Chuyen tien ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/22/2020 300,000 MBVCB.742348439.NGUYEN THI NGOC KIM chuyen tien ung ho MS 2020.206 em Chat.CT tu 0011000034551 NGUYEN THI NGOC KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 300,000 121631.220820.093711.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 206 em A Chat
8/22/2020 300,000 094262.220820.092905.Chuyen tien em A Chat. ms 2020.206
8/22/2020 300,000 IBVCB.742267038.MS 2020 206 ung ho em a Chat.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/2020 300,000 261435.220820.084254.Ung ho Ms 2020.205 em Chang Thi La FT20235108575241
8/22/2020 300,000 154566.220820.083559.UNG HO MS : 2020.206( EM A CHAT)-220820-08:35:53 154566
8/22/2020 300,000 MBVCB.742184590.Ung ho MS: 2020.205 (Em Chang Thi La).CT tu 0611001909026 NGUYEN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 300,000 715676.220820.080540.MS 2020206 EM A CHAT
8/22/2020 300,000 246904.220820.080119.2020.206 EM A CHAT FT20235036060925
8/22/2020 300,000 030382.220820.072959.Ung ho MS 2020.206 (Em A Chat)
8/22/2020 300,000 399860.220820.071104.ung ho em A Chat-MS:2020.206
8/22/2020 300,000 235052.220820.065352.Ung ho ms 2020.206.e A Chat FT20235010212420
8/22/2020 300,000 653090.220820.062420.Chuyen tien ung ho MS 2020 206 e A Chat
8/22/2020 300,000 987394.220820.024552.MoMoT0902985310T6784758771T970436Tung ho 2020205 em Chang Thi La
8/22/2020 400,000 MBVCB.742902894.TRUONG THI AI HOA ung ho MS 2020.203 ( em Vang A Thuy).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 400,000 416172.220820.090438.IBFT MS 2020.206 goi em A Chat
8/22/2020 500,000 MBVCB.742048210.MS 2020.205.CT tu 0261000279399 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 998721.210820.223259.ung ho be Vo Nguyen thien bao
8/22/2020 500,000 654781.220820.214358.Pham Thi Anh Van, Q. Dong Da, HN ung ho ma so 2020.205 em Chang Thi La FT20237633046337
8/22/2020 500,000 240059.220820.202550.MS 2020.206(em a chat)
8/22/2020 500,000 239037.220820.195735.MS 2020.206 (ung ho em A Chat)
8/22/2020 500,000 MBVCB.742900693.TRUONG THI AI HOA ung ho MS 2020. 206 (em A Chat ).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 MBVCB.742901403.Ms 2020 206.CT tu 0041000177415 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 MBVCB.742898230.TRUONG THI AI HOA chuyen tien cho MS 2020.204(ung ho vien phi Nguyen Van Vinh ).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 469383.220820.184723.ung ho MS 2020.206( e A Chat)
8/22/2020 500,000 IBVCB.742832424.Ung ho MS 2020.206( em A Chat).CT tu 0461000443066 BUI THI TUYET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 IBVCB.742765796.Ung ho ma so 2020 206 em A Chat.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/2020 500,000 237520.220820.163501.ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
8/22/2020 500,000 603686.220820.160820.MS 2020 206 Em A Chat
8/22/2020 500,000 IBVCB.742677305.Ung ho MS 2020 206 Em A Chat chuc em mau khoe.CT tu 0071002277070 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/2020 500,000 437687.220820.150431.MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/22/2020 500,000 MBVCB.742611683.PHAM THI THANH PHUONG chuyen tien ung MS 2020.206 ( Em Chat)-.CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 197330.220820.143527.UNG HO MS 2020206 EM A CHAT-220820-14:35:30 197330
8/22/2020 500,000 431066.220820.141042.MS 2020-205 em chang thi la FT20235135958052
8/22/2020 500,000 517100.220820.130339.Vietcombank 0011002643148 HA THI PHUONG ung ho MS 2020 206 Em A Chat
8/22/2020 500,000 218792.220820.121842.Ma 2020.206(em A Chat)
8/22/2020 500,000 MBVCB.742448136.NGUYEN MANH CUONG chuyen tien ung ho MS 2020.206 (em A.Chat).CT tu 0341000088889 NGUYEN MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 365819.220820.114546.Ung ho e chang thi la ma so 2020 205 FT20235207032280
8/22/2020 500,000 173261.220820.105539.UNG HO MS 2020.206 (EM A CHAT)-220820-10:55:39 173261
8/22/2020 500,000 MBVCB.742364263.ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0291000241372 HUYNH HUU BA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 576445.220820.103336.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 CHAU DO TRA MI chuyen khoan MS 2020 205 em Chang
8/22/2020 500,000 903741.220820.102848.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THANH TRUC chuyen khoan Ung ho MS 2020 206 Em A Chat
8/22/2020 500,000 IBVCB.742355609.HA THI HAI DUONG transfer.CT tu 0371003768577 HA THI HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 903142.220820.102319.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THANH TRUC chuyen khoan UNG HO MS 2020 20
8/22/2020 500,000 315141.220820.102122.Ung ho ma so 2020.206 e A Chat FT20235837904728
8/22/2020 500,000 314161.220820.101953.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat FT20235100599755
8/22/2020 500,000 793442.220820.100751.ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/22/2020 500,000 002254.220820.095407.UNG HO MS 2020.206 - EM A CHAT
8/22/2020 500,000 296852.220820.095111.MS 2020.206 giup A Chat FT20235000074600
8/22/2020 500,000 209296.220820.094852.Ung ho MS 2020.206 ( Em A Chat)
8/22/2020 500,000 IBVCB.742289628.MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0251001098653 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 MBVCB.742280894.PHAM THI YEN bac gang ung ho ms 2620206(em a chat) .CT tu 0271000724006 PHAM THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 0200970488082209294420201461000066.33822.092946.Chuyen tien ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/22/2020 500,000 IBVCB.742253154.TRAN THI THANH BINH chuyen khoan ung ho ms2020.206(em a chat).CT tu 0491001619473 TRAN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 894855.220820.090611.Vietcombank 0011002643148 VU THI NHUNG chuyen khoan ung ho MS 2020206
8/22/2020 500,000 134058.220820.091000.ung ho MS 2020 206 Em A Chat
8/22/2020 500,000 735130.220820.085549.ms 2020.206 . Ung ho em A Chat
8/22/2020 500,000 MBVCB.742229483. MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0761002381772 DAM THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 156067.220820.084931.UNG HO MS 2020-203 VANG A THUY-220820-08:49:50 156067
8/22/2020 500,000 410113.220820.084946.Ung ho MS 2020.206 ( Em AChat)
8/22/2020 500,000 156004.220820.084917.UNG HO MS2020.206 (EM A CHAT)-220820-08:49:04 156004
8/22/2020 500,000 101633.220820.083709.Ung ho MS2020 206 Em A Chat
8/22/2020 500,000 064861.220820.083708.ung ho ms 2020.206 em A Chat
8/22/2020 500,000 708886.220820.082211.ung ho MS 2020.206 E A Chat
8/22/2020 500,000 253020.220820.082139.Ung ho MS 2020.206 em A Chat FT20235010542360
8/22/2020 500,000 204265.220820.081754.Ung ho MS 2020.206 ( em A Chat)
8/22/2020 500,000 152090.220820.080702.UNG HO MS 2020.206 ( EM A CHAT) QUA BAO VIETNAMNET-220820-08:07:22 152090
8/22/2020 500,000 691255.220820.075630.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat
8/22/2020 500,000 MBVCB.742167214.Bui Thi Thu Ha nha trang ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0061000157144 NGUYEN THU KY THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 MBVCB.742161799.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0761002383151 HOANG LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 MBVCB.742160892.MS 2020.206 ( Em A Chat) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 149891.220820.072552.MS. 2020.206 ( EM A CHAT)-220820-07:25:56 149891
8/22/2020 500,000 MBVCB.742144591.MS 2020.206 ung ho em A CHAT .CT tu 0121002340847 NGUYEN THI KIM TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 670228.220820.071546.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat
8/22/2020 500,000 237741.220820.071454.Ung ho ms2020,206.ea chat FT20235107330100
8/22/2020 500,000 MBVCB.742131234.Giup do 2020.206.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 403265.220820.065809.IBFT Ung ho MS 2020.206 em A chat
8/22/2020 500,000 560987.220820.064457.Vietcombank 0011002643148 DOAN THI HOAN ung ho em a Chat 2020206
8/22/2020 500,000 233986.220820.064326.Ung ho MS 2020.206 em A Chat FT20235010180805
8/22/2020 500,000 033233.220820.063554.ung ho MS 2020.206 - em A Chat
8/22/2020 500,000 MBVCB.742120075.phu thuat .CT tu 0331000400975 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/22/2020 500,000 MBVCB.742118389.MS 2020.205 ( Em Chang Thi La).CT tu 0451000415425 HOANG THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 MBVCB.742115759. Ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0281001641014 BUI TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 500,000 626154.220820.001034.ms 2020.205 em Chang Thi La
8/22/2020 1,000,000 MBVCB.742972098.MS2020.206 Em A Chat.CT tu 0941000008115 GIANG VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 1,000,000 MBVCB.742909639.Ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0011004339820 TRAN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 1,000,000 MBVCB.742907777.Ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0011004339820 TRAN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 1,000,000 IBVCB.742841517.NGUYEN DANG HAI chuyen khoan ung ho MS 2020.204 NGUYEN VAN VINH.CT tu 0071001039765 NGUYEN DANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 1,000,000 091745.220820.175331.Chuyen tien ung ho ma so 2020.206 em a chat
8/22/2020 1,000,000 240475.220820.164826.Co Hong ung ho MS 2020.206 ( Em Chat)
8/22/2020 1,000,000 508659.220820.163204.UNG HO MS 2020.201 GD CHI BINH FT20235040388602
8/22/2020 1,000,000 506278.220820.133920.UNG HO MS 2020.206 ( EM A CHAT)
8/22/2020 1,000,000 139142.220820.133006.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Gia dinh Giang Khiet Ha Noi ung ho MS 2020204 Un
8/22/2020 1,000,000 401598.220820.130133.Ung ho MS 2020206 em AChat FT20235620058945
8/22/2020 1,000,000 MBVCB.742385957.HO CUONG chuyen tien ung ho MS 2020.206 (Em A Chawjt).CT tu 1041000042211 HO CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 1,000,000 805910.220820.102336.ung ho MS2020.206 em ACHAT
8/22/2020 1,000,000 300350.220820.095708.UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT FT20235870288859
8/22/2020 1,000,000 898523.220820.094044.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020206 Em A Chat
8/22/2020 1,000,000 IBVCB.742284135.ung ho MS 2020.163 (be Tran Thanh Binh).CT tu 0721005084867 DU CHI NHUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 1,000,000 IBVCB.742271978.ung ho MS 2020.167(be Hua Thi Thu Hoai).CT tu 0721005084867 DU CHI NHUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 1,000,000 537446.220820.092717.NGUYEN THI DUNG CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho Ms2020206 em A Chat
8/22/2020 1,000,000 750378.220820.091450.ung ho MS 2020.206 Em A chat
8/22/2020 1,000,000 270566.220820.090316.Ung ho Ms 2020-206 em A Chat FT20235639044501
8/22/2020 1,000,000 407179.220820.081724.MS 2020.206 e A Chat
8/22/2020 1,000,000 028242.220820.062605.Ghi ro ung ho MS 2020 206 Em A Chat
8/22/2020 2,000,000 222859.210820.222643.ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/22/2020 2,000,000 IBVCB.742824588.ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0251002676249 TRAN NGOC THUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 2,000,000 ATM_FTF.10800387.093192.20200822.172528.9704366810708862014.FrAcc:0491000082288.ToAcc:0011002643148.GD:PGD NGUYEN CO THACH HANOI VN
8/22/2020 2,000,000 891197.220820.123412.ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh
8/22/2020 2,000,000 858231.220820.113626.ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/22/2020 2,000,000 422755.220820.103126.UNG MS 2020.206 EM A CHAT
8/22/2020 3,000,000 IBVCB.742149064.Ung ho MS 2020.206(em A Chat).CT tu 0251001397094 TRAN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/22/2020 5,000,000 632196.220820.204508.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La. Mong em manh me vuot qua benh tat khoe manh lon khon FT202379544
8/22/2020 10,000,000 891657.220820.083316.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PhamthithanhhonglaocaiMS2020206emachat
8/23/2020 200 MBVCB.743692037.uu.CT tu 0281000623885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/23/2020 20,000 MBVCB.743179369.Ung ho ms 2020.207(ong Pham Van Tap).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 20,000 057419.230820.054853.ung ho ms 2020.207 ong Pham Van Tap
8/23/2020 20,000 056653.230820.034019.ung ho ms 2020.206 em A Chat
8/23/2020 25,000 IBVCB.743144731.Ma 2020.207 pham van tap.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/23/2020 30,000 034384.230820.061448.ung ho ma so 2020 207
8/23/2020 50,000 564699.230820.220249.UNG HO MS 2020.207(Ong Pham Van Tap).
8/23/2020 50,000 IBVCB.743686810.Giup ma so 2020 207 ong Pham Van Tap.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/23/2020 50,000 111464.230820.111517.Ms 2020 207 ong Pham Van Tap
8/23/2020 50,000 254476.230820.091711.UNG HO MS 2020.207(ONG PHAM VAN TAP)-230820-09:17:17 254476
8/23/2020 50,000 049417.230820.072049.MS 2020 207
8/23/2020 50,000 628274.230820.070315.Vietcombank 0011002643148 DO MANH THUONG chuyen khoan ung ho ma so 2020207 ong pham van tap
8/23/2020 50,000 554777.230820.065731.ung ho ms 2020207 ong pham van tap
8/23/2020 50,000 247292.230820.061037.UNG HO MS2020.207(BAC PHAM VAN TAP)-230820-06:10:37 247292
8/23/2020 100,000 007136.230820.204223.MS 2020.205 Em chang thi la FT20237631327940
8/23/2020 100,000 993164.230820.200747.Ung ho ms 2020.207 ong Tap FT20237306953955
8/23/2020 100,000 300526.230820.194432.MS 2020.197-230820-19:44:33 300526
8/23/2020 100,000 300438.230820.194313.MS 2020.198-230820-19:43:14 300438
8/23/2020 100,000 280767.230820.152843.MS 2020.207ONG PHAM VAN TAP-230820-15:28:43 280767
8/23/2020 100,000 MBVCB.743414245.MS 2020.205.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 100,000 666869.230820.124442.ung ho MS 2020.206 ( Em A Chat)
8/23/2020 100,000 IBVCB.743399566.Ung ho Ms 2020.207 ong Pham Van Tap.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 100,000 300460.230820.115945.Ung ho MS2020 207 ong Pham Van Tap
8/23/2020 100,000 260235.230820.103352.UNG HO MS2020.207 ONG PHAM VAN TAP-230820-10:33:52 260235
8/23/2020 100,000 310659.230820.094534.MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/23/2020 100,000 IBVCB.743254145.Ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La)-NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 100,000 361718.230820.092838.Ung ho ong Pham van Tap MS 2020.207
8/23/2020 100,000 254321.230820.091443.MS 2020.207 ( PHAM VAN TAP)-230820-09:14:44 254321
8/23/2020 100,000 075039.230820.081059.Vinh Nam ung ho MS 2020 207 pham van tap
8/23/2020 100,000 706820.230820.080826.Ung ho ms 2020.200 FT20237039572489
8/23/2020 100,000 MBVCB.743186916.MS 2020.207.CT tu 0751000000469 NGUYEN THI KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 100,000 MBVCB.743182947.gia yeu benh tam than khong co nguoi nuong tua.CT tu 0101001018005 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/23/2020 100,000 MBVCB.743183575.ung ho ma so: MS 2020.205 (em Chang Thi La) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 100,000 MBVCB.743165760.NGUYEN THI BE TRINH chuyen tien ung ho ma so 2020 207 pham van tap..CT tu 1014275584 NGUYEN THI BE TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 100,000 MBVCB.743164987.MS 2020.207.CT tu 0761002345190 HO NGUYEN DIEM QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 100,000 IBVCB.743158385.Ms 2020206.CT tu 0061000598391 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/23/2020 100,000 695203.230820.065048.Ung ho MS 2020.207 FT20237392053805
8/23/2020 100,000 967869.230820.063238.Vietcombank 0011002643148 nguyen thi thanh thuy ung ho MS 2020207 ong Pham Van Tap
8/23/2020 100,000 048253.230820.063307.ung ho ms 2020.207 pham van tap
8/23/2020 100,000 MBVCB.743143313.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.207 (ong Pham Van Tap) Vietnamnet 23/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 100,000 MBVCB.743104191.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat.CT tu 0021001105635 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 100,000 MBVCB.743101933.MS 2020.206.CT tu 0071001307022 TRUONG CONG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 126,000 728207.230820.092017.QUYNHHUY UNG HO MS2020.207 ONG PHAM VAN TAP FT20237486257190
8/23/2020 150,000 MBVCB.743207459.Ung ho MS 2020.204 (em Nguyen Van Vinh).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 150,000 MBVCB.743202955.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 180,000 MBVCB.743178780.Ung ho ms2020.207(ong Pham Van Tap).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 200,000 MBVCB.743083148.LE THU NGA ung ho ma so 2020.206 (em A. Chat).CT tu 0301000417294 LE THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 200,000 493995.220820.224725.IBFT Ung ho MS 2020.206
8/23/2020 200,000 218888.230820.175540.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Quyen ung ho pham van tap ma 2020207
8/23/2020 200,000 MBVCB.743667367.MS 2020.205 ( Em Chang Thi La).CT tu 0081001170927 NGUYEN KIEU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 200,000 146823.230820.174051.ms2020206 ms2020203 moi ms 100k
8/23/2020 200,000 596569.230820.144928.HOANG LUU GIANG VY CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2020203 e Vang A Thuy
8/23/2020 200,000 845711.230820.143450.ung ho vien phi nguyen van vinh ma so 2020.204 FT20237630061062
8/23/2020 200,000 996046.230820.140403.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 207 ong Pham Van Tap
8/23/2020 200,000 MBVCB.743459605.OngBa KhaiTam gui bieu ong Pham Van Tap- ms 2020.207.CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 200,000 244442.230820.113946.MS 2020.207(ong pham van tap)
8/23/2020 200,000 361795.230820.111754.Chuyen tienuh MS 2020.193
8/23/2020 200,000 503717.230820.111300.MS 2020.207 (ong Pham Van Tap)
8/23/2020 200,000 759027.230820.103731.Ma so 2020.207 ong pham van tap FT20237486543444
8/23/2020 200,000 0200970488082310034020205325000053.33955.100341.UNG HO MS2020.207 ONG PHAM VAN TAP
8/23/2020 200,000 724955.230820.091113.Ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Viet Vinh FT20237176653000
8/23/2020 200,000 185693.230820.090445.Vietcombank 0011002643148 Ung ho Ms 2020 207 Pham Van Tap
8/23/2020 200,000 722277.230820.090332.MS2020207 ung ho ong Tap FT20237660970703
8/23/2020 200,000 MBVCB.743220515.kho khan.CT tu 0381000403723 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/23/2020 200,000 282339.230820.085033.Chuyen tien MS2020207 ong Pham Van Tap
8/23/2020 200,000 706271.230820.080601.Ms 2020 204 ung ho Vien Phi Nguyen Van Vinh FT20237039562607
8/23/2020 200,000 249788.230820.075311.UNG HO BAC TAP MS 2020.207-230820-07:53:11 249788
8/23/2020 200,000 061905.230820.074920.Ung ho MS 2020 207 ong pham van tap
8/23/2020 200,000 969618.230820.073009.Vietcombank 0011002643148 TRAN VAN CHU chuyen khoan
8/23/2020 200,000 699198.230820.072539.MS 2020.207 ong Pham Van Tap FT20237629662382
8/23/2020 200,000 238242.230820.063121.Chuyen tien ung ho ma so 2020.207 oong Pham Van Tap, Thanh Oai HN
8/23/2020 200,000 MBVCB.743151205.ung ho MS 2020.207 ong Pham Van Tap, lang Chuong, huyen Thanh Oai, HN.CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 200,000 692924.230820.062205.Ung ho ms 2020.207 ong Pham Van Tap FT20237766057021
8/23/2020 200,000 692580.230820.061535.MS 2020.207 FT20237811359768
8/23/2020 200,000 089926.230820.060400.MS 2020.207 (ong Pham Van Tap)
8/23/2020 200,000 MBVCB.743146738. MS 2020.207 ( ong Pham Van Tap).CT tu 0041000635415 NGUYEN THANH THUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 200,000 046950.230820.033733.MS 2020.205 (Em Chang Thi La)
8/23/2020 250,000 MBVCB.743304112.LE THI QUYEN ung ho MS 2020.205 be Chang Thi La.CT tu 0591000284903 LE THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 300,000 672971.220820.224615.Ung ho MS 2020 206 e A Chat FT20237760852827
8/23/2020 300,000 MBVCB.743624415.Ung ho ma so 2020.207 (ong Pham Van Tap).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 300,000 371372.230820.113807.ung ho MS 2020.200 ung ho em Vo Nguyen Thien Bao
8/23/2020 300,000 369953.230820.113504.ung ho MS 2020.206 Em A Chat
8/23/2020 300,000 768918.230820.110036.Ung ho MS 2020.207 FT20237036879391
8/23/2020 300,000 MBVCB.743300508.HUNG ung ho MS 2020.207 (Ong Pham Van Tap).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 300,000 492298.230820.080710.MoMo 0989185375 MS 2020204 Ung ho vien phi Nguyen Van Minh 6797574320
8/23/2020 300,000 702114.230820.074423.Ung ho ms2020,207ong.pham van Tap FT20237224795115
8/23/2020 300,000 685671.230820.000609.Ung ho MS 2020 201 nha c Binh FT20237204625257
8/23/2020 500,000 299903.220820.231907.DO TUAN KHAI Chuyen tien.MS 2020.206 em a chat
8/23/2020 500,000 530956.230820.215749.UNG HO ONG PHAM VAN TAP MS 2020.207
8/23/2020 500,000 MBVCB.743460641.ung ho MS2020.205 (em chang thi la).CT tu 0451000348588 NGUYEN MINH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 500,000 MBVCB.743361554.NGUYEN VAN SINH chuyen tien . ung ho vien phi cho ngugen van vinh . MS2020204.CT tu 0081000221738 NGUYEN VAN SINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 500,000 MBVCB.743358605.Ung ho MS 2020.206( em A Chat).CT tu 0121002145982 NGO THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 500,000 MBVCB.743298012.NGUYEN THI LAN HUONG chuyen tien ung ho ms 2020- 207 pham van tap.CT tu 0491000115246 NGUYEN THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 500,000 161470.230820.094544.VIETTEL 400300 LIENNH 200823 200823092672243 400201 ung ho ms 2020 206 em anh chat
8/23/2020 500,000 IBVCB.743181688.Ung ho Ms 2020 207 oNg Pham Van Tap.CT tu 0251002719815 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/23/2020 500,000 696160.230820.070048.ung ho MS 2020 207 ong Tap FT20237193896860
8/23/2020 500,000 336435.230820.065459.Ghi ro ung ho MS 2020.207 (ong Pham Van Tap)
8/23/2020 1,000,000 IBVCB.743799623.Duoc su luu ly.CT tu 0181002857514 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/23/2020 1,000,000 786414.230820.200704.Ung ho ms 2020 201 gia dinh chi Binh
8/23/2020 1,000,000 881016.230820.160022.Ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20237552420623
8/23/2020 1,000,000 MBVCB.743437897.MS 2020.205(em Chang thi La).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 1,000,000 810486.230820.124821.Ung ho MS 2020206 A CHAT FT20237037180089
8/23/2020 1,000,000 432638.230820.111027.Ba Duong Hai phong ung ho MS 2020.206 (Em A Chat)
8/23/2020 1,000,000 698481.230820.072028.Ung ho ms 2020.207 ong Pham van Tap FT20237206672090
8/23/2020 1,000,000 247048.230820.054526.UNG HO MS 2020.206( EM A CHAT)-230820-05:45:26 247048
8/23/2020 1,000,000 466102.230820.003424.ung ho ms 2020.206 em A Chat
8/23/2020 1,500,000 249013.230820.073009.UNG HO 2020.193. (BE LINH) UNG HO 2020.201. UNG HO 2020.207(ONG TAP)-230820-07:30:07 249013
8/23/2020 2,000,000 MBVCB.743833159.TRAN THI TU TRAM chuyen tien ung ho Em A Chat 2020.206.CT tu 0071001740412 TRAN THI TU TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 2,000,000 MBVCB.743135893.PHAM THI BINH chuyen tien ung ho MS2020.206(em A Chat).CT tu 0291000304844 PHAM THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/23/2020 3,000,000 694998.230820.064829.Ung ho MS 2020.207 ong Pham Van Tap FT20237783729276
8/24/2020 1,000 IBVCB.744738982.asd.CT tu 0431000274046 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 1,000 IBVCB.744237944.asd.CT tu 0911000064528 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 1,000 IBVCB.744184824.asd.CT tu 0721000666653 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 2,000 IBVCB.745054831.16.CT tu 0911000070816 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/24/2020 30,000 MBVCB.744189878.kho khan.CT tu 0031000136579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/24/2020 50,000 IBVCB.744922814.Giup ma so 2020 208 be Khanh Duy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/24/2020 50,000 270300.240820.151746.Ms 2020 208 be Khanh Duy
8/24/2020 50,000 161341.240820.140754.MS 2020.207 (ONG PHAM VAN TAP)
8/24/2020 50,000 161116.240820.140537.MS 2020.206 (EM A CHAT)
8/24/2020 50,000 159379.240820.134829.MS 2020.204 (UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)
8/24/2020 50,000 IBVCB.744263123.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.205(Em Chang Thi La). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 50,000 IBPS/SE:01310012.DD:240820.SH:10003351.BO:NGUYEN THI NINH GIANG.UNG HO MS 2020.206
8/24/2020 50,000 Sender:01310012.DD:240820.SHGD:10004623.BO:LE THI TRANG.MS 2020.206 UNG HO EM A CHAT
8/24/2020 50,000 808736.240820.091007.Chuyen tien ung ho MS 2020. 208 be Khanh Duy
8/24/2020 50,000 IBVCB.744065111.Ung ho MS 2020 208 Be Khanh Duy.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/24/2020 50,000 MBVCB.743993903.Ung ho be Khanh Duy ( MS 2020.208).CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 60,000 Sender:79334001.DD:240820.SHGD:10001887.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2020.207 (ONG PHAM VAN TAP) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/24/2020 100,000 MBVCB.745041192.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.208 be KHANH DUY.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 100,000 MBVCB.744907769.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0301000335969 NGUYEN THI LEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 100,000 MBVCB.744736277.NGUYEN NGOC QUYNH NGA ung ho MS 2020.207 (ong Pham Van Tap).CT tu 0481000875982 NGUYEN NGOC QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 100,000 247588.240820.154913.Ms 2020204 ung ho nguyen van minh FT20237222604859
8/24/2020 100,000 657305.240820.153025.Gia dinh Lymiukico ung ho be Khanh Duy MS 2020208
8/24/2020 100,000 251669.240820.135605.ung ho 2020 204 nguyen van vinh
8/24/2020 100,000 MBVCB.744478975.MS 2020.208.CT tu 0781000503601 DO THI NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 100,000 602134.240820.131031.MS 2020.207 ( Ong Pham Van Tap ) .
8/24/2020 100,000 MBVCB.744432873.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho 2020.207 ong Pham Van Tap.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 100,000 Sender:01310012.DD:240820.SHGD:10017517.BO:KHONG DOAN DUY.UNG HO MS 2020.208 BE KHANH DUY
8/24/2020 100,000 928991.240820.112504.Ung ho MS 2020.208 (be Khanh Duy)
8/24/2020 100,000 MBVCB.744300115.MS 2020.208(Khanh Duy).CT tu 0481000697740 LE DUY DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 100,000 292961.240820.102637.Ung ho MS2020 208 be Khanh Duy
8/24/2020 100,000 Sender:01360002.DD:240820.SHGD:10000806.BO:TRAN KHANH LY.UNG HO MS 2020.208 BE KHANH DUY
8/24/2020 100,000 646292.240820.091647.Ung ho be Khanh Duy MS 2020.208
8/24/2020 100,000 Sender:79333001.DD:240820.SHGD:10000972.BO:PHAN LAM BICH LUOM.MS2020.206 UH E A CHAT
8/24/2020 100,000 MBVCB.744118082.NGUYEN THI BICH NGOC chuyen tien ung ho MS 2020.208(beKhanh Duy).CT tu 0221000059187 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 100,000 IBVCB.744088602.ungho MS 2020.208(be KhanhDuy)DANG THI KIM CHI chuyen khoan .CT tu 0161000678310 DANG THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 100,000 112653.240820.083337.Vinh Nam ung ho MS 2020 208 Ho Khanh Duy
8/24/2020 100,000 MBVCB.744060069.PHAM THI THU HUE chuyen tien ung ho be khanh Duy MS 2020.208.CT tu 0731000848991 PHAM THI THU HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 100,000 183961.240820.072356.ung ho be khanh duy ms 2020208
8/24/2020 100,000 MBVCB.744003209.ung ho ma so: MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh).CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 100,000 MBVCB.743996246.MS 2020 208 Be Khanh Duy.CT tu 0821000016287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/24/2020 100,000 715256.240820.055705.ung ho ms2020.208 be Khanh Duy
8/24/2020 100,000 MBVCB.743977858.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.208 (be Khanh Duy) Vietnamnet 24/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 200,000 MBVCB.743923506.NHU QUYNH ?ung ho Pham Van Tap MS 2020.207.CT tu 0291002267900 VU THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 200,000 055147.240820.174747.Ung ho Ma so 2020 205 Em Chang Thi La
8/24/2020 200,000 Sender:01201003.DD:240820.SHGD:10007482.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAO DIEN TU DAN TRI CT BANDOC UH MS 2020.193 TUAN 2.8.2020
8/24/2020 200,000 066996.240820.144252.Ung ho MS 2020.208 be Khanh Duy
8/24/2020 200,000 251416.240820.135450.ung ho 2020 208 be khanh duy
8/24/2020 200,000 471195.240820.134129.BUI THI MY TRANG chuyen tien toi BAO VIETNAMNET-0011002643148
8/24/2020 200,000 IBVCB.744454052.MS 2020 207.CT tu 0491000056149 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/24/2020 200,000 IBVCB.744394928.Ms 2020.152 be Chu Huy Hoang.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/24/2020 200,000 529184.240820.120224.200824000045044 Ung ho MS 2020.208be Khanh Duy ZP5MKNTJ0ADJ
8/24/2020 200,000 958875.240820.115658.ms 2020.201 gia dinh chi Binh
8/24/2020 200,000 943458.240820.113536.ung ho MS2020.208 be Khanh Duy
8/24/2020 200,000 915617.240820.110255.ChuyenMS 2020.208 be Khanh Duy
8/24/2020 200,000 063777.240820.103702.Ngn hng TMCP Ngoi Thng Vit Nam 0011002643148 Ung ho ma so 2020 204 Ung ho vien phi NGUYEN VAN VINH
8/24/2020 200,000 MBVCB.744198176.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.208.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 200,000 Sender:79310001.DD:240820.SHGD:10009416.BO:DO NGOC.UNG HO MS 2020.207 ONG PHAM VAN TAP
8/24/2020 200,000 231681.240820.095159.ung ho MS 2020 208 be Khanh Duy
8/24/2020 200,000 Sender:01616002.DD:240820.SHGD:10000154.BO:KIM KI TAG.UNG HO MS 2020206 (EM ACHAT)
8/24/2020 200,000 IBPS/SE:79303008.DD:240820.SH:10002010.BO:LE ANH THANH.MS 2020.206 EM A CHAT
8/24/2020 200,000 Sender:79334001.DD:240820.SHGD:10001136.BO:LE THI THANH THUY1120521.UNG HO MS 2020.206 ( EA CHAT ) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/24/2020 200,000 Sender:01310012.DD:240820.SHGD:10004242.BO:DANG QUOC KIM.2020.206
8/24/2020 200,000 MBVCB.744121833.MS 2020.208.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 200,000 Sender:79307001.DD:240820.SHGD:10002564.BO:NGO THI BICH NGOC.IBUNG HO MS 2020.206(EM A CHAT)
8/24/2020 200,000 Sender:01310005.DD:240820.SHGD:10004311.BO:VO HOANG SON.UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT
8/24/2020 200,000 804852.240820.090545.ung ho MS 2020.205 chang thi la
8/24/2020 200,000 623763.240820.090029.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 208
8/24/2020 200,000 MBVCB.744037393.NGUYEN THU TRANG chuyen tien ung ho bac Pham Van Tap.CT tu 0181003346181 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 200,000 040414.240820.071913.Vietcombank 0011002643148 N T A TUYET CK ung ho MS 2020 208 be Khanh Duy
8/24/2020 200,000 031929.240820.060325.MS 2020 208 be Khanh Duy
8/24/2020 200,000 699861.240820.002648.Chuyen tien UH. MS 2020198 gd Anh Duc
8/24/2020 200,000 MBVCB.743941030.Ung ho MS 2020.207 (ong Pham Van Tap).CT tu 0691000325568 PHAM THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 300,000 440976.240820.203132.2020.206 e A chat FT20238709525097
8/24/2020 300,000 IBVCB.744786521.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.208 (be Khanh Duy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 300,000 IBVCB.744781164.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.207 (ong Pham Van Tap).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 300,000 IBVCB.744776828.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 300,000 MBVCB.744710268.MS 2020.204 (EM NGUYEN VAN VINH)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 300,000 MBVCB.744697065.MS 2020.199(EM PHAM THI MAI HUONG)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 300,000 MBVCB.744686116.MS 2020.205(EM CHANG THI LA)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 300,000 IBVCB.744674432.Giup MS2020 208 Be Khanh Duy.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/24/2020 300,000 010687.240820.132911.MS 2020.208 Ung ho be Khanh Duy
8/24/2020 300,000 700010.240820.095403.Vietcombank 0011002643148 TRUONG THI HOAN chuyen khoan ung ho be Khanh Duy MS 2020 208
8/24/2020 300,000 MBVCB.744038825.HO THI MINH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2020208 be Duy Khanh.CT tu 0271000182543 HO THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 400,000 332595.240820.093414.UNG HO MS 2020.202 (BE CAO THANH MINH)-240820-09:34:14 332595
8/24/2020 500,000 054346.230820.233322.MS 2020.207 ong Pham Van Tap FT20237007504007
8/24/2020 500,000 042255.230820.223145.MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20237489000011
8/24/2020 500,000 426596.240820.184737.MS 2020.207( ONG PHAM VAN TAP)-240820-18:47:39 426596
8/24/2020 500,000 365889.240820.184120.ms 2020 204 ung ho vien phi nguyen van vinh FT20237763479078
8/24/2020 500,000 363828.240820.183844.ms 2020 205 em chang thi la FT20237039431046
8/24/2020 500,000 IBVCB.744940451.Ung ho MS 2020 207 ong Pham Van Tap.CT tu 0331003898400 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/24/2020 500,000 122917.240820.181801.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 208 Be Khanh Duy
8/24/2020 500,000 172532.240820.172532.Quy TN LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.206 Em A Chat
8/24/2020 500,000 172042.240820.172042.Quy TN LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.205 Em Chang Thi La
8/24/2020 500,000 802853.240820.155701.ung ho vien phi Tran Van Vung
8/24/2020 500,000 229002.240820.152713.Ung ho MS 2020.206 em anh Chat. Xin cam on FT20237509652495
8/24/2020 500,000 219372.240820.151521.Ung ho Ms 2020206 em a chat FT20237947907249
8/24/2020 500,000 095554.240820.151313.Chuyen tien MS 2020.206 ung ho vien phi em A Chat
8/24/2020 500,000 307483.240820.142706.Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
8/24/2020 500,000 Sender:01202002.DD:240820.SHGD:10003909.BO:TRAN THU HA.CO HA KHOI NHA 50 DAY B HH04 KDT VIET HUNG UNG HO MS2020.208 BE KHANH DUY
8/24/2020 500,000 TANG TRUNG XUONG UNG HO MS:2020206 (EM A CHAT)
8/24/2020 500,000 Sender:01310012.DD:240820.SHGD:10018333.BO:LE HONG THANG.UH MS 2020 208 BE KHANH DUY
8/24/2020 500,000 Sender:01310001.DD:240820.SHGD:10018281.BO:LE HONG THANG.UH MS 2020 207 ONG PHAM VAN TAP
8/24/2020 500,000 MBVCB.744443680.MS 2020.208.CT tu 0291000279399 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 500,000 147506.240820.102100.Ung ho cho em AChat ms 2020206 FT20237132381105
8/24/2020 500,000 IBVCB.744207330.ung ho MS 2020.208 (be Khanh Duy).CT tu 0021001546653 NGUYEN TRONG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 500,000 854966.240820.095844.ung ho 2020.208
8/24/2020 500,000 Sender:79302001.DD:240820.SHGD:10001903.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043220082384679)UNG HO MS2020.204 (UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
8/24/2020 500,000 Sender:79302001.DD:240820.SHGD:10001799.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043220082384678)UNG HO MS2020.202 (BE CAO THANH MINH) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
8/24/2020 500,000 Sender:01202002.DD:240820.SHGD:10001506.BO:NGUYEN THI HUYEN.151 KHCN UNG HO MS 2020.206 EMA CHAT
8/24/2020 500,000 Sender:01310001.DD:240820.SHGD:10009192.BO:VUONG VINH THANH.UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT
8/24/2020 500,000 331634.240820.092844.UNG HO MS 2020.206 (EM A CHAT)-240820-09:28:41 331634
8/24/2020 500,000 Sender:01310012.DD:240820.SHGD:10004484.BO:VO THI THU HA.MS 2020.206 EM A CHAT
8/24/2020 500,000 Sender:79303008.DD:240820.SHGD:10004804.BO:DUONG THANH TRUNG.UNG HO MS 2020.207 ONG PHAMVAN TAP
8/24/2020 500,000 802667.240820.090323.Ung ho MS 2020.208, be Khanh Duy
8/24/2020 500,000 MBVCB.744010346.Ung ho MS 2020.208 be Khang Duy.CT tu 0721000583870 NGUYEN NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 500,000 MBVCB.743999612.Giup do 2020.208.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 500,000 080267.240820.063625.Ung ho be Khanh Duy MS 2020.208 FT20237004016776
8/24/2020 500,000 036950.240820.063223.MS 2020 208 be Khanh Duy
8/24/2020 500,000 MBVCB.743988755.Ung ho MS 2020.208 (be Khanh Duy).CT tu 0251002688166 THAN NGOC NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 500,000 MBVCB.743982961.MS 2020.208 be Khanh Duy.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 1,000,000 175727.230820.231644.Ung ho MS 2020 205 em Chang Thi La
8/24/2020 1,000,000 139420.240820.211733.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 208 be Khanh Duy
8/24/2020 1,000,000 962917.240820.205809.MS2020.Covid19
8/24/2020 1,000,000 362650.240820.183716.ms 2020 201 gia dinh chi binh FT20237142019983
8/24/2020 1,000,000 275007.240820.172631.Ung ho ms 2020208 be khanh duy
8/24/2020 1,000,000 TRAN THI LAI UNG HO HOAN CANH MA SO 2020.206(EM A CHAT)
8/24/2020 1,000,000 803499.240820.151221.Ung ho gia dinh Anh Duc MS2020198
8/24/2020 1,000,000 402976.240820.124432.2020-208-be khanh duy
8/24/2020 1,000,000 578990.240820.102838.Ung ho em Vang A Thuy, MS 2020.203
8/24/2020 1,000,000 880417.240820.102532.UH MS 2020.206 em A Chat va MS 2020.207 ong Pham Van Tap moi MS 500000
8/24/2020 1,000,000 IBVCB.744225523.Ung ho gia dinh chi Binh MS 2020.201.CT tu 0441000660577 NGUYEN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 1,000,000 IBVCB.744221585.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh 2020.204.CT tu 0441000660577 NGUYEN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 1,000,000 056568.240820.094747.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGO TRONG HA ung ho ma so 2020 208 be Khanh Duy
8/24/2020 1,000,000 Sender:79333001.DD:240820.SHGD:10000661.BO:TRAN THI THANH THUY.UNG EM A CHAT MS 2020206
8/24/2020 1,000,000 100706.240820.081747.Co Quy TW Hoi phu nu ung ho MS2020.208 be Khanh Duy FT20237707098445
8/24/2020 1,000,000 MBVCB.744036984.ung ho MS2020.07 ong Pham van Tap.CT tu 0671004098858 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 2,000,000 MBVCB.744680108.Ung ho MS 2020.208 ( Be KHanh Duy).CT tu 0011004055556 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/24/2020 2,000,000 Sender:01201004.DD:240820.SHGD:10007644.BO:TRAN TAN TAM.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.190 (BABAN)
8/24/2020 2,000,000 Sender:01201003.DD:240820.SHGD:10007696.BO:TRAN TAN TAM.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.204 (CHAU NGUYEN VAN VINH)
8/24/2020 2,000,000 793438.240820.085236.Hua Hien ct ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/24/2020 60,000,000 160952.240820.105720.Duong Quynh Anh Ung ho MS2020. QuangTri01 FT20237947040045
8/25/2020 1,000 IBVCB.746171450.asd.CT tu 0531002594397 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 1,000 IBVCB.746128073.asd.CT tu 0721000669036 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 1,000 IBVCB.746083752.ad.CT tu 0331000514970 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 1,000 IBVCB.746066052.ddgdg.CT tu 0531002597130 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 1,000 IBVCB.745525313.asd.CT tu 0911000070896 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 10,000 MBVCB.745870478.So tien 200ng vua chuyen MS2020206(Be A Chat).CT tu 1014181994 PHAM THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 30,000 803060.250820.153558.uh ma so 2020.202 be cao thanh minh
8/25/2020 50,000 IBVCB.746197075.Giup ma so 2020 209 gia dinh anh Duc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/25/2020 50,000 Sender:01360002.DD:250820.SHGD:10000521.BO:TRAN KHANH LY.UNG HO MS 2020206 EM A CHAT
8/25/2020 50,000 Sender:01360002.DD:250820.SHGD:10000528.BO:TRAN KHANH LY.UNG HO MS 2020.209 GIA DINH ANH DUC
8/25/2020 50,000 MBVCB.745561074.NGUYEN THI HONG PHUONG chuyen tien ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0381000582787 NGUYEN THI HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 50,000 MBVCB.745510970.MS 2020.206 ( em A Chat ).CT tu 0071000724682 NGUYEN HOANG CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 50,000 795575.250820.082918.Ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/25/2020 50,000 IBVCB.745350438.Ung ho Em Nguyen Thi Linh o Ha Tinh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/25/2020 50,000 245029.250820.083004.MS 2020.206 ( E A Chat. )
8/25/2020 50,000 455431.250820.075007.ung ho gd e A CHAT, 2020.206
8/25/2020 50,000 034327.250820.065740.MS 2020 206 ung ho em A Chat
8/25/2020 100,000 007237.240820.224836.MS 2020.201 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
8/25/2020 100,000 MBVCB.746330126.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.209 gia dinh anh Duc.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 100,000 775349.250820.204312.200825000102120 MS 2020.209 gd anh duc ZP5MKORCQ1K3
8/25/2020 100,000 153643.250820.200828.ung ho MS 2020 152 Chu Huy Hoang
8/25/2020 100,000 144552.250820.200122.ung ho MS 2020 182 Vu Phuong Linh
8/25/2020 100,000 142574.250820.195954.ung ho MS 2020 186 chi Nguyen thi Hoa
8/25/2020 100,000 140269.250820.195803.ung ho MS 2020 196 be Di My Hanh
8/25/2020 100,000 138292.250820.195631.ung ho MS 2020 206 Em A Chat
8/25/2020 100,000 136156.250820.195451.Ung ho MS 2020 205 em Chang thi La
8/25/2020 100,000 535279.250820.185837.Ung ho ma so 2020206 e a chat
8/25/2020 100,000 MBVCB.746051635.MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0271000281610 TRAN QUOC KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 100,000 861087.250820.152403.Co Lam Hong Hanh 3 dien bien phuung ho be Khanh Duy ms 2020.208 FT20238735600419
8/25/2020 100,000 859758.250820.152225.Ung ho be khanh duy ms 2020.208 FT20238309786190
8/25/2020 100,000 527521.250820.134100.Ung ho MS2020 209 gd anh Duc
8/25/2020 100,000 662526.250820.121051.ung ho MS 2020 206 Em A Chat
8/25/2020 100,000 360361.250820.120445.MS 2020.206 E A Chat
8/25/2020 100,000 237054.250820.111847.ung ho MS 2020.206 - em A Chat
8/25/2020 100,000 599703.250820.110941.MS 2020.206 em a chat
8/25/2020 100,000 618518.250820.110934.ung ho MS 2020.206 Em A Chat
8/25/2020 100,000 MBVCB.745566187.MS 2020.206.CT tu 0111000334215 NGUYEN THANH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 100,000 IBVCB.745508568.Gui A chat.CT tu 0541001647634 NGUYEN LE KIM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 100,000 269616.250820.101723.ung ho MS 2020206 em a chat
8/25/2020 100,000 168996.250820.100151.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho gia dinh em A Chat
8/25/2020 100,000 000083.250820.095006.Ung ho MS 2020.206
8/25/2020 100,000 Sender:01310001.DD:250820.SHGD:10007842.BO:NGUYEN TUONG QUANG.UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT
8/25/2020 100,000 Sender:01310012.DD:250820.SHGD:10009488.BO:HA THANH LONG.UNG HO MS2020.206
8/25/2020 100,000 621616.250820.093843.Ung ho gd e A Chat. MS 2020.206 FT20238820347980
8/25/2020 100,000 620750.250820.093742.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat FT20238189915234
8/25/2020 100,000 MBVCB.745421683.DINH XUAN CHIEN chuyen tien cho MS 2020.206(em a chat). Ngoai so tien nay toi co chuyen 200.000 d tai ma giao dich 745412972.CT tu 1014839526 DINH XUAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 100,000 601700.250820.091212.ung ho A Chat Kontum FT20238037520275
8/25/2020 100,000 465095.250820.090920.MS 2020.206 ( E A CHAT)-250820-09:09:23 465095
8/25/2020 100,000 597997.250820.090657.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat FT20238551087004
8/25/2020 100,000 498018.250820.090206.MoMo 0907151506 MS 2020206 A Chat 6821432599
8/25/2020 100,000 487382.250820.085737.gui toi gia dinh em A CHAT (MS 2020.206) tai ngan hang ngoai thuong-198 tran quang khai,ha noi
8/25/2020 100,000 131147.250820.085145.Ungho ms2020 206
8/25/2020 100,000 711664.250820.083906.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 206 em A Chat
8/25/2020 100,000 576351.250820.083202.MS 2020.206 -E A CHAT FT20238361077723
8/25/2020 100,000 Sender:79502001.DD:250820.SHGD:10000070.BO:HOANG KIM KHOI.UNG HO MS 2020.206 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 100,000 575646.250820.083042.Ms2020.206 em achat FT20238734157071
8/25/2020 100,000 244664.250820.082851.MS 2020.206
8/25/2020 100,000 099219.250820.082817.Vinh Nam ung ho MS 2020 209 Nguyen thi Linh
8/25/2020 100,000 082509.250820.081335.Ung ho ms 2020 206 em a chat
8/25/2020 100,000 335595.250820.080325.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN NGOC LANG chuyen khoan MS 2020 206 Em A Chat
8/25/2020 100,000 789736.250820.074613.Ung ho a chat.
8/25/2020 100,000 456758.250820.080035.UNG HO MS2020.206 (E A CHAT)-250820-08:00:40 456758
8/25/2020 100,000 MBVCB.745307389.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2020.206 ( Em A Chat) .CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 100,000 677653.250820.074953.giup MS 2020.206 (em A Chat)
8/25/2020 100,000 062016.250820.074924.MS 2020 206 em A Chat Nam mo a di da phat Cau Mong em thanh than
8/25/2020 100,000 MBVCB.745305176.MS 2020209.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/25/2020 100,000 034257.250820.072033.ung ho MS 2020.206 (Em A Chat)
8/25/2020 100,000 672722.250820.071526.Ms 2020.206 ung ho A Chat
8/25/2020 100,000 678136.250820.071451.ung ho ma so 2020 206( em A CHAT)
8/25/2020 100,000 437714.250820.070328.Ung ho gia dinh A Chat
8/25/2020 100,000 437056.250820.070112.Chuyen tien ungho MS 2020206
8/25/2020 100,000 689329.250820.063712.Gia dinh Lymiukico ung ho em A Chat MS 2020206
8/25/2020 100,000 430917.250820.063322.ung ho MS 2020 206 em A Chat
8/25/2020 100,000 MBVCB.745259500.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.209 (chi Nguyen Thi Linh) Vietnamnet 25/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 150,000 429820.250820.212123.Ung ho gia dinh A Duc MS 2020.209
8/25/2020 150,000 IBVCB.745562421.ung ho MS2020.206 (Em A Chat) - .CT tu 0071000850748 BUI NGUYEN ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 150,000 113931.250820.102533.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat
8/25/2020 150,000 577153.250820.083330.MS 2020.206 - Em A Chat FT20238734168654
8/25/2020 200,000 851499.250820.204032.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 205Em Chang Thi La
8/25/2020 200,000 773229.250820.203622.IBFT ung ho e A Chat ms 2020.206
8/25/2020 200,000 IBVCB.746297883.UNG HO MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0181000087004 DAO QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 928326.250820.180423.Chuyen tien ung ho ong pham van tap MS2020.207
8/25/2020 200,000 765854.250820.174731.chuyen tien cho gia dinh chi Binh(ms 2020. 201)
8/25/2020 200,000 745145.250820.173257.ung ho ms 2020.206 (em a chat)
8/25/2020 200,000 738323.250820.165507.200825000083316 Ung ho gd anh Duc.Ms2020198 ZP5MKORCODRU
8/25/2020 200,000 750548.250820.160228.Ung ho MS 2020.209 (gia dinh chau Duc)
8/25/2020 200,000 NGUYEN TH IKHANH TRANG CT UNG HO EM CHANG THI LA MS 2020205
8/25/2020 200,000 MBVCB.745954036.Ms 2020.208 be Khanh Duy , thon Ben Ha, xa Linh Truong, huyen Gio Linh, Quang Tri.CT tu 0081001260408 HO THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 738104.250820.155021.Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/25/2020 200,000 718851.250820.154019.Ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/25/2020 200,000 MBVCB.745865800.PHAM THI QUYNH NGA chuyen tien.CT tu 1014181994 PHAM THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 MBVCB.745846335.Ung ho ma so 2020.206 Em A. Chat .CT tu 0011001460967 NGUYEN THI THUY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 MBVCB.745691743.HO TRO MS 2020_206 ( EM A CHAT).CT tu 0071002683900 PHAM VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 495045.250820.120835.UNG HO MS: 2020.206( E A CHAT)-250820-12:08:33 495045
8/25/2020 200,000 803019.250820.114629.Vietcombank 0011002643148 Chi Thu ung hoMS 2020206Em A Chat
8/25/2020 200,000 043909.250820.114630.Vietcombank 0011002643148 DANG QUOC THINH e ung ho cho gia dinh be cua it long nhieu
8/25/2020 200,000 MBVCB.745632400.HOANG DUC VIET giup do gia dinh e A Chat (ma so 2020. 206).CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 155117.250820.114201.UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT
8/25/2020 200,000 711879.250820.114011.NGUYEN THANH LAM CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho ma so 2020206 Em A CHAT
8/25/2020 200,000 710472.250820.112752.ung ho MS 2020.208 (be Khanh Duy)
8/25/2020 200,000 MBVCB.745579450.Ung ho ms 2020.206.CT tu 0021000390413 NGUYEN CONG PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 726873.250820.110327.UNG HO MS 2020205 EM CHANG THI LA
8/25/2020 200,000 689210.250820.110323.MS 2020 206 em anh chat FT20238621211913
8/25/2020 200,000 606430.250820.105507.ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/25/2020 200,000 355074.250820.105417.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
8/25/2020 200,000 MBVCB.745546038.Ung ho MS2020.206( em A Chat) .CT tu 0111000749075 NGUYEN THI KIEU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 678702.250820.104951.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat FT20238750806297
8/25/2020 200,000 MBVCB.745544217.Ung ho MS2020.206( em A Chat) .CT tu 0111000749075 NGUYEN THI KIEU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 669153.250820.103750.MS 2020.206 ung ho a chat FT20238015800737
8/25/2020 200,000 MBVCB.745525214.Viet Pham ung ho MS 2020.206.CT tu 0181003584371 PHAM QUANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 119260.250820.103514.MS 2020.206 Em A Chat
8/25/2020 200,000 662952.250820.102954.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat FT20238784456494
8/25/2020 200,000 659036.250820.102507.MS 2020198 UNG HO GIA DINH ANH DUC FT20238761825201
8/25/2020 200,000 793558.250820.101718.Vietcombank 0011002643148 Ung ho e A Chat MS 2020 206
8/25/2020 200,000 MBVCB.745494268.PHAM THANH HUONG nam dinh chuyen tien ung ho em A Chat MS 2020.206.CT tu 0831000086262 PHAM THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 647760.250820.101120.UNG HO CHAU A CHAT FT20238550762501
8/25/2020 200,000 Sender:01310001.DD:250820.SHGD:10009944.BO:LE THANH TRUONG.UNG HO MA SO 2020.206 EM A CHAT
8/25/2020 200,000 474379.250820.100615.UNG HO MS 2020.208(BE KHANH DUY)-250820-10:05:54 474379
8/25/2020 200,000 MBVCB.745473445.MS 2020.206 ( em A Chat).CT tu 0011001099796 CAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 IBVCB.745471566.Ung ho Em A Chat MS 2020206.CT tu 0281000664295 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/25/2020 200,000 639015.250820.100041.MS 2020.206 em a chat FT20238304896140
8/25/2020 200,000 Sender:01310001.DD:250820.SHGD:10007258.BO:HOANG THI BICH VAN.UNG HO EM A CHAT MS 2020.206
8/25/2020 200,000 Sender:01310001.DD:250820.SHGD:10007308.BO:LE HAI LY.MS 2020.206 EM A CHAT
8/25/2020 200,000 Sender:01352002.DD:250820.SHGD:10000147.BO:NGUYEN CONG MINH.MS 2020206.EM A CHAT
8/25/2020 200,000 617760.250820.093344.MS 2020.206 .Em Chat FT20238521965792
8/25/2020 200,000 MBVCB.745412972.DINH XUAN CHIEN chuyen tien.CT tu 1014839526 DINH XUAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 174690.250820.091917.a chat
8/25/2020 200,000 027110.250820.090831.Vietcombank 0011002643148 LE THI THANH TAM chuyen khoan ung ho MS 2020206 em A Chat
8/25/2020 200,000 MBVCB.745376703.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0071005070833 PHUNG HAI DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 MBVCB.745370864.ung ho MS2020.206 ( e A Chat).CT tu 0501000010844 LE HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 584486.250820.084643.Ung ho MS 2020.206 - em A Chat FT20238043502367
8/25/2020 200,000 243414.250820.084626.Ung ho MS 2020.206 - em A Chat
8/25/2020 200,000 582039.250820.084227.MS 2020.206 FT20238140001579
8/25/2020 200,000 MBVCB.745357476.CHU MINH KHAI ung ho MS 2020.209.CT tu 0451000274779 CHU MINH KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 694600.250820.083703.IBFT Gui e A CHAT.KonTum.MS 2020.206
8/25/2020 200,000 Sender:01202002.DD:250820.SHGD:10000417.BO:TRAN DINH THANH.995220082551256 UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT
8/25/2020 200,000 097339.250820.082640.2020 206 em A Chat
8/25/2020 200,000 477817.250820.082527.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat
8/25/2020 200,000 MBVCB.745338081.Ung ho ms 2020.206(em a chat).CT tu 0051000090447 NGUYEN THI THUY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 569231.250820.081807.Ung ho ms 2020.206 em a chat FT20238465110167
8/25/2020 200,000 MBVCB.745329782.ung ho MS2020.206.CT tu 0471000308086 LE VIET VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 MBVCB.745329015.NGUYEN THIEN NAM ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 1013259293 NGUYEN THIEN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 779580.250820.080838.Vietcombank 0011002643148 DUONG THI LOAN chuyen khoan MS 2020206Em A Chat
8/25/2020 200,000 Sender:79305001.DD:250820.SHGD:10000116.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 206
8/25/2020 200,000 565592.250820.081009.Ung ho MS 2020 206 em A Chat FT20238206856303
8/25/2020 200,000 074893.250820.080442.Ung ho em A Chat ms 2020 206
8/25/2020 200,000 071851.250820.080127.Ung ho ms 2020 206 e A Chat
8/25/2020 200,000 237127.250820.075514.ung ho MS 2020.206 (Em A Chat)
8/25/2020 200,000 341901.250820.075325.UH MS 2020.206 - E A Chat
8/25/2020 200,000 MBVCB.745305769.Ung ho MS.2020.206 (em A Chat).CT tu 0071003739157 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 553180.250820.072820.Be Thien Phu Khanh My ung ho MS 2020.206, em A Chat. FT20238840907986
8/25/2020 200,000 551882.250820.072227.MS 2020.206 Em A CHAT FT20238097009693
8/25/2020 200,000 204607.250820.072115.MS 2020.206 (ung ho gia dinh e A Chat)
8/25/2020 200,000 MBVCB.745279794.Ms 2020.206 em a chat.CT tu 0881000458585 TRAN THI TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 352896.250820.065242.MS 2020206 em A Chat
8/25/2020 200,000 MBVCB.745272752.Quoc Hung ung ho be A Chat Ms 2020.206.CT tu 0251002713301 NGUYEN QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 MBVCB.745272319.MS2020.206 (em A Chat).CT tu 0201000739310 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 432164.250820.063944.MS 2020.206
8/25/2020 200,000 MBVCB.745271032.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat.CT tu 0281000536245 TRAN THI TUYET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 667136.250820.063013.UNG HO EM A CHAT MS 2020 206 DA TU VONG
8/25/2020 200,000 647247.250820.062101.200825000008096 Ung ho MS 2020.206 Em A Chat ZP5MKORCJK13
8/25/2020 200,000 542686.250820.061914.MS 2020.206 em A Chat FT20238733768370
8/25/2020 200,000 MBVCB.745259858.Nguyen Ung ho gia dinh em chat ms 2020206.CT tu 0371003964434 NGUYEN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 200,000 558034.250820.054801.MS 2020206 em a chat
8/25/2020 250,000 466968.250820.081033.ung ho ms 2020.205 be Chang Thi La
8/25/2020 250,000 466369.250820.080936.ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/25/2020 300,000 396706.240820.223858.Chuyen tien ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/25/2020 300,000 MBVCB.746005756.NGUYEN VINH PHU chuyen tien ung ho ms 2020.206 em A Chat.CT tu 0331003893510 NGUYEN VINH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 300,000 IBVCB.745912841.MS 2020 206 em A Chat.CT tu 0021000016620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/25/2020 300,000 IBVCB.745908871.MS 2020 203 em Vang A Chat.CT tu 0021000016620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/25/2020 300,000 MBVCB.745846028.BaoVinh/ hoa anh ung ho MS 2020.208( be khanh Duy).CT tu 0031000207781 NGO VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 300,000 IBVCB.745759569.MS 2020 208 be Khanh Duy.CT tu 0451001782861 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/25/2020 300,000 IBVCB.745708627.MS 2020 198 Gia dinh anh Duc.CT tu 0211000461927 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/25/2020 300,000 IBVCB.745693883.Ung Ho MS2020.204 ( Ung ho Vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0211000461927 TRAN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 300,000 748903.250820.123031.MS 2020.206 ung ho em a chat FT20238507338895
8/25/2020 300,000 403152.250820.115843.Le Thi Bich Phuong xin chia buon gia dinh ma so MS 2020206 Em A Chat
8/25/2020 300,000 452557.250820.113627.ung ho MS 2020206 Em A Chat
8/25/2020 300,000 638229.250820.113456.VUONG THI MY KHANH UNG HO EM CHAT MS 2020.206
8/25/2020 300,000 710741.250820.112940.ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
8/25/2020 300,000 MBVCB.745506392.tai nan.CT tu 0441000713978 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/25/2020 300,000 658043.250820.102356.Ung ho MS 2020.206 em A Chat FT20238010743081
8/25/2020 300,000 350929.250820.100635.An Suri ung ho MS 2020.206 (Em A Chat)
8/25/2020 300,000 555235.250820.095659.MS 2020.206 Em A Chat
8/25/2020 300,000 029769.250820.093234.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ho tro MS 2020 206 em A Chat
8/25/2020 300,000 518968.250820.092805.Gam chuyen cho em MS 2020206 em A Chat
8/25/2020 300,000 Sender:01201004.DD:250820.SHGD:10003509.BO:TRAN THI THANH MAI.UNG HO MS 2020.205 EM CHANGTHI LA
8/25/2020 300,000 515442.250820.091139.Chuyen tien ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/25/2020 300,000 462056.250820.084855.TRANG,KHOA, DUONG HO TRO (EM A CHAT)-250820-08:49:00 462056
8/25/2020 300,000 584087.250820.084604.Ung ho MS 2020206 - Em A Chat FT20238206992888
8/25/2020 300,000 MBVCB.745293494.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0231000613400 VU THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 300,000 551359.250820.072000.Nho bao chuyen tien vieng em A Chat MS 2020.206 FT20238043177467
8/25/2020 300,000 551121.250820.071848.Ung ho MS 0202.206 em A chat FT20238341280486
8/25/2020 300,000 546290.250820.065001.Ung ho MS 2020.206 em A Chat FT20238639975485
8/25/2020 300,000 544428.250820.063543.Ung ho MS 2020.206 E A Chat FT20238096928054
8/25/2020 300,000 MBVCB.745265624.MS 2020.206 ung ho em A CHAT.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 400,000 154134.250820.080647.Vietcombank 0011002643148 TRAN THI NGOC ANH chuyen khoan ung ho MS 2020 206 em A Chat
8/25/2020 400,000 547631.250820.065924.Ung ho em A Chat ms 2020.206 FT20238776510676
8/25/2020 500,000 888878.250820.171013.MS 2020.208 be Khanh Duy
8/25/2020 500,000 523404.250820.152217.UNG HO MS 2020.206 (EM A CHAT)-250820-15:21:47 523404
8/25/2020 500,000 MBVCB.745890398.MS 2020.206(em A Chat).CT tu 0251001110043 NGUYEN THI THU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 500,000 MBVCB.745869437.MS 2020.193 ung ho be Ha Nhat Minh.CT tu 0351001065045 LUONG NGOC THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 500,000 629989.250820.145122.Ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La
8/25/2020 500,000 Sender:48304001.DD:250820.SHGD:10005243.BO:NGUYEN CHIEN CHINH.UNG HO 2020.206 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
8/25/2020 500,000 722159.250820.125952.ung ho MS 2020.206 (Em A Chat)
8/25/2020 500,000 MBVCB.745705127.ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0081000221576 DUONG THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 500,000 220526.250820.124304.ung ho ms 2020.206 ( em A Chat)
8/25/2020 500,000 362296.250820.122410.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho gia dinh anh Duc MS 2020 209
8/25/2020 500,000 738783.250820.121234.Ung ho em A Chat ma so 2020.206 FT20238507275129
8/25/2020 500,000 660192.250820.120700.ung ho MS 2020.206 Em A Chat
8/25/2020 500,000 MBVCB.745632793.Giup MS 2020.296.CT tu 0501000060054 VU NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 500,000 206044.250820.114109.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
8/25/2020 500,000 637173.250820.113328.MS 2020.206 Em A Chat
8/25/2020 500,000 Sender:01202001.DD:250820.SHGD:10002262.BO:DO THI HAI.995220082528254 UNG HO MS 2020.206EM A CHAT
8/25/2020 500,000 481471.250820.104515.UNG HO MS 2020.206 EM CHAT-250820-10:45:23 481471
8/25/2020 500,000 353958.250820.104148.Ong Bui Ngoc Hai - PTB Ban quan ly Khu kinh te HP ung ho be Kieu Phuong Trang MS 2020.197
8/25/2020 500,000 MBVCB.745530026.LE XUAN HOA chuyen tien Ly My ho tro em A Chat MS2020.206.CT tu 0111000890740 LE XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 500,000 353729.250820.103901.Ong Bui Ngoc Hai - PTB Ban quan ly Khu kinh te HP ung ho gia dinh chi Binh MS 2020.201
8/25/2020 500,000 353440.250820.103523.Ong Bui Ngoc Hai- PTB Ban quan ly Khu kinh te HP ung ho be Khanh Duy. MS 2020.208
8/25/2020 500,000 385485.250820.103336.Ung ho MS 2020 206 em A CHAT
8/25/2020 500,000 479296.250820.103305.UNG HO MS 2020.206 ( EM A CHAT )-250820-10:33:10 479296
8/25/2020 500,000 478785.250820.103006.MS 2020.206 ( EM A CHAT)-250820-10:30:12 478785
8/25/2020 500,000 MBVCB.745510322.MS 2020.206 (Em A Chat) - Bao VietnamNet.CT tu 0421003864784 NGUYEN THI THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 500,000 654054.250820.101857.Ung ho MS 2020.206 FT20238660150748
8/25/2020 500,000 566329.250820.100925.Ung ho MS 2020.206 ung ho e A Chat
8/25/2020 500,000 Sender:01321001.DD:250820.SHGD:10000527.BO:LE THANH HAI.MS 2020 206 EM A CHAT
8/25/2020 500,000 561075.250820.100332.ms 2020206
8/25/2020 500,000 636753.250820.095750.MS 2020.206 Em A Chat FT20238043764097
8/25/2020 500,000 Sender:79310001.DD:250820.SHGD:10007504.BO:VU THI KIM DUNG.UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT
8/25/2020 500,000 IBVCB.745442293.Ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0011000634078 NGUYEN KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 500,000 Sender:01310001.DD:250820.SHGD:10007625.BO:NGUYEN THI KIM PHUONG.MS 2020.206 EM A CHAT
8/25/2020 500,000 NGUYEN THI HOAN - MS2020.204-UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN MINH
8/25/2020 500,000 MBVCB.745419247.Ung ho ms 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0451001716559 QUACH THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 500,000 MBVCB.745404292.Ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0421000461706 TRUONG QUYNH THAO LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 500,000 465800.250820.091401.MS 2020.206 ( EM A CHAT )-250820-09:14:07 465800
8/25/2020 500,000 MBVCB.745400550.Ung ho MS 2020.206( Em A Chat).CT tu 0511000432466 DANG VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 500,000 602707.250820.091332.MS2020206EmAChat FT20238521892478
8/25/2020 500,000 008996.250820.090118.Ms 2020 206 e a chat
8/25/2020 500,000 498753.250820.085907.ung ho MS 2020206 em A CHAT
8/25/2020 500,000 658282.250820.085424.200825000018216 MS 2020.206 Em A Chat ZP5MKORCKEE8
8/25/2020 500,000 MBVCB.745370196.NGUYEN THI THU NHUNG chuyen tien ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0331003650451 NGUYEN THI THU NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 500,000 Sender:01202002.DD:250820.SHGD:10000443.BO:CTY TNHH MTV DAI LY THUE VINH LONG.156 CTY TNHHMTV DLY THUE VLONG UNG HO MS2020.204 UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/25/2020 500,000 Sender:01310005.DD:250820.SHGD:10000094.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.208 BE KHANHDUY
8/25/2020 500,000 056906.250820.083945.MS 2020.206 (Em A Chat)
8/25/2020 500,000 476642.250820.082353.Chuyen tien ung ho MS 2020 206
8/25/2020 500,000 090314.250820.082130.Ms 2020 206 em a chat
8/25/2020 500,000 474347.250820.082051.Ung ho MS 2020.206 E A Chat
8/25/2020 500,000 791074.250820.075740.Ung ho MS 2020-206 Em A Chat.
8/25/2020 500,000 153826.250820.080340.Vietcombank 0011002643148 Tang MS 2020206 em A Chat con anh A Tu thon Tu Tho xa Te Xang huyen TuMoR
8/25/2020 500,000 456793.250820.080110.MS 2020.206 (EM A CHAT)-250820-08:00:49 456793
8/25/2020 500,000 680149.250820.075631.chuyen MS 2020-206 (em A Chat)
8/25/2020 500,000 454356.250820.074752.Chuyen tien ung ho A Chat MS 2020.206
8/25/2020 500,000 678677.250820.072914.ung ho MS 2020.206 ( E A Chat )
8/25/2020 500,000 444438.250820.072405.Chuyen tien ung ho MS 2020.206
8/25/2020 500,000 550700.250820.071624.MS 2020.206 Em A Chat FT20238057594376
8/25/2020 500,000 MBVCB.745281166.MS 2020.206 ( em A Chat).CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 500,000 428940.250820.062203.ung ho MS 2020.206 Em A Chat
8/25/2020 500,000 351882.250820.062141.hotrogiadinhem
8/25/2020 500,000 676473.250820.055339.UNG HO MS 2020.206 (E A CHAT)
8/25/2020 900,000 MBVCB.745725464.Ung ho MS2020.206 em A Chat .CT tu 0181003549005 LE THI XUAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 1,000,000 969367.250820.191348.ung ho MS2020.206 Em A Chat
8/25/2020 1,000,000 848243.250820.150838.Giup do MS 2020.209 gia dinh anh Duc FT20238708421515
8/25/2020 1,000,000 390035.250820.150405.NCHCCCL Godislove 02432006666
8/25/2020 1,000,000 515948.250820.144306.UNG HO MS 2020.206 ( EM A CHAT)-250820-14:43:16 515948
8/25/2020 1,000,000 708182.250820.133838.ung ho ms2020.206 em a chat
8/25/2020 1,000,000 758009.250820.124834.Giup ma so 2020206 em A CHAT FT20238821055866
8/25/2020 1,000,000 IBVCB.745656890.Ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0481000649731 TRUONG THI THUY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 1,000,000 209985.250820.115559.ung ho MS 2020.206 ( em A Chat )
8/25/2020 1,000,000 373989.250820.112145.Ung ho MS 2020 206 Em A Chat
8/25/2020 1,000,000 326957.250820.105147.Ung ho MS 2020 206 Em A Chat
8/25/2020 1,000,000 Sender:79307005.DD:250820.SHGD:10007965.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.206 (EM A CHAT)
8/25/2020 1,000,000 352155.250820.102032.Ung ho MS 2020.206 (Em A Chat)
8/25/2020 1,000,000 717152.250820.093114.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 em A chat
8/25/2020 1,000,000 370781.250820.092413.Ung ho MS2020 206 Em A Chat
8/25/2020 1,000,000 133655.250820.085317.ung ho ma so 2020 206
8/25/2020 1,000,000 MBVCB.745371506.HUYNH THI THUY VY ung ho MS 2020.206 (Em A Chat) .CT tu 0621000402156 HUYNH THI THUY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 1,000,000 UNG HO MA SO 2020.205 (EM CHANG THI LA)
8/25/2020 1,000,000 579967.250820.083847.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat FT20238870969583
8/25/2020 1,000,000 CT MINH HAO UNG HO MS.2020.208 (BE KHANH DUY)
8/25/2020 1,000,000 CT MINH HAO UNG HO MS.2020.205 (EM CHANG THI LA)
8/25/2020 1,000,000 CT MINH HAO UNG HO MS.2020.202 (BE CAO THANH MINH)
8/25/2020 1,000,000 CT MINH HAO UNG HO MS.2020.201 (GIA DINH CHI BINH)
8/25/2020 1,000,000 CT MINH HAO UNG HO MS.2020.199 (EM PHAM THI MAI HUONG)
8/25/2020 1,000,000 Sender:79307006.DD:250820.SHGD:10001089.BO:MAI THUY LAN.UNG HO MS2020.201(GD CHI HOANG THIBINH) UNG THU DA DAY GDII 2 CON BI DOWN
8/25/2020 1,000,000 MBVCB.745278990.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0271000478104 DUONG HIEN CONG LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 1,000,000 677364.250820.064826.ung ho MS 2020.206 (em a chat)
8/25/2020 1,000,000 452798.250820.063306.UNG HO MS 2020.206 ( UNG HO EM A CHAT)-250820-06:33:11 452798
8/25/2020 2,000,000 520250.250820.144707.Co Mai ung ho MS. 2020.206 (Em A Chat)
8/25/2020 2,000,000 714070.250820.141046.PHAM VAN GIAP UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT
8/25/2020 2,000,000 352711.250820.133851.dong phi dinh ky Mai Thanh Tung hop dong 568056981
8/25/2020 2,000,000 MBVCB.745549393.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0451001521645 DUONG HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/25/2020 2,000,000 606787.250820.091905.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat FT20238960082343
8/26/2020 226 MBVCB.746424322.a.CT tu 1014908113 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020 1,000 IBVCB.747304514.asd.CT tu 0501000239533 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 1,000 IBVCB.747282975.asd.CT tu 0071001344452 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 10,000 178144.260820.214650.Vietcombank 0011002643148 MS 2020210
8/26/2020 20,000 860386.260820.043446.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020209
8/26/2020 50,000 IBVCB.747385815.Giup ma so 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020 50,000 600495.260820.153543.Ms 2020 209 gia dinh anh Duc
8/26/2020 50,000 MBVCB.747058894.MS 2020.210 ( Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0261003485559 HUYNH CONG LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 50,000 580161.260820.135323.UH MS 2020 210
8/26/2020 50,000 Sender:01310001.DD:260820.SHGD:10010563.BO:HUYNH LE TRUC LY.UNG HO MS 2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH
8/26/2020 50,000 446811.260820.115957.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 50,000 IBVCB.746721542.Ung ho MS 2020 210 Be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020 50,000 054768.260820.090007.ung ho MS 2020.210( Be Nguyen Phuc Thinh) ap Long Thai, xa Long Khanh B, H Hong Ngu Tinh Dong Thap
8/26/2020 50,000 050560.260820.071521.Ung ho MS 2020 210 be nguyen phuc thinh
8/26/2020 50,000 167086.260820.065635.Ms2020.210 FT20239708209286
8/26/2020 60,000 145184.260820.085342.Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 100,000 932540.260820.202151.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI MONG HIEN chuyen khoan
8/26/2020 100,000 636096.260820.201952.Ung ho ma so 2020.210 FT20240798845226
8/26/2020 100,000 629821.260820.200705.MS 2020.210 be Nguyen phuc thinh FT20240067920748
8/26/2020 100,000 862318.260820.174546.IBFT Ung ho chau Phuc
8/26/2020 100,000 664077.260820.165217.MS 2020.200-260820-16:51:48 664077
8/26/2020 100,000 523412.260820.163309.Ung ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 100,000 IBVCB.747229462.Ung ho Ms 2020.205 em Chang Thi La.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 100,000 MBVCB.747081401.MS 2020.210.CT tu 0711000264631 NGUYEN NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 100,000 423029.260820.143611.MS 2020.210 ung ho be nguyen phuc thinh
8/26/2020 100,000 414835.260820.142527.Chuyen tien ung ho MS 2020.210
8/26/2020 100,000 337122.260820.121212.Ms 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh FT20239527080406
8/26/2020 100,000 MBVCB.746902881.MS2020-210 (Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 100,000 MBVCB.746880021.ung ho MS 2020 210 Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020 100,000 308801.260820.112219.ung ho ms 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 100,000 305453.260820.112109.Ung ho be Nguyen Phuc Thinh MS 2020.210 FT20239116922270
8/26/2020 100,000 212641.260820.110000.ung ho ma so 2020 210 be nguyen phuc thinh
8/26/2020 100,000 MBVCB.746808720.Ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0021000238566 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 100,000 000901.260820.102843.Ung ho Ms 2020.210 ( be nguyen phuc thinh)
8/26/2020 100,000 290742.260820.102759.MS 2020 210
8/26/2020 100,000 815189.260820.101247.ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 100,000 272387.260820.095518.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2020210 ung ho be nguyen phuc thinh
8/26/2020 100,000 242589.260820.095350.Ung ho MS 2020.210 Nguyen Phuc Thinh FT20239258810806
8/26/2020 100,000 240109.260820.095016.Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh FT20239898640150
8/26/2020 100,000 599280.260820.094702.MS.2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH-260820-09:47:02 599280
8/26/2020 100,000 232306.260820.093848.ma so 2020.209 ung ho gia dinh anh duc FT20239695952469
8/26/2020 100,000 MBVCB.746684291.MS 2020.210.ung ho be nguyen phuc thinh.CT tu 0451000473862 LE THI NGOC YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 100,000 221520.260820.092209.MS 2020.210 be Nguyen phuc thinh FT20239432475232
8/26/2020 100,000 MBVCB.746664623.NGUYEN MANH CHIEN chuyen tien.CT tu 0021001028041 NGUYEN MANH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 100,000 167463.260820.090934.ung ho MS 2020 210 Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 100,000 Sender:01201003.DD:260820.SHGD:10002961.BO:DANG VIET THANH.UNG HO MS 2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH
8/26/2020 100,000 205487.260820.085622.Ung ho MS 2020.210 be NGUYEN PHUC THINH FT20239965581010
8/26/2020 100,000 800351.260820.084018.IBFT ung ho MS 2020.210 be Ng Phuc Thinh
8/26/2020 100,000 114646.260820.083008.Vinh Nam ung ho MS 2020 210 Nguyen Phuc thinh
8/26/2020 100,000 106729.260820.080818.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 100,000 MBVCB.746569981.ung ho ma so: 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 100,000 MBVCB.746566783.ung ho ma so: MS 2020.209 (gia dinh anh Duc) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 100,000 MBVCB.746564404.ung ho ma so: MS 2020.208 (be Khanh Duy) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 100,000 070607.260820.074626.ung ho MS 2020 208 be Khanh Duy
8/26/2020 100,000 764477.260820.074018.NGUYEN THI PHUONG HONG CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2020206 ung ho em A Chat
8/26/2020 100,000 174996.260820.074053.Ung ho MS 2020210 Be Nguyen Phuc Thinh FT20239105720482
8/26/2020 100,000 MBVCB.746536670.giup do.CT tu 0061001098189 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020 100,000 275036.260820.061712.MS 2020.210(Be Nguyen Phuc Thinh)
8/26/2020 100,000 101474.260820.060333.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 100,000 MBVCB.746507541.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.209 (gia dinh anh Duc) Vietnamnet 26/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 100,000 570926.260820.002945.MS 2020.205 (EM CHANG THI LA) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
8/26/2020 150,000 280633.260820.222804.gd ho Cao ung ho ms 2020.205 e chang thi la
8/26/2020 150,000 218879.260820.093516.Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 150,000 219054.260820.091815.MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh FT20239254719924
8/26/2020 200,000 MBVCB.747620143.Ung ho hoan canh ms 2020.210.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 200,000 946680.260820.222240.200826000109609 ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh ZP5MKPP6GHRA
8/26/2020 200,000 685702.260820.221526.MS 2020.210 Ung ho be Phuc Thinh chuc be nhanh chong hoi phuc thi luc FT20240850535032
8/26/2020 200,000 684261.260820.221117.Ung ho MS 2020.210 FT20240292514082
8/26/2020 200,000 693187.260820.212736.UNG HO MS 2020.210 ( BE NGUYEN PHUC THINH)-260820-21:27:45 693187
8/26/2020 200,000 881719.260820.212022.ung ho MS 2020.210 ( Be Nguyen Phuc Thinh)
8/26/2020 200,000 271188.260820.211750.ung ho MS 2020.210(be Nguyen Phuc Thinh)
8/26/2020 200,000 451198.260820.211150.Ms 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh. Chuc con som khoe manh tro lai nghe con
8/26/2020 200,000 881167.260820.205852.IBFT ung ho ms 2020.210
8/26/2020 200,000 161439.260820.205131.ung ho MS 2020 210
8/26/2020 200,000 650291.260820.204926.Ung ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh FT20240090421890
8/26/2020 200,000 MBVCB.747496993.ung ho 2020.206 ( em A Chat).CT tu 0071004188437 NGUYEN THI BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 200,000 MBVCB.747495851.ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0071004188437 NGUYEN THI BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 200,000 522344.260820.195511.ung ho be Nguyen Phuc Thinh MS 2020.210
8/26/2020 200,000 624504.260820.190108.ung ho Ms 2020.210 be Ng Phuc Thinh
8/26/2020 200,000 MBVCB.747375697.Ms 2020.210(Be Nguyen Phuc Thinh) .CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 200,000 MBVCB.747209722.Ung ho Ms 2020210 (phuc thinh).CT tu 0881000447459 TO VAN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 200,000 490132.260820.155459.Ung ho MS 2020.206 em Chat
8/26/2020 200,000 599276.260820.153018.Ms 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 200,000 IBVCB.747090170.BI BENH.CT tu 0071001864923 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020 200,000 426993.260820.144130.ms 2020.210 be nguyen phuc thinh
8/26/2020 200,000 IBVCB.747046044.Be d9ieu tri benh mat.CT tu 0111000926127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020 200,000 402707.260820.142029.Ung ho MS 2020.210 be nguyen phuc thinh FT20239184535790
8/26/2020 200,000 Sender:01202021.DD:260820.SHGD:10002867.BO:VUONG MY HANH.995220082654948 MS 2020.206 EMA CHAT
8/26/2020 200,000 MBVCB.747002280.Ung ho MS2020.209 (gia dinh a Duc).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 200,000 253923.260820.125712.chuyen tien ung ho mo mat cho MS 2020.210_be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 200,000 346805.260820.122124.Chuyen tien ung ho MS 2020.210 ung ho be nguyen phuc thinh
8/26/2020 200,000 IBVCB.746907300.Ung ho MS 2020.210.CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 200,000 334203.260820.120639.Ung ho MS 2020.210 be nguyen Phuc Thinh FT20239868215317
8/26/2020 200,000 MBVCB.746890688.PHAN THI BAO TRAM ung ho Ms 2020.210. nguyen phuc thinh.CT tu 0871004224880 PHAN THI BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 200,000 816400.260820.115209.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 209
8/26/2020 200,000 412372.260820.115004.Ung ho MS 2020 210
8/26/2020 200,000 594498.260820.112540.Ung ho MS 2020.210 ( be nguyen phuc Thinh )
8/26/2020 200,000 MBVCB.746845959.Ung ho Ms 2020.210.CT tu 0011003999244 NGUYEN THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 200,000 812620.260820.111026.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Uh MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 200,000 361992.260820.111355.Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 200,000 MBVCB.746802869.Ung ho MS 2020.210 be nguyen phuc thinh.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 200,000 815881.260820.104514.IBFT MS2020.210
8/26/2020 200,000 220379.260820.102753.MS 2020.210
8/26/2020 200,000 002714.260820.102420.ung ho MS 2020210
8/26/2020 200,000 238912.260820.095839.Chuyen tien ung ho be Nguyen Phuc Ngoc Thinh. Hong ngu, Dong thap. Ms 2020210
8/26/2020 200,000 MBVCB.746704853.VO PHUC LE chuyen tienMS 2020.210?(Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0111000571709 VO PHUC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 200,000 808495.260820.094701.IBFT MS. 2020.210 be nguyen phuc thinh
8/26/2020 200,000 MBVCB.746704120.ung ho MS: 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0021000343176 DAO QUANG HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 200,000 Sender:01310001.DD:260820.SHGD:10004897.BO:HUYNH DANG BICH VY.UNG HO MS 2020 210 BE NGUYENPHUC THINH
8/26/2020 200,000 IBVCB.746688637.MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020 200,000 553616.260820.093515.ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh)
8/26/2020 200,000 Sender:01310005.DD:260820.SHGD:10004756.BO:HOANG THI BICH VAN.UNG HO MS 2020.210 BE NGUYENPHUC THINH
8/26/2020 200,000 862114.260820.091452.ung ho MS 2020.207, bac Pham VanTap FT20239690028390
8/26/2020 200,000 Sender:01310012.DD:260820.SHGD:10004688.BO:LY THUY THUC VY.UNG HO MS 2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH
8/26/2020 200,000 852792.260820.091016.ung ho MS 2020.210, be Nguyen PhucThinh FT20239040005308
8/26/2020 200,000 525493.260820.090600.ung ho MS 2020.210 nguyen phuc thinh
8/26/2020 200,000 404290.260820.085552.UH MS 2020.210 - Be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 200,000 195597.260820.083801.Ung ho be phuc Thinh Ms 2020.210 FT20239689897340
8/26/2020 200,000 MBVCB.746608807.Ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0341001784576 HA THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 200,000 075225.260820.082159.MS 2020.210
8/26/2020 200,000 MBVCB.746586876. ung ho ms2020.210 be Phuc Thinh.CT tu 0021000374490 DO THI HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 200,000 MBVCB.746578099.MS 2020.210 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 200,000 Sender:79305001.DD:260820.SHGD:10000039.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 210
8/26/2020 200,000 585375.260820.075428.ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
8/26/2020 200,000 MBVCB.746555750.Ung ho MS 2020.210.CT tu 0071001084029 NGUYEN DINH VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 200,000 062921.260820.073552.gui be ms2020 210 be nguyen phuc thinh
8/26/2020 200,000 166407.260820.065128.Ung ho MS 2020.210 FT20239689500008
8/26/2020 200,000 581488.260820.063335.UNG HO MS 2020.210( BE NGUYEN PHUC THINH)-260820-06:33:45 581488
8/26/2020 200,000 IBVCB.746519399.VU QUYNH ANH ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0021000249598 VU QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 200,000 MBVCB.746513653.Tri benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020 200,000 MBVCB.746513371.Tri benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020 250,000 IBVCB.746850088.MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH).CT tu 0151000572797 NGUYEN VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 300,000 860986.260820.203717.Vietcombank 0011002643148 ck ung ho ms 2020 210 be nguyen phuc thinh
8/26/2020 300,000 924036.260820.194837.Ung ho MS 2020.203?(em Vang A Thuy)
8/26/2020 300,000 770774.260820.161750.MS 2020 210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 300,000 298908.260820.155931.Le Trong Hoa chuyen tien ung ho MS 2020.210( Be Nguyen Phuc Thinh)
8/26/2020 300,000 NGUYEN THI XUYEN UNG HO MS 2020.206( EM A CHAT)
8/26/2020 300,000 IBVCB.747106488.A Tuan HN ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0011001438602 NGUYEN DUC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 300,000 MBVCB.747039080.TK ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0611001910489 NGUYEN TRONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 300,000 MBVCB.746980626.MS2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0291000320177 LUU THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 300,000 442572.260820.121528.MS 2020 210
8/26/2020 300,000 308801.260820.112602.MS 2020 206 Em A Chat FT20239343689030
8/26/2020 300,000 311412.260820.112550.ung ho Ms 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 300,000 228214.260820.105711.Tran Le Thanh Vuong ung ho ms 2020.210
8/26/2020 300,000 284418.260820.105142.Chuyen tien ung ho be M 2020.210
8/26/2020 300,000 265597.260820.102529.Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh FT20239433817473
8/26/2020 300,000 215096.260820.093051.ung ho MS 2020.210
8/26/2020 300,000 216061.260820.091336.Ung ho MS 2020-210 - be Nguyen Phuc Thinh FT20239192978961
8/26/2020 300,000 MBVCB.746620338.MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0111000277868 NGUYEN NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 300,000 MBVCB.746609087.Ung ho MS 2020.210 - Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0071002969615 LUONG THI NGOC THOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 300,000 MBVCB.746582035.Ung ho MS 2020.210(be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0081000581759 DO THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 300,000 144863.260820.080405.Chuyen tien ung ho Ms 2020.210 be nguyen phuc Thinh
8/26/2020 300,000 143508.260820.080203.Ung ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 300,000 143813.260820.080233.ung ho ms 2020.210 be nguyen phuc thinh
8/26/2020 300,000 IBVCB.746560988.Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0081001223865 HUYNH THI NGOC LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 300,000 MBVCB.746534018.Ung ho chau Nguyen Phuc Thinh MS 2020.210.CT tu 0011002370763 PHAM THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 300,000 166137.260820.064937.Ung ho MS 2020.210 FT20239290386834
8/26/2020 300,000 163469.260820.062341.MS 2020.210 FT20239295730670
8/26/2020 300,000 105673.260820.061810.ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 300,000 578264.260820.001459.UNG HO MS 2020.209- GIA DINH A. DUC -HA TINH-260820-00:14:23 578264
8/26/2020 300,000 MBVCB.746467205.MS 2020.206 ( em A Chat).CT tu 0501000115895 NGUYEN PHUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 400,000 MBVCB.747498884.ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0071004188437 NGUYEN THI BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 400,000 525774.260820.170341.Thanh Hang ung ho chau A Chat MS 2020.206 FT20239900056002
8/26/2020 400,000 Sender:48304001.DD:260820.SHGD:10005484.BO:PHAM THU TRANG.UNG HO MS 2020.206 (A CHAT) TAINGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/26/2020 500,000 661799.260820.223403.Ung ho MS 2020 209 gia dinh anh Duc
8/26/2020 500,000 897448.260820.221145.Ung ho 2020.200 ( Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
8/26/2020 500,000 650798.260820.205033.Ung ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh FT20240874769300
8/26/2020 500,000 674278.260820.203017.ung ho chaunguyen phuc thinh
8/26/2020 500,000 MBVCB.747511945.MS 2020.210.CT tu 0291000279399 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 500,000 615176.260820.193731.MS 2020.210 Nguyen Phuc Thinh FT20239061013609
8/26/2020 500,000 638995.260820.190705.Ung ho MS2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 500,000 MBVCB.747222141.ung go MS2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0491000025675 NGUYEN HOANG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 500,000 MBVCB.747134722.Ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0071003558579 DUONG VAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 500,000 694903.260820.152522.MS 2020.209, gia dinh anh Duc
8/26/2020 500,000 692464.260820.152030.MS 2020.210, Be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 500,000 689771.260820.151454.MS 2020.207, ong Pham Van Tap
8/26/2020 500,000 418804.260820.144405.Gia dinh luu thi xuan- nguyen du ha noi ung ho ma so 2020-174 be hoang phuoc loc FT20239502944695
8/26/2020 500,000 421039.260820.130038.Ungho ms 2020.209 giadinh a duc
8/26/2020 500,000 420957.260820.125848.Ungho ms 2020.200 be vo nguyen thien bao
8/26/2020 500,000 420897.260820.125624.Ungho ms 2020.210 be nguyen phuc thinh
8/26/2020 500,000 829045.260820.125047.IBFT ung ho ms2020.210 be ng phuc thinh
8/26/2020 500,000 244618.260820.120519.ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
8/26/2020 500,000 561049.260820.115926.ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 500,000 330348.260820.120004.Ung ho ms 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh FT20239299060800
8/26/2020 500,000 MBVCB.746875597.Ung ho ms2020.210.CT tu 0071002810979 NGUYEN MAI DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 500,000 311295.260820.112940.Ung ho MS 2020.210 FT20239872880966
8/26/2020 500,000 MBVCB.746832203.MS 2020.210.CT tu 0081001251003 NGUYEN CAO THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 500,000 IBPS/SE:01310005.DD:260820.SH:10006725.BO:NGUYEN KIM CHI.UNG HO MA SO 2020210
8/26/2020 500,000 Sender:01310012.DD:260820.SHGD:10006515.BO:TRAN MINH THU.UNG HO MS 2020.210 BE NGUYEN PHUCTHINH
8/26/2020 500,000 /Ref:PALPM00N70I{//}/Ref:PALPM00N70I{//}LP VNM00N70I UNG HO MS 2020.210BE NGUYEN PHUC THINH DVC:MS DANG THI TRANG
8/26/2020 500,000 272168.260820.101633.ung ho MS 2020206 em A chat
8/26/2020 500,000 IBVCB.746727865.Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0611001896586 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020 500,000 243036.260820.095426.Ung ho be Nguyen Phuc Thinh MS 2020.210 FT20239800577451
8/26/2020 500,000 803245.260820.094402.Vietcombank 0011002643148 NGO THI HAI YEN chuyen khoan ung ho ma so 2020 210 be Nguyen phuc Thinh
8/26/2020 500,000 211427.260820.094240.Ung ho MS 2020 210 Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 500,000 Sender:01310001.DD:260820.SHGD:10005445.BO:TRAN NGOC BO.MS 2020.210 UNG HO BE NGUYEN PHUCTHINH
8/26/2020 500,000 202162.260820.093230.Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 500,000 Sender:79310001.DD:260820.SHGD:10004305.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.209 GIA DINHANH DUC
8/26/2020 500,000 MBVCB.746662134.MS 2020.209 (GIA DINH ANH VIET).CT tu 0501000213314 LE NHU PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 500,000 266803.260820.091226.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 500,000 Sender:01310012.DD:260820.SHGD:10005223.BO:LUONG DUC KIEN.UNG HO MS 2020.210 GIUP BE NGUYEN PHUC THINH
8/26/2020 500,000 266340.260820.090833.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 500,000 Sender:01357001.DD:260820.SHGD:10000154.BO:HA NGOC OANH.UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH: MS 2020.204
8/26/2020 500,000 087460.260820.084238.Ung ho MS 2020.210
8/26/2020 500,000 191434.260820.082937.Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh FT20239295010536
8/26/2020 500,000 Sender:01307001.DD:260820.SHGD:10000446.BO:NGUYEN XUAN QUYNH.IBUNG HO BE NGUYEN PHUC THINHMS 2020.210 TINH DONG THAP
8/26/2020 500,000 257615.260820.074412.Vietcombank 0011002643148 VU THI NHUNG ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 500,000 306588.260820.074701.Ung ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 500,000 MBVCB.746558812.MS 2020.210 be Ng Phuc Thinh.CT tu 0121001883582 PHAN THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 500,000 168871.260820.070901.Ung ho ms2020,210 be Nguyen phuc Thinh FT20239689562369
8/26/2020 500,000 MBVCB.746526188.LE THANH HANG chuyen tien ung ho MS 2020-210 be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0331000513666 LE THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 500,000 106158.260820.062100.MS 2020.210 Be nguyen phuc thinh
8/26/2020 500,000 IBVCB.746498211.MS 2020 209 gia dinh anh Duc tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020 600,000 333256.260820.115815.Ung ho MS 2020 205 Chang Thi La
8/26/2020 950,000 869230.260820.084446.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho MS 2020210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 1,000,000 896893.260820.220055.Ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh)
8/26/2020 1,000,000 167625.260820.205733.Truong Thi Kieu Mai TPHCM ung ho chau Chang Thi La MS 2020 205 tinh Dien Bien
8/26/2020 1,000,000 437456.260820.164608.Ung ho MS 2020.210 (Be Phuc Thinh)
8/26/2020 1,000,000 503807.260820.161027.Ung ho MS 2020.210, be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 1,000,000 MBVCB.747199786.ung ho MS 2020.208 (be Khanh Duy).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 1,000,000 MBVCB.747197722.ung ho MS 2020.209 (gia dinh anh Duc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 1,000,000 MBVCB.747196543.ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 1,000,000 MBVCB.747098781.HUYNH VAN THIET chuyen tien ung ho MS 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0401001392190 HUYNH VAN THIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 1,000,000 612754.260820.144701.Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 1,000,000 DUONG TRUONG SA UNG HO BE NGUYEN PHUC THINH MS 2020.210
8/26/2020 1,000,000 639813.260820.143431.MS 2020.210(BE NGUYEN PHUC THINH)-260820-14:34:14 639813
8/26/2020 1,000,000 157314.260820.142451.UNG HO MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH)
8/26/2020 1,000,000 375340.260820.133333.Pham Phuong Ha ung ho MS 2020 189 be Ng Viet Anh FT20239259531293
8/26/2020 1,000,000 346036.260820.122937.Huynh Ngoc Tram o Cai Be Tien Giang ung ho MS 2020.206 Em A Chat FT20239104457325
8/26/2020 1,000,000 IBVCB.746909294.ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0071000915433 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 1,000,000 MBVCB.746904117.ung ho be Phuc Thinh MS 2020-210 mo mat.CT tu 0011004389977 TRAN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 1,000,000 Sender:01604001.DD:260820.SHGD:10001030.BO:NGUYEN PHUOC HIEN.UNG HO BE NGUYEN PHUC THINHCHARGEDETAILS OUR
8/26/2020 1,000,000 /Ref:PALPM00N755{//}/Ref:PALPM00N755{//}LP VNM00N755 UNG HO MS 2020.201GIAN DINH CHI BINHDVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
8/26/2020 1,000,000 Sender:79334001.DD:260820.SHGD:10001771.BO:LE BICH THU0817629.UNG HO M2020.204 ( BE NGUYENVAN VINH) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/26/2020 1,000,000 Sender:79334001.DD:260820.SHGD:10001774.BO:LE BICH THU0817629.UNG HO M 2020.210 ( BE NGUYEN PHUC THINH) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/26/2020 1,000,000 /Ref:PALPM00N74X{//}/Ref:PALPM00N74X{//}LP VNM00N74X UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT DVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
8/26/2020 1,000,000 Sender:79307006.DD:260820.SHGD:10004082.BO:NGO THI XUAN HOANG.UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT
8/26/2020 1,000,000 MBVCB.746741686.HUYNH THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh ).CT tu 0111000254733 HUYNH THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 1,000,000 214180.260820.092949.ung ho 2020.210 be nguyen phuc thinh
8/26/2020 1,000,000 201597.260820.091451.ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 1,000,000 IBVCB.746616059.Ung ho be Nguyen phuc thinh ,MS 2020.210.CT tu 0071002507679 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/26/2020 1,000,000 MBVCB.746612495.Ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0101000957186 PHAM THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 1,000,000 497871.260820.083941.ung ho MS 2020.210(be Nguyen Phuc Thinh)
8/26/2020 1,000,000 584557.260820.075055.UNG HO MS 2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH-260820-07:50:55 584557
8/26/2020 1,000,000 583360.260820.072906.UNG HO MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH)-260820-07:29:04 583360
8/26/2020 1,200,000 MBVCB.746772601.Tap the nhan vien cty Sai Gon Land ung ho MS 2020.206 (Em A Chat).CT tu 0371000500920 NGUYEN THI PHUONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 1,500,000 425509.260820.142438.Ung ho MS 2020.210 be Phuc Thinh
8/26/2020 2,000,000 MBVCB.747606445.MS 2020.210?(Be Nguyen Phuc Thinh). Mong con binh an. .CT tu 0391000296100 LE NHU THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 2,000,000 315941.260820.143330.ho tro MS 2020.206 em A Chat.
8/26/2020 2,000,000 Sender:79307005.DD:260820.SHGD:10011699.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.IBGIUP DO MA 2020.210 ( BE NGUYEN PHUC THINH )
8/26/2020 2,000,000 Sender:79334001.DD:260820.SHGD:10001759.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2020 210 ( GIUP CHAU NGUYEN PHUC THINH , DONG THAP)
8/26/2020 2,000,000 Sender:79302001.DD:260820.SHGD:10004040.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043220082686436)UNG HO MS2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
8/26/2020 2,000,000 801806.260820.083937.MS 2020.206 ( Em A Chat )
8/26/2020 2,000,000 175900.260820.074448.Ung ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh FT20239947234290
8/26/2020 2,000,000 271010.260820.010426.ung ho ms 2020.208(be khanh duy )
8/26/2020 2,500,000 Sender:79310001.DD:260820.SHGD:10009567.BO:PHAM THI NHU AN.UNG HO MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH)
8/26/2020 3,000,000 Sender:48304001.DD:260820.SHGD:10003149.BO:LE QUOC HIEU.MS 2020,210 BE NGUYEN PHUC THINH TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/26/2020 3,000,000 MBVCB.746768285.Cty Sai Gon Land chuyen tien ung ho MS 2020.206 ( Em A Chat).CT tu 0371000500920 NGUYEN THI PHUONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/26/2020 5,000,000 513921.260820.162157.Ung ho be MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/26/2020 20,000,000 MBVCB.746897562.Ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000 IBVCB.748454184.asd.CT tu 1012423007 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000 IBVCB.747959871.asd.CT tu 0441000810505 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000 IBVCB.747952203.asd.CT tu 1014831145 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 5,000 026666.270820.052213.ung ho MS 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/2020 10,000 877200.270820.083419.Vietcombank 0011002643148 Ung ho em Phu bi bong
8/27/2020 40,000 697919.270820.102536.2020211 be nguyen thien phu
8/27/2020 50,000 235377.270820.225135.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20241447982641
8/27/2020 50,000 144931.270820.093127.Ung ho MS2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 50,000 204688.270820.211843.Ung ho be Nguyen Thien Phu ma so MS 2020.211 FT20241691424594
8/27/2020 50,000 160137.270820.194349.Ung ho MS 2020.211 FT20240002925179
8/27/2020 50,000 IBVCB.748550196.Giup ma so 2020 211 be Nguyen Thien Phu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 50,000 989010.270820.183148.ung ho ma so MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 50,000 156700.270820.164101.ung ho MS2020.211
8/27/2020 50,000 492448.270820.164056.Ly nguyen ung ho ms 2020.211 (be nguyen thien phu)
8/27/2020 50,000 213083.270820.160614.ung ho ma so 2020.211 ( be Thien Phu)
8/27/2020 50,000 664649.270820.153359.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 50,000 MBVCB.748177882.Ms 2020.211.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 50,000 983498.270820.122822.ms.2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020 50,000 MBVCB.748026769.MS 2020211.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 50,000 410754.270820.112959.MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020 50,000 410568.270820.112801.MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH)
8/27/2020 50,000 923582.270820.112751.IBFT MS 2020.211 giup Nguyen Thien Phu
8/27/2020 50,000 822760.270820.094802.Ung ho MS2020.211 be Nguyen ThienPhu FT20240746334409
8/27/2020 50,000 IBPS/SE:01310001.DD:270820.SH:10003935.BO:NGUYEN THI NINH GIANG.UNG HO MS 2020.211
8/27/2020 50,000 Sender:79202002.DD:270820.SHGD:10000985.BO:DUONG HOAI NAM.995220082751919 UNG HO MS 2020.11 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 50,000 Sender:01310005.DD:270820.SHGD:10003831.BO:HUYNH BAO CHAU.UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU. MS 2020.211
8/27/2020 50,000 IBVCB.747840695.ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 50,000 985883.270820.092059.ms 2020 211
8/27/2020 50,000 171456.270820.091923.Ung ho MS 2020 211
8/27/2020 50,000 158150.270820.091020.Ung ho ma so 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 50,000 IBVCB.747814615.Ung ho MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 50,000 139478.270820.085714.MS 2020 211 ung ho be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 50,000 MBVCB.747804957.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0381000439009 NGUYEN THI TUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 50,000 762683.270820.084839.Ung ho MS 2020.211 FT20240493872129
8/27/2020 50,000 562463.270820.084118.chau Dau ung ho be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 50,000 749225.270820.081818.MS 2020.211 FT20240848714360
8/27/2020 50,000 909119.270820.081150.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 50,000 MBVCB.747760516.Ung ho chau Nguyen Thien Phu ma so 2020.211.CT tu 0611001907652 NGUYEN NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 50,000 794867.270820.080457.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 50,000 039381.270820.074252.Ung ho MS 2020.211
8/27/2020 50,000 358229.270820.075204.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2020211
8/27/2020 50,000 735229.270820.072312.MS 2020.211 FT20240880680702
8/27/2020 50,000 734220.270820.071721.MS2020.211be nguyen thien phu FT20240880657303
8/27/2020 50,000 704838.270820.071433.URNG HO CHAU THIEN PHU ( BI BONGMS 2020211)-270820-07:14:02 704838
8/27/2020 50,000 730758.270820.065226.Ung ho 2020.211 FT20240761033390
8/27/2020 60,000 MBVCB.747836555.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0251002772891 TANG KHANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 331944.270820.214118.Chuyen tien ung gia dinh be nguyen thien phu Ms 2020.211. mong be mau lanh benh , a di da phat
8/27/2020 100,000 MBVCB.748713354.MS 2020 211 Nguyen Thien Phu.CT tu 0181002250572 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 100,000 MBVCB.748701805.MS 2020.210.CT tu 0781000503601 DO THI NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 809543.270820.210431.MR SU CHUYEN TIEN MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH-270820-21:04:23 809543
8/27/2020 100,000 128784.270820.205629.Ung ho be nguyen thien phu
8/27/2020 100,000 279856.270820.190451.Le Thap ung ho be Nguyen Thien Phuc MS 2020.211
8/27/2020 100,000 MBVCB.748391423.2020 211 be Nguyen Thien phu.CT tu 0011002570037 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 100,000 024867.270820.155805.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240475045741
8/27/2020 100,000 988181.270820.154246.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI MEN chuyen khoan ungho be nguyen thien phu ms2020211
8/27/2020 100,000 MBVCB.748326959.ms2020.210 be nguyen phuc thinh.CT tu 0491000053423 NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 110722.270820.154636.Chuyen tien ung ho be MS 2020.211
8/27/2020 100,000 298675.270820.151913.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 742713.270820.151014.ung ho be nguyen phuc thinh ms 2020210
8/27/2020 100,000 741191.270820.150254.ung ho be nguyen thien phu ms 2020211
8/27/2020 100,000 071750.270820.150043.MS 2020 211 ung ho Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 046000.270820.142736.Gui tien ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/27/2020 100,000 957272.270820.142420.Ms2020.211 FT20240797618553
8/27/2020 100,000 MBVCB.748173999.UNG HO MS2020.211 (be Thien Phu).CT tu 0721000654164 NGO NGOC PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10010131.BO:TRAN THI NGOC LAN.IBUNG HO MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH)
8/27/2020 100,000 MBVCB.748130486.MS 2020.211.CT tu 0071001307022 TRUONG CONG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 MBVCB.748106995.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0181003349267 HUYNH THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 719317.270820.124442.MS 2020210 be Nguyen Phuc Thinh mong con khoi benh
8/27/2020 100,000 MBVCB.748104006.Ung ho be MS 2020.211 -nguyen thien phu.CT tu 0071002248926 DANG TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 012661.270820.120557.MS 2020.211 (Be Nguyen Thien Phuc)
8/27/2020 100,000 MBVCB.748048658.MS 2020211.CT tu 0541000258637 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 100,000 Sender:01360002.DD:270820.SHGD:10000493.BO:TRAN KHANH LY.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIENPHU
8/27/2020 100,000 MBVCB.748012853.Ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0111000337229 NGUYEN QUANG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 MBVCB.747999169.NGUYEN THI LE QUYEN chuyen tien cho be ms2020211(nguyen thien phu).CT tu 1015252951 NGUYEN THI LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 704224.270820.105802.Ung ho MS 2020211
8/27/2020 100,000 316333.270820.105340.Ung ho 2020 211 be Nguyen Thien Phu mong be mau khoe manh
8/27/2020 100,000 930262.270820.104806.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 MBVCB.747964363.MS2020-211 (Nguyen Thien Phu).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 837439.270820.104541.MS 2020.211- be Nguyen Thien Phu FT20240259003676
8/27/2020 100,000 MBVCB.747956228.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0011000474014 BUI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 MBVCB.747947119.Ung ho MS 202.211 (be Nguyen Thien Phu), tks Bao.CT tu 0441000635482 BUI THI PHUONG HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 Sender:01310012.DD:270820.SHGD:10006205.BO:NGUYEN ANH TAM.MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 100,000 263533.270820.101927.ung ho MS2020 211 be NGUYEN THIEN PHU chuc con mau khoe
8/27/2020 100,000 466428.270820.101653.MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 100,000 816345.270820.101451.MS 2020.211 be Nguyen thien phu FT20240088261277
8/27/2020 100,000 979641.270820.100918.ung ho MS 2020.210 be nguyen phuc thinh chuc con som manh khoe
8/27/2020 100,000 886208.270820.100808.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 975729.270820.095937.ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020 100,000 465023.270820.095919.Ung ho MS 2020.211 _ Be nguyen thien phu
8/27/2020 100,000 IBVCB.747887165.HOANG MINH THAO ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0491000061894 HOANG MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 957034.270820.094606.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN THANG chuyen khoan ung ho MS 2020211 be nguyen thien phu
8/27/2020 100,000 MBVCB.747879129.MS2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0561000517954 PHAM THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 209607.270820.094438.Ung ho MS 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/2020 100,000 515683.270820.093924.Vietcombank 0011002643148 PHAN THI HONG QUAN chuyen khoan MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 MBVCB.747871054.MA TIEN MAC ung ho ms2020.211 nguyenthienphu.CT tu 0591000303066 MA TIEN MAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 MBVCB.747871524.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0011004132926 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 674019.270820.093327.Ung ho MS 2020.211
8/27/2020 100,000 IBVCB.747854284.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0111000224352 DO NGOC TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 IBVCB.747853012.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0501000239045 NGUYEN THAI BANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 855107.270820.092931.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 367886.270820.092431.Vietcombank 0011002643148 MS2020211 ung ho be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 194807.270820.092227.Vietcombank 0011002643148 LE THI MAI PHUONG chuyen khoan ung ho be Thien Phu MS2020211
8/27/2020 100,000 785037.270820.092729.Ung Ho MS 2020.211 FT20240352604735
8/27/2020 100,000 183161.270820.092709.Ung ho MS2020 211 be nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 092657.270820.092657.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 Sender:01204001.DD:270820.SHGD:11226165.BO:TRINH THI HONG VAN.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020 100,000 783290.270820.092441.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240086263177
8/27/2020 100,000 011161.270820.092419.ISL20200827092408425-MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 MBVCB.747842788.ung ho Ms 2020.211 be nguyen thien phu.CT tu 0061000299097 NGUYEN THI PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 MBVCB.747840303.ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0341007094567 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 781390.270820.092147.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu FT20240254734009
8/27/2020 100,000 MBVCB.747838164.ung ho MS: 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0441000751520 NGUYEN THI KIM QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 171454.270820.091923.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phuc
8/27/2020 100,000 847050.270820.091906.UH Ms 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 779209.270820.091817.MS 2020.211 be nguyen thien phu FT20240042132135
8/27/2020 100,000 MBVCB.747833514.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0351000764361 NGUYEN THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 193603.270820.091021.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 193558.270820.090850.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/2020 100,000 MBVCB.747828893.Ung ho MS 2020.211 ( be nguyen thien phu).CT tu 0301000394851 LE THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 MBVCB.747829638.MS2020 211.CT tu 0341005193028 NGUYEN THI LA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 MBVCB.747829698.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0181003328867 PHAM THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 MBVCB.747826469.NGUYEN VAN LOI MS 2020.211.CT tu 0341007015004 NGUYEN VAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 MBVCB.747824515.MS 2020.11 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0151000567997 TRAN THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 773894.270820.090922.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240556565709
8/27/2020 100,000 MBVCB.747824221.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011004361663 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 Sender:79310001.DD:270820.SHGD:10003901.BO:DO NGOC.UNG HO MS2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 100,000 MBVCB.747818971.Ung ho MS 2020.211 (Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0441000725761 LUONG VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 151415.270820.090534.ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 832503.270820.090005.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 879032.270820.085427.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 142453.270820.085922.ung ho ms 2020 211 be nguyen thien phu bi bong
8/27/2020 100,000 142242.270820.085914.MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 767792.270820.085825.Ung ho MS 2020.211 FT20240254648563
8/27/2020 100,000 139770.270820.085726.UNG HO MS 2020 210 BE NGUYEN PHUC THINH
8/27/2020 100,000 765942.270820.085456.MS 2020.211 FT20240796498747
8/27/2020 100,000 951092.270820.084903.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 MBVCB.747805438.Ung ho MS 2020.211.CT tu 0531002541994 NGUYEN TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 MBVCB.747804992.Ung ho MS 2020.211 (Nguyen Thien Phu).CT tu 0121001822896 PHAM THI PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 878398.270820.084706.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN MINH TRI chuyen khoan
8/27/2020 100,000 MBVCB.747801349.PHAM KIM HOA chuyen tien cho MS 2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0971000012385 PHAM KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 395568.270820.085028.2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 825167.270820.085004.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 711846.270820.084957.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-08:49:25 711846
8/27/2020 100,000 MBVCB.747797595.MS2020.211.CT tu 0201000222312 DINH THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 761679.270820.084637.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240493864048
8/27/2020 100,000 821566.270820.084502.Chuyen tien ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 760784.270820.084454.Be thien phu 2020.210 FT20240065584439
8/27/2020 100,000 820240.270820.084310.ung ho MS 2020.211 nguyen thien phu
8/27/2020 100,000 759704.270820.084245.Gui be Phu thuanthanh bacninh FT20240761445798
8/27/2020 100,000 120068.270820.084208.MS2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 207396.270820.084124.Truong Bach Yen chuyen tien bao vietnam net cho Ms 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 MBVCB.747791407.Ung ho MS 2020.211 (Nguyen Thien Phu).CT tu 0011004138638 NGUYEN MINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 818196.270820.084009.ung ho MS 2020.211
8/27/2020 100,000 817611.270820.083918.ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211
8/27/2020 100,000 MBVCB.747786385.Ung ho MS 2020.21 (Nguyen Thien Phu).CT tu 0501000216984 PHAM TRAN QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 MBVCB.747783835.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0041000233707 PHAN XUAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 755638.270820.083358.MS 2020.211 FT20240160735610
8/27/2020 100,000 361307.270820.082705.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020211
8/27/2020 100,000 677631.270820.082908.Ung ho MS2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 204681.270820.082744.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 100,000 401832.270820.082705.Ung ho Be Nguyen Thien Phu MS 2020.211
8/27/2020 100,000 IBVCB.747773185.Ung ho MS 2020.211.CT tu 0021001196868 LE TRUONG THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 098995.270820.082346.Vinh Nam ung ho MS 2020 211 Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 676957.270820.082349.nguyen thi huyen 0835829988 ung ho giup do be
8/27/2020 100,000 477995.270820.081820.2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 Sender:79202002.DD:270820.SHGD:10000041.BO:TRAN THI THUY.995220082750525 UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 100,000 MBVCB.747766728.MS 2020.211.CT tu 0611000187466 NGUYEN VAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 091339.270820.081628.MS2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 MBVCB.747765326.ung ho MS 2020.211?(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0371000504066 NGUYEN THI CAM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 010380.270820.081505.ISL20200827081505939-ung ho MS 2020.11 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 506887.270820.080413.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 629137.270820.080628.ms2020 211 be ng thien phu bi bong
8/27/2020 100,000 897791.270820.080501.Ung ho Nguyen thien Phu MS 2020.211
8/27/2020 100,000 MBVCB.747753618.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0351000733000 NGUYEN DUC VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 792601.270820.080041.ung ho MS2020211 be nguyen thien phu
8/27/2020 100,000 076967.270820.080042.Unghomaso2020211
8/27/2020 100,000 MBVCB.747751605.MS 2020211.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 100,000 074174.270820.075716.ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 622616.270820.075653.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 741764.270820.075418.ms 2020 211 be Nguyen Thien Phu FT20240880798838
8/27/2020 100,000 MBVCB.747747025.Ung ho MS2020.211(be Nguyen Thien Phu) .CT tu 0721000536120 DAO THI KHANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 741136.270820.075147.Ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu FT20240318294612
8/27/2020 100,000 739279.270820.074352.ung ho MS 2020.211 FT20240153994664
8/27/2020 100,000 394257.270820.074230.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 100,000 738771.270820.074131.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240708373201
8/27/2020 100,000 899542.270820.074049.IBFT ung ho MS 2020.211 be Thien Phu
8/27/2020 100,000 MBVCB.747737745.TANG DUC HAI chuyen tien ung ho chau Nguyen Thien Phu .CT tu 0961000019638 TANG DUC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 781591.270820.073514.ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 MBVCB.747733391.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0711000217127 VU THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 MBVCB.747732398.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0021000861677 NGUYEN TUYET VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 830347.270820.072226.Ung ho MS 2020211
8/27/2020 100,000 735027.270820.072214.Ung ho MS 2020.211 FT20240493548453
8/27/2020 100,000 MBVCB.747728140.MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0391000111090 HOANG HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 MBVCB.747728673.ung ho ma so: MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 MBVCB.747726526.Be Nguyen Thien Phu bi bong .CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 100,000 733847.270820.071500.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240880647745
8/27/2020 100,000 IBVCB.747725255.NGUYEN ANH TUAN chuyen khoan ung ho chau Nguyen Thien Phu Bac Ninh bi bong.CT tu 0451001322762 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 MBVCB.747725116.MS 2020211.CT tu 0121000850675 TRAN VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 MBVCB.747723691.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) .CT tu 0331000457524 BUI DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 732550.270820.070635.Ung ho ma so 2020.211 Nguyen Thien Phu FT20240153851500
8/27/2020 100,000 771954.270820.070602.ms 2020211 be nguyen thien phu
8/27/2020 100,000 MBVCB.747722459.ung ho MS 2020.211 (be nguyen thien phu).CT tu 0541000259005 CHU NGOC YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 044089.270820.070232.Ung ho 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/2020 100,000 731978.270820.070219.MS ung ho MS 2020-211 be Nguyen Thien Phu FT20240020793640
8/27/2020 100,000 MBVCB.747717147.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0451000261829 NGUYEN DUC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 704096.270820.064946.2020.211 NGUYEN THIEN PHU-270820-06:49:48 704096
8/27/2020 100,000 886752.270820.064248.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 100,000 729642.270820.064211.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240306010168
8/27/2020 100,000 MBVCB.747712262.Ung ho MS 2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0281000246358 MAI THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 MBVCB.747712927.2020.211.CT tu 0691000300691 NGUYEN THI MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 728818.270820.063332.MS 2020.211 nguyen thien phu FT20240708114389
8/27/2020 100,000 728381.270820.062855.Ung ho MS 2020.211 FT20240153707806
8/27/2020 100,000 MBVCB.747709140.ung ho?MS 2020.211?(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0141000256406 LUU VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 292608.270820.062621.ms 2020.211
8/27/2020 100,000 763296.270820.062402.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 nguyen thien phu
8/27/2020 100,000 MBVCB.747707846.MSS 2020.211 ung ho be nguyen thien phu.CT tu 0121000781596 NGUYEN KONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 292462.270820.062239.ung ho MS 2020.211
8/27/2020 100,000 870739.270820.061706.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 032211.270820.061709.Ung ho be cua it long nhieu hy vong be mau khoe manh chan thanh
8/27/2020 100,000 MBVCB.747704156.NGUYEN ANH KHOA chuyen tien MS 2020.211 ( Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0531000265642 NGUYEN ANH KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 943093.270820.060200.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 760606.270820.060337.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 388374.270820.055603.MoMoT0946391503T6844473440T970436TMS 2020211 ung ho be Thien Phu
8/27/2020 100,000 363938.270820.055027.ung ho?MS 2020.211?(be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 100,000 725878.270820.054835.Ung ho MS2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240708050625
8/27/2020 100,000 758858.270820.054244.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 100,000 408803.270820.054152.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 100,000 MBVCB.747699874.ung ho 2020 211 Nguyen Thien Phu.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 100,000 MBVCB.747700373.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)Vietnamnet 27/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 100,000 702841.270820.053302.UNG HO MS 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-05:32:54 702841
8/27/2020 100,000 003343.270820.001413.MS 2020 202 Cao Thanh Minh chuc con mau khoe
8/27/2020 150,000 226573.270820.221926.Ung ho MS 2020.207 ong Pham Van Tap FT20241691653185
8/27/2020 150,000 226108.270820.221758.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20241034394050
8/27/2020 150,000 062161.270820.144842.ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020 150,000 939014.270820.135409.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240201812710
8/27/2020 150,000 742543.270820.121256.MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU-270820-12:12:24 742543
8/27/2020 150,000 IBVCB.748035866.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0491000002423 LE HIEN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 150,000 IBVCB.747862223.ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0381000330389 TRAN NGOC UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 150,000 761111.270820.084533.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240154117729
8/27/2020 150,000 523827.270820.083924.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 150,000 757270.270820.083732.Ung ho MS 2020.211 Nguyen Thien Phu FT20240898371455
8/27/2020 150,000 904379.270820.083657.IBFT MS 2020.211
8/27/2020 150,000 MBVCB.747741798.bi bong nang.CT tu 0071001198454 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 150,000 MBVCB.747708993.UNG HO MS 2020.211.CT tu 0821000019081 PHAM VAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 155,000 931689.270820.070912.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 200,000 288505.270820.222444.Tran Thi Kieu Diem ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 200,000 IBVCB.748750463.NGUYEN DUONG CAM DAN chuyen khoan Ung ho MS.2020.211( be Nguyen Thien Phu ).CT tu 0721000525830 NGUYEN DUONG CAM DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 221202.270820.220239.2020.211. Be Thien Phu FT20241435001423
8/27/2020 200,000 MBVCB.748714778.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071001258616 HOANG THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 809772.270820.210712.UNG HO MS 2020.211-270820-21:06:38 809772
8/27/2020 200,000 MBVCB.748675343.ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0421000463931 HUYNH THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 173688.270820.201135.Toi Nho Bao VN ck giup do be nguyen thien phu o bac ninh FT20241475994390
8/27/2020 200,000 996799.270820.201120.ung ho Ms 2020. 211 ( be Nguyen thien Phu) ck bao VietNam net
8/27/2020 200,000 MBVCB.748631285.ung ho MS2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071005106821 HUYNH THI NO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 060409.270820.195337.Ung ho MS2020 211 nguyen thien phu
8/27/2020 200,000 269708.270820.194005.ung ho MS 2020.206 em A Chat
8/27/2020 200,000 008500.270820.193159.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI TRANG ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 800961.270820.192656.MS 2020.211 NGUYEN THIEN PHU-270820-19:26:56 800961
8/27/2020 200,000 988089.270820.185317.ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 124932.270820.183623.MS 2020.211 FT20240320496797
8/27/2020 200,000 530891.270820.173628.Ung ho MS2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 200,000 MBVCB.748461073.MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu.CT tu 0281000820860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 200,000 490404.270820.161553.Ung ho be Nguyen thien Phu MS 2020. 211
8/27/2020 200,000 715034.270820.160155.Ung ho MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 771741.270820.154734.UNG HO MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH)-270820-15:47:26 771741
8/27/2020 200,000 040677.270820.150051.MS 2020.210
8/27/2020 200,000 535385.270820.145349.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 200,000 MBVCB.748216589.bi bong nang.CT tu 0051000494563 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 200,000 538952.270820.141501.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 IBVCB.748170761.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.209 cho gia dinh anh Duc)?.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 Sender:01310001.DD:270820.SHGD:10009515.BO:NGUYEN THI HANG.UNG HO MS 2020211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 200,000 012621.270820.133314.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 492961.270820.133253.ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 IBVCB.748144681.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.204 cho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 Sender:01202002.DD:270820.SHGD:10002374.BO:VO THI DUNG.995220082754192 CHUYEN TIEN UNG HO CHO BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 200,000 /Ref:PALPM00NC2I{//}/Ref:PALPM00NC2I{//}LP VNM00NC2I MS2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH DVC:MR LAM QUOC HUNG
8/27/2020 200,000 /Ref:PALPM00NC2A{//}/Ref:PALPM00NC2A{//}LP VNM00NC2A MS2020.196 BE DO MY HANH DVC:MR LAM QUOC HUNG
8/27/2020 200,000 MBVCB.748086332.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 1015401305 LE THI HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 MBVCB.748062931.ung ho MS 2020.209.CT tu 0301000365272 VU HOANG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 877422.270820.114622.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240225541834
8/27/2020 200,000 MBVCB.748041766.NGUYEN NHAT THUY VAN chuyen tien ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0181002646619 NGUYEN NHAT THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 MBVCB.748039728.ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu ).CT tu 0941000007390 LE VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 372690.270820.113253.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 525946.270820.111915.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI THANH CHUC chuyen khoanMS2020 211Nguy
8/27/2020 200,000 MBVCB.748010441.MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0521000731168 BUI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 247807.270820.111931.Ung ho MS 2020211 be Thien Phu
8/27/2020 200,000 707069.270820.111317.Ms 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 706852.270820.111207.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 340434.270820.110952.Ung ho MS2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 MBVCB.747996375.Ung ho MS 2020.210.CT tu 0521000731168 BUI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 IBPS/SE:01310001.DD:270820.SH:10006282.BO:NGUYEN THI HAI YEN.MS 2020 - 198 UNG HO GIA DINHANH DUC
8/27/2020 200,000 MBVCB.747980477.CHU THI THU THUY chuyen tien ung ho Ma so 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0021001660678 CHU THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 IBVCB.747977131.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0021001380749 TRAN THI MAI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 253870.270820.105708.unh ho ms 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/2020 200,000 253864.270820.105705.ung ho ms 2020 208 be khanh duy
8/27/2020 200,000 253653.270820.105702.ung ho ms 2020 204 ( ung ho vien phi nguyen van vinh )
8/27/2020 200,000 731337.270820.105622.UNG HO MA SO 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-10:55:45 731337
8/27/2020 200,000 843678.270820.105442.Ba Minh Huong ung ho be Thien Phu MS 2020.211 FT20240560155097
8/27/2020 200,000 237106.270820.103917.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10005963.BO:NGUYEN THANH PHONG.IBUNG HO MS 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020 200,000 Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10005848.BO:NGUYEN THANH PHONG.IBUNG HO MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH)
8/27/2020 200,000 726913.270820.103002.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-10:29:52 726913
8/27/2020 200,000 MBVCB.747936984.MS 2020.211?(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0691002922028 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 MBVCB.747936540.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0441000635482 BUI THI PHUONG HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 IBVCB.747935980.ung ho MS.2020.211 (be Nguyen Thien Phu tai Bac Ninh bi bong).CT tu 0421003767499 NGUYEN DIEU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 MBVCB.747936081.Ung ho MS 2020.211( Ng. Thien Phu).CT tu 0281001576066 NGUYEN THI NGOC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 MBVCB.747931975.NGUYEN THI NGA chuyen tien ung ho MS 2020.211( Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0881000444911 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 MBVCB.747930605.MS 2020.211 cho be Nguyen Thien Phu.CT tu 0041000370489 VO THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 709196.270820.102130.UNG HO MS 2020 211 BE THIEN PHU
8/27/2020 200,000 696441.270820.101812.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 426836.270820.101117.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 200,000 373088.270820.100531.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 MBVCB.747907707.ung ho MS 2020.211 be nguyen Thien Phu.CT tu 0061000503201 VO TRUONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 247181.270820.100910.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 Sender:79307006.DD:270820.SHGD:10003057.BO:TRAN THI KIM LOAN.CHI LINH CHUYEN CHO BE NGUYENTHIEN PHU MS: 2020.211
8/27/2020 200,000 232945.270820.095958.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 721875.270820.095921.UNG HO MS 2020.211-270820-09:59:15 721875
8/27/2020 200,000 Sender:79303008.DD:270820.SHGD:10002958.BO:NGUYEN THI KIM LIEN.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 200,000 804467.270820.095728.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240878229694
8/27/2020 200,000 409187.270820.095740.Ung ho MS 2020.211. Be Nguyen Thien Phu. Bao Vietnamnet. So Giao Dich Ngan hang ngoai Thuong VN.
8/27/2020 200,000 MBVCB.747888548.Ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu ).CT tu 0181003343905 LE THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 801663.270820.095316.Ung ho chau NGUYEN THIEN PHUC 2020211 FT20240295223710
8/27/2020 200,000 912696.270820.095119.IBFT ung ho MS.2020.208 be Khanh Duy
8/27/2020 200,000 MBVCB.747879924.Ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211.CT tu 0251002663517 PHAN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 401226.270820.094833.MS 2020.211 be nguyen thien phu mong be som khoe manh
8/27/2020 200,000 MBVCB.747877451.ung ho MS 2020.211(nguyen thien phu).CT tu 0021000344918 NGO NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 214065.270820.094734.2020211 nguyen thien phu chuc con mau khoe
8/27/2020 200,000 936296.270820.094706.ung ho MS2020.211( be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 200,000 682863.270820.094603.Ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 206673.270820.094245.MS 2020 211
8/27/2020 200,000 838971.270820.094019.ung ho MS 202011 Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 689066.270820.093916.ung ho be Nguyen Thien Phu ma 2020 211
8/27/2020 200,000 IBVCB.747860726.NGUYEN THI BICH LY chuyen khoan ung ho MS 2020.211.CT tu 0181000199328 NGUYEN THI BICH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 688641.270820.093650.ung ho em A chat ma 2020 206
8/27/2020 200,000 860900.270820.093641.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 196040.270820.093536.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 859033.270820.093423.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu o Bac Ninh.
8/27/2020 200,000 858714.270820.093400.ung ho MS2020.211
8/27/2020 200,000 MBVCB.747857193.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.211 (bes Nguyen Thien Phu).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 479238.270820.093245.ms 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/27/2020 200,000 Sender:79310001.DD:270820.SHGD:10005223.BO:NGUYEN XUAN DUC.2020.211
8/27/2020 200,000 MBVCB.747855187.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0911000025832 TRAN THI BE VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10004015.BO:PHAM THI HUYNH ANH.IBUNG HO BE NGUYEN THIEN PHUMS 2020.211
8/27/2020 200,000 787387.270820.093112.Ung ho ms 2020.211 be nguyen thien phu, chuc em va gia dinh binh an FT20240867738507
8/27/2020 200,000 MBVCB.747845855.Ung ho MS 2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0211000483276 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 181094.270820.092544.ung ho MS 2020 211 Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 783823.270820.092538.Ung ho be Nguyen Thien Phu FT20240154271395
8/27/2020 200,000 MBVCB.747844834.chuyen tien ung ho Ms 2020.211 ( nguyen thien phu ).CT tu 0351000247702 DAO THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 881245.270820.091753.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI VUI chuyen khoan
8/27/2020 200,000 MBVCB.747841201.Ung ho be ms 2020.211 nguyen thien phu.CT tu 0451000435889 TRAN TIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 686068.270820.092228.MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 MBVCB.747839862.MS 2020.211 ung ho em be Nguyen Thien Phu.CT tu 0491000196881 NGUYEN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 Sender:01310012.DD:270820.SHGD:10005029.BO:LY THUY THUC VY.UNG HO MS 2020.211 GIUP BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 200,000 715961.270820.092100.MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU-270820-09:21:00 715961
8/27/2020 200,000 Sender:01360002.DD:270820.SHGD:10000250.BO:NGUYEN VAN SY.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIENPHU
8/27/2020 200,000 780671.270820.092037.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240881012037
8/27/2020 200,000 513237.270820.091526.Vietcombank 0011002643148 TRAN THI HUE HOA chuyen khoan MS 2020211 be NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 200,000 780385.270820.092010.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240031796704
8/27/2020 200,000 Sender:01352002.DD:270820.SHGD:10000043.BO:NGUYEN CONG MINH.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIENPHU
8/27/2020 200,000 194049.270820.091432.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN VAN THUYET chuyen khoan
8/27/2020 200,000 916608.270820.091815.ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020 200,000 845527.270820.091713.MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020 200,000 412527.270820.091608.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 662255.270820.091601.Gui ung ho be phu bi bong
8/27/2020 200,000 715156.270820.091511.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-09:14:25 715156
8/27/2020 200,000 916121.270820.091412.ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 200,000 010974.270820.091104.ISL20200827091104491-Ung ho MS2020.211, be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 774818.270820.091055.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu FT20240445819330
8/27/2020 200,000 920055.270820.090959.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 MBVCB.747824831.UNG HO MS 2020.211?(BE NGUYEN THIEN PHU).CT tu 0021000303862 LE XUAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 157360.270820.090946.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 774191.270820.090955.Ung ho MS2020.211 be nguyen thien phu FT20240306466126
8/27/2020 200,000 773771.270820.090910.ung ho ma so 2020211 be nguyen thien phu FT20240296249646
8/27/2020 200,000 410562.270820.090749.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 200,000 892619.270820.090746.Co Phuong Ung ho MS 2020.211 -BeNguyen Thien Phu FT20240867651828
8/27/2020 200,000 837141.270820.090610.MS 2020.156
8/27/2020 200,000 IBVCB.747818126.VO THI KIM OANH ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0041000295301 VO THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 835326.270820.090347.MS 2020.211
8/27/2020 200,000 834021.270820.090205.Ung ho MS 2020.211 Ung ho be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 MBVCB.747814761.LE TAN KHUONG " Ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu ).CT tu 0071000793808 LE TAN KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 832388.270820.085957.MS 2020.211
8/27/2020 200,000 IBVCB.747810018.DIEP TUE NGUYET UNG HO MS 2020.211 - BE NGUYEN THIEN PHU.CT tu 0421003751336 DIEP TUE NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 MBVCB.747809247.NGUYEN THUY LINH ung ho ms 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0971000010990 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 210734.270820.085727.ung ho be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 767035.270820.085702.Ung Ho MS 2020.211 FT20240059929191
8/27/2020 200,000 191766.270820.085041.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 211 be NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 200,000 210122.270820.085435.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 200,000 MBVCB.747804147.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0021000865974 LE GIA TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 460240.270820.085356.ung hoMS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 200,000 MBVCB.747803187.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.211.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 191464.270820.084700.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be Nguyen thien Phu
8/27/2020 200,000 406827.270820.085143.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 200,000 IBVCB.747800241.UNG HO MS 2020.211 (be NGUYEN THIEN PHU).CT tu 0331003834019 PHAN THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 MBVCB.747801538.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0691000378129 LY THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 646844.270820.085035.MS 2020.211
8/27/2020 200,000 MBVCB.747800029.MS 2020.211 ung ho be nguyen thien phuc.CT tu 0081001215932 NGUYEN THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 459951.270820.084931.Giup do MS 2020.211
8/27/2020 200,000 711682.270820.084838.MS 2020.211-270820-08:48:06 711682
8/27/2020 200,000 823069.270820.084707.MS 2020.211 be Nguyen thien phu
8/27/2020 200,000 910863.270820.084617.MS 2020.211 be Nguyen thien phu
8/27/2020 200,000 362576.270820.083903.Vietcombank 0011002643148 TRAN VAN ANH ung ho MS 2020211
8/27/2020 200,000 820916.270820.084406.ung ho chau nguyen thien phu , MS 2020. 211
8/27/2020 200,000 642161.270820.084258.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 200,000 819824.270820.084233.ung ho ms 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020 200,000 819019.270820.084120.Ung ho MS 2020.211 be Thien Phu
8/27/2020 200,000 118024.270820.084026.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 710754.270820.084016.UNG HOMS 2020.211 NGUYEN THIEN PHU-270820-08:40:09 710754
8/27/2020 200,000 758151.270820.083934.Ung ho MS 2020 211 em Ng Thien Phu FT20240898380555
8/27/2020 200,000 116492.270820.083907.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 459257.270820.083857.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 MBVCB.747787125.NGUYEN VAN VUONG chuyen tien ung ho MS 2020.211 nguyen thien phu.CT tu 0351001150292 NGUYEN VAN VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 459249.270820.083838.Ung ho MS 2020.211 (Be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 200,000 757713.270820.083830.MS 2020.211 FT20240898375767
8/27/2020 200,000 361895.270820.083249.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 MBVCB.747785149.MS 2020.211 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 907467.270820.083619.2020211 ( be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 200,000 MBVCB.747785635.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) .CT tu 0071002822812 TRAN NGUYEN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 111800.270820.083514.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 IBVCB.747785338.Ung ho MS 2020.211?(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0931004178648 PHUNG THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 979358.270820.083451.ung hoMS 2020211be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 755227.270820.083303.Ms2020.211 FT20240290770045
8/27/2020 200,000 393798.270820.083253.MoMoT0977937002T6845656187T970436Tung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 IBVCB.747780329.NGUYEN QUANG DIEP PHUONG ung ho MS 2020.211 ( Be NGUYEN THIEN PHU).CT tu 0071002847261 NGUYEN QUANG DIEP PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 MBVCB.747780536.ung ho ms 2020.211(be nguyen thien phu).CT tu 0491000138883 LE THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 636498.270820.083010.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 MBVCB.747778443.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2020.211 ( be nguyen thien phu ).CT tu 0101000218264 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 752238.270820.082608.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phuc FT20240296092578
8/27/2020 200,000 099131.270820.082353.MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 Sender:01204009.DD:270820.SHGD:19224259.BO:NGUYEN THI MINH.MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020 200,000 948073.270820.081406.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN HAI HUNG chuyen khoan MS 2020200 Vo Nguyen Thien Bao
8/27/2020 200,000 901959.270820.081911.Ung ho MS2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 MBVCB.747767675.ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0831000037772 DO DINH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 MBVCB.747765173.ung ho MS 2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0211000043045 PHAM THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 748350.270820.081603.Ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu FT20240086001514
8/27/2020 200,000 089658.270820.081444.Ung ho be Nguyen Thien Phu MS 211
8/27/2020 200,000 941103.270820.081454.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 200,000 800670.270820.081429.MS 2020.211
8/27/2020 200,000 MBVCB.747761858.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071002388536 NGUYEN HOANG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 746552.270820.081032.ung ho ms 2020.211 FT20240258428233
8/27/2020 200,000 795982.270820.080655.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 745215.270820.080622.Ung ho MS 2020.211, be Nguyen Thien Phu FT20240708464912
8/27/2020 200,000 187665.270820.080032.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN HAI HUNG chuyen khoan MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 745028.270820.080551.MS 2020.211 be nguyen thien phuc FT20240796307298
8/27/2020 200,000 457666.270820.080527.Ung ho MS 2020.211 ( be nguyen thien phu )
8/27/2020 200,000 MBVCB.747754007.ung ho ms 2020.211 nguyen thien phu.CT tu 0291000272727 TRINH THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 743608.270820.080101.Ung ho MS 2020.211 FT20240493697845
8/27/2020 200,000 506242.270820.075501.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ma so 2020211 be nguyen thien phu
8/27/2020 200,000 457469.270820.075938.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu bi
8/27/2020 200,000 743005.270820.075857.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240444954843
8/27/2020 200,000 791485.270820.075815.ung ho chau nguyen thien phu
8/27/2020 200,000 790565.270820.075619.MS 2020.211
8/27/2020 200,000 790255.270820.075541.Chuyen tien ung ho chau nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 MBVCB.747748018.NGUYEN THI LAN CHAU ung ho MS: 2020.211(be NguyenThienPhu).CT tu 0371000464652 NGUYEN THI LAN CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 789918.270820.075455.Chuyen tien ung ho MS2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 788903.270820.075236.ung ho be nguyen thien phu MS 2020.211
8/27/2020 200,000 MBVCB.747746190.Ung ho MS 2020.211.CT tu 0611001893357 LE DUC HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 MBVCB.747745315.VAN HOA BINH chuyen tien ung ho BE Nguyen thien phu MS 2020.211.CT tu 0251001322100 VAN HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 069042.270820.075016.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 740632.270820.074951.MS 2020.211 FT20240318286765
8/27/2020 200,000 239792.270820.074939.MS 2020.211 ung ho be NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 200,000 740422.270820.074856.Ung ho MS 2020.211 - be Nguyen Thien Phu FT20240020964803
8/27/2020 200,000 784605.270820.074248.ung ho MS 2020.211
8/27/2020 200,000 MBVCB.747739749.Ung ho MS 2020.211.CT tu 0541000256579 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 297883.270820.074113.ung ho be Nguyen Thien phu Ms 2020.211
8/27/2020 200,000 MBVCB.747738711.Ung ho MS: 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0021002159560 PHUONG VAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 060731.270820.073726.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 060432.270820.073656.Ung ho Ms 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 MBVCB.747737162. ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0571000069440 VO THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 456777.270820.073515.Pham Truc Quynh ung ho ms 2020 211 be Thien Phu
8/27/2020 200,000 737444.270820.073457.Ung ho ms 2020.211 FT20240306107188
8/27/2020 200,000 MBVCB.747731647.DO THANH LY chuyen tien ung ho MS 2020.211 (be nguyen thien phu).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 945044.270820.072116.Vietcombank 0011002643148 DUONG THI HUYEN em cos chut ungr ho ho chau Nguuyen thien phu
8/27/2020 200,000 735690.270820.072551.MS 2020.211 FT20240306080161
8/27/2020 200,000 356227.270820.071951.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI ANH chuyen khoan
8/27/2020 200,000 MBVCB.747730136.LE THANH TRUNG chuyen tien ung ho ma so 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0531000269942 LE THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 735202.270820.072259.MS 2020.211 FT20240880680045
8/27/2020 200,000 735136.270820.072246.Ung ho MS 2020211 be nguyen thien phu FT20240708306314
8/27/2020 200,000 MBVCB.747729238.Ung ho MS 2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0061000190140 NGUYEN THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 MBVCB.747727021. ung ho MS 2020.211.CT tu 0281000284305 DO DUC NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 774942.270820.071603.ung ho MS 2020211 nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 256647.270820.071507.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 200,000 906334.270820.071432.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 200,000 MBVCB.747725320.Ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0021001395383 VO VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 048670.270820.071345.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 774102.270820.071315.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 MBVCB.747724274.NGUYEN KHANH chuyen tien ung ho ms 2020211(be nguyen thien phu).CT tu 0371003964434 NGUYEN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 MBVCB.747723890.MS2020.211.CT tu 0461000645372 NGO THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 389637.270820.071007.MoMoT0979393113T6845088447T970436TMS 2020211nguyen thien phu
8/27/2020 200,000 046358.270820.070812.VIETTEL 400300 LIENNH 200827 200827689217468 400201 Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 704608.270820.070806.UNG HO MS 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU) BI BONG-270820-07:08:05 704608
8/27/2020 200,000 732537.270820.070623.UNG HO MS2020.211 FT20240153851023
8/27/2020 200,000 MBVCB.747721129.UNG HO MS 2020 211.CT tu 0141000852735 NGUYEN THI NHU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 043881.270820.070159.ung ho MS 2020 211
8/27/2020 200,000 MBVCB.747719950.MS 2020.211 ung ho be Thien Phu.CT tu 0231000633826 PHAM THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 043295.270820.070027.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 MBVCB.747719173.ung ho chau phu.ms 2020.211.CT tu 0231000693038 VO VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 731277.270820.065645.Ms2020206, em A Chat, de bo me lam tang le FT20240192467986
8/27/2020 200,000 769439.270820.065609.Chuyen tien ung ho MS 2020. 211
8/27/2020 200,000 599985.270820.065546.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 200,000 944032.270820.064935.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 MBVCB.747718439.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0181003640440 NGUYEN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 MBVCB.747717510.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071003176777 NGUYEN QUANG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 035791.270820.063433.Ung ho chau Nguyen Thien Phu 2020.211
8/27/2020 200,000 293853.270820.065124.ung ho MS 2020.211
8/27/2020 200,000 MBVCB.747715452.ung ho ms 2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0331000426922 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 MBVCB.747714100.NGUYEN THI THAI HAU Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu. chuc con mau binh phuc.CT tu 0731000577255 NGUYEN THI THAI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 MBVCB.747714444.Ung ho MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phu. Chuc con mau lanh vet thuong. .CT tu 0931004172766 NGUYEN HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 354646.270820.063618.Vietcombank 0011002643148 LE THI HUONG chuyen khoan
8/27/2020 200,000 670663.270820.064032.ung ho MS2020 211
8/27/2020 200,000 670627.270820.063918.ung ho MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 036981.270820.063904.Ms 2020 211 chau Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 670614.270820.063846.Ung ho MS2020211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 729236.270820.063808.Ung ho ms2020,211be Nguyen thien phu FT20240153745228
8/27/2020 200,000 MBVCB.747712712.bi bong con.CT tu 0071001027499 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 200,000 036539.270820.063713.MS 2020 211
8/27/2020 200,000 765638.270820.063714.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 870980.270820.062922.Vietcombank 0011002643148 chuyen khoan MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 502895.270820.062935.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020211 be Phu
8/27/2020 200,000 035547.270820.063258.MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 200,000 728636.270820.063143.UnghoMS2020211benguyenthienphu FT20240761059121
8/27/2020 200,000 MBVCB.747709679.TRINH VAN TINH chuyen tien ung ho be NGUYEN THIEN PHU - MS 2020 211.CT tu 0381000485839 TRINH VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 728442.270820.062923.Ung ho ms 2020.211 FT20240761049654
8/27/2020 200,000 MBVCB.747710481.ung ho MS 2020.211 be Thien Phu.CT tu 0011004241568 TRAN LE GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 IBVCB.747708238.Ung ho MS2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0611001898181 NGUYEN THI QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 MBVCB.747707726.MS 2020.211.CT tu 0821000109449 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 MBVCB.747707692.NGUYEN VAN DUNG uh MS 2020.211.CT tu 0691000329458 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 MBVCB.747708583.LUONG THI PHUONG ANH ung ho be Nguyen Thien Phu (MS 2020.211).Mong be mau binh phuc.CT tu 0061000153645 LUONG THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 200,000 703415.270820.061926.MS 2020.211-270820-06:19:20 703415
8/27/2020 200,000 455636.270820.061435.Ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 200,000 703332.270820.061419.MS 2020.211-270820-06:13:08 703332
8/27/2020 200,000 726972.270820.060922.Ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240305896814
8/27/2020 200,000 291985.270820.060923.Ung ho ma so 2020.211 ( Be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 200,000 726798.270820.060645.ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240493269409
8/27/2020 200,000 760622.270820.060346.Ung ho MS 2020.211
8/27/2020 200,000 904726.270820.060142.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 200,000 725487.270820.053757.Ung ho ms 2020.211 be nguyen thien phu FT20240760858647
8/27/2020 200,000 027492.270820.053548.unghobenguyenthienphu
8/27/2020 200,000 002661.270820.001105.MS 2020 205 Chang Thi La chuc con mau khoe
8/27/2020 200,000 002018.270820.000813.MS 2020 210 Nguyen Phuc Thinh chuc con mau khoe
8/27/2020 250,000 769612.270820.153511.MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-15:34:33 769612
8/27/2020 250,000 792744.270820.080059.ung ho Ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 250,000 MBVCB.747736963.Ung ho ms 2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 250,000 295884.270820.072007.ung hoMS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 250,000 295751.270820.071834.ung hoMS 2020.209(gia dinh anh Duc)
8/27/2020 300,000 212744.270820.224952.Ung ho MS2020 211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 300,000 MBVCB.748765777.MS2020211 ( be Nguyen Thien Phu) .CT tu 0711000250079 PHAM HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 MBVCB.748717612.ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0621000390775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 300,000 187165.270820.203941.MS 2020.204 FT20241002600100
8/27/2020 300,000 228249.270820.182349.ung ho MS 2020.211
8/27/2020 300,000 222612.270820.181308.MS 2020.211
8/27/2020 300,000 061439.270820.175140.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 300,000 494095.270820.170242.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 300,000 MBVCB.748380488.Ung ho MS 2020.210.CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 135663.270820.161553.Ung ho MS 2020.210, be Nguyen Phuc Thinh, ung thu vong mac, o Dong Thap
8/27/2020 300,000 966269.270820.153517.Ung ho be MS 2020.211 ( Nguyen Thien Phu )
8/27/2020 300,000 899868.270820.152347.MoMo 0905977111 ung ho ms 2020206 em A Chat 6850017124
8/27/2020 300,000 045785.270820.152305.ung ho ms 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 300,000 736385.270820.143842.ungho MS2020 211 be thienphu
8/27/2020 300,000 035076.270820.141152.ung ho MS2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 300,000 MBVCB.748181326.HUNG ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 MBVCB.748176773.ung ho ma so MS 2020.211 be Nguyen thien phu.CT tu 0371000474883 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 939514.270820.135455.MS 2020.211 be nguyen thien phu FT20240259610053
8/27/2020 300,000 IBVCB.748161848.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.207 cho ong Pham Van Tap.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 IBVCB.748156756.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0081001223865 HUYNH THI NGOC LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 IBVCB.748156658.Ung ho MS2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0461000443066 BUI THI TUYET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 IBVCB.748155504.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.205 cho em Chang Thi La.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 914933.270820.130338.Ung ho ms 2020.211, be Nguyen Thien Phu, FT20240048939370
8/27/2020 300,000 MBVCB.748067383.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0111001227428 TRAN THI TU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 IBVCB.748064799. MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011000492492 DUONG THI QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 MBVCB.748061252.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 MBVCB.748053458.NGUYEN MANH HA chuyen tien ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0021002099000 NGUYEN MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 MBVCB.748036592.TRAN THI VAN chuyen tien MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0141000567960 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 MBVCB.748037630.Ung ho MS2020.211.CT tu 0101001235087 NGO XUAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 MBVCB.747999255.Giup MS2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071000840296 NGUYEN HONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 408926.270820.110954.MoMoT0937336393T6847247922T970436Tung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 300,000 MBVCB.747992560.MS 2020211.CT tu 0011001665176 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 300,000 IBVCB.747967937.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 300,000 MBVCB.747967089.ung ho MS 2020.211(be NguyenThienPhu).CT tu 0621000417854 HO HOANG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 844515.270820.104622.UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU MS 2020.211
8/27/2020 300,000 258154.270820.104625.ung ho MS2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 300,000 929403.270820.104211.Ung ho Ms 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
8/27/2020 300,000 467398.270820.102859.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 300,000 825213.270820.102751.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240800704216
8/27/2020 300,000 Sender:79307006.DD:270820.SHGD:10003622.BO:LE THI NGA.UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 300,000 948160.270820.101433.Ung ho MS2020.211
8/27/2020 300,000 723725.270820.101050.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-10:10:26 723725
8/27/2020 300,000 977031.270820.100231.ung ho MS 2020.211(be ng thien phu)
8/27/2020 300,000 876279.270820.095605.ung ho Ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 300,000 690569.270820.094745.UNG HO MS 2020 211
8/27/2020 300,000 883767.270820.094116.Vietcombank 0011002643148 ms 2020211 nguyen thien phu
8/27/2020 300,000 053478.270820.092622.ung ho be Thien Phu MS2020.211
8/27/2020 300,000 Sender:48304001.DD:270820.SHGD:10001430.BO:TRAN THI PHUONG LOAN.MS 2020.211 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN TP HCM
8/27/2020 300,000 MBVCB.747862270.ms 2020.211 be nguyen thien phu ung ho.CT tu 0011004148176 PHAM PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 790110.270820.093526.Ung ho be Nguyen Thien Phu ms 2020 211 FT20240947648084
8/27/2020 300,000 Sender:01310012.DD:270820.SHGD:10004310.BO:DANG QUOC KIM.2020.211
8/27/2020 300,000 858451.270820.093340.ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020 300,000 MBVCB.747855371.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0371000401627 PHAM THIEN NIEN TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 MBVCB.747853748.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0451000686888 LE THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 195227.270820.092638.Vietcombank 0011002643148 ung ho be nguyen thien phu
8/27/2020 300,000 Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10003912.BO:NGUYEN VAN DANG.IBUNG HO MS 2020.211
8/27/2020 300,000 MBVCB.747850684.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0511000462773 TRAN KHUONG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 853010.270820.092652.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 300,000 852548.270820.092615.Chuyen tien ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020211
8/27/2020 300,000 415038.270820.092605.ung ho be Nguyen thien Phu. ms 2020.211
8/27/2020 300,000 780479.270820.092015.Ung ho be Thien Phu MS 2020.211 FT20240872400860
8/27/2020 300,000 513081.270820.091316.Vietcombank 0011002643148 TRAN THI NGOC ANH chuyen khoan ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 300,000 844719.270820.091609.MS 2020.211
8/27/2020 300,000 163934.270820.091422.Ung ho be nguyen thien phu Ms 2020 211
8/27/2020 300,000 011178.270820.091328.IBFTA 200827000017473 MS 2020.211
8/27/2020 300,000 MBVCB.747828610.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0021001026535 TRUONG THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 775820.270820.091240.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240352543886
8/27/2020 300,000 MBVCB.747825224.Ms 2020.211 (ung ho be Nguyen Thien Phu).CT tu 0301000394895 PHAN CHU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 683576.270820.090817.MS 2020 NCHCCCL HoangNguyen 0908070806
8/27/2020 300,000 461102.270820.090816.Ung ho MS 2020.211 (Be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 300,000 682906.270820.090415.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 300,000 770935.270820.090407.ung ho MS 2020.211.be Nguyen Thien Phu FT20240040980604
8/27/2020 300,000 211899.270820.090242.Ngo Thi Hien ung ho ma 2020.211 be Nguyen Thien Phu adidaphat
8/27/2020 300,000 768931.270820.090033.Ung ho MS 2020.211 be Thien Phu FT20240192925070
8/27/2020 300,000 712742.270820.085720.UNG HO MS 2020.211( BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-08:57:27 712742
8/27/2020 300,000 650590.270820.085624.Ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020 300,000 Sender:01310005.DD:270820.SHGD:10004356.BO:VO HOANG SON.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIENPHU
8/27/2020 300,000 Sender:01310005.DD:270820.SHGD:10004218.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 300,000 764997.270820.085305.Ung ho MS 2020 211 be nguyen thien phu FT20240898425897
8/27/2020 300,000 981419.270820.085150.Ug ho Ms2020.211 nguyen thien phu
8/27/2020 300,000 010716.270820.085117.ISL20200827085058978-ung ho 2020.211 be Thien Phu
8/27/2020 300,000 763517.270820.085017.Ms 2020.11 be Nguyen Thien Phu FT20240898413900
8/27/2020 300,000 763353.270820.084957.ms 2020.211 FT20240303427277
8/27/2020 300,000 208894.270820.084844.Hanh Newtatco ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu bi bong)
8/27/2020 300,000 820926.270820.084407.Ung ho chau Nguyen Thien Phu bi bong con
8/27/2020 300,000 760217.270820.084348.UngHo MS 2020.211NguyenThienPhu FT20240493852203
8/27/2020 300,000 877613.270820.083840.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 300,000 755852.270820.083427.Ung ho ms 2020211 be Nguyen Thien Phu FT20240880942909
8/27/2020 300,000 205869.270820.083334.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 300,000 949082.270820.082654.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN NHUNG chuyen khoan ung ho ms 2020 211
8/27/2020 300,000 753469.270820.082903.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240880920374
8/27/2020 300,000 MBVCB.747774516.PHAN THI THANH HONG chuyen tien.CT tu 0261003468292 PHAN THI THANH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 502991.270820.082712.Ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 300,000 053112.270820.082452.VO THI KIM OANH UNG HO MS 2020.211 NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 300,000 Sender:01202001.DD:270820.SHGD:10000199.BO:LE MINH HOANG.995220082750849 MS 2020.210 BENGUYEN PHUC THINH
8/27/2020 300,000 IBVCB.747771734.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)-anh Thien Phuc 50k, me Hanh 250k.CT tu 0071004673623 NGUYEN THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 098337.270820.082307.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu mong con som binh phuc
8/27/2020 300,000 750603.270820.082202.MS2020.211 be nguyen thien phu FT20240065500188
8/27/2020 300,000 IBVCB.747770117.Ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0341005037612 BUI THI NGOC CHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 750118.270820.082041.Ung ho MS 2020.211 NGUYEN THIEN PHU FT20240192781112
8/27/2020 300,000 MBVCB.747769170.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0391000321111 NGUYEN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 708370.270820.081828.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU-270820-08:18:21 708370
8/27/2020 300,000 708239.270820.081708.MS 2020.211 (NGUYEN THIEN PHU)-270820-08:16:33 708239
8/27/2020 300,000 MBVCB.747765470.Ung ho MS 2020.211 (Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0301000296653 NGUYEN THI HONG BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 010381.270820.081427.ISL20200827081417599-MS 2020.211-ung ho be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 300,000 IBVCB.747760568.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0181001074678 TRAN THI KIM DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 675268.270820.080817.2020 211 be nguyen thien phu
8/27/2020 300,000 477796.270820.080415.ung ho con bi bong
8/27/2020 300,000 793922.270820.080313.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 300,000 MBVCB.747749560.ung ho MS 2020.211 Be NGUYEN THIEN PHU.CT tu 0041000167074 HO NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 298902.270820.075029.Le Thi Hong Van chuyen tienMS 2020.211 ( be nguyen thien phu )
8/27/2020 300,000 787527.270820.074922.Ung ho MS 2020.211
8/27/2020 300,000 787472.270820.074918.ung ho ms 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020 300,000 738523.270820.074025.MS 2020.211 FT20240880741696
8/27/2020 300,000 738200.270820.073856.Ung ho MS2020 211 be Nguyen Thien Phu FT20240296009828
8/27/2020 300,000 705778.270820.073810.UNG HO MS 2020.21 ( BE NGUYEN THIEN PHU )-270820-07:38:11 705778
8/27/2020 300,000 059395.270820.073508.MS 2020211 ung ho be nguyen thien phu
8/27/2020 300,000 052691.270820.073411.Ung ho MS2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 300,000 390353.270820.073156.ung ho ms 2020.211 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
8/27/2020 300,000 522478.270820.072758.ung ho be Thien Phu MS2020.211
8/27/2020 300,000 777655.270820.072417.ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020 300,000 735075.270820.072227.Ung ho MS 2020.210 nguyen phuc thinh FT20240306065906
8/27/2020 300,000 IBVCB.747726053.Ung ho MS 2020.211 ( Be Nguyen Thien Phu ).CT tu 0481000789440 VO TAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 774185.270820.071328.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 300,000 MBVCB.747721814.MS 2020.211.CT tu 0021000349665 VU THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 MBVCB.747722361.NGUYEN XUAN NGHIA chuyen tien ung ho MS 2020.211 ( Nguyen Thien Phu) .CT tu 0081000302164 NGUYEN XUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 MBVCB.747720812.Ung ho chau Nguyen Thien Phu MS 2020.211.CT tu 0011002370763 PHAM THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 MBVCB.747720736.UH MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phu .CT tu 0981000408364 HOANG THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 IBVCB.747718946.Ung ho ms 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0081000534917 TRUONG THI ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 768611.270820.065230.Chuyen tien MS2020.211 Nguyen Thien Phu
8/27/2020 300,000 MBVCB.747715802.LE VIET HUNG chuyen tien ung ho MS2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011003512298 LE VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 MBVCB.747715505.UH be Phu MS 2020.211 .CT tu 0011002334228 DINH VU MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 MBVCB.747715162.ms2020.211 be Nguyen Thien phu.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 388929.270820.063743.ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 300,000 896161.270820.063559.Ung ho MS 2020.211 be thien phu
8/27/2020 300,000 379566.270820.063513.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 300,000 MBVCB.747711385.Ung ho MS.2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0421000502754 LE THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 MBVCB.747710325.NGUYEN THI THANH HOAI chuyen tien.CT tu 0041000414444 NGUYEN THI THANH HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 MBVCB.747707689.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0341001522354 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 300,000 502562.270820.061201.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN THE HOI chuyen khoan ung ho MS 2020 211 NGU
8/27/2020 300,000 726952.270820.060918.MS 2020.211 FT20240020596487
8/27/2020 300,000 MBVCB.747702037.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0151000273959 DINH THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 300,000 883623.270820.054305.MS 2020.211 Ung ho be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 300,000 MBVCB.747698755.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011000825135 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 350,000 055850.270820.112357.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 350,000 700334.270820.103754.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 400,000 IBVCB.748741993.chuyen khoan ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071003670152 PHAM NGUYEN THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 400,000 Sender:48304001.DD:270820.SHGD:10005000.BO:VU THI BICH TG VND 006.UNG HO MS2020.207 VA MS2020.210 (ONG TAP VA BE THINH)
8/27/2020 400,000 IBVCB.748174162.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.210 cho be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 400,000 906690.270820.103319.ung ho MS 2020.095, Be Thien Phu
8/27/2020 400,000 676910.270820.093733.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen thien phu
8/27/2020 400,000 980663.270820.084559.MS 2020210 be Nguyen Phuc Thinh
8/27/2020 400,000 876153.270820.082135.Vietcombank 0011002643148 MS 2020211be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 400,000 IBVCB.747766942.Ung ho be NGUYEN THIEN PHU MS 2020.211.CT tu 0081001236818 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 400,000 787676.270820.074947.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 400,000 IBVCB.747729372.MS 2020.211.CT tu 0181003419107 NGUYEN NHU TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 400,000 MBVCB.747713497.DUONG NGUYEN THUY LINH chuyen tien- Ung ho MS 2020-211 ( be NGUYEN THIEN PHU ).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 497,800 875495.270820.095504.Chuyen tien den ms 2020211 be nguyen thien phu
8/27/2020 500,000 583997.270820.225209.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 500,000 165551.270820.213618.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 270536.270820.201922.TRAN VAN PHAT Chuyen tien MS 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh)
8/27/2020 500,000 093619.270820.201437.ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu mong con vuot qua
8/27/2020 500,000 992108.270820.190924.MS 2020.211 ( Be Nguyen thien phu )
8/27/2020 500,000 MBVCB.748578325.UNG HO MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071003308168 LE NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.748559330.NGUYEN ANH QUYNH TRUC UNG HO MS 2020 211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0481000735466 NGUYEN ANH QUYNH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 165203.270820.165203.Quy TN LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 163759.270820.164937.ung ho be Nguyen Phuc Thinh. ma so 2020.210
8/27/2020 500,000 486030.270820.162546.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 778394.270820.162601.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-16:25:25 778394
8/27/2020 500,000 513625.270820.162503.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) con trai Anh Nguyen Thanh Phuong Bac Ninh
8/27/2020 500,000 Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10013973.BO:LE THI PHUONG LAN.IBUNG HO MS 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020 500,000 Sender:79307006.DD:270820.SHGD:10008362.BO:KHUONG DAT LONG.UNG HO CHO BE NGUYEN THIEN PHUMS: 2020.211
8/27/2020 500,000 MBVCB.748355851.Ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0071001308985 HOANG NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.748351285.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071001308985 HOANG NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.748345275.Ung ho em Nguyen Thien Phu MS:2020.211.CT tu 0281000250480 TRAM HO TUONG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 948447.270820.154143.IBFT be nguyen thien phu
8/27/2020 500,000 MBVCB.748291103.NGUYEN HONG TUAN Gia dinh be Gia Huy, Q1 Tp.HCM gui MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071001191009 NGUYEN HONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 622944.270820.150923.Ung ho Ms 2020 211 chuc be khoe manh
8/27/2020 500,000 982867.270820.145612.Vietcombank 0011002643148 TRUONG NGOC DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 763765.270820.150015.UNG HO MS 2020.211 CHAU NGUYEN THIEN PHU-270820-15:00:07 763765
8/27/2020 500,000 IBVCB.748233978.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071004774095 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 540942.270820.143623.Vietcombank 0011002643148 HUYNH CONG MINH HUNG chuyen khoan MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 Sender:79303008.DD:270820.SHGD:10006953.BO:NGUYEN THI HONG HANH.UNG HO MS 2020.211 NGUYENTHIEN PHU
8/27/2020 500,000 IBVCB.748216238.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0251002726746 BUI THANH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 959745.270820.142801.Ung ho MS 2020.211 FT20240879138676
8/27/2020 500,000 552746.270820.142339.VIETTEL 400300 LIENNH 200827 200827098879671 400201 ung ho be nguyen thien phu
8/27/2020 500,000 IBVCB.748197172.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0181003640359 VO THI MY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 480370.270820.141113.Ungho ms 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020 500,000 730500.270820.140650.Ung ho MS 2020 211 be Thien Phu
8/27/2020 500,000 MBVCB.748163992.Giup do 2020.211.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 tang trung xuong ung ho MS 2020211(BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020 500,000 924052.270820.132440.MS 2020.211 ung ho be Nguyen Thien Phu FT20240896009396
8/27/2020 500,000 258371.270820.120638.Hoang Thi Thao ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211
8/27/2020 500,000 881990.270820.115408.Ung ho MS 2020.211 Nguyen Thien Phu FT20240299036996
8/27/2020 500,000 871291.270820.113613.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240060420824
8/27/2020 500,000 526883.270820.112856.Vietcombank 0011002643148 HO HUU CHAU chuyen khoan ung ho chau nguyen thien phu ms 2020 211
8/27/2020 500,000 MBVCB.748022081.UNG HO MS 2020.211 NGUYEN THIEN PHU.CT tu 0181002327036 VO THI LE HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.748019036.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0281000462433 LE HONG TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 748957.270820.111730.Ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211
8/27/2020 500,000 MBVCB.748003897.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071000722702 DO THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.747996008.bong con.CT tu 0301000413179 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 500,000 336941.270820.110729.MS 2020 211 ung ho be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 IBVCB.747990174.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071004004421 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 Sender:01310005.DD:270820.SHGD:10006994.BO:TRAN THI QUE HUONG.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYENTHIEN PHU
8/27/2020 500,000 378903.270820.105059.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 MBVCB.747974625.Ung ho MS 2020.211 ( be Phu ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 843395.270820.105421.Ung ho MS 2020.211 FT20240541153011
8/27/2020 500,000 920714.270820.105105.ung ho be nguyen thien phu, ma so 2020.211
8/27/2020 500,000 729811.270820.104714.UNG HO MS 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-10:47:13 729811
8/27/2020 500,000 528432.270820.104529.MS 2020 206 ( EM A CHAT)
8/27/2020 500,000 700516.270820.103849.MS 2020211 UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU Tinh BAC NINH
8/27/2020 500,000 MBVCB.747941813.NGUYEN THI QUYNH NHU chuyen tien MS 2020.211 ung ho be Nguyen Thien Phu.CT tu 0501000295028 NGUYEN THI QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 IBPS/SE:48304001.DD:270820.SH:10000581.BO:NGUYEN THI THU PHUONG.MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU) TAI NGOAI THUONG VIET NAM VIET NAM
8/27/2020 500,000 431713.270820.102947.ung ho MS 2020.211-be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 726828.270820.102926.UNG HO MS2020.211(BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-10:29:28 726828
8/27/2020 500,000 825248.270820.102754.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu FT20240929800466
8/27/2020 500,000 MBVCB.747931995.ung ho ms 2020.211 (be nguyen thien phu) .CT tu 0331003645275 TRAN THANH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 822105.270820.102317.Ms 2020.211 Nguyen Thien Phu FT20240446095497
8/27/2020 500,000 821896.270820.102259.Ung ho MS 2020.211 Nguyen Thien Phu FT20240929790369
8/27/2020 500,000 897072.270820.102130.UNG HO MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 820066.270820.102016.Gui chau Nguyen Thien Phu. MS2020.211 FT20240154476010
8/27/2020 500,000 925589.270820.101814.Ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 500,000 890647.270820.101331.Ung ho MS 2020.211 be NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 500,000 889010.270820.101133.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 886494.270820.100831.Chuyen tien ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211
8/27/2020 500,000 TRAN QUOC MINH UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHUC
8/27/2020 500,000 883394.270820.100447.Ho Dieu Ky UH MS2020.211 em Nguyen Thanh Phu
8/27/2020 500,000 239138.270820.100352.MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 MBVCB.747898048.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0081000940100 NGUYEN QUANG SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 719161.270820.100125.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020 500,000 IBVCB.747896872.Ung ho Be Nguyen Phuc Thinh_MS 2020.210.CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 IBVCB.747892293.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0181003632738 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 804669.270820.095745.Ung ho MS2020211 be nguyen thien phu FT20240878230909
8/27/2020 500,000 803821.270820.095629.ung ho MS 2020.211 Nguyen Thien Phu FT20240008269208
8/27/2020 500,000 000632.270820.094904.ung ho MS 2020.211 (be NGUYEN THUEN PHU)
8/27/2020 500,000 MBVCB.747876045.Be nguyen thien phu.CT tu 0251002659155 NGUYEN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 970995.270820.094726.Ung ho qua Bao VietNamNet Ghi ro ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien phu
8/27/2020 500,000 MBVCB.747871028.Ung ho MS 2020.211.CT tu 0011003565728 PHI ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 000471.270820.094315.ung ho ms 2020211 ung ho be nguyen thien phuc
8/27/2020 500,000 794903.270820.094255.Ung ho MS 2020.211be nguyen thien phu FT20240086328472
8/27/2020 500,000 MBVCB.747867581.Ung ho MS 2020.211.CT tu 0011001465765 LE ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 Sender:01310005.DD:270820.SHGD:10003839.BO:HOANG THANH HAI.MS 2020.211
8/27/2020 500,000 788462.270820.093252.Ung ho MS 2020.211 FT20240303593011
8/27/2020 500,000 MBVCB.747855350.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0121001365796 NGUYEN HUU NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.747854713.Nguyen Thi Dung ck ung ho be MS 2020.210 - Nguyen Phuc Thinh qua Vietnamnet.CT tu 0021000365821 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 IBVCB.747852276.Chua Benh.CT tu 0381002502939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 500,000 882088.270820.092554.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 HUYNH THI MINH HIEU chuyen khoan ms2020211 be ng
8/27/2020 500,000 MBVCB.747851724.Ung ho MS2020.211.CT tu 1012830061 NGUYEN VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 954750.270820.092516.Vietcombank 0011002643148 MS2020211 be thien phu
8/27/2020 500,000 Sender:79310001.DD:270820.SHGD:10005190.BO:NGUYEN THI DANG NGA.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 500,000 247118.270820.092944.MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 500,000 MBVCB.747849872.Ung ho MS2020.211(be Nguyen Thien Phu) .CT tu 0021000334179 HO LE PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.747849784.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0721000524535 TRUONG NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.747849522.MS 2020.211.CT tu 0371003901388 PHAM NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 513881.270820.092146.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/2020 500,000 MBVCB.747843489.ung ho MS2020.211 (Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011001564135 NGUYEN THI BAO MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 0200970405082709155920200000109794.42698.092318.UNG HO MS2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 500,000 781802.270820.092220.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240540906647
8/27/2020 500,000 925105.270820.092123.Ung ho MS 2020211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 500,000 216404.270820.092044.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 847341.270820.091926.MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 167293.270820.091641.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen thien Phu
8/27/2020 500,000 MBVCB.747832071.PHAM THI THANH PHUONG chuyen tien ung MS 2020.211 ( Nguyen Thien Phu).CT tu 0261003462338 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 984897.270820.091440.200827000003444 MS 2020.211 ung ho be Nguyen Thien Phu ZP5MKQMVVGSB
8/27/2020 500,000 IBVCB.747829862.MS 2020.211 Be Nguyen Thien PHu.CT tu 0071003566056 PHAM HUU PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 Sender:79310001.DD:270820.SHGD:10004394.BO:VO THI MY HANH.MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 500,000 MBVCB.747828496.ung ho ms 2020.211( be nguyen thien phu).CT tu 0491001505249 NGUYEN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.747828075.MS 2020.211 Ung Ho be Nguyen Thien Phu.CT tu 0011000406360 QUACH MANH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 IBVCB.747826960.Ung ho ms 2020.211. Be ng thien phu.CT tu 0071000686567 NGUYEN TAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 920185.270820.091014.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 500,000 MBVCB.747822958.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0231000613400 VU THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.747820886.ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0281000024321 BUI DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 478738.270820.090523.ung ho Ms 2020211 be nguyen thhien phu
8/27/2020 500,000 Sender:01202001.DD:270820.SHGD:10000653.BO:NGUYEN NGOC MINH HOA.995220082751389 MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 500,000 IBVCB.747812428.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0181003041830 NGUYEN THI PHUONG TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 408508.270820.085933.MS 2020.211
8/27/2020 500,000 MBVCB.747810645.Ung ho uMS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0051000174718 DAO THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 Sender:01202021.DD:270820.SHGD:10000583.BO:DINH THI MINH HUYEN.995220082731961 UNG HO MS2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 500,000 830622.270820.085735.ck ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10002988.BO:VO THI NGOC ANH TAM.IBUNG HO MS2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020 500,000 828788.270820.085504.Ung ho MS 2020.211 Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 681545.270820.085517.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 646432.270820.085512.MoMo 0988309716 ung ho MS 2020211BE Nguyen Thien Phu 6845925204
8/27/2020 500,000 MBVCB.747806606.Ung ho MS2020.211.CT tu 0021001017382 NGUYEN DICH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 209714.270820.085237.ung ho MS 2020.211
8/27/2020 500,000 MBVCB.747803125.Dong gop ung ho MS 2020.211 be Thien Phu.CT tu 0021001544633 LE THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 764138.270820.085129.Ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020 211 FT20240965560913
8/27/2020 500,000 MBVCB.747802527.Ung ho MS2020.211 (be Nguyen Thien Nhan).CT tu 0041000221617 HO QUYET THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 146412.270820.085017.Ung ho MS 2020.211(be nguyen thien phu)
8/27/2020 500,000 128981.270820.084909.ung ho MS 2020 211 chau Thien Phu Cuong 0934455669
8/27/2020 500,000 MBVCB.747798188.Ung ho ms2020.211 chau nguyen thien phu .CT tu 0141000739709 NGUYEN THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 711693.270820.084840.UNG HO BE THIEN PHU. MS 2020.211-270820-08:48:32 711693
8/27/2020 500,000 044781.270820.083014.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10002800.BO:TRAN THAO NGUYEN.IBUNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020 500,000 MBVCB.747794669.VU THI THU HIEN chuyen tien ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011000369132 VU THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.747794325.Ms2020.211(ung ho be Nguyen Thien Phu).CT tu 0511000452744 NGUYEN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.747792909.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0121000874444 NGUYEN QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.747792634.MS 2020.211.CT tu 0501000060054 VU NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.747792053.Ung ho MS.2020.211 ( Nguyen Thien Phu).CT tu 0151000484193 VO THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.747791968.Anh Tuan- Quang Y giup cho MS 2020.211.CT tu 0041000350182 DUONG ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.747790568.DO HONG PHONG ung ho MS2020.211.CT tu 0041000273868 DO HONG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 911856.270820.084045.Thao gui ung ho be Nguyen Thien Phu MS2020.211
8/27/2020 500,000 IBVCB.747788621.Le Thi Quyen chuyen khoan MS2020.210 (Nguyen Phuc Thinh) .CT tu 0071002333105 VONG VA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 206930.270820.083903.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 500,000 979384.270820.083510.ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 IBVCB.747782025.Quy Thuan Ly chuyen khoan MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0531002579013 PHAN TRI DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 809545.270820.082737.Chuyen tien cho MS 2020 211
8/27/2020 500,000 752397.270820.082630.UH MS 2020.211Be Ng Thien Phu FT20240258493123
8/27/2020 500,000 752398.270820.082626.ms 2020.211 be nguyen thien phu FT20240192805526
8/27/2020 500,000 676981.270820.082354.MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 523416.270820.082340.MS 2020 211 (ung ho be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 500,000 098037.270820.082250.MS 2020 211
8/27/2020 500,000 750685.270820.082208.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu FT20240796374131
8/27/2020 500,000 MBVCB.747771423.LE QUANG TIN ung ho ms 2020.210.CT tu 0071000973096 LE QUANG TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 632793.270820.082159.ng ho ma so 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/2020 500,000 MBVCB.747770333.Ung ho MS 2020.211 ( be NGUYEN THIEN PHU).CT tu 0531002353138 NGUYEN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 750286.270820.082101.ung ho MS2020211 Nguyen Thien Phu FT20240848725962
8/27/2020 500,000 091199.270820.081620.Ms 2020 211 be Nguyen thien Phu
8/27/2020 500,000 392477.270820.081542.Ung ho MS 2020.211 - Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 675645.270820.081149.Ung ho MS 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/2020 500,000 627853.270820.081106.2020.211
8/27/2020 500,000 797378.270820.080914.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phuc
8/27/2020 500,000 947204.270820.080154.Vietcombank 0011002643148 MS 2020211 Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 081741.270820.080615.Ung ho ma so 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 946967.270820.075833.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be nguyen thien phu Ms 2020 211
8/27/2020 500,000 MBVCB.747753888.NGUYEN THI NGA chuyen tien ms2021.211.CT tu 0361000263102 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 078288.270820.080219.MS 2020211 ung ho em Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 391758.270820.080105.MS 2020.211?be Phu
8/27/2020 500,000 457472.270820.075935.Ung ho 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 500,000 MBVCB.747751295.Ma so 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0451001664053 DUONG THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 742761.270820.075800.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240040729891
8/27/2020 500,000 IBVCB.747750389.Ung ho MS 2020.211(be Nguyen thien phu).CT tu 0041000384027 HOANG THI THUY LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 706625.270820.075629.MS2020.211(BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-07:56:24 706625
8/27/2020 500,000 790408.270820.075601.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 MBVCB.747747206.HUYNH DUY THAI ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 457149.270820.074902.Ung ho be Nguyen Thien Phu ( MS 2020211
8/27/2020 500,000 MBVCB.747742927.ung ho MS 2020.211?(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071001169318 DINH DUC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 739403.270820.074429.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240880758481
8/27/2020 500,000 MBVCB.747739547.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0551000295666 BE NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.747738387.MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu.CT tu 0451000211741 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 500,000 390527.270820.073653.ung ho MS 2020212 nguyen thien phu
8/27/2020 500,000 616376.270820.073642.UNG HO MS2020.211 NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 500,000 MBVCB.747734107.HUYNH THI MY AN chuyen tien ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu ).CT tu 0331000483373 HUYNH THI MY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 736911.270820.073210.Ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211 FT20240303138755
8/27/2020 500,000 MBVCB.747733821.chuyen tien ms 2020-211 be nguyen thien Phu.CT tu 0881000471899 VO THI NGOC THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 736711.270820.073116.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240031390804
8/27/2020 500,000 614329.270820.072713.Ck be Thien Phu. Ma 2020.211
8/27/2020 500,000 MBVCB.747730129.co CAM NGA MY ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu bi bong con).CT tu 0781000458535 CAM NGA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.747729879.Bong do con.CT tu 0251001750513 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 500,000 610307.270820.072209.MoMo 0903672227 ung ho ms 2020211 be Nguyen Thien Phu 6845091724
8/27/2020 500,000 734791.270820.072040.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240493541964
8/27/2020 500,000 051219.270820.071916.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 734526.270820.071906.Ung ho MS 2020.211 FT20240085898651
8/27/2020 500,000 734366.270820.071809.Ung ho MS 2020-211 be Nguyen Thien Phu FT20240761129393
8/27/2020 500,000 MBVCB.747725134.VU DINH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.211.CT tu 0591000405405 VU DINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 047568.270820.071109.ung ho be Thien Phu
8/27/2020 500,000 MBVCB.747724416.MS 2020.211 ( be nguyen thien phu).CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.747722703.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071001252190 NGUYEN HONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.747720885.ung ho ms 2020.211 be Thien Phu.CT tu 0011002409322 HOANG ANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 294369.270820.070025.ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020 500,000 731608.270820.065930.MS2020.211 be nguyen thien phu FT20240065192298
8/27/2020 500,000 731489.270820.065831.Ung ho MS2020.211 Be Nguyen Thien Phu FT20240761059013
8/27/2020 500,000 704278.270820.065653.2020.211 NHO A/C TOA SOAN GUI UNG HO GIUP BE NGUYEN THIEN PHUC-270820-06:57:01 704278
8/27/2020 500,000 MBVCB.747718487.NGUYEN THI MINH HA chuyen tien ung ho e MS 2020.211( be nguyen thien phu).CT tu 0571000011279 NGUYEN THI MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 768555.270820.065217.MS 2020.211 ung ho be Thien Phu
8/27/2020 500,000 730548.270820.065025.Ung ho be bi bong con nguoi goi luu thi thanh tung FT20240303087528
8/27/2020 500,000 768134.270820.065020.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 730532.270820.065015.2020.211 FT20240295830904
8/27/2020 500,000 456008.270820.065004.Ung ho ms 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 500,000 MBVCB.747716599.ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0591000219503 BUI MINH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 382741.270820.064346.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 009371.270820.064152.Ung.ho.MS2020.211
8/27/2020 500,000 380855.270820.063831.ung ho cho be Nguyen Thien Phu bi bong con o Bac Ninh
8/27/2020 500,000 703776.270820.063729.UNG HO MS 2020.211-270820-06:37:36 703776
8/27/2020 500,000 729099.270820.063635.Ung ho MS 2020.211 FT20240295783919
8/27/2020 500,000 763488.270820.062518.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 763510.270820.062516.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 MBVCB.747708728.giup MS 2020.211 Nguyen Thien Phu.CT tu 1013302965 TRAN VO TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 605556.270820.062005.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 762287.270820.061647.ung ho MS 2020.211 NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 500,000 031771.270820.061429.MS 2020 211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 500,000 727224.270820.061321.MS 2020.211 Nguyen Thien Phu FT20240708041489
8/27/2020 500,000 031206.270820.061056.Ung ho MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 MBVCB.747705424.NGUYEN QUANG BINH chuyen tien ung ho MS 2020.211?(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011000028654 NGUYEN QUANG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 669939.270820.060939.Ms 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 030774.270820.060758.Ung ho MS 2020 211 Be Nguyen thien Phu
8/27/2020 500,000 726425.270820.060049.Ung ho ms 2020211 nguyen thien phu FT20240065071888
8/27/2020 500,000 IBVCB.747702069.MS2020.211(Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071004150239 LE NGUYEN DIEN HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 604172.270820.055641.ung ho chau Nguyen Thien Phu ma so 2020 211
8/27/2020 500,000 725994.270820.055126.MS 2020.211 FT20240065033303
8/27/2020 500,000 MBVCB.747701604.ung ho MS 2020.211 be thien phu.CT tu 0791000054222 CHUNG KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 603756.270820.054737.Ung Ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 500,000 MBVCB.747701027.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.747700132.ung ho MS 2020.211?(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0541000184008 LE DINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.747699860.Ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0091000381556 CAO TRUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 MBVCB.747699683.Ung ho MS 2020.211.CT tu 0531000296630 LE VIET VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 500,000 702858.270820.053505.MS 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-05:34:42 702858
8/27/2020 500,000 MBVCB.747699628.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0711002124761 VU HONG TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 600,000 IBVCB.748374544.PHAM HOANG DIEM THUY ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0121000619844 PHAM HOANG DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 600,000 842713.270820.091326.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020 600,000 MBVCB.747828048.MS 2020.211 ung ho be NGUYEN THIEN PHU.CT tu 0591000213322 NGUYEN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 600,000 MBVCB.747789125.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0441000626404 PHAM HANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 700,000 MBVCB.748110143.Ung ho Ms 2020.211 (Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071000658298 NGUYEN THI KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 MBVCB.748765045.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071000790240 DOAN TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 548896.270820.211329.MS 2020.211 Chu Truong Van Luyen VT ung ho chau Nguyen Thien Phu
8/27/2020 1,000,000 IBVCB.748612516.ung ho MS2020.211.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 MBVCB.748609022.MS 2020.211 ung ho be Nguyen Thien Phu.CT tu 0621003800607 NGUYEN VAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 017077.270820.190431.ISL20200827190418814-MS 2020.211 Nguyen Thien Phu
8/27/2020 1,000,000 792930.270820.180908.UNG HO CHI PHI PHAU THUAT PHONG CHO BE MS 2020.211 ( NGUYEN THIEN PHU)-270820-18:09:05 792930
8/27/2020 1,000,000 969570.270820.155453.chuyen tien giup be 4 tuoi bi bong
8/27/2020 1,000,000 Sender:79202002.DD:270820.SHGD:10004343.BO:DUONG DINH HIEU 0905.775.059.DUONG DINH HIEU UNG HO MS 2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH
8/27/2020 1,000,000 945805.270820.151807.IBFT ungho MS2020.211 be nguyenthienphu
8/27/2020 1,000,000 Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10012806.BO:NGUYEN THI NGOC HANG.IBMS 2020211 ( BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020 1,000,000 MBVCB.748266743.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0151000535776 TRUONG HOANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 IBVCB.748224294.PHAN THANH VAN ung ho MS 2020.211 (be NGUYEN THIEN PHU).CT tu 0281000666206 DO THI MY TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 MBVCB.748221753.PHAM HO MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu ) .CT tu 0251002299744 PHAM HO MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 MBVCB.748191586.chuyen tien ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 483548.270820.140154.ung ho MS 2020 211 be nguen thien phu
8/27/2020 1,000,000 940401.270820.135637.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240226026009
8/27/2020 1,000,000 936617.270820.134946.Dinh Hong Tham 0902387889-Nguyen Thien Phu-MS202211 FT20240449500847
8/27/2020 1,000,000 752674.270820.134645.DO CAO TRUC XUAN UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-13:46:25 752674
8/27/2020 1,000,000 478513.270820.134132.Ung ho MS 2020.211 -be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 1,000,000 Sender:01310005.DD:270820.SHGD:10009357.BO:DOAN DIEP ANH.UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU MA SO2020 211
8/27/2020 1,000,000 738560.270820.133706.ung ho be Nguyen Thien Phu - MS 2020.211
8/27/2020 1,000,000 Sender:79303008.DD:270820.SHGD:10005669.BO:TRUONG THI DIEM THUY.GUI TIEN UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 1,000,000 Sender:79334001.DD:270820.SHGD:10001976.BO:LE BICH THU0817629.UNG HO M 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/27/2020 1,000,000 Sender:79303008.DD:270820.SHGD:10005266.BO:NGUYEN THI PHUONG THUY.TANG NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 1,000,000 Sender:79305001.DD:270820.SHGD:10002908.BO:QUYEN ANH NGOC.UNG HO MS 2020.11 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020 1,000,000 875136.270820.114232.Ung ho MS 2020.211 FT20240709170404
8/27/2020 1,000,000 383340.270820.114025.Ms 2020 211 ung ho chau nguyen thien phu
8/27/2020 1,000,000 UNG HO MS 2020211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020 1,000,000 343864.270820.111219.ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 1,000,000 IBVCB.747997644.Ung ho ma so 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 1,000,000 IBVCB.747987008.Ung ho ma so 2020 211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 1,000,000 910957.270820.103845.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 1,000,000 IBPS/SE:48304001.DD:270820.SH:10002236.BO:NGUYEN HUNG LOC.UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
8/27/2020 1,000,000 527725.270820.102729.MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/27/2020 1,000,000 IBVCB.747932774.ung ho MS2020.211 NGUYEN THIEN PHU.CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 527551.270820.102251.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 1,000,000 268012.270820.102215.ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 1,000,000 696938.270820.102041.Ung ho MS 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/2020 1,000,000 817351.270820.101621.Ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu FT20240048312870
8/27/2020 1,000,000 Sender:48304001.DD:270820.SHGD:10001717.BO:NGUYEN THI XUYEN.CO THIEN HUE UNGHO MS 2020.211( BE NG THIEN PHU TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
8/27/2020 1,000,000 890553.270820.101326.MS 2020.211
8/27/2020 1,000,000 887041.270820.100912.MS2020.211
8/27/2020 1,000,000 924101.270820.100921.ung ho MS2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 1,000,000 IBVCB.747901382.TA QUANG THIEN ung ho MS 2020.211 (Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0481000280154 TA QUANG THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 721371.270820.095610.UNG HO MS2020.211 - BE NGUYEN THIEN PHU-270820-09:55:11 721371
8/27/2020 1,000,000 507553.270820.095722.Ung ho MS 2020211 be nguyen thien phu
8/27/2020 1,000,000 718014.270820.095436.2020-211-nguyen thien phu
8/27/2020 1,000,000 Sender:79333001.DD:270820.SHGD:10000847.BO:TRAN THI GIANG TAN.NGUYEN TRAN BAO DUC UNG HO MS 2020. 211
8/27/2020 1,000,000 839083.270820.094139.Ung Ho MS 2020211 Nguyen Thien Phu
8/27/2020 1,000,000 790933.270820.093638.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu FT20240031854277
8/27/2020 1,000,000 MBVCB.747858549.Ung ho Ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 788866.270820.093330.Ung ho 2020211 be nguyen thien phu FT20240878140980
8/27/2020 1,000,000 Sender:01202021.DD:270820.SHGD:10000742.BO:CTY CP XD VA TV DT18.995220082700336 UNG HO BENGUYEN THIEN PHU MS 2020 211
8/27/2020 1,000,000 Sender:79333001.DD:270820.SHGD:10000650.BO:NGUYEN XUAN TUNG.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIENP HU
8/27/2020 1,000,000 780727.270820.092041.Ung ho ms 2020.211 FT20240290945996
8/27/2020 1,000,000 846322.270820.091810.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 1,000,000 714981.270820.091337.UNG HO MS 2020211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-09:13:45 714981
8/27/2020 1,000,000 158914.270820.091053.Ung ho MS2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 1,000,000 MBVCB.747824679.MS 2020.209 UNG HO GD A DUC.CT tu 0591000213322 NGUYEN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 774055.270820.090938.NGUYEN DUC CUONG ung ho Gd Nguyen Thanh Phuong Bac Ninh FT20240154206333
8/27/2020 1,000,000 683705.270820.090857.MS 2020211 NGUYEN THIEN PHU bi bong
8/27/2020 1,000,000 837627.270820.090648.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 1,000,000 683112.270820.090537.Ung ho MS 2020211 be nguyen thien phu
8/27/2020 1,000,000 460756.270820.090239.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 1,000,000 768585.270820.085955.MS 2020.211 FT20240796509078
8/27/2020 1,000,000 Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10002971.BO:NGUYEN THI HONG LE.IBUNG HO MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH)
8/27/2020 1,000,000 406459.270820.085013.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 1,000,000 761891.270820.084706.Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh FT20240306382291
8/27/2020 1,000,000 904755.270820.084134.IBFT ungho MS2020.211 beNguyenThienPhu
8/27/2020 1,000,000 814257.270820.083434.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu. chuc chau nhanh lanh thuong va khoe manh.
8/27/2020 1,000,000 106054.270820.083015.MS 2020 211 nguyen thien phu
8/27/2020 1,000,000 IBVCB.747777321.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0451000262998 NGUYEN HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 808237.270820.082543.Ung ho MS2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 1,000,000 MBVCB.747772911.PHAN VAN BE BAY chuyen cho Ms: 2020.211 Nguyen Thien Phu.CT tu 0601000508534 PHAN VAN BE BAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 903520.270820.082357.Be Nguyen Thien phu: MS 2020211
8/27/2020 1,000,000 750796.270820.082231.MS 2020.211 FT20240065502627
8/27/2020 1,000,000 096083.270820.082100.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 1,000,000 203434.270820.082054.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 1,000,000 749694.270820.081931.Ung ho ma so 2020.211 FT20240031568347
8/27/2020 1,000,000 832624.270820.081707.ung ho MS 2020 211
8/27/2020 1,000,000 802688.270820.081721.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 Nguyen Thien Phu
8/27/2020 1,000,000 707980.270820.081421.UNG HO MS 2020.211( BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-08:14:16 707980
8/27/2020 1,000,000 IBVCB.747762324.Ung ho MS2020.211 - be Nguyen Thien Phu.CT tu 0071001145427 TRIEU MY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 MBVCB.747762950.NGUYEN THI CUC -Ung ho MS 2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071000670490 NGUYEN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 799805.270820.081307.Chuyen tienung ho Ms 2020.211
8/27/2020 1,000,000 Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10000935.BO:LE MINH QUOC.IBUNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020 1,000,000 MBVCB.747752848.Uh MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0121001780411 NGUYEN THANH NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 792519.270820.080030.LE THI NGHIA UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 1,000,000 619857.270820.074911.Ung ho ma so 2020.211
8/27/2020 1,000,000 783745.270820.074044.Chuyen tien ung ho chau Nguyen Thien Phu, MS 2020.211
8/27/2020 1,000,000 673189.270820.074009.Ung ho ms 2020 211 be nguyen thien phu
8/27/2020 1,000,000 735376.270820.072401.Ung ho ms 2020.205-em Chang Thi La FT20240880684771
8/27/2020 1,000,000 734887.270820.072122.Ung ho ms 2020.211-be Nguyen Thien Phu FT20240880673250
8/27/2020 1,000,000 MBVCB.747725493.PHAN THI THANH HA chuyen tien ung ho MS 2020.211(chau Nguyen thien Phu).CT tu 0021000808613 PHAN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 733792.270820.071446.ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu FT20240085880070
8/27/2020 1,000,000 MBVCB.747722317.Bui Viet Quan ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) mong chau som khoe.CT tu 0011003976704 BUI VIET QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 769411.270820.065603.UNG HO MS 2020.211 be nguyen thien phu
8/27/2020 1,000,000 768698.270820.065246.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 1,000,000 729078.270820.063621.Giup be Nguyen Thien Phu -MS 2020.211 FT20240031185522
8/27/2020 1,000,000 MBVCB.747710082.Ung ho be Nguyen Thien Phu(MS 2020.211).CT tu 0011001280802 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 703672.270820.063228.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU-270820-06:32:20 703672
8/27/2020 1,000,000 MBVCB.747709914.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 728449.270820.062928.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU FT20240153710317
8/27/2020 1,000,000 763393.270820.062437.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 chau Thien Phu
8/27/2020 1,000,000 477159.270820.061748.ung ho MS 202021be nguyen thien phu
8/27/2020 1,000,000 703210.270820.060753.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-06:07:30 703210
8/27/2020 1,000,000 368708.270820.060430.Ung ho MS 2020.211?(Be Nguyen Thien Phu)
8/27/2020 1,000,000 455516.270820.055706.Ung ho ms 2020.211 (ung ho be nguyen hien phu)
8/27/2020 1,000,000 629100.270820.055422.UNG HO MS2020211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 1,000,000 353597.270820.054306.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LDT ung ho ms 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 1,000,000 MBVCB.747700856.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0031000380720 VU XUAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,000,000 709619.270820.001136.MS 2020.210 FT20240294446496
8/27/2020 1,182,745 MBVCB.748044930.Thang Le ung ho case MS 2020.211 be Thien Phu.CT tu 0451000308448 LE CONG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,500,000 100020.270820.205633.Ung ho be Nguyen Phuc Thinh MS 2020.210
8/27/2020 1,500,000 IBVCB.748157488.Ms 2020 211 Nguyen Thien Phu.CT tu 0071001199577 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/27/2020 1,500,000 MBVCB.747843830.PHAM HIEU PHUONG NGHI chuyen tien ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211.CT tu 0071001343230 PHAM HIEU PHUONG NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 1,500,000 MBVCB.747812559.Ung ho giup do Ma so 2020.211 (Be Nguyen Thien Phu). Con trai anh Nguyen Thanh Phuong, Bac Ninh.CT tu 0011004396169 DO HOANG ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 2,000,000 805071.270820.201241.UNG HO MS 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-20:12:10 805071
8/27/2020 2,000,000 MBVCB.748381600.MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0071002612735 TRIEU NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 2,000,000 044579.270820.151610.200827000057789 Co Kim Vuong ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh ZP5MKQN027G7
8/27/2020 2,000,000 MBVCB.748156325.Ung ho Be Nguyen Thien Phu MS 2020.211.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 2,000,000 MBVCB.748155760.Ung ho Be Nguyen Phuc Thinh MS 2020.210.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 2,000,000 738411.270820.132231.CONG TY CP DP PHUC THIEN UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020 2,000,000 Sender:01207001.DD:270820.SHGD:10000108.BO:NGUYEN THI ANH NGUYET.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.211(BE NGUYEN THIEN PHU) SO TK 0011002643148 TAI SO GIAO DICH NHTMCP NGOAI THUONG VIET NAM
8/27/2020 2,000,000 IBVCB.748136918.MACH HUE MAN chuyen khoan ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0511003789908 MACH HUE MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 2,000,000 966594.270820.115749.Chuyen tien ung ho MS 2020.211. Be Nguyen Thien Phu.
8/27/2020 2,000,000 864891.270820.112614.Mrs Ha sdt 0913383814 ung ho MS 2020.206 - e A Chat FT20240604976915
8/27/2020 2,000,000 MBVCB.748009954.Ung ho MS2020.210.CT tu 1013490974 HO MINH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 2,000,000 MBVCB.748004271.Ung ho MS2020.211.CT tu 1013490974 HO MINH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 2,000,000 731946.270820.110008.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-10:59:37 731946
8/27/2020 2,000,000 Sender:79307005.DD:270820.SHGD:10006524.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.IBGIUP DO MS 2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU )
8/27/2020 2,000,000 MBVCB.747962757.Be Khue ung ho MS 2020.210( be Nguyen Phuc Thinh ).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 2,000,000 480249.270820.102648.Ung ho MS 2020210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/27/2020 2,000,000 MBVCB.747926614.MS 2020.211 Ung Ho Be Phu .CT tu 0071001153897 DOAN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 2,000,000 IBVCB.747910132.NGUYEN THACH LANG chuyen khoan ung ho be Nguyen Thien Phu, MS 2020.211.CT tu 0411001003610 NGUYEN THACH LANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 2,000,000 517447.270820.095620.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 2,000,000 676766.270820.094108.Nguyen Hoang An-TPHCM ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 2,000,000 771878.270820.090550.Anh Toan Chi Ha ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240848899503
8/27/2020 2,000,000 713564.270820.090329.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU-270820-09:02:54 713564
8/27/2020 2,000,000 770444.270820.090316.MS 2020.211 ung ho be Nguyen Thien Phu FT20240700397430
8/27/2020 2,000,000 139405.270820.085710.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 2,000,000 Sender:01310005.DD:270820.SHGD:10003967.BO:NGUYEN THI MY DUNG.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYENTHIEN PHU
8/27/2020 2,000,000 126115.270820.084655.Ghi ro ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 2,000,000 MBVCB.747781197.NGUYEN HUYNH chuyen tien ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0231000598484 NGUYEN HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 2,000,000 741463.270820.075303.Ung ho MS 2020.211. be Nguyen Thien Phu FT20240192679090
8/27/2020 2,000,000 059286.270820.073457.ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 2,000,000 735314.270820.072343.Ung ho MS 2020.211 be Thien Phu FT20240303103573
8/27/2020 2,000,000 771839.270820.070537.Chuyen tien ung ho ms 2020.211, be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 2,000,000 731885.270820.070141.UNG HO MS 2020.211 -be Nguyen Thien Phu FT20240192488145
8/27/2020 2,000,000 MBVCB.747698254.Ung ho MS 2020..211(be nguyen thien Phu).CT tu 0071000588947 NGUYEN THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 3,000,000 MBVCB.748241971.LE NGOC HANG chuyen tien ung ho MS 2020.211 be nguyen thien phu.CT tu 0601000523962 LE NGOC HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 5,000,000 IBVCB.2708200054983004.MS2020211 UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU
8/27/2020 5,000,000 MBVCB.748117875.ung ho MS 2020.211 (be nguyen thien phu) .CT tu 0121000634717 NGUYEN THI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 5,000,000 MBVCB.747967592.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0021000956142 VU ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 5,000,000 Sender:01320001.DD:270820.SHGD:10000007.BO:VU THANH HIEU.CHUYEN UNG HO MS 2020.211(BE NGUYEN THIEN PHU)
8/27/2020 10,000,000 923666.270820.100625.ung ho MS 2020.204 (ung ho Vien phi Nguyen Van Vinh
8/27/2020 10,000,000 675346.270820.080856.Co Thao vpbank ung ho MS2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/27/2020 10,000,000 MBVCB.747713769.DANG THI MY LINH chuyen tien 2020.211 Be Nguyen Thien Phu.CT tu 0071000946530 DANG THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/27/2020 20,000,000 907030.270820.073418.UNG HO be Nguyen Thien Phu MS2020.211
8/27/2020 50,000,000 Sender:79333001.DD:270820.SHGD:10002004.BO:CTY CP DAU TU NAM LONG.PHI THUC HIEN CHUONG TRINH HO TRO M AY TINH HOC DUONG TINH HA TINH
8/28/2020 20,000 MBVCB.749884988.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2020.212(em vo thi thuy duong).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 20,000 MBVCB.749482596.MS 2020.212 (ung ho vo thi thuy duong).CT tu 0421000528073 NGUYEN VAN THOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 35,000 176104.280820.113942.ung ho MS 2020212
8/28/2020 50,000 MBVCB.749983601.Ung ho ms 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong. mong ban mau khoe.CT tu 0141000814603 BUI GIA DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 50,000 731473.280820.220023.ung ho em vo thi thuy duong
8/28/2020 50,000 161205.280820.204954.ung ho MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 50,000 141244.280820.203123.ms 2020 212
8/28/2020 50,000 IBVCB.749790514.Giup ma so 2020 212 Vo Thi Thuy Duong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020 50,000 690126.280820.183637.Ung ho MS 2020.210 be nguyen phuc thinh FT20241260563583
8/28/2020 50,000 456981.280820.125029.Ung ho MS 2020212 ung ho vo thi thuy duong FT20241726681342
8/28/2020 50,000 MBVCB.749146848.MS 2020 212 ung ho vo thi Thuy Duong.CT tu 0741000653890 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020 50,000 306121.280820.104822.Ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 50,000 MBVCB.749033519.gui em mso 2020 212.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 50,000 591523.280820.092651.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 212 vo thi thuy duong
8/28/2020 50,000 MBVCB.748913184.DINH THI MINH TAM chuyen tienMS 2020.212 (ung ho Nguyen Thi Thuy Duong).CT tu 0271000960670 DINH THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 50,000 413517.280820.075436.ADN Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020 50,000 280132.280820.074630.MS 2020.212 FT20241432113054
8/28/2020 50,000 823766.280820.074501.UNG HO MA SO 2020.212 ( UNG HO VO THI THUY DUONG)-280820-07:44:34 823766
8/28/2020 50,000 275480.280820.072420.Ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020212 FT20241753018200
8/28/2020 50,000 946083.280820.065318.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho thuy duong 2020 212
8/28/2020 100,000 MBVCB.749986979.Ung ho MS 2020.175 - em Hoang Duc Tuan.CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 802244.280820.224123.Gui toi chau thuy duong FT20242931237055
8/28/2020 100,000 MBVCB.749955235.Ung ho MS 2020.212(ung ho vo thi thuy duong).CT tu 0351000779714 NGUYEN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 MBVCB.749953890.Ung ho Vo Thi Thuy Duong voi ma so 2020 212.CT tu 0311000578684 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020 100,000 659858.280820.213939.Vietcombank 0011002643148 MS 2020212 Vo Thuy Duong
8/28/2020 100,000 201461.280820.213139.Ung ho MS 2020 212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 100,000 964580.280820.211724.Ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 100,000 182338.280820.211037.MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 100,000 993427.280820.211028.Ung ho MS2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 100,000 962646.280820.210245.ung ho MS 2020 212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 100,000 648854.280820.205509.Ung ho MS 2020.209 gia dinh anh Duc - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
8/28/2020 100,000 145285.280820.203453.ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 100,000 654249.280820.201353.Vietcombank 0011002643148 HOANG DUC HUNG chuyen khoan
8/28/2020 100,000 MBVCB.749836227.MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 1014093722 HOANG THE DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 925221.280820.195140.UNG HO VO THI THUY DUONG MS 2020.212-280820-19:51:04 925221
8/28/2020 100,000 MBVCB.749829841.ung ho MS 2020.212.CT tu 0351000992785 NGUYEN XUAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 257884.280820.193351.ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020 100,000 MBVCB.749804182.benh hiem ngheo viem nao.CT tu 0121000776147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020 100,000 694090.280820.184332.MS 2020.212 ung ho VO THI THUY DUONG FT20241185413811
8/28/2020 100,000 731123.280820.183304.MS2020.212 (giup vo thi thuy duong)
8/28/2020 100,000 553386.280820.173934.ung ho be Nguyen Thien Phu
8/28/2020 100,000 MBVCB.749665196.NGUYEN THI NGOC LIEN chuyen tien ung ho MS 2020.212( Ung ho vo thi thuy Duong).CT tu 0011002258263 NGUYEN THI NGOC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 MBVCB.749651408.Ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0721005118132 VO NGUYEN DANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 Sender:01309001.DD:280820.SHGD:10004486.BO:TRAN NGOC THAO VY.MS 2020211
8/28/2020 100,000 231290.280820.162507.Nguyen Thi Thuy chuyen tien ung ho ms 2020212
8/28/2020 100,000 MBVCB.749525730.Ung ho MS 2020.212.CT tu 0381000376646 DO NU HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 306071.280820.153044.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI MEN chuyen khoan ungho em vothi thuy duong
8/28/2020 100,000 556457.280820.152928.Ung HO MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong FT20241398700337
8/28/2020 100,000 444955.280820.152408.Ung ho MS2020.212 vo thi thuy Duong
8/28/2020 100,000 MBVCB.749455194.HA THI MONG THO chuyen tien ung ho ms 2020.212( Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0461000590675 HA THI MONG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 414939.280820.144110.MoMo 0972696810 MS 2020212 ung ho be Vo Thi Thuy Duong chuc be duoc nhieu nha hao tam giup do vuot qua benh 6862214733
8/28/2020 100,000 MBVCB.749376418.MS 2020211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0021000428397 PHAN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 056479.280820.140124.Vietcombank 0011002643148 ung ho be nguyen thien phu MS 2020 211
8/28/2020 100,000 669925.280820.135916.Gui tien ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020 100,000 MBVCB.749340794.Ung ho MS 2020.212 (vo thi thuy duong).CT tu 0011004163197 KIEU CONG TOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 MBVCB.749299500.Ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong) .CT tu 0451000315402 TRAN DUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 MBVCB.749297025.MS 2020.212(Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0291000259519 DINH CAO PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 MBVCB.749283647.ung ho MS: 2020.212 (vo thi thuy duong).CT tu 0021000349285 TRAN THI QUYNH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 455396.280820.124705.Ung ho MS 2020.211 be NguyenThienPhu FT20241269426480
8/28/2020 100,000 MBVCB.749258976.MS2020-212 (em Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 612235.280820.121015.Chuyen tien ung gia dinh em Thuy Duong Ms 2020.212. mong em mau lanh benh , a di da phat
8/28/2020 100,000 863573.280820.120830.ung ho 2020 210 nguyen phuc thinh
8/28/2020 100,000 863386.280820.120708.ung ho 2020 211 nguyen thien phuc
8/28/2020 100,000 MBVCB.749227046.PHAM THI TUYET MINH chuyen tien Ms 2020.212 (ung ho vo thi thuy duong).CT tu 0091000649810 PHAM THI TUYET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 MBVCB.749226913.uh MS 2020.211(nguyen thien phu)chuc e mau khoe.CT tu 0651000833489 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 413804.280820.120014.Ung ho MS2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/28/2020 100,000 MBVCB.749222635.ungho Ms 2020.212 (vo thi thuy duong)chuc e mau khoe.CT tu 0651000833489 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 406021.280820.115405.Ung ho MS2020 212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 100,000 142054.280820.111816.MS 2020.212
8/28/2020 100,000 561316.280820.105959.MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 100,000 318242.280820.105528.ng ho ms 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 100,000 381721.280820.104626.Ung ho MS 2020 212 ung ho Vo Thi thuy Duong FT20241336912800
8/28/2020 100,000 322538.280820.103024.Ung ho Vo thi thuy Duong MS 2020.212
8/28/2020 100,000 MBVCB.749099346.NGUYEN THI THU LUONG ung ho Thu Duong -An giang.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 IBPS/SE:01310012.DD:280820.SH:10004568.BO:TRINH THI KIM HUYEN.HO TRO VO THI THUY DUONG 2020.212
8/28/2020 100,000 346274.280820.095624.MS 2020.212 UH be Vo Thi Thuy Duong FT20241225131127
8/28/2020 100,000 Sender:01310001.DD:280820.SHGD:10006395.BO:NGUYEN THI HUYEN TRANG.MS 2020.212 VC QUOC TRANG UNG HO VO THI THUY DUONG
8/28/2020 100,000 155739.280820.094717.Ung ho MS 2020212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 100,000 MBVCB.749036503.Ung ho MS2020.212.CT tu 0401001366891 TA THU TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 010876.280820.093852.IBFT MS 2020.211
8/28/2020 100,000 Sender:79333001.DD:280820.SHGD:10000384.BO:PHAN LAM BICH LUOM.MS2020.211 UH BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020 100,000 956159.280820.091123.Vietcombank 0011002643148 CK UNG HO EM Vo THI THUY DUONG MS 2020 212
8/28/2020 100,000 621239.280820.091054.UNG HO
8/28/2020 100,000 MBVCB.748982398.MS 2020.212.CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 MBVCB.748970768.NGO THI NY chuyen tien ung ho ms 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0071005695192 NGO THI NY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 307892.280820.085650.Ung ho MS 2020.212 vo thi thuy duong FT20241848862051
8/28/2020 100,000 567127.280820.085243.ung ho MS 2020.212(Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/2020 100,000 587148.280820.084612.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020212 ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020 100,000 114906.280820.084035.Vinh Nam ung ho MS 2020 212 vo thi thuy duong
8/28/2020 100,000 MBVCB.748947115.Ung ho ms 2020.212.CT tu 0331003817729 NGUYEN TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 441539.280820.083757.ung ho MS 2020.211 ung ho be Nguyen Thien Phu
8/28/2020 100,000 IBVCB.748938011.Ung ho MS2020.211( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0281000693231 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 MBVCB.748930808.MS 2020.212.CT tu 0631000478361 DUONG THI NHU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 288628.280820.081519.2020.212 FT20241445012010
8/28/2020 100,000 552537.280820.081412.ung ho vo thi thuy duong. MS2020.212
8/28/2020 100,000 Sender:01307001.DD:280820.SHGD:10000427.BO:NGO THI BICH NGOC.IBUNG HO MS 2020.211(BE NGUYEN THIEN PHU)
8/28/2020 100,000 Sender:01307001.DD:280820.SHGD:10000426.BO:NGUYEN PHAM NGAN HA.IB MS 2020.212 ( UNG HO VOTHI THUY DUONG)
8/28/2020 100,000 MBVCB.748919994.TA THI AI CHI chuyen tien MS 2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong ).CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 MBVCB.748915827.PHAN THI HOAI THU ( lao Cai) ung ho MS 2020.212 ung ho VO THI THUY DUONG.CT tu 0951004182171 PHAN THI HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 825203.280820.080605.CK MS 2020212 UNG HO VO THUY DUONG-280820-08:05:28 825203
8/28/2020 100,000 075010.280820.075010.Ung ho be Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 100,000 MBVCB.748900971.VUONG TAN HUU chuyen tien MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0281000587640 VUONG TAN HUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 581945.280820.074115.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS2020 212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 100,000 551695.280820.072810.ung ho ms 2020.212 ungho em vo thi thuy duong
8/28/2020 100,000 273828.280820.071452.MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20241752989472
8/28/2020 100,000 580133.280820.070611.Vietcombank 0011002643148 MS 2020212
8/28/2020 100,000 MBVCB.748879340.ung ho ma so: MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 995531.280820.070611.IBFT Gui Vo Thi Thuy Duong.Tien Giang
8/28/2020 100,000 IBVCB.748862684.NGUYEN HOANG PHUC chuyen khoan ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu ).CT tu 0121001701228 NGUYEN HOANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 382990.280820.060750.ung ho ma so 2020.212 .chau Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 100,000 382649.280820.060510.Chuyen tien ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 100,000 382050.280820.055931.ung ho ms 2020.212 vo thi thuy duong
8/28/2020 100,000 MBVCB.748856093.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.212 (em Vo Thi Thuy Duong) Vietnamnet 28/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 794666.280820.005928.MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
8/28/2020 100,000 811212.280820.002222.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien phu
8/28/2020 100,000 MBVCB.748817667.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0451000426130 VU XUAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 100,000 239381.280820.000953.Ung ho MS 2020.211
8/28/2020 150,000 MBVCB.749979480.Ung ho MS 2020.212 - Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 150,000 224950.280820.220147.MS2020 211 be Nguyen thien phu chuc be mau khoe
8/28/2020 150,000 002867.280820.212947.ung ho ms 2020.212 vo thi thuy duong
8/28/2020 150,000 209394.280820.150401.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/28/2020 150,000 485622.280820.123758.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho Vo Thuy Duong
8/28/2020 150,000 043862.280820.071325.Ung ho be Nguyen viet Anh MS 2020 189
8/28/2020 175,000 ATM_FTF.10800347.279219.20200828.140932.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:T1-18T2-KDTM TRUNG HOA HANOI VN
8/28/2020 197,800 549296.280820.104522.Chuyen tien ung ho MS 2020.212 Vo thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 MBVCB.748805979.Ung ho MS 2020.211 ( Be Nguyen Thien Phu ).CT tu 0011002887157 NGUYEN NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 816707.270820.232054.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-270820-23:20:51 816707
8/28/2020 200,000 240149.270820.231527.MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh FT20241749043210
8/28/2020 200,000 MBVCB.748784050.Do Nhu Tue ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) .CT tu 0071002551884 VAN KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 MBVCB.749984402.UNG HO MS2020212 Ung Ho Vo Thi Thuy Duong .CT tu 0781000426393 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 027823.280820.223727.Chuyen tien ung ho Ms 2020.212 Vo thi thuy duong
8/28/2020 200,000 937686.280820.223632.UNG HO MS 2020212 UNG HO VO THI THUY DUONG-280820-22:35:56 937686
8/28/2020 200,000 MBVCB.749980858.ung ho MS 2020.212 ( Vo Thi Thuy Duong ).CT tu 0181000330847 NGUYEN THY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 029717.280820.222118.ISL20200828222058249-UH ms 2020.212 Thuy Duong
8/28/2020 200,000 019698.280820.221019.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020 200,000 219420.280820.215404.MS 2020 212 ung ho Vo Thi thuy duong
8/28/2020 200,000 MBVCB.749950977.HOANG DUC VIET gui chi vo thi thuy duong ( ma so 2020.212.CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 595461.280820.215337.ung ho MS2020.212 Vo thi thuy Duong
8/28/2020 200,000 023867.280820.212012.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020212 ung ho vo thuy duong
8/28/2020 200,000 657957.280820.210824.Vietcombank 0011002643148 ung ho em Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 991815.280820.210723.ung ho Vo Thi Thuy Duong . MS 2020.212
8/28/2020 200,000 981392.280820.204745.Chuyen tien tu thien cho be Phu
8/28/2020 200,000 MBVCB.749884883.Gia dinh ong Tran Van Thin ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0251002705254 TRAN HUA BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 145772.280820.203518.Ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 MBVCB.749868489.Ung ho MS 2020.212?(ung ho VO THI THUY DUONG).CT tu 0031000767589 PHAM ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 MBVCB.749863587.Ung ho chi vo thi thuy duong.CT tu 0201000688555 TRUONG THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 118716.280820.201107.Ung ho 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020 200,000 738939.280820.201006.MS 2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH FT20241701731345
8/28/2020 200,000 536450.280820.195723.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020212
8/28/2020 200,000 MBVCB.749840761.NGUYEN THI BE TRINH chuyen tien ung ho Nguyen Thi Thuy Duong ma 2020 212..CT tu 1014275584 NGUYEN THI BE TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 724938.280820.194157.Ung ho MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20241967787237
8/28/2020 200,000 IBVCB.749817068.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0271000976596 HUYNH NGOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 949196.280820.193107.Ung ho MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 MBVCB.749802027.NGUYEN THI THU HUONG ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0011001195241 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 015098.280820.191151.Vietcombank 0011002643148 Be Nguyen Phuc Thinh
8/28/2020 200,000 711362.280820.191503.Ung ho ms 2020.212 vo thi thuy duong FT20241702474020
8/28/2020 200,000 921666.280820.191454.MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG-280820-19:14:46 921666
8/28/2020 200,000 913506.280820.185223.Chuyen tien ung ho ma so 2020.212 vo thi thuy duong
8/28/2020 200,000 941582.280820.184403.Ung ho VO THI THUY DUONG
8/28/2020 200,000 MBVCB.749750155.MS 2020 209.CT tu 0221000043967 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020 200,000 681234.280820.181947.MS 2020,211 BE NGUYEN THIEN PHU FT20241060825149
8/28/2020 200,000 084363.280820.181410.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 212 Ung ho Vo thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 932575.280820.174726.Ms 2020 212 ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020 200,000 MBVCB.749684192. Ung ho MS 2020.212. Toi vua chuyen 200.000 tu TK nay nhung khong ghi Ma so, de nghi so tien do ung ho tiep cho MS 2020.212.CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 MBVCB.749675683.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien.CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 854021.280820.172428.Chuyen tien ung ho MS 2020.211 ung ho be nguyen thien phu
8/28/2020 200,000 MBVCB.749646939.VO QUANG TU chuyen tien MS2020.212.CT tu 0121001773921 VO QUANG TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 IBVCB.749646411.MS 2020212 Ung Ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0041000838961 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020 200,000 MBVCB.749636007.GD be Pham Khiet Toan va Pham Dong Trieu chuyen tien ung ho MS 2020.212 Ung ho chi Vo Thuy Duong.CT tu 0251002777971 PHAM VAN THIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 862184.280820.165432.UNG HO MS 2020.212 (ung ho VO THI THUY DUONG)
8/28/2020 200,000 314519.280820.164019.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI LOAN ung ho em vo thi thuy duong ms 2
8/28/2020 200,000 MBVCB.749606359.Ung ho MS 2020.212 ( Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0301000359862 LUONG XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 999410.280820.162132.Vietcombank 0011002643148 DO NHAN DAO ung ho MS 2020212 ung ho Vo Thuy Duong
8/28/2020 200,000 MBVCB.749577948.ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0451000231260 CHU THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 MBVCB.749562431.ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0721000655511 NGUYEN NGOC KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 765685.280820.161544.Ms 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020 200,000 788104.280820.161231.Chuyen tien ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020 200,000 178463.280820.155321.ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020 200,000 MBVCB.749491087.MS 2020.212 (ung ho vo thi thuy duong).CT tu 0421000528073 NGUYEN VAN THOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 734922.280820.151647.Ung ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/28/2020 200,000 NGUYEN THI KHANH TRANG UNG HO EM VO THI THUY DUONG MA SO 2020212
8/28/2020 200,000 882747.280820.145617.MS 2020.212-280820-14:55:45 882747
8/28/2020 200,000 045325.280820.145308.IBFT MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phu
8/28/2020 200,000 881070.280820.144659.UNG HO MS 2020.212(UNG HO VO THI THUY DUONG)-280820-14:46:58 881070
8/28/2020 200,000 IBVCB.749416295.Em mac can benh hiem.CT tu 0111000926127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020 200,000 880800.280820.144524.UNG HO MS 2020.212(UNG HO VO THI THUY DUONG)-280820-14:44:55 880800
8/28/2020 200,000 Sender:79307005.DD:280820.SHGD:10014923.BO:NGO VY THU.IBUNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/28/2020 200,000 023357.280820.143239.ISL20200828143239635-ung ho MS 2020.212 em Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 404375.280820.142822.ung ho VO THI THUY DUONG
8/28/2020 200,000 MBVCB.749389763.Ung ho MS 2020 212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0111001227428 TRAN THI TU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 IBVCB.749386257.Be bi bong con.CT tu 0111000926127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020 200,000 292310.280820.141954.ung ho MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 IBVCB.749375649.DAM THI BINH MINH chuyen khoan ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0531000272654 DAM THI BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 875585.280820.141513.UNG HO MS 2020.212-280820-14:15:04 875585
8/28/2020 200,000 678796.280820.141110.MS2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 485185.280820.134839.Ung ho MS 2020.212 Vo thi thuy Duong FT20241308039301
8/28/2020 200,000 MBVCB.749333540.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 482293.280820.134338.Chuyen cho ms 2020212 FT20241868582527
8/28/2020 200,000 929337.280820.134151.UNG HO MS 2020.203 - EM VANG A THUY
8/28/2020 200,000 929317.280820.133559.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020 200,000 282408.280820.133340.TRAN VAN THONG UNG HO EM A CHAY
8/28/2020 200,000 281991.280820.133114.Tran Thi Tuyet Nga chuyen tien ung ho MS 2020.212( ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/2020 200,000 MBVCB.749310842.HOANG THI BICH LAN chuyen tien MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0011004018384 HOANG THI BICH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 MBVCB.749309230.ung ho be Nguyen Thien Phu. MS 2020.211.CT tu 0351000613857 TRAN VAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 532972.280820.132150.Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 646681.280820.131900.ung ho MS2020.212 vo thi thuy duong
8/28/2020 200,000 612674.280820.130602.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 464043.280820.130623.MS 2020.212 FT20241307885809
8/28/2020 200,000 459736.280820.125636.Ung ho MS 2020.212 Thuy Duong FT20241299272462
8/28/2020 200,000 MBVCB.749253011.TANG CAO TU chuyen tien ung ho MS 2020.211( be Nguyen thien Phu).CT tu 0041000354966 TANG CAO TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 862106.280820.122250.MS 2020.212 ( UNG HO VO THI THUY DUONG) CHUC E MAU BINH PHUC-280820-12:22:42 862106
8/28/2020 200,000 569249.280820.120840.ung ho be Nguyen Thien Phu (MS2020.211)
8/28/2020 200,000 608115.280820.120321.Chuyen tien ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 266517.280820.120135.ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 MBVCB.749215104.HO THI MINH PHUONG chuyen tien ungr ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong .CT tu 0271000182543 HO THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 356383.280820.111907.ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 Sender:79204017.DD:280820.SHGD:17269248.BO:TRAN HAI VAN.ING HO MS2020 211 BE NGUYEN THIENPHU
8/28/2020 200,000 MBVCB.749143276.ung ho MS 2020.212.CT tu 0011004262715 NGUYEN VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 MBVCB.749136225.Ung ho MS: 2020.212 vo thi thuy duong .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 138270.280820.105247.ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/2020 200,000 547131.280820.104244.UNG HO MS2020.211 NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020 200,000 IBVCB.749115113. ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0251002666950 LE ANH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 MBVCB.749111507.Duong tuyet hanh ung ho MS 2020.212.CT tu 0181003416933 TRAN THI MINH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 374098.280820.103549.UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG FT20241709017422
8/28/2020 200,000 MBVCB.749100132.ms 2020211 be nguyen thien phu.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020 200,000 964107.280820.102143.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020 200,000 963642.280820.101756.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020212 - Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 363984.280820.102137.Ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20241502069590
8/28/2020 200,000 MBVCB.749083106.TRAN QUANG TUAN chuyen tien.CT tu 1016013989 TRAN QUANG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 494116.280820.101831.ms 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 Sender:48204018.DD:280820.SHGD:18264946.BO:NGUYEN THI KIM OANH.UNG HO MS2020212 (UNG HO VOTHI THUY DUONG)
8/28/2020 200,000 521326.280820.101405.Ung ho MS 2020.212
8/28/2020 200,000 250630.280820.101400.VIETTEL 400300 LIENNH 200828 200828099795175 400201 Ung ho MS2020 212 VO THI THUY DUONG
8/28/2020 200,000 175900.280820.095148.Ung ho MS 2020.212-ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 241122.280820.100809.Ung ho ma so 2020 212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 230323.280820.100111.Ung ho MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 IBPS/SE:79310001.DD:280820.SH:10004487.BO:NGUYEN TIEN TRIEU.MS2020211
8/28/2020 200,000 MBVCB.749047847.ms:2020.211.CT tu 0531000272022 HO THI CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 519485.280820.095200.MS 2020.212 (ung ho vo thi thuy duong)
8/28/2020 200,000 Sender:79202002.DD:280820.SHGD:10001216.BO:NONG THI KIM DUNG.995220082851688 UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020 200,000 Sender:79310001.DD:280820.SHGD:10003937.BO:HO THI TUONG VY.MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020 200,000 491898.280820.093938.ung ho vo thi thuy duong ms.2020.212
8/28/2020 200,000 834494.280820.093821.ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020 212
8/28/2020 200,000 MBVCB.749023161.ung ho MS 2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0441000690757 NGUYEN THI MAI TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 228243.280820.093253.Nguyen Bach Yen chuyen tienUHMS2020.212 VTThuyDuong
8/28/2020 200,000 227607.280820.093029.Nguyen Bach Yen chuyen tienUHMS 2020.206 Em A.Chat
8/28/2020 200,000 MBVCB.749007780.TRINH XUAN HOA chuyen tien.CT tu 0121001517264 TRINH XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 517526.280820.092650.Ung ho MS2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/2020 200,000 739411.280820.092210.MS2020211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020 200,000 288644.280820.091551.Ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212
8/28/2020 200,000 Sender:01202021.DD:280820.SHGD:10000829.BO:PHAM MINH HAI.995220082851484 UNG HO.MS 2020.212
8/28/2020 200,000 MBVCB.748984699.Ung ho MS 2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong ).CT tu 0611001922965 NGUYEN THE MANH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 MBVCB.748983890.MS 2020.211.CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 MBVCB.748976494.Ung ho MS 2020.211 Nguyen Thien Phu.CT tu 0351000803392 PHAM TUAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 220316.280820.090107.Le Thanh Thao Uyen chuyen tien ung ho be Nguyen Thien Phu. MS 2020.211
8/28/2020 200,000 282492.280820.090042.Ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020212
8/28/2020 200,000 MBVCB.748968715.ung ho ma so 2020.212 vo thi thuy duong.CT tu 0351001153278 VUONG DINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 Sender:01310005.DD:280820.SHGD:10004559.BO:HUYNH DANG BICH VY.UNG HO MS 2020.212 UNG HO VOTHI THUY DUONG
8/28/2020 200,000 830576.280820.085603.MS:2020.212( UNG HO VO THI THUY DUONG)-280820-08:56:04 830576
8/28/2020 200,000 129041.280820.085150.ung ho MS 2020 212 ung ho chi Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 MBVCB.748957615.MS 2020.210 chuc be Thinh mau manh khoe.CT tu 0331000441965 DANG PHAM THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 MBVCB.748955571.VU DUC CHINH chuyen tien.CT tu 0011004270891 VU DUC CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 448038.280820.084636.UNG HO MS 2020.211
8/28/2020 200,000 119344.280820.084419.Ms 2020 212 ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020 200,000 MBVCB.748951819.ung ho 2020211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 MBVCB.748951599.HO THANH TINH UNG HO MS 2020.210 NGUYEN PHUC THINH..CT tu 0071000768804 HO THANH TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 823688.280820.083643.ung ho ma so 2020212 vo thi thuy duong
8/28/2020 200,000 214450.280820.083404.BUI THI VIET PHUONG Chuyen tien ung ho chau Vo Thi Thuy Duong que Tien Giang .MS 2020.212.chuc chau
8/28/2020 200,000 IBVCB.748933404.Ung ho ma MS 2020.212 - Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0971000000438 LE THI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 MBVCB.748932172. ung ho Vo thi thuy duong ma 2020.212.CT tu 0101006383838 LE THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 167764.280820.082333.ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 MBVCB.748928217.MS 2020.212( ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 619912.280820.081305.UNG HO EM VO THI THUY DUONG. CHUC EM MAU KHOI BENH
8/28/2020 200,000 MBVCB.748908336.Ung ho ms 2020.200( be nguyen thien bao).CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 288433.280820.075721.ung ho MS 2020212 Vo Thi Thuy Duong-VNPT2020082811254219
8/28/2020 200,000 114778.280820.075444.ung ho MS 2020.211( be Nguyen Thien Phu)
8/28/2020 200,000 818650.280820.075320.MS 2020 212 vo thi thuy duong
8/28/2020 200,000 412400.280820.075221.Chuyen tien ung ho ma so 2020212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 501753.280820.075048.MS 2020212 ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020 200,000 948420.280820.074126.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN GIA HUY chuyen khoan ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020212
8/28/2020 200,000 501615.280820.074633.Ung ho em Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 200,000 501483.280820.074204.Ung ho ma so 2020212 vo thi thuy duong
8/28/2020 200,000 MBVCB.748895404.ung ho ma so 2020.212 (vo thi thuy duong).CT tu 0011001109449 PHAM NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 204122.280820.072227.Mai Thi Thu Hang chuyen tien ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/2020 200,000 MBVCB.748880939.ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0181003432560 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020 200,000 202471.280820.070306.Van Truong gui be Nguyen Thien Phu
8/28/2020 200,000 269856.280820.064508.Ung ho be nguyen thien phu FT20241059438556
8/28/2020 200,000 269839.280820.064501.Ung ho ms2020212 ung ho vo thi thuy duong FT20241031210190
8/28/2020 200,000 031979.280820.064002.Ung ho ms 2020 212 vo thi thuy duong
8/28/2020 200,000 200937.280820.063752.VU VAN CONG Chuyen tien MS2020.212(ung ho Vo thi Thuy Duong)
8/28/2020 200,000 264950.280820.053501.MS 2020 211 FT20241335856902
8/28/2020 200,000 IBVCB.748837001. Le Thai Tinh MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) mong con mau chong hoi phuc.CT tu 0331003768506 LE THAI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 MBVCB.748822894.Ung ho MS 2020.211 ( Be Nguyen Thien Phu) .CT tu 0351000938868 DO THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 444117.280820.003243.Vietcombank 0011002643148 ms 2020 211
8/28/2020 200,000 MBVCB.748815591.Ung ho chau nguyen thien phu bi bong.CT tu 0851000014567 NGUYEN DINH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 200,000 248095.280820.000730.NMV ung ho MS2020.210, be Phuc Thinh, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20241688095450
8/28/2020 250,000 MBVCB.749977078.Benh hiem gap Viem nao tu mien.CT tu 0011003084152 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020 250,000 Sender:01310012.DD:280820.SHGD:10010506.BO:PHAM THI ANH HOA.MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020 250,000 929319.280820.133843.UNG HO MS 2020.210 - BE NGUYEN PHUC THINH
8/28/2020 250,000 Sender:01202002.DD:280820.SHGD:10001322.BO:HUYNH THI KIM LIEN.995220082851859 MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG
8/28/2020 300,000 817193.270820.233847.UNG HO MS2020.211 NGUYEN THIEN PHU-270820-23:38:45 817193
8/28/2020 300,000 107843.270820.232751.Xin ung ho be Nguyen Thien Phu- MS 2020.211
8/28/2020 300,000 064038.270820.225812.UNG HO MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/28/2020 300,000 MBVCB.748785339.MS 2020.210 gop tien mo mat cho be Thinh.CT tu 0251002651010 HUYNH THUY MAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 234365.280820.221616.Ung ho ma so 2020 212 Vo thi Thuy Duong
8/28/2020 300,000 580200.280820.210054.Ung ho MS 2020.212 (ung ho vo thi thuy duong)
8/28/2020 300,000 742851.280820.201755.UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG FT20241108243222
8/28/2020 300,000 MBVCB.749851854.TRINH THI XUAN HUONG chuyen tien ung ho MS 2020.212 ( ung ho Vo thi Thuy Duong).CT tu 0451000274283 TRINH THI XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 952683.280820.200013.ms 2020.212
8/28/2020 300,000 MBVCB.749841486.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 733426.280820.195854.UH MS 2020.211 BE NG. THIEN PHU FT20241447335081
8/28/2020 300,000 MBVCB.749823152.MS 2020.166.CT tu 0011004167867 TONG HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 MBVCB.749819781.MS 2020.212.CT tu 0011004167867 TONG HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 919061.280820.190147.MS 2020.211
8/28/2020 300,000 913742.280820.185242.ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 300,000 IBVCB.749757974.MS 2020.212 - Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0401001349454 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 963981.280820.180748.Ung ho MS 2020 204
8/28/2020 300,000 961429.280820.180608.Ung ho MS 2020 212
8/28/2020 300,000 Sender:01321001.DD:280820.SHGD:10002185.BO:NGUYEN CONG THIEM.UNG HO MS2020 211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020 300,000 IBVCB.749682649.LE THI HAI YEN 0906161628 ung ho MS 2020.212.CT tu 0011000612522 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 MBVCB.749624349.TRAN HANH NGUYEN chuyen tien ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212.CT tu 0071000820923 TRAN HANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 MBVCB.749602329.MS 2020.209( Gia Dinh Anh DUC)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 186446.280820.164220.Giau va Hai ung ho MS 2020 211 ( Be Nguyen Thien Phu)
8/28/2020 300,000 911994.280820.162033.MS 2020 200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/28/2020 300,000 910695.280820.161527.MS 2020 195 Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen
8/28/2020 300,000 905106.280820.155400.MS 2020 191 Ung ho vien phi Tran Van Vung
8/28/2020 300,000 904596.280820.155207.Ung ho MS 2020 188 Be Nguyen Dai Thanh Tam
8/28/2020 300,000 904198.280820.155028.Ung ho MS 2020 210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/28/2020 300,000 626442.280820.150056.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020 300,000 MBVCB.749394615.ung ho ms 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 MBVCB.749333427.MS 2020.211.CT tu 0251002688896 DO HUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 Sender:79307005.DD:280820.SHGD:10012724.BO:PHAN HUA BACH NGUYET.IBMS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)
8/28/2020 300,000 474019.280820.132733.Ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20241726813287
8/28/2020 300,000 MBVCB.749309981.MS 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0271000489946 LE KHANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 433793.280820.120352.MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20241849459007
8/28/2020 300,000 428995.280820.115531.MS2020.212 vo thi thuy duong FT20241557086690
8/28/2020 300,000 MBVCB.749207006.PHAN THANH TAM ung ho MS 2020.222 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011001363810 PHAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 493756.280820.113256.MoMoT01697766649T6860260824T970436Tung ho MS 2020212 ung ho Vo thi Thuy Duong
8/28/2020 300,000 MBVCB.749155072.NGUYEN THI DO QUYEN chuyen tien ung ho MS 2020 (Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0191000307922 NGUYEN THI DO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 MBVCB.749116627.Ung ho MS 2020.212 Thuy Duong.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 MBVCB.749099196.NGUYEN VAN NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0011003092620 NGUYEN VAN NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 MBVCB.749081455.ms 2020.212 vo thi thuy duong.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 MBVCB.749068732. MS 2020 212( ung ho vo thi thuy duong).CT tu 0371000438820 NGUYEN THI DIEP ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 828206.280820.100839.ung ho ms 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 300,000 131184.280820.100704.Ms 2020121(ung ho vo thi thuy Duong)
8/28/2020 300,000 264515.280820.100323.ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020 300,000 MBVCB.749058991.MS 2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0531002585712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020 300,000 835616.280820.094406.MS 2020 210 be nguyen phuc thinh
8/28/2020 300,000 IBVCB.749018370.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 Sender:01202001.DD:280820.SHGD:10001112.BO:TA BICH HANG.995220082851562 MS 2020.211 UNGHO BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020 300,000 IBVCB.749009316.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 179578.280820.092749.Ung ho MS 2020 212
8/28/2020 300,000 481142.280820.092725.ung ho MS 2020.212
8/28/2020 300,000 IBVCB.749005086.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.209 (gia dinh anh Duc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 829189.280820.084502.UNG HO VO THI THUY DUONG MS 2020.212-280820-08:45:01 829189
8/28/2020 300,000 MBVCB.748943386.Ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0451001321124 DOAN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 102993.280820.083044.Ung ho MS 2020 212
8/28/2020 300,000 102569.280820.083023.Ung ho MS 2020 212
8/28/2020 300,000 MBVCB.748933608.UNG HO MS 2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH.CT tu 0381000464750 TRAN THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 019156.280820.081630.ISL20200828081624748-MS 2020.212-ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 300,000 583784.280820.080641.Vietcombank 0011002643148 Ho tro MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 300,000 MBVCB.748905923.Ung ho MS 2020.210(be nguyen phuc thinh).CT tu 0711000279153 BUI DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 MBVCB.748901602.CHUYEN HO TRO MA SO 2020_ 212 ( VO THI THUY DUONG).CT tu 0071002683900 PHAM VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 895886.280820.074423.ung ho MS 2020212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 300,000 MBVCB.748897585.DO THU HA chuyen tien ung ho MS2020.212 . Ung ho vothithuyduong.CT tu 0011004302286 DO THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 278985.280820.074125.Ung Ho MS 2020.212 FT20241432102047
8/28/2020 300,000 020831.280820.072732.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAN VAN NHA CK UH vien phi Tran Van Vung MS 202
8/28/2020 300,000 947593.280820.072615.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAN VAN NHA CK UH MS 2020 198 gd a Duc
8/28/2020 300,000 275595.280820.072455.Ung ho ms 2020.212 FT20241499697312
8/28/2020 300,000 MBVCB.748886534.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0451001782861 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020 300,000 MBVCB.748885948.ung ho MS 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0411001104947 TRAN THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 300,000 274151.280820.071654.Ung ho MS 2020.212 FT20241752997653
8/28/2020 300,000 381283.280820.055112.ung ho ms 2020.212. ung ho vo thi thuy duong bi benh
8/28/2020 300,000 380618.280820.054237.Ghi ro ung ho MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 338,000 836091.280820.094633.MS 2020 212 ung ho VO THI THUY DUONG
8/28/2020 355,000 865922.280820.130049.MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG-280820-13:00:50 865922
8/28/2020 400,000 646964.280820.131938.Ung ho moi gia dinh 50.000VND, MS 2020.205, 206,207, 208, 209, 210, 211, 212. Cam on Vietnamnet.
8/28/2020 400,000 165750.280820.081924.Ung ho be Nguyen Thien Phu - MS 2020.211
8/28/2020 500,000 MBVCB.748811095.PHAM THI THANH HIEN chuyen tien ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211.CT tu 0251002695715 PHAM THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 MBVCB.748795683.MS2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0121001200061 NGUYEN HOA NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 MBVCB.748785404.HUYNH THI THANH TRUC ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu .CT tu 0531002499202 HUYNH THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 028575.280820.224031.ung ho MS 2020.210
8/28/2020 500,000 028062.280820.223824.ung ho MS 2020.200
8/28/2020 500,000 IBVCB.749962687.MS 2020212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0011004078248 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020 500,000 MBVCB.749959848.CHU THUY LIEN chuyen tien ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 1001000299272 CHU THUY LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 MBVCB.749960666.HUYNH KIM SON chuyen tien.CT tu 0811000017316 HUYNH KIM SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 077564.280820.220340.CHAU THI HAI SAM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG
8/28/2020 500,000 214761.280820.214803.Ung ho MS 2020 212
8/28/2020 500,000 996856.280820.211713.ung ho chau nguyen thien phu
8/28/2020 500,000 IBVCB.749916046.Ung ho ma so 2020.212.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 541457.280820.205510.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ma 2020212 Ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020 500,000 158700.280820.204729.MS2020 212 ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020 500,000 929431.280820.203916.UNG HO MS 2020.212 ( UNG HO VO THI THUY DUONG)-280820-20:39:11 929431
8/28/2020 500,000 333024.280820.202203.Vietcombank 0011002643148 Ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020212
8/28/2020 500,000 742734.280820.201740.Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong FT20241798836489
8/28/2020 500,000 284788.280820.200813.ung ho MS 2020212( ung ho Vo thi thuy Duong)
8/28/2020 500,000 954205.280820.200209.ung ho chau vo thuy duong
8/28/2020 500,000 282479.280820.195629.Pham Thi Thanh Thuy TP Lai Chau MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong Chuc Em Mau Khoe
8/28/2020 500,000 556894.280820.194654.Ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/2020 500,000 566107.280820.192542.MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 500,000 709027.280820.191042.Ung ho MS 2020.212 FT20241291943446
8/28/2020 500,000 269118.280820.184946.Ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/2020 500,000 MBVCB.749752048.ung ho MS 2020.212?(ung ho vo thi thuy duong) .CT tu 0911000003744 NGUYEN THI NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 197888.280820.182421.MS 2020.212 (vo thi thuy duong)
8/28/2020 500,000 915897.280820.181840.UNG HO MS 2020.211-280820-18:18:35 915897
8/28/2020 500,000 888698.280820.181137.ung ho MS 2020.212 ung ho Vo thi thuy Duong.
8/28/2020 500,000 553619.280820.174321.Ung ho MS 2020.212( VO THI THUY DUONG)
8/28/2020 500,000 MBVCB.749662454.ung ho Ms2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0011004400174 DO NHU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 882663.280820.171736.Ung ho qua Bao VietNamNet Ghi ro ung ho MS 2020 212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong Chuyen khoan Bao VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 IBVCB.749654718.MS2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0071004829085 DO THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 639702.280820.171351.Cho Hue va Bac Huy ung ho chau Vo Nguyen Thien Bao ma so 2020.200 FT20241270320090
8/28/2020 500,000 638771.280820.171227.Co Hue va Bac Huy ung ho chau Nguyen Phuc Thinh ma so 2020.210 FT20241185080659
8/28/2020 500,000 MBVCB.749624348.Ung ho MS 2020.206 (em A Chat).CT tu 0011004226904 NGUYEN SONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 824659.280820.165042.ung ho ms 2020.212 thuy duong
8/28/2020 500,000 229407.280820.035455.MS 2020.212 ung ho Vo Thuy Duong
8/28/2020 500,000 071103.280820.160701.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 UH MS 2020 212 vo thi thuy duong
8/28/2020 500,000 578560.280820.155708.Ung ho gia dinh em A Chat MS 2020.206 FT20241879473043
8/28/2020 500,000 577174.280820.155518.Ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211 FT20241166480695
8/28/2020 500,000 576198.280820.155409.Ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212 FT20241089421854
8/28/2020 500,000 MBVCB.749492314.DUONG THI NGOC BICH ung ho MS 2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0991000048967 DUONG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 657165.280820.151746.Ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 500,000 MBVCB.749455169.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0041000200789 NGUYEN BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 724980.280820.150608.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/28/2020 500,000 826364.280820.144844.Ung ho vo thi thuy duong ms 2020.212
8/28/2020 500,000 521661.280820.144355.MS 2020.212 vo thi thuy duong FT20241474871204
8/28/2020 500,000 MBVCB.749406353.HA MINH TRI chuyen tien ung ho be Nguyen Thien Phu, MS 2020.211.CT tu 0071005239116 HA MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 698414.280820.143552.Chuyen tien ung ho be NGUYEN THIEN PHU MS 2020.211
8/28/2020 500,000 883003.280820.142211.UNG HO MS 2020 212 UNG HO VO THI THUY DUONG
8/28/2020 500,000 Sender:48304001.DD:280820.SHGD:10005671.BO:DO TRAN VIET THU.UNG HO MS2020.203 (EM VANG A THUY) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
8/28/2020 500,000 672558.280820.140254.Ung ho MS 2020.211
8/28/2020 500,000 Sender:79310001.DD:280820.SHGD:10011895.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.212 VO THI THUY DUONG
8/28/2020 500,000 528990.280820.135534.MS 2020 210 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 500,000 872040.280820.135120.UNG HO MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)-280820-13:50:29 872040
8/28/2020 500,000 157280.280820.133831.Ung ho ms 2020.211( be nguyen thien Phu)
8/28/2020 500,000 MBVCB.749322648.PHAM THI XUAN THUY chuyen tien ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212.CT tu 0041000384541 PHAM THI XUAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 051670.280820.125216.Vietcombank 0011002643148 ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020 500,000 382904.280820.125515.MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 500,000 457208.280820.125059.Ung ho MS 2020.212 FT20241527119302
8/28/2020 500,000 IBVCB.749275594.ung ho ms 2020 211.CT tu 0041000325888 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020 500,000 123142.280820.123142.Quy TN LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 500,000 MBVCB.749229802.VU THI THU THUY ung ho MS2020.212 Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0071003375081 VU THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 528758.280820.114746.Ung ho MS 2020.212 ( Ung ho Vo Thi Thuy Duong )
8/28/2020 500,000 MBVCB.749205302.Minh Khang & Tien Minh ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011001536737 PHAM THAI KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 Sender:79310001.DD:280820.SHGD:10008954.BO:VO THI THANH TAM.CHI HOAT VO UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020 500,000 914680.280820.111652.BUI VAN CUONG ha noi ung ho MS 2020212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 500,000 Sender:79307005.DD:280820.SHGD:10009209.BO:LE VAN TINH.IBUNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020 500,000 399953.280820.111153.Ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20241762007011
8/28/2020 500,000 MBVCB.749151950.Ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0301002933502 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 Sender:79323001.DD:280820.SHGD:10000942.BO:TRAN THI LE HOA.UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THITHUY DUONG
8/28/2020 500,000 386915.280820.105340.MS 2020. 212 ung ho vo thi thuy duong FT20241183868702
8/28/2020 500,000 MBVCB.749122169.HOANG THI LUA chuyen tien MS 2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0011002380792 HOANG THI LUA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 845416.280820.103145.Ung ho MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 500,000 366638.280820.102516.Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong FT20241021445591
8/28/2020 500,000 843638.280820.102313.MS 2020 212 ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020 500,000 528114.280820.102036.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020 500,000 963127.280820.101349.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 212 - Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 500,000 843250.280820.101829.NCHCCCL TINH AN 0932645957-280820-10:18:30 843250
8/28/2020 500,000 355714.280820.101000.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho Ms 2020-212 Vo thi Thuy Duong FT20241445341500
8/28/2020 500,000 274056.280820.095209.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI HONG LE ung ho Ms20202 212 Vo Thi Thuy Duong khoanro
8/28/2020 500,000 519798.280820.095554.Ung ho MS.2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/28/2020 500,000 IBVCB.749047770.Ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0041000256170 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020 500,000 304703.280820.095127.UNG HO MS 2020.212 - UNG HO VO THI THUY DUONG
8/28/2020 500,000 303269.280820.094814.ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/28/2020 500,000 Sender:01310005.DD:280820.SHGD:10005084.BO:HUYNH THUY BOI ANH.UNG HO MS2020.211 BE NGUYENTHIEN PHU
8/28/2020 500,000 336444.280820.094207.Ung ho qua Bao Vietnamnet ung ho MS 2020-211 be Nguyen thien Phu FT20241086324494
8/28/2020 500,000 IBVCB.749028700.VIEM NAO TU MIEN.CT tu 0121000118580 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020 500,000 IBVCB.749013657.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 MBVCB.749011232.MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0071000837177 MAU THUAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 482134.280820.092834.Ung ho MS 2020.212. Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 500,000 DAO THIEU DI UNG HO MS2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/28/2020 500,000 IBVCB.749004877.MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0041000044303 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/28/2020 500,000 123412.280820.091750.ung Ho MS 2020.212 (vo thi thuy duong)
8/28/2020 500,000 123177.280820.091603.ung Ho MS 2020.211(be nguyen thien phu)
8/28/2020 500,000 516453.280820.091251.Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 500,000 MBVCB.748987646.Ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 Sender:01202001.DD:280820.SHGD:10000812.BO:THAI THI PHUONG MAI.THAI THI PHUONG MAI CT UNGHO BE NGUYEN THIEN PHU MS2020211
8/28/2020 500,000 831647.280820.090358.UNG HO MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG )-280820-09:03:28 831647
8/28/2020 500,000 515160.280820.085323.MS 0220.212 (vo thi thuy duong)
8/28/2020 500,000 MBVCB.748961236.MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0501000179167 DOI THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 304084.280820.084947.UhMS 2020.212 ung ho vo thuy duong FT20241526320985
8/28/2020 500,000 IBVCB.748959005. ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0181003632738 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 504048.280820.085014.Ung ho MS 2020212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 500,000 Sender:01202021.DD:280820.SHGD:10000524.BO:LE DINH PHUONG THUY.995220082851080 UNG HO MS2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH
8/28/2020 500,000 178424.280820.084058.Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 500,000 299058.280820.083938.Ung ho 2020.211 - nguyen thien phu FT20241296138667
8/28/2020 500,000 113837.280820.083938.Ung ho MS 2020 212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 500,000 441052.280820.083718.ung ho ms 2020.212 ung ho Vo thi thuy duong
8/28/2020 500,000 828216.280820.083636.UNG HO MS 2020.212 , UNG HO VO THUY DUONG-280820-08:36:35 828216
8/28/2020 500,000 MBVCB.748943009.BUI PHAM NGUYEN HUY chuyen tien ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0261003468348 BUI PHAM NGUYEN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 107378.280820.083424.Ha Vuong ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020 500,000 827649.280820.083119.UNG HO MS 2020212 VO THI THUY DUONG-280820-08:31:20 827649
8/28/2020 500,000 IBVCB.748936371.TO THI HONG DUYEN ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071002798617 TO THI HONG DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 024406.280820.081912.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 212 Vo thi Thuy Duong
8/28/2020 500,000 MBVCB.748927685.PHAM THI THANH PHUONG ung ho 2020.212 Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 288194.280820.081419.ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong FT20241796341722
8/28/2020 500,000 000765.280820.081028.IBFT ung ho MS 2020.212
8/28/2020 500,000 MBVCB.748912809.Ung ho Vo thi Thuy Duong.CT tu 0251001615406 LU THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 824976.280820.080329.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-280820-08:03:23 824976
8/28/2020 500,000 284425.280820.080311.Ung ho MS 2020.212 Vo thi Thuy Duong FT20241067164187
8/28/2020 500,000 824645.280820.075918.MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG-280820-07:59:09 824645
8/28/2020 500,000 415656.280820.075859.Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 500,000 MBVCB.748903190.ung ho MS 2020.212.CT tu 0691000341470 DAO TUAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 410720.280820.074846.ung ho em vo thi Thuy Duong
8/28/2020 500,000 MBVCB.748897665.NGUYEN THI MAI chuyen tien ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0371003752074 NGUYEN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 020769.280820.072612.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 500,000 MBVCB.748878771.Ung ho vo thi thuy duong ms 2020 212.CT tu 0561003943521 TRAN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 395205.280820.070733.ung ho MS2020.211 be nguyen thien phu
8/28/2020 500,000 018804.280820.063640.Vietcombank 0011002643148 MS 2020212Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 500,000 MBVCB.748862248.Giup do chau thuy duong.CT tu 0291000331368 TRAN THIEU HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 500,000 200253.280820.062357.MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/2020 500,000 267754.280820.062337.2020.212 FT20241752799437
8/28/2020 500,000 MBVCB.748854127.ung ho?MS 2020.212?(ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0111000258448 NGUYEN HOANG TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 600,000 514911.280820.135047.UNG HO MS 2020 201 GIA DINH CHIBINH
8/28/2020 700,000 MBVCB.748813518.Ung ho ms2020.211 be nguyen thien phu.CT tu 0071003121663 NGUYEN PHUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 1,000,000 MBVCB.749937585.Chuyen tien ung ho em Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0561000555394 PHAM TRUNG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 1,000,000 296716.280820.211305.MS2020.211( Ung ho be Nguyen Thien Phu )
8/28/2020 1,000,000 294502.280820.210006.Tran Thi Kieu chuyen tien ms 2020211(nguyen thien phu)
8/28/2020 1,000,000 335198.280820.205044.ung ho ma so 2020212 vo thi thuy duong-VNPT2020082811517183
8/28/2020 1,000,000 971243.280820.202948.Chuyen tien ung ho MS 2020.212
8/28/2020 1,000,000 MBVCB.749855798.XA DUNG ung ho MS 2020.212.CT tu 0071005216389 XA DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 1,000,000 206602.280820.201251.MS 2020-212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/2020 1,000,000 MBVCB.749753557.LAM BUU LINH chuyen tien ung ho MS 2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong ).CT tu 0071003332755 LAM BUU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 1,000,000 MBVCB.749723223.Ung ho MS 2020.212 (Em VO THI THUY DUONG).CT tu 0081001310256 NGUYEN MAI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 1,000,000 880084.280820.175821.ung ho 2020.212 vo thi thuy Duong
8/28/2020 1,000,000 872611.280820.174807.ung ho MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 1,000,000 646172.280820.172257.Ung ho MS 2020.212 Vo thi thuy Duong FT20241734093017
8/28/2020 1,000,000 642524.280820.171751.MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20241702034008
8/28/2020 1,000,000 550825.280820.170432.Ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020 1,000,000 TRAN THI TUYET MAI -UNG HO MS 2020.209(GIA DINH ANH DUC)
8/28/2020 1,000,000 TRAN THI TUYET MAI -UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU )
8/28/2020 1,000,000 TRAN THI TUYET MAI -UNG HO MS 2020.`197 (BE KIEU PHUONG TRANG )
8/28/2020 1,000,000 TRAN THI TUYET MAI -UNG HO MS 2020.`203 (EM VANG A THUY)
8/28/2020 1,000,000 TRAN THI TUYET MAI -UNG HO MS 2020.194(EM NGUYEN THI THUY DUNG )
8/28/2020 1,000,000 TRAN THI TUYET MAI -UNG HO MS 2020.195(BE LO DUONG KHANH THUYEN)
8/28/2020 1,000,000 TRAN THI TUYET MAI -UNG HO MS 2020.196(BE DO MY HANH)
8/28/2020 1,000,000 740366.280820.152236.Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/28/2020 1,000,000 CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH UNG HO MS2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020 1,000,000 881738.280820.145041.UNG HO MS 2020212( UNG HO VO THI THUY DUONG)-280820-14:50:33 881738
8/28/2020 1,000,000 IBVCB.749391751.ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0071001567007 NGUYEN VAN DUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 1,000,000 UNG HO MS 2020.202 BE CAO THANH MINH
8/28/2020 1,000,000 UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020 1,000,000 UNG HO MS 2020.212 - VO THI THUY DUONG
8/28/2020 1,000,000 MBVCB.749260191.ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 1,000,000 404980.280820.115315.ung ho MS2020 211 be nguyen thien phu
8/28/2020 1,000,000 IBVCB.749156420.HOANG KIM BAO chuyen khoan MS 2020-212 ung ho Thuy Duong.CT tu 0251001432802 HOANG KIM BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 1,000,000 850547.280820.110209.UNG HO MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)-280820-11:02:12 850547
8/28/2020 1,000,000 040635.280820.104640.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Xuan dao hoang tram ung ho ms 2020212
8/28/2020 1,000,000 385544.280820.105140.TRINH.VAN.THANG. UNG HO MS 2020.212 VO THI THUY DUONG FT20241560142037
8/28/2020 1,000,000 MBVCB.749099532.TRAN THI THUY TRAM ung ho MS 2020.211 ( Be Nguyen Thien Phu ).CT tu 0271001106136 TRAN THI THUY TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 1,000,000 319845.280820.102450.Ms2020.212 ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020 1,000,000 IBVCB.749077348.Ung ho MS 2020.212 - Ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0071001145427 TRIEU MY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 1,000,000 MBVCB.749060210.MA TU BANG chuyen tien ms 2020 212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0011002869834 MA TU BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 1,000,000 826534.280820.095651.MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 1,000,000 Sender:01310001.DD:280820.SHGD:10004918.BO:PHUNG THUC PHUONG KIEU.UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020 1,000,000 Sender:01310001.DD:280820.SHGD:10003900.BO:NGUYEN THI MAI DUNG.MS 2020.211 BE NGUYEN THIENPHU
8/28/2020 1,000,000 482234.280820.093316.Ung Ho MS 2020.206 Em A Chat
8/28/2020 1,000,000 227742.280820.093101.Pham Thi Hong Van chuyen tien ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/28/2020 1,000,000 Sender:01310005.DD:280820.SHGD:10003540.BO:VU THI MAI HONG.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/28/2020 1,000,000 MBVCB.748955355.DINH MINH TUAN chuyen tien MS 2020.212(ung ho vo thi thuy duong).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 1,000,000 IBVCB.748950142.MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0071003384807 PHAM THUY HOA LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 1,000,000 MBVCB.748937042.PHI KHANH va MY AN chuyen tien ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0071001056893 NGUYEN PHI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 1,000,000 MBVCB.748931930.UNG HO MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG).CT tu 0071002083272 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 1,000,000 414868.280820.075722.Chuyen tien ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 1,000,000 728639.280820.075025.Ung ho be Nguyen Phuc Thinh (MS 2020.210)
8/28/2020 1,000,000 IBVCB.748895038.Ung ho MS 2020.209 (gia dinh anh Duc).CT tu 0541000269327 NGUYEN TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 1,000,000 401476.280820.072615.ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/28/2020 1,000,000 IBVCB.748885640.Ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0541000269327 NGUYEN TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 1,000,000 397770.280820.071538.ung ho MS2020.212
8/28/2020 1,000,000 397247.280820.071403.MS 2020. 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 1,000,000 269514.280820.064155.gui giup chau Vo thi thuy Duong - MS 2020.212 FT20241689461038
8/28/2020 1,000,000 269140.280820.063819.Ung ho MS 2020.212 FT20241352071179
8/28/2020 1,500,000 IBVCB.749355865.LE THI KIM CHI chuyen khoan ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0041000625165 LE THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 2,000,000 MBVCB.749914061.NGUYEN PHI CAT PHUONG chuyen tien ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0121000503227 NGUYEN PHI CAT PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 2,000,000 MBVCB.749852380.Ung ho MS 2020.212( ung ho Vothithuyduong).CT tu 0051000550587 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 2,000,000 MBVCB.749834563.NGUYEN THI THANH chuyen tien ung ho ms 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0071000634049 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 2,000,000 310512.280820.160616.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 212 ung ho VO THI THUY DUONG
8/28/2020 2,000,000 Sender:79307005.DD:280820.SHGD:10013312.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.IBGIUP DO MS 2020.212 ( VO THI THUY DUONG )
8/28/2020 2,000,000 643699.280820.131254.ms 2020 212 ung ho vo thi thuy duong
8/28/2020 2,000,000 Sender:79303008.DD:280820.SHGD:10004107.BO:LUONG THI TUYET TRINH.D.T.N. TUY UNG HO MS2020.211
8/28/2020 2,000,000 366343.280820.102450.Ung ho vo thi thuy duong ms 2020.212 FT20241336834472
8/28/2020 2,000,000 299074.280820.083940.Chi Ka Ung ho MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20241445001263
8/28/2020 2,000,000 IBVCB.748890000.Ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0541000269327 NGUYEN TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/28/2020 2,000,000 511297.280820.071412.Ung ho MS 2020.212, em Vo Thi Thuy Duong bi viem nao
8/28/2020 3,000,000 Sender:48304001.DD:280820.SHGD:10002936.BO:LE QUOC HIEU.MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/28/2020 3,463,500 //Ref:240492806{//}VAL:200827USD150,00 /33B:USD150,00 /Tlx:SW2008280036 /Pmnt:UNG HO MS 2020.211 (NGUYEN THIEN PHU) /71A:SHA /B.O:/835269895833MR DANG NGOC MINHFLAT RC, 32/F, HEMERA TOWER 5, 1 LOHAS PARK ROAD, TSEUNG KWAN O NT,HONG KONG /F.O:/0011002643148VI
8/28/2020 5,000,000 653837.280820.133330.Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/28/2020 5,000,000 835346.280820.092856.TRAN VAN HIEN CK - UNG HO MS 2020.212 (VO THI THUY DUONG)-280820-09:28:42 835346
8/28/2020 40,000,000 NGUYEN THI KHANH LINH NT- CTY HUONG VIET HO TRO MS 2020.211(BE NGUYEN THIEN PHU)
8/29/2020 1,000 IBVCB.750121987.dsg.CT tu 0371000511218 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020 2,000 IBVCB.750907319.ast.CT tu 0531002581251 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 30,000 MBVCB.750076575.om .CT tu 0821000047235 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020 50,000 814180.280820.234317.Ung ho MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20242700654882
8/29/2020 50,000 MBVCB.750849482.Ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0181003565196 LE HONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 50,000 IBVCB.750750075.Giup ma so 2020 213 em Nguyen Phuong Thao .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020 50,000 223841.290820.165635.MS2020.212 ung ho vo thi thuy duong
8/29/2020 50,000 368681.290820.161506.MS 2020.212
8/29/2020 50,000 070425.290820.151211.MS 2020.213 FT20242882222843
8/29/2020 50,000 296228.290820.144519.ung ho MS 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020 50,000 MBVCB.750270702.LE THUY MY DUNG chuyen tien.CT tu 0151000426726 LE THUY MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 50,000 103841.290820.083107.ung ho MS 2020 211
8/29/2020 50,000 IBVCB.750124605.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 50,000 078388.290820.073659.ung ho MS2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020 50,000 MBVCB.750095641.Ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0621000430386 NGUYEN HAI TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 50,000 554152.290820.071306.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Uho 2020 213 phuong thao
8/29/2020 50,000 992979.290820.025000.MS2020. 211
8/29/2020 75,000 827533.290820.162225.MS 2020.197(be Kieu Phuong Trang)
8/29/2020 100,000 815978.280820.235550.2020.212 ung ho vo thi thuy duong FT20242106809836
8/29/2020 100,000 812612.280820.233251.Ung ho MS 2020.212. Vo Thi Thuy Duong FT20242448031677
8/29/2020 100,000 MBVCB.750008590.viem nao.CT tu 0281001881111 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020 100,000 684916.280820.230703.Ms 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/29/2020 100,000 077864.280820.230013.Ung ho Ms 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/29/2020 100,000 287306.280820.225732.ung ho MS 2020212 Ung ho Vo Thi Thuy uo
8/29/2020 100,000 MBVCB.749992974.Ung ho MS 2020.203 - em Vang A Thuy.CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 100,000 MBVCB.749991263.Ung ho MS 2020.186 - Nguyen Thi Hoa.CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 100,000 MBVCB.749989858.Ung ho MS 2020.172 - Pham Thi Hai.CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 100,000 IBVCB.750919598.Ung ho Vo Thi Thuy Duong. MS 2020.212.CT tu 0021000316433 NGUYEN THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 100,000 258580.290820.212709.Ung ho MS 2020.212 FT20244033410955
8/29/2020 100,000 012622.290820.212118.CHAU PHUC NGUYEN CK UH MS 2020213 EM NGUYEN PHUONG THAO
8/29/2020 100,000 251640.290820.210845.Ung ho ms 2020.212 FT20244755796699
8/29/2020 100,000 525084.290820.210242.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/29/2020 100,000 733192.290820.204009.MS2020213(giup nguyen phuong thao )
8/29/2020 100,000 491009.290820.195516.Ung ho MS2020.213
8/29/2020 100,000 479106.290820.193118.Gui tien ung ho MS 2020.213 be Nguyen Phuong Thao
8/29/2020 100,000 179276.290820.185854.IBFT MS 2020.212 VO THI THU DUONG
8/29/2020 100,000 824149.290820.180948.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
8/29/2020 100,000 168466.290820.180203.UnghoMS2020.203 em VangAThuy FT20242049951121
8/29/2020 100,000 IBVCB.750704983.MS 2020.212 ( Ung ho Vo Thi Thuy Duong) .CT tu 0251002762319 NGUYEN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 100,000 756396.290820.172122.ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
8/29/2020 100,000 140446.290820.171100.Ung ho MS 2020.211 Ung ho be Nguyen Thien Phu FT20242882670505
8/29/2020 100,000 135886.290820.170316.Ung ho MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duongng FT20242606027925
8/29/2020 100,000 826943.290820.162032.MS 2020.204(Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/29/2020 100,000 513951.290820.161647.Ung ho MS2020212 Vo Thi Thuy Duong
8/29/2020 100,000 IBVCB.750610581.Ung ho Ms 2020.211 be Thien Phu.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 100,000 806217.290820.161601.Ung ho be Nguyen phuong Thao MS 2020.213
8/29/2020 100,000 MBVCB.750552907.Ung ho MS 2020.213(em Nguyen phuong Thao).CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 100,000 065417.290820.150307.MS 2020.213 FT20242948770096
8/29/2020 100,000 297306.290820.145127.ung ho MS . 2020.213 em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020 100,000 MBVCB.750516337.MS 2020.212?(Ung ho Vo Thi Thuy Duong) .CT tu 0281000428847 PHAM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 100,000 IBVCB.750480208. ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 100,000 910360.290820.133455.MoMo 0935789335 ung ho MS2020213em Nguyen Phuong Thao 6874055951
8/29/2020 100,000 MBVCB.750430701.PHAM NGOC TUYEN chuyen tien.CT tu 0071000622901 PHAM NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 100,000 MBVCB.750426480.DANG THI NGOC BICH chuyen tien ung ho be Thien Phuc MS 2020 211.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 100,000 MBVCB.750425688.DANG THI NGOC BICH chuyen tien e Vo thi Hoang Dung MS 2020 212.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 100,000 MBVCB.750424099.MS 2020 213 ung ho e Nguyen Phuong Thao.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 100,000 881125.290820.122504.MS 2020.212 ung ho Vo Thuy Duong
8/29/2020 100,000 582227.290820.122502.MoMoT0948535236T6873471443T970436Tchuc be mau khoi benh
8/29/2020 100,000 645072.290820.112239.UNG HO
8/29/2020 100,000 018561.290820.110553.Ung ho MS 2020 213 em nguyen phuong thao
8/29/2020 100,000 262772.290820.103008.MS 2020 212
8/29/2020 100,000 MBVCB.750216040.MS 2020 211.CT tu 0181000943939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020 100,000 003117.290820.094504.Ung ho MS 2020 213 em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020 100,000 MBVCB.750215134.MS 2020 213.CT tu 0181000943939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020 100,000 101403.290820.092905.ung ho ms 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh )
8/29/2020 100,000 239852.290820.092813.ung ho MS2020.213(e nguyen phuong thao)
8/29/2020 100,000 MBVCB.750193209.Ung ho MS 2020.213(e Nguyen Phuong Thao).CT tu 0541001605597 LUU THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 100,000 884172.290820.091613.Ung ho ma so 2020212 vo thi thuy duong FT20242086228842
8/29/2020 100,000 875400.290820.085852.Ung ho MS 2020.213 em Nguyen Phuong Thao FT20242732408280
8/29/2020 100,000 751948.290820.085525.MoMo 0944201232 Goi MS2020212 Vo Thi Thuy Duong mau chong het benh 6871056098
8/29/2020 100,000 120621.290820.084550.2020 213 ung ho nguyen phuong thao
8/29/2020 100,000 100491.290820.082803.Vinh Nam ung ho MS 2020 213 Nguyen Phuong Thao
8/29/2020 100,000 858408.290820.081835.MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong chuc chau mau khoe FT20242867470045
8/29/2020 100,000 MBVCB.750110632.NGUYEN THI MY LINH chuyen tien ung ho ma so 2020.212 ( vo thi thuy Duong).CT tu 0741000666035 NGUYEN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 100,000 224362.290820.075057.Ung ho MS 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020 100,000 849699.290820.074811.Ung ho em nguyen phuong thao ms 2020.213 FT20242919853217
8/29/2020 100,000 MBVCB.750103464.ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thuy Duong).CT tu 0451001666578 PHAM THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 100,000 984046.290820.070907.Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/29/2020 100,000 841866.290820.070401.Uh -MS-2020-213-nguyenphuongthao FT20242103343142
8/29/2020 100,000 839586.290820.064547.Ung ho MS 2020.213 FT20242493409358
8/29/2020 100,000 305649.290820.064455.200829000008414 MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong ZP5MKSIJA0BD
8/29/2020 100,000 650133.290820.061519.ung ho ms 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020 100,000 029833.290820.060715.MS 2020 213
8/29/2020 100,000 030712.290820.055612.Vietcombank 0011002643148 ms 2020213
8/29/2020 100,000 MBVCB.750066468.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)Vietnamnet 29/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 100,000 823665.290820.005726.Ung ho MS 2020.212, Ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20242602829992
8/29/2020 150,000 216915.290820.162519.gd ho cao pham hung yen ung ho ms 2020.213 nguyen phuong thao
8/29/2020 150,000 825111.290820.161455.MS 2020.199(em Pham Thi Mai Huong)
8/29/2020 150,000 113119.290820.113119.Ung ho MS 2020.212
8/29/2020 150,000 IBVCB.750184241.Ung ho MS 2020213 em Nguyen Phuong Thao .CT tu 0071002344503 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020 188,888 MBVCB.750312992.ung ho MS2020.212 ung ho vo thi thuy duong.CT tu 0351000626150 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 MBVCB.750017647.GIANG Cam Sinh ung ho be Cao Thanh Minh .CT tu 0441000684657 GIANG QUOC TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 975645.280820.231002.Ung ho Ms2020 212 vo thi thuy duong
8/29/2020 200,000 805672.280820.225436.MS 2020.212 ung ho Vo thi thuy Duong FT20242607237602
8/29/2020 200,000 MBVCB.749991062.MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0501000040040 TRAN DINH NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 804275.280820.224902.Ung ho MS 2020 211 nguyen thien phu FT20242870408024
8/29/2020 200,000 598155.290820.215748.ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
8/29/2020 200,000 IBVCB.750924150.ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0071004357424 CAO TRI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 MBVCB.750922094.BUI THI LOAN chuyen tien ung ho ms MS 2020 213 em Nguyen Phuong Thao.CT tu 0691000299254 BUI THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 263526.290820.214106.Ung ho be Ng Phuong Thao MS 2020.213 FT20244034252759
8/29/2020 200,000 517064.290820.211946.ung ho em nguyen phuong thao Ms 2020 213
8/29/2020 200,000 248796.290820.210130.Ung ho MS 2020.213 e Ng. Phuong Thao FT20244755766881
8/29/2020 200,000 032062.290820.203123.MS2020.213-290820-20:31:13 032062
8/29/2020 200,000 097553.290820.202308.DO THANH HOANG UNG HO MS 2020.210 be NGUYEN PHUC THINH
8/29/2020 200,000 959076.290820.201123.ms 2020 213
8/29/2020 200,000 IBVCB.750824359.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0121000689784 TRAN LE CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 205951.290820.192050.Ung ho MS 2020.213 em Nguyen Phuong Thao FT20244167142772
8/29/2020 200,000 022205.290820.183404.UNG HO MS 2020.213 (EM NGUYEN PHUONG THAO)-290820-18:33:55 022205
8/29/2020 200,000 MBVCB.750748227.ung ho Vo Thi Thuy Duong. MS 2020.212.CT tu 0181003384583 NGUYEN THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 MBVCB.750650694.TRUONG THI THUY NGA chuyen tien MS 2020.213 (Em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0011004249950 TRUONG THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 334829.290820.042126.Ung ho Ms 2020.212 vo thi thuy duong
8/29/2020 200,000 109807.290820.161930.Ung ho MS 2020.213 Nguyen Phuong Thao FT20242896655706
8/29/2020 200,000 826151.290820.161823.MS 2020.210(Be Nguyen Phuc Thinh)
8/29/2020 200,000 IBVCB.750612040.Ung ho MS 2020 213 em Nguyen Phuong Thao.CT tu 0021000811750 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020 200,000 094890.290820.155423.Chi Thuy 0903900176 ung ho be Nguyen Thien Phu FT20242527800016
8/29/2020 200,000 MBVCB.750556992.ung ho ma so 2020.213( em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0611001933110 TRAN HOAI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 062696.290820.145802.Ung ho MS2020.212 Vo Thi Thuy Duong FT20242882175062
8/29/2020 200,000 MBVCB.750509786.Ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0691000299769 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 647937.290820.143156.UNG HO MS 2020.212 (VO THI THUY DUONG)
8/29/2020 200,000 047271.290820.142706.MS 2020.210 FT20242700556369
8/29/2020 200,000 289263.290820.140401.NGUYEN THI MY LINH Chuyen tien cho em Lethithuyduong
8/29/2020 200,000 000136.290820.134338.ung ho MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)
8/29/2020 200,000 147994.290820.131640.IBFT ms 2020.212 vo thi thuy duong
8/29/2020 200,000 273380.290820.121408.ung ho chi Lam Thi Giap MS 2019.307
8/29/2020 200,000 MBVCB.750349626.Ung ho em Vo thi thuy Duong MS 2020.212.CT tu 0281000873372 NGUYEN THI QUE THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 MBVCB.750339460.MS 2020.211 be nguyen thien phu.CT tu 0351000999563 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 MBVCB.750301522.Ung ho chau Nguyen Phuong Thao MS2020.213.CT tu 0011002370763 PHAM THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 016939.290820.105713.ung ho MS 2020 213 e nguyen phuong thao
8/29/2020 200,000 981981.290820.105042.ung ho em nguyen phuong thao MS 2020213
8/29/2020 200,000 IBVCB.750271020.ung ho ma so MS2020 197.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020 200,000 164283.290820.095935.ms 2020.213
8/29/2020 200,000 961830.290820.095745.MS 2020.212 (UNG HO BE VO THI THUY DUONG)-290820-09:57:04 961830
8/29/2020 200,000 004365.290820.095143.Ung ho ma so 2020213 em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020 200,000 960965.290820.095137.MS 2020.213(UNG HO BE NGUYEN PHUONG THAO)-290820-09:50:58 960965
8/29/2020 200,000 MBVCB.750217863.TRAN THI LE THUY chuyen tien ung ho Vo Thi Thuy Duong, MS 2020.212.CT tu 0101000377140 TRAN THI LE THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 675099.290820.093911.ung ho ma so 2020.213 ( em nguyen phuong thao)
8/29/2020 200,000 958337.290820.093338.MS.2020.212 UNG HO VO THI THUY DUNG-290820-09:33:26 958337
8/29/2020 200,000 MBVCB.750187305.NCHCCCL Bui Thi Trinh khong SDT.CT tu 0251002685518 BUI THI TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 MBVCB.750184785.ung ho MS 2020.212 - Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0011004441549 NGUYEN THI PHUONG NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 MBVCB.750174561.MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong) .CT tu 0481000875982 NGUYEN NGOC QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 950208.290820.082838.UNG HO MS 2020.210-290820-08:28:29 950208
8/29/2020 200,000 106592.290820.082615.ung ho vo thi thuy duong MS 2020.212
8/29/2020 200,000 990120.290820.082556.MS 2020 211 be nguyen thien phu
8/29/2020 200,000 094343.290820.082209.ung ho chau Nguyen phuong thao MS 2020 213
8/29/2020 200,000 MBVCB.750129174.MS 2020.213 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 077177.290820.080315.ung ho MS 2020213 em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020 200,000 072024.290820.075653.ung ho MS2020212
8/29/2020 200,000 090374.290820.075403.Chuyen tien ung ho ms2020 12 ung ho vo thi thuy duong
8/29/2020 200,000 MBVCB.750100844.ung ho MS 2020.212?(Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0761002344704 TRUONG THI THUY VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 MBVCB.750100729.NGUYEN VAN LUNG ung ho MS 2020.212( ung ho Vo Thi Thuy Duong ).CT tu 0481000711666 NGUYEN VAN LUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 084251.290820.073751.ung ho MS 2020.213 em NGUYEN PHUONG THAO
8/29/2020 200,000 MBVCB.750100415.Ung ho ms 2020 213 (em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0071002585536 CAO THI DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 MBVCB.750099647.MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0061000654453 DINH THI NHU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 946013.290820.073407.UNG HO MS2020.212-290820-07:33:26 946013
8/29/2020 200,000 667814.290820.070806.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ma so 2020213 em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020 200,000 501141.290820.071355.CK tu 002131560002 den 0011002643148. ND:MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020 200,000 108078.290820.070942.IBFT MS 2020.212 ung ho VO THI THUY D
8/29/2020 200,000 944476.290820.065819.UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG-290820-06:57:37 944476
8/29/2020 200,000 070816.290820.065113.ms 2020.213
8/29/2020 200,000 MBVCB.750073668.Ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0481000712345 THAI MAI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 580914.290820.061232.Ung Ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212
8/29/2020 200,000 566939.290820.055040.MS 2020.213 ung ho em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020 200,000 833868.290820.045514.MS 2020212 ung ho vo thuy duong FT20242623855294
8/29/2020 200,000 216214.290820.043307.LE DINH HUNG MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020 200,000 829536.290820.023151.Ung ho MS 2020.212 FT20242010532620
8/29/2020 200,000 MBVCB.750045065.MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 1014777810 NGUYEN HUU LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 MBVCB.750033759.ung ho MS 2020.212.CT tu 0421000449051 HUYNH THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 MBVCB.750029364.Ung ho?MS 2020.212?(ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0041000172267 VU THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 200,000 634203.290820.002616.ung ho ma so 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020 200,000 940710.290820.001639.MS 2020212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)-290820-00:16:41 940710
8/29/2020 250,000 MBVCB.750000210.Ung ho MS 2020.212(ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0421000485774 PHAM THI PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 300,000 MBVCB.750008169.ung ho ms 2020.211.CT tu 0251001265428 NGUYEN DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 300,000 548413.280820.225929.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong
8/29/2020 300,000 209369.280820.230122.ung ho MS 2020.212
8/29/2020 300,000 609400.280820.225512.MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/29/2020 300,000 805257.280820.225248.Ung ho ms 2020.212 vo thi thuy duong FT20242850678441
8/29/2020 300,000 262320.290820.202922.Doan Thi Hong Vien chuyen tien giup MS2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/29/2020 300,000 IBVCB.750817124.NGUYEN THI HOA chuyen khoan ung ho MS2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0331000427988 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 300,000 292385.290820.193816.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/29/2020 300,000 MBVCB.750601571.Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0711000262044 NGUYEN THI NGOC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 300,000 MBVCB.750567603.Ung ho ms 2020.213 ( e nguyen phuong thao).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 300,000 065959.290820.150403.Ung ho MS 2020.213 Nguyen Phuong Thao FT20242754531666
8/29/2020 300,000 878238.290820.121845.Ung ho ms 2020.210 be nguyen phuc thinh
8/29/2020 300,000 346460.290820.121429.200829000039252 Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong ZP5MKSIJBUTI
8/29/2020 300,000 MBVCB.750328971.Chuyen ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0041000237598 NGUYEN ANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 300,000 MBVCB.750290239. chuyen tien MS 2020.212?(ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0021002215136 NGUYEN MANH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 300,000 691553.290820.102218.ms 2020.212 ung ho be Vo Thi Thuy Duong
8/29/2020 300,000 296328.290820.095245.MS 2020.213 Em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020 300,000 126763.290820.100656.IBFT Ung ho MS 2020.213 -be Phuong Thao
8/29/2020 300,000 960113.290820.094540.MS 2020.212( UNG HO VO THI THUY DUONG)-290820-09:45:06 960113
8/29/2020 300,000 MBVCB.750191390.Ung ho MS 2020206 (em anh Chat).CT tu 0051000059168 NGUYEN DOAN HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 300,000 138155.290820.091925.ung ho MS 2020.213
8/29/2020 300,000 119831.290820.084934.MS 2020.213 .Nguyen phuong thao ,ung ho chau
8/29/2020 300,000 MBVCB.750140918.ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0421000502754 LE THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 300,000 861304.290820.082638.MS 2020212 FT20242103651051
8/29/2020 300,000 858877.290820.081957.Ung ho MS 2020.213 FT20242103623998
8/29/2020 300,000 670800.290820.080855.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho Ms 2020213 em nguyen phuong thao
8/29/2020 300,000 225236.290820.080652.ung ho Vo Thi Thuy Duong MS2020.212
8/29/2020 300,000 107550.290820.074120.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN MINH THAI chuyen khoan ung ho MS 2020 213 em nguyen phuong thao
8/29/2020 300,000 849053.290820.074522.Ung ho MS 2020.212 FT20242761230048
8/29/2020 300,000 848463.290820.074237.Ung ho MS 2020.213 FT20242604140382
8/29/2020 300,000 107180.290820.073341.Vietcombank 0011002643148 ung ho Ms 2020213
8/29/2020 300,000 033347.290820.073319.Vietcombank 0011002643148 VU THI NHUNG ung ho MS 2020213 em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020 300,000 945597.290820.072555.CO MEN UNG HO MS 2020.213-290820-07:25:54 945597
8/29/2020 300,000 501285.290820.072500.Ung ho em Nguyen Phuong Thao 2020213
8/29/2020 300,000 223118.290820.072110.UNG HO MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)
8/29/2020 300,000 MBVCB.750066810.NGO THI HONG VAN chuyen tien 2020.212.CT tu 0441000681235 NGO THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 300,000 028065.290820.055246.MS 2020 212 ung ho Vo thi thuy duong
8/29/2020 300,000 104138.290820.050923.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN QUANG HIEU chuyen khoan ung ho ms 2020212
8/29/2020 300,000 MBVCB.750047071.TRAN THI THUY THANH chuyen tien den Bao VIETNAMNET gui ung ho cho be - MS 2020.212 ( Ung ho Vo Thi Thuy Duong ).CT tu 0181003342207 TRAN THI THUY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 300,000 697507.290820.005836.Ung ho MS 2020.212
8/29/2020 300,000 693765.290820.001042.Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/29/2020 300,000 620230.290820.000807.ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020 350,000 211088.280820.233622.MS 2020.212( UNG HO VO THI THUY DUONG)
8/29/2020 400,000 IBVCB.750504293.Ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao): 200.000 dong va MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu): 200.000 dong..CT tu 0441003962556 TRAN THI PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 500,000 940201.280820.235321.UNG HO VO THI THUY DUONG-280820-23:52:51 940201
8/29/2020 500,000 506397.280820.233205.Ung ho MS 2020 212
8/29/2020 500,000 812373.280820.233119.MS 2020.212 UH Vo Thi Thuy Duong FT20242013824109
8/29/2020 500,000 MBVCB.750004257.ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0451001916584 NGUYEN MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 500,000 209687.280820.230709.ung ho ms 2020.212(ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020 500,000 806976.280820.230036.Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong. mong em som binh phuc FT20242297960783
8/29/2020 500,000 547862.290820.215633.Ung ho ma so MS 2020.213
8/29/2020 500,000 546502.290820.215250.Ung ho ma so MS 2020.205
8/29/2020 500,000 271558.290820.213201.CK cho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/29/2020 500,000 270654.290820.212530.CK cho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
8/29/2020 500,000 218986.290820.195054.Ung ho MS 2020.12 . ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20244748385051
8/29/2020 500,000 925465.290820.193831.Ms 2020 213
8/29/2020 500,000 211999.290820.193443.Ung ho ms 2020.213 em nguyen phuong thao FT20244755441296
8/29/2020 500,000 MBVCB.750804595.MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0541000193081 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020 500,000 180532.290820.180532.Ung ho MS 2020.212 Vo ThiThuy Duong que o Tien Giang
8/29/2020 500,000 MBVCB.750716901.PHAN NU HUYEN TRANG chuyen tien Ung ho MS 2020.206 (Em A Chat)..CT tu 0161000350036 PHAN NU HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 500,000 420182.290820.173714.Chuyen tien ung ho 2020.211
8/29/2020 500,000 MBVCB.750670195. ung ho MS 2020.213 ( em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0011004182280 NGUYEN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 500,000 075762.290820.170248.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020212
8/29/2020 500,000 MBVCB.750618862.NGUYEN QUANG BINH chuyen tien MS 2020.212 ung ho vo thi Thuy duong.CT tu 0011000028654 NGUYEN QUANG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 500,000 824247.290820.161205.MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
8/29/2020 500,000 099410.290820.160209.Ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong. Tien Giang FT20242882408100
8/29/2020 500,000 342738.290820.153359.ung ho MS2020.213em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020 500,000 MBVCB.750513946.NGO LY HOA chuyen tien ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0631003700063 NGO LY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 500,000 292167.290820.142150.ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
8/29/2020 500,000 262421.290820.124618.ung ho ma so 2020 213 e Nguyen phuong thao
8/29/2020 500,000 270605.290820.115750.TRAN THI THUY NGA ung ho 2020.212 ung ho Vo t thuy Duong
8/29/2020 500,000 843128.290820.111428.MS 2020-213 Nguyen Phuong Thao
8/29/2020 500,000 971256.290820.105944.GIUP DO CHAU VO THI THUY DUONG BI BENH-290820-10:59:43 971256
8/29/2020 500,000 969461.290820.104817.CHUYEN TIEN CHO MS 2020213 ( NGUYEN PHUONG THAO)-290820-10:48:17 969461
8/29/2020 500,000 001312.290820.103845.Ung ho MS 2020212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020 500,000 508359.290820.102133.Ms 2020 212 ung ho Vo thi Thuy Duong
8/29/2020 500,000 IBVCB.750255361.Ung ho MS2020.212 VO THI THUY DUONG.CT tu 0471000310705 NGUYEN NGOC THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 500,000 905142.290820.095241.Ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20242079605089
8/29/2020 500,000 145088.290820.093027.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/29/2020 500,000 MBVCB.750199010.Ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0071000759549 PHAN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 500,000 890010.290820.092633.Ung ho MS 2020.213 FT20242008156364
8/29/2020 500,000 IBVCB.750191146.Ms2020.221 nguyen thien phu.CT tu 0011004064431 NGO QUANG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 500,000 572814.290820.091455.Ung ho MS 2020.213 ( em Nguyen Phuong Thao)
8/29/2020 500,000 MBVCB.750150331.TRAN THI TRUC QUYNH chuyen tien ung ho MS 2020.212(ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0291000360142 TRAN THI TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 500,000 582587.290820.084119.ung ho MS 2020.213( em Nguyen Phuong Thao)
8/29/2020 500,000 866123.290820.083829.Giup Thuy Duong ma so 2020212 FT20242867542390
8/29/2020 500,000 561741.290820.083737.MoMoT01264187366T6870828125T970436TUng hoMS 2020212Ung ho Vo Thi Thuy DuongDi Luong Le Cam o My
8/29/2020 500,000 107375.290820.082741.Chuyen tien
8/29/2020 500,000 733049.290820.081904.UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG
8/29/2020 500,000 557447.290820.080924.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong tp My Tho T
8/29/2020 500,000 224041.290820.075128.BUI THI KIM THUY Chuyen tienung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
8/29/2020 500,000 IBVCB.750102499.MS 2020 212 VO THI THUY DUONG tinh Tien Giang.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020 500,000 845106.290820.072500.UnghoMS2020.213emNguyenPhuongThao FT20242010524060
8/29/2020 500,000 945419.290820.072219.MS 2020.213( NGUYEN PHUONG THAO)-290820-07:22:22 945419
8/29/2020 500,000 640726.290820.065652.2020.212 - UNG HO THUY DUONG
8/29/2020 500,000 IBVCB.750079568.ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 500,000 069426.290820.064407.Chuyen tien MS 2020.212 ung ho vo thi thuy duong
8/29/2020 500,000 943208.290820.060155.MS 2020.212(UNG HO VO THI THUY DUONG)-290820-06:01:43 943208
8/29/2020 500,000 MBVCB.750057514.NGUYEN THI TRUC PHUONG ung ho?MS 2020.212?Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0401001417516 NGUYEN THI TRUC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 500,000 MBVCB.750049542.MS 2020.212 (ng h V Th Thy Dng).CT tu 0181001075928 HOANG THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 500,000 219731.290820.023935.2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/29/2020 500,000 MBVCB.750023021.Ung Ho MS 2020.212 VO THI THUY DUONG.CT tu 0501000183053 TRAN QUANG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 500,000 MBVCB.750022534.MS 2020.212 ( Ung Ho Vo Thi Thuy Duong ).CT tu 0121001407502 TRAN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 600,000 MBVCB.750387810.ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh ).CT tu 0051000556825 NGUYEN HUU TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 600,000 727162.290820.080419.MS 2020.212 Nguyen Thi Thuy Duong
8/29/2020 650,000 298804.290820.141240.MS 2020.213 ung ho em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020 1,000,000 MBVCB.750011806.LE QUYNH TRAM ung ho MS 2020 212.CT tu 0021000884385 LE QUYNH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 1,000,000 938590.280820.225916.CO CHU TUNG CHAU UNG HO MS 2020.212 VO THI THUY DUONG-280820-22:59:08 938590
8/29/2020 1,000,000 MBVCB.750680172.ung ho ma so 2020.213 nguyen phuong thao.CT tu 0011002379767 LE THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 1,000,000 MBVCB.750516386.Ung ho MS 2020.213( em Nguyen Phuong Thao).CT tu 2222686868 TRAN BINH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 1,000,000 034398.290820.135934.MS2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20242605444815
8/29/2020 1,000,000 025829.290820.133948.MS 2020.213 em nguyen phuong thao - mong chau chong khoe FT20242541771493
8/29/2020 1,000,000 MBVCB.750426599.Ung ho vo thi thuy duong MS 2020.212.CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 1,000,000 IBVCB.750308078.MS 2020 213 Em Nguyen PHuong Thao.CT tu 0071001583456 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020 1,000,000 945743.290820.105753.UH MS 2020.213 Nguyen Phuong Thao. Mong chau binh an FT20242193266070
8/29/2020 1,000,000 MBVCB.750279011.LE THI DUNG chuyen tien ung ho MS 2020212 Vo thi thuyf Duwowng.CT tu 0861000088922 LE THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 1,000,000 260685.290820.102840.VIETTEL 400300 LIENNH 200829 200829656365426 400201 ung ho MS 2020 212 Vo thi Thuy Duong
8/29/2020 1,000,000 812365.290820.102737.Ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212
8/29/2020 1,000,000 IBVCB.750261670.Ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0181000632392 NGUYEN TRAN HUE CHIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 1,000,000 100092.290820.092228.chuyen tien ung ho ms 2020.213 em nguyen phuong thao
8/29/2020 1,000,000 948902.290820.081502.DONG GOP UNG HO CHAU VO THI THUY DUONG.MS:2020 212 MONG CHAU MAU KHOI BENH.-290820-08:15:02 948902
8/29/2020 1,000,000 084018.290820.081106.ung ho ma so 2020 213
8/29/2020 1,000,000 854985.290820.080812.Ung ho MS 2020. 212 ung ho vo thi thuy Duong FT20242146149211
8/29/2020 1,000,000 095484.290820.080540.Chuyen tien ung ho ms 2020212 em vo thuy duong benh vien nhiet doi tp ho chi minh
8/29/2020 1,000,000 854115.290820.080519.Ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong FT20242130835220
8/29/2020 1,000,000 IBVCB.750111944.Ma so 2020 213 be Nguyen Phuong Thao.CT tu 0181000887363 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020 1,000,000 507179.290820.072901.UNG HO MS2020 212 VO THI THUY DUONG
8/29/2020 1,000,000 049548.290820.071847.Ung ho MS 2020 213 em Nguyen Phuong Thao
8/29/2020 1,000,000 640477.290820.060247.UNG HO MS 2020.213(EM NGUYEN PHUONG THAO)
8/29/2020 1,000,000 835373.290820.054645.CT UNG HO EM NGUYEN PHUONG THAO MS 2020.213 FT20242040241008
8/29/2020 1,000,000 MBVCB.750056489.MS 2020.212.CT tu 0071001779421 VU NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 1,000,000 702135.290820.025137.ms 2020.212 ung ho chi Vo Thi Thuy Duong
8/29/2020 1,000,000 826820.290820.014032.Ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20242918587044
8/29/2020 2,000,000 029448.290820.212814.ms 2020212 ung ho vo thi thuy duong
8/29/2020 2,000,000 267959.290820.145107.Ung ho MS:2020212 ( Vo Thi Thuy Duong )
8/29/2020 2,000,000 IBVCB.750357005.UNG HO MS2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG).CT tu 0081000050725 BUI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 2,000,000 MBVCB.750160532.Ung ho Ma so 2020.212 chi Vo Thi Thuy Duong, TP. My Tho, tinh Tien Giang.CT tu 0011004396169 DO HOANG ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 2,000,000 MBVCB.750066293.ms 2020 212 vo thi thuy duong.CT tu 0141000024455 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020 2,000,000 IBVCB.750042447.chuyen khoan ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0071004576080 VO QUANG SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 3,000,000 187252.290820.165600.ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
8/29/2020 3,000,000 051664.290820.112445.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 212 ung ho Vo thi Thuy Duong
8/29/2020 3,000,000 MBVCB.750150916.Ms 2020.211 Ung ho be Thien phu.CT tu 0741000624597 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/29/2020 3,000,000 MBVCB.750142069.ung ho MS 2020213 em Nguyen Phuong Thao.CT tu 0481000656354 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/29/2020 5,000,000 IBVCB.2908200300819001.MS 2020.213 UNG HO NGUYEN PHUONG THAO
8/29/2020 5,000,000 581105.290820.065651.ung ho em Nguyen Phuong Thao ma so 2020.213
8/29/2020 10,000,000 229247.290820.085348.UNG HO MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)
8/29/2020 15,000,000 264355.290820.141331.ung ho chau nguyen phuong thao MS 2020213
8/30/2020 1,000 IBVCB.751311107.dgdg.CT tu 0911000057276 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 30,000 674615.300820.095900.MS 2020.213
8/30/2020 50,000 MBVCB.751728697.MS 2020.214.CT tu 0551000117057 NHU HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 50,000 IBVCB.751598321.Giup ma so 2020 214 be Ninh Gia Bao.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/30/2020 50,000 346337.300820.090623.MS 2020.214 FT20244200843555
8/30/2020 50,000 114851.300820.090200.MS 2020 214 ung ho be Ninh Gia Bao
8/30/2020 50,000 372710.300820.081209.Ung ho MS 2020.214
8/30/2020 50,000 611005.300820.060527.Chuyen ung ho MS 2020.214
8/30/2020 80,000 939241.300820.194007.ms 2020.214 ung ho Ninh Gia Bao
8/30/2020 100,000 667822.300820.222424.Ung ho ms 2020.214 mong be Ninh Gia Bao som khoi benh FT20244723300502
8/30/2020 100,000 643875.300820.211514.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT20244627101099
8/30/2020 100,000 297135.300820.193255.ms 2020.214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 100,000 746642.300820.171751.UNG HO MS 2020214 BE NINH GIA BAO
8/30/2020 100,000 170691.300820.170313.NCHCCCL NGOC 0765066026
8/30/2020 100,000 494232.300820.153507.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244879392872
8/30/2020 100,000 244077.300820.151126.IBFT Ungho MS 2020.210 Nguyen Phuc Thinh
8/30/2020 100,000 327188.300820.131205.Ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao)
8/30/2020 100,000 009443.300820.121214.Ung ho be Ninh gia Bao MS 2020.214
8/30/2020 100,000 506220.300820.113954.MS 2020214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 100,000 994886.300820.111644.Ung Ho Ms 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/30/2020 100,000 MBVCB.751197482.MS 2020.214 Ung ho be Ninh Gia Bao.CT tu 0991001001000 AN QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 100,000 640532.300820.103306.MoMoT0903602238T6884006915T970436Tung ho 2020214 be ninh gia bao
8/30/2020 100,000 0200970488083010132520202083000073.47833.101326.Chuyen tien uh be ninh gia bao (gd truoc uh be ninh gia bao
8/30/2020 100,000 0200970488083010110120201414000071.47832.101102.Chuyen tien
8/30/2020 100,000 127687.300820.094645.MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 100,000 208998.300820.094617.ung ho MS 2020 214 ( be ninh gia bao)
8/30/2020 100,000 103426.300820.084940.ung ho ms 2020 214 be ninh gia bao bi ung thu mau
8/30/2020 100,000 339966.300820.084709.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244878298806
8/30/2020 100,000 337775.300820.083947.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244298410956
8/30/2020 100,000 MBVCB.751082453.Ung ho be Nguyen Thien Phu Ms 2020.211.CT tu 0251002733972 NGUYEN THI TANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 100,000 MBVCB.751081076.Ung ho Vo Thi Thuy Duong Ms 2020.212.CT tu 0251002733972 NGUYEN THI TANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 100,000 625906.300820.081910.ung ho MS2020.214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 100,000 078268.300820.081913.Vinh Nam ung ho MS 2020 214 Ninh Gia Bao
8/30/2020 100,000 MBVCB.751080597.Ung ho be Ninh Gia Bao ms 2020.214.CT tu 0251002733972 NGUYEN THI TANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 100,000 306707.300820.075537.ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao)
8/30/2020 100,000 946089.300820.075158.ung ho Chi kim anh
8/30/2020 100,000 MBVCB.751064239.MS2020-214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 100,000 324040.300820.074005.Ms 2020.214 Ung ho be Ninh Gia Bao FT20244200520004
8/30/2020 100,000 MBVCB.751051509.NGUYEN THI THU LUONG chuyen tien ung ho be Ninh Gia Bao.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 100,000 291438.300820.071013.MS 2020.214
8/30/2020 100,000 MBVCB.751046851.LUU THI NGOC HUYEN ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao, cam on Bao Vietnamnet nhieu.CT tu 0531002615249 LUU THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 100,000 MBVCB.751041060.ung ho ma so: MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 100,000 MBVCB.751040573.Ung ho MS 2020.214( be Ninh Gia Bao).CT tu 0541001605597 LUU THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 100,000 MBVCB.751033184.NGUYEN CAM TU ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0151000601397 NGUYEN CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 100,000 MBVCB.751033862.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao)Vietnamnet 30/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 100,000 412131.300820.060815.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MAI THI TRINH chuyen khoan ung ho MS 2020 214
8/30/2020 100,000 593526.300820.060638.Chuyen tien ung ho MS 2020.214 Be Ninh gia Bao
8/30/2020 100,000 313245.300820.054733.2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244624050027
8/30/2020 129,000 MBVCB.751036769.ung ho ms 2020 213 nguyen phuong thao.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/30/2020 150,000 IBVCB.751696846.ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 0541000274697 DO BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 150,000 543507.300820.172048.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244105440927
8/30/2020 150,000 341603.300820.085208.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244298461157
8/30/2020 150,000 MBVCB.751092515.Ung ho MS 2020.214( be Ninh Gia Bao).CT tu 0331000479370 LE THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 200,000 603735.300820.193823.MS 2020.211 be nguyen thien phu FT20244543000406
8/30/2020 200,000 858530.300820.165412.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 200,000 IBVCB.751425544.MS 2020 214 be Ninh Gia Bao.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/30/2020 200,000 483134.300820.150848.Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong FT20244733693300
8/30/2020 200,000 MBVCB.751365738.Ms 2020.214 ( Ung ho Be Ninh Gia Bao).CT tu 0701000430752 LAM THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 200,000 195969.300820.140315.Vietcombank 0011002643148 ung ho be ninh gia bao ms 2020 214
8/30/2020 200,000 420267.300820.120949.Uh ms 2020.214 be ninh gia bao FT20244868229187
8/30/2020 200,000 983634.300820.103559.Ninh Gia Bao .2020.214
8/30/2020 200,000 MBVCB.751188841.NGO NGOC VAN chuyen tien ung hoMS2020.214.CT tu 0301000313129 NGO THI NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 200,000 220486.300820.101654.IBFT Ung ho MS 2020.214 -be Ninh Gia Bao
8/30/2020 200,000 683882.300820.101612.ung ho MS 2020.212
8/30/2020 200,000 648229.300820.095710.Vietcombank 0011002643148 TRUNG THI PHUONG chuyen khoan ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 200,000 182471.300820.095622.Vietcombank 0011002643148 TRAN THI NGOC ANH chuyen khoan ung ho MS 2020 214 BE NINH GIA BAO
8/30/2020 200,000 420901.300820.093819.Vietcombank 0011002643148 PHAM CHAU TUYET ANH Ung ho ms2020214 be ninh gia bao
8/30/2020 200,000 106651.300820.092355.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE SY HUNG chuyen khoan ung ho chau ninh gia bao
8/30/2020 200,000 053413.300820.092331.UNG HO BE NINH GIA BAO MS 2020.214-300820-09:23:31 053413
8/30/2020 200,000 MBVCB.751119512.NGUYEN THI DOAN ung ho MS 2020214.CT tu 0351000643338 NGUYEN THI DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 200,000 388539.300820.091317.ung ho MS 2020.214( be Ninh Gia Bao)
8/30/2020 200,000 038884.300820.090841.ISL20200830090832225-ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 200,000 109870.300820.085637.Ung ho chi Kim Anh chua benh cho con
8/30/2020 200,000 418103.300820.085023.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 214 Be Ninh Gia Bao
8/30/2020 200,000 374033.300820.083108.MS 2020.212 ung ho VO THI THUY DUONG
8/30/2020 200,000 MBVCB.751097947.Ung ho ms 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0501000086571 LU THE LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 200,000 MBVCB.751096901.DUONG THI QUYNH NGUYET chuyen tien ung ho MS 2020.214 ( be Ninh Gia Bao ).CT tu 0271000011498 DUONG THI QUYNH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 200,000 634622.300820.083918.Chuyen tien UH MS 2020.214
8/30/2020 200,000 020980.300820.082200.ung ho MS 2020214 ninh gia bao
8/30/2020 200,000 382055.300820.082031.Ung ho MS2020.214 (be Ninh Gia Bao)
8/30/2020 200,000 MBVCB.751079358.Ung ho MS 2020.214( be Ninh Gia Bao).CT tu 0061000190140 NGUYEN THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 200,000 075524.300820.081531.ms 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 200,000 MBVCB.751067938.MS 2020.214.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 200,000 174654.300820.075512.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 200,000 326541.300820.075340.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20244559583155
8/30/2020 200,000 612198.300820.074716.Ung ho MS 2020.214
8/30/2020 200,000 MBVCB.751058548.ung ho ms 2020214 chau Ninh Gia Bao o Bac Ninh.CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 200,000 609217.300820.073124.ungho MS2020.214
8/30/2020 200,000 046983.300820.072049.UNG HO MS : 2020..214( BE NINH GIA BAO)-300820-07:20:49 046983
8/30/2020 200,000 174166.300820.071236.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2020214be Ninh Gia Bao
8/30/2020 200,000 041435.300820.070859.Ung ho ma so 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 200,000 038202.300820.065834.Ms 2020 214 ung ho be Ninh Gia Bao
8/30/2020 200,000 036358.300820.065119.Ms 2020 214 ung ho be ninh gia bao
8/30/2020 200,000 MBVCB.751040080.MS 2020.214 ( be Ninh Gia Bao).CT tu 0031000302583 NGUYEN THI SEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 200,000 611043.300820.062041.Ung ho cho MS 2020.214
8/30/2020 200,000 114520.300820.061145.Be Ninh Gia Bao
8/30/2020 200,000 045298.300820.055259.UNG HO MS 2020.214 (BE NINH GIA BAO)-300820-05:52:59 045298
8/30/2020 200,000 172562.300820.054729.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 300,000 280854.290820.230921.MS 2020.211 Nguyen Thien Phu
8/30/2020 300,000 MBVCB.751648259.Ung ho ma so 2020.193; 2020.200; 2020.214.CT tu 0071002009391 NGUYEN THI NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 300,000 376491.300820.135548.Ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 300,000 375333.300820.135415.ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 300,000 746551.300820.123336.TV Gia Bao ung ho em Ninh Gia Bao MS 2020.214
8/30/2020 300,000 728367.300820.114756.Ung ho MS 2020.214 , Be Ninh Gia Bao
8/30/2020 300,000 204697.300820.102745.MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 300,000 055143.300820.094638.UNG HO MS 2020.214 (BE NINH GIA BAO)-300820-09:45:47 055143
8/30/2020 300,000 MBVCB.751135445.2020.214(be Ninh Gia Bao).CT tu 0011004167867 TONG HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 300,000 IBVCB.751112860.Ms 2020.214.CT tu 0531002503336 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/30/2020 300,000 213939.300820.090118.IBFT Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 300,000 081883.300820.082353.MS 2020 214
8/30/2020 300,000 174778.300820.072922.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI PHUONG traners 2020 214 Be Ninh Gia Bao
8/30/2020 300,000 323039.300820.073428.Ung ho MS 2020.214 FT20244200507171
8/30/2020 300,000 318623.300820.070320.MS 2020 214 Be Ninh Gia Bao FT20244732084092
8/30/2020 300,000 600807.300820.065706.ung ho Ms 2020.214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 300,000 315258.300820.062607.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244000156238
8/30/2020 500,000 924071.290820.235026.Ung ho MS 2020.213 em Nguyen Phuong Thao
8/30/2020 500,000 609247.290820.223004.Ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
8/30/2020 500,000 004785.300820.221634.Chuyen tien ms2020.214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 500,000 659542.300820.215833.Ung ho be MS 2020.210. Nguyen Phuc Thinh FT20244033529701
8/30/2020 500,000 218113.300820.194300.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN HONG HANH chuyen khoan ung ho MS 2020212
8/30/2020 500,000 MBVCB.751518971.Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0451001716559 QUACH THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 500,000 664237.300820.171149.MoMoT0981044491T6888239957T970436Tung ho MS 2020213 em Nguyen Phuong Thao
8/30/2020 500,000 533845.300820.170031.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20244734001693
8/30/2020 500,000 086358.300820.164936.UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)-300820-16:49:36 086358
8/30/2020 500,000 MBVCB.751356691.Ung ho MS 2020.214, be Ninh Gia Bao.CT tu 0011001728359 TRAN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 500,000 123186.300820.141845.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 500,000 073117.300820.135526.DOC GIA QUANG BINH UNG HO MS 2020.212-300820-13:55:26 073117
8/30/2020 500,000 324677.300820.123054.Ung ho MS: 2020212 ( Vo thi Thuy Duong)
8/30/2020 500,000 MBVCB.751263335.MS 2020.214.(be Ninh gia Bao ).CT tu 0541000324647 LE THI PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 500,000 414911.300820.000412.ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao)
8/30/2020 500,000 115186.300820.113844.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 500,000 387025.300820.112824.MS 2020 214 ung ho be Ninh Gia Bao
8/30/2020 500,000 185942.300820.104921.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 500,000 232419.300820.105343.Ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 500,000 617475.300820.102911.Ung ho MS 2020.214 ( be Ninh Gia Bao)
8/30/2020 500,000 MBVCB.751178264.HA MY HA Ung ho Ms 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0531000298007 HA MY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 500,000 996077.300820.102405.ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao)
8/30/2020 500,000 MBVCB.751176462.ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0381000473979 HUA THI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 500,000 MBVCB.751171889.Ung ho MS 2020.214.CT tu 0071002990781 NGUYEN THI BICH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 500,000 IBVCB.751168951.ung ho MS 2020214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0121000541755 NGO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 500,000 MBVCB.751155964.ung ho MS 2020.214(be Ninh Gia Bao).CT tu 0531002547882 PHAN THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 500,000 146345.300820.093254.ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 500,000 MBVCB.751111916.MS 2020214 (cong 2000000 vua chuyen quen k ghi MS.CT tu 0071003955715 NGUYEN XUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 500,000 121673.300820.084323.gia dinh LamPhong ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 500,000 337979.300820.084031.Ung ho chau be ma so MS2020211 FT20244146271026
8/30/2020 500,000 IBVCB.751092126.Giup be Ninh Gia Bao Ms2020.214.CT tu 0071002737875 TRAN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 500,000 IBVCB.751077350.Ung ho be NINH GIA BAO. Ms 2020.214.CT tu 0181001143794 DO THI DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 500,000 IBVCB.751076642.Ung ho ms 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0481000357681 LUONG NGOC KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 500,000 MBVCB.751073701. MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 500,000 636781.300820.064406.Vietcombank 0011002643148 LE VAN THO chuyen khoan MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 500,000 MBVCB.751040461.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao.CT tu 0101000229547 TU KIM CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 500,000 030590.300820.062223.MS 2020 214 BE NINH GIA BAO
8/30/2020 500,000 308013.300820.024150.Ung ho MS2020.13 em Nguyen Phuong Thao FT20244752070851
8/30/2020 500,000 MBVCB.751013661.Ung ho MS 2020.213.CT tu 0101000583274 LE TAI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 500,000 111822.300820.005004.ung ho MS 2020212
8/30/2020 1,000,000 170573.290820.232634.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 213 E Nguyen Phuong Thao
8/30/2020 1,000,000 005042.300820.221721.ung ho MS 2020.214
8/30/2020 1,000,000 685215.300820.180447.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/30/2020 1,000,000 MBVCB.751492864.NGUYEN THANH HUYEN ung ho ms 2020.214 (be Ninh gia Bao).CT tu 0011000036809 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 1,000,000 MBVCB.751429304.Ung ho MS 2020.211 ( Be Nguyen Thien Phu ) bi bong .CT tu 0511003873037 TRAN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 1,000,000 MBVCB.751428998.Ung ho MS 2020 214 be Ninh gia bao.CT tu 0021001284863 DANG THI NHAT NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 1,000,000 IBVCB.751177790. chuyen khoan ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0331000476114 TRAN THAI PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 1,000,000 104069.300820.083946.Vietcombank 0011002643148 An chuyen be Nguyen Phien Phu ms 2020211
8/30/2020 1,000,000 MBVCB.751055343.LE THU HUONG chuyen tien ung ho MS.2020.214 ( be Ninh Gia Bao).CT tu 0071000878476 LE THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 1,000,000 046389.300820.065637.UNG HO MS 2020.214 BE NINH GIA BAO-300820-06:56:24 046389
8/30/2020 1,000,000 MBVCB.751042715.Ung ho MS 2020.214 - Be Ninh Gia Bao.CT tu 0531000269930 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 1,000,000 MBVCB.751031731.NGUYEN DUY TRUY chuyen tien ung ho chau Ninh Gia Bao ma so MS 2020214.CT tu 0211000416342 NGUYEN DUY TRUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 1,300,000 516376.300820.161541.Ung ho MS 2020 211 Be Nguyen Thien Phu
8/30/2020 2,000,000 IBVCB.751223382.NGUYEN THI BICH LOC ho tro MS 2020.213 (NPThao): 1tr, MS 2020.214 (Ninh Gia Bao): 1tr.CT tu 0281000584656 NGUYEN THI BICH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 2,000,000 394486.300820.110452.Ung ho MS 2020.213 em Nguyen Phuong Thao FT20244009448394
8/30/2020 2,000,000 372274.300820.101216.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244258887073
8/30/2020 2,000,000 MBVCB.751107180.NGUYEN XUAN HAI chuyen tien.CT tu 0071003955715 NGUYEN XUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 2,000,000 MBVCB.751107575.ung ho MS 2020214 be Ninh Gia Bao.CT tu 1013152329 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/30/2020 3,000,000 MBVCB.751285275.Nguyen diep bich huong ck.CT tu 0071001052544 NGUYEN DIEP BICH HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/30/2020 3,000,000 616768.300820.100934.Uh be ninh gia bao .MS2020214
8/30/2020 4,700,000 457904.300820.135959.Ung ho MS 2020.211 - be Nguyen Thien Phu FT20244605446688
8/30/2020 5,000,000 289581.300820.062643.ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
8/30/2020 5,000,000 313913.300820.060311.Ung ho MS 2020.212 FT20244731857921
8/31/2020 15,700 115245.310820.115245.TRAN HOANG HAI ANH ung ho MS 2020.215
8/31/2020 20,000 688595.310820.054237.ung ho ms 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 32,000 237248.310820.210904.UNG HO MS2020.210(BE NGUYEN PHUC THING-310820-21:09:06 237248
8/31/2020 50,000 MBVCB.753218328.MS 2020.215.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 50,000 IBVCB.752889412.Giup ma so 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020 50,000 009456.310820.151207.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244873601891
8/31/2020 50,000 006508.310820.150851.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh FT20244856683829
8/31/2020 50,000 Sender:01310005.DD:310820.SHGD:10017241.BO:LUU THI LIEN.UNG HO MS 2020.215 BE NGUYEN NGOCKHANG
8/31/2020 50,000 Sender:01310001.DD:310820.SHGD:10009491.BO:NGUYEN THI XIEM.UNG HO MS 2020.213 EM NGUYEN PHUONG THAO
8/31/2020 50,000 706717.310820.100929.MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)
8/31/2020 50,000 Sender:01310012.DD:310820.SHGD:10009839.BO:PHAM DANG LAM.UNG HO MS 2020 214 BE NINH GIA BAO
8/31/2020 50,000 Sender:01310012.DD:310820.SHGD:10009840.BO:NGUYEN VAN THANG.UNG HO MS 2020.070 CHAU DUONGDINH TUYEN
8/31/2020 50,000 206806.310820.081035.ung ho ms 2020.215 ( be Nguyen Ngoc Khang)
8/31/2020 50,000 217107.310820.080945.Unh ho MS2020215
8/31/2020 100,000 MBVCB.751757471.MS 2020.214.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 100,000 670400.300820.223321.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20244010810787
8/31/2020 100,000 379382.310820.214418.Ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 100,000 MBVCB.753092539.Ms 2020 214 be ninh gia bao.CT tu 0481000699107 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020 100,000 313434.310820.195844.ung ho MS 2020 214 noi be Ninh Gia Bao
8/31/2020 100,000 792997.310820.193314.ung ho MS 2020.214 ( be Ninh Gia Bao)
8/31/2020 100,000 077502.310820.163144.MS 2020.214 FT20244701017268
8/31/2020 100,000 448515.310820.154927.ung ho MS 2020.208 be Khanh Duy chuc con mau khoe
8/31/2020 100,000 813870.310820.144456.Ct cho ms 2020214. be ninh gia bao
8/31/2020 100,000 359296.310820.135836.Chuyen tien ms 2020215 nguyen ngoc khang
8/31/2020 100,000 308698.310820.123443.Ung ho MS 2020.215 .be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 100,000 489565.310820.122359.Ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 100,000 MBVCB.752230222.Ung ho MS 2020.214 .CT tu 0351001001912 NGUYEN HUU THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 100,000 321836.310820.112702.IBFT Uh ms 2020.214 chau ninh gia bao
8/31/2020 100,000 848420.310820.112115.Ung ho MS 2020.215 FT20244208641209
8/31/2020 100,000 Sender:48304001.DD:310820.SHGD:10004142.BO:LY VO TRA GIANG.MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU) TAI NGOAI THUONG VIET NAM TRAN QUANG KHAI
8/31/2020 100,000 Sender:48304001.DD:310820.SHGD:10004177.BO:LY VO TRA GIANG.UNG HO MS 2020.215 (BE NGUYEN NGOC KHANG) TAI NGOAI THUONG VIET NAM TRAN QUANG KHAI
8/31/2020 100,000 Sender:48304001.DD:310820.SHGD:10004183.BO:LY VO TRA GIANG.UNG HO MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG) TAI NGOAI THUONG VIET NAM TRAN QUANG KHAI
8/31/2020 100,000 Sender:01307001.DD:310820.SHGD:10005096.BO:NGUYEN TUAN MINH.IBUNG HO MA SO 2020.215 (BE NGUYEN NGOC KHANG)
8/31/2020 100,000 MBVCB.752143631.DO THI THANH TUYEN chuyen tien cho be Nguyen Ngoc Khang . Ma so 2020.215.CT tu 1013304505 DO THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 100,000 818511.310820.104031.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 100,000 219193.310820.104258.MS 2020210. nguyen phuc thinh
8/31/2020 100,000 IBPS/SE:01310001.DD:310820.SH:10010398.BO:TRINH THI KIM HUYEN.UNG HO CHAU NINH GIA BAO 2020.214
8/31/2020 100,000 789643.310820.100458.Ung ho MS 2020.215 , be Nguyen Ngoc Khang bi ung thu vong mac. FT20244287037883
8/31/2020 100,000 595302.310820.100258.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/31/2020 100,000 MBVCB.752030779.NGUYEN THI DIEM MY chuyen tien ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0441000764480 NGUYEN THI DIEM MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 100,000 783049.310820.095555.Ung ho be Nguyen Ngoc Khang FT20244852894855
8/31/2020 100,000 Sender:01310001.DD:310820.SHGD:10009087.BO:DUONG QUOC DUNG.UNG HO MS2020.111
8/31/2020 100,000 777601.310820.094815.MS2020215 Nguyen ngoc khang FT20244397076623
8/31/2020 100,000 222440.310820.094658.Chuc chau be bi ung thu mat khoe manh
8/31/2020 100,000 Sender:01310005.DD:310820.SHGD:10006697.BO:NGUYEN ANH TAM.MS 2020.213 NGUYEN PHUONG THAO
8/31/2020 100,000 Sender:01310012.DD:310820.SHGD:10015220.BO:PHAM THI VAN.MS 2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG
8/31/2020 100,000 260762.310820.093440.ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 100,000 MBVCB.751992920.NGO THI NY chuyen tien ung ho ms 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0071005695192 NGO THI NY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 100,000 IBPS/SE:01310005.DD:310820.SH:10004179.BO:TRINH THI KIM HUYEN.UNG HO NGUYEN PHUONG THAO 2020.213
8/31/2020 100,000 237455.310820.092750.Ung ho be Nguyen ngoc Khang MS 2020.215
8/31/2020 100,000 128678.310820.091333.MS 2020 212 (VO THI THUY DUONG)-310820-09:13:32 128678
8/31/2020 100,000 IBPS/SE:01323001.DD:310820.SH:10000125.BO:VU THE MY.UNG HO MS 2020.212
8/31/2020 100,000 301478.310820.090612.IBFT MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 100,000 Sender:01310001.DD:310820.SHGD:10002977.BO:CHU THI XUAN.UNG HO MS 2020.212
8/31/2020 100,000 300416.310820.085758.IBFT Ck be Nguyen Ngoc Khang.Vinh Phuc
8/31/2020 100,000 Sender:79310001.DD:310820.SHGD:10002586.BO:MAI THI ANH HONG.MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/31/2020 100,000 164537.310820.085035.Vietcombank 0011002643148 DANG THI SUONG chuyen khoan be NGUYEN NGOC KHANG MS 2020215
8/31/2020 100,000 MBVCB.751937607.MS2020-215 (be NguyenNgoc Khang).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 100,000 131353.310820.085012.MS 2020 215 ung ho be nguyen ngoc khang 100k
8/31/2020 100,000 476239.310820.083043.Vietcombank 0011002643148 UNG HO EM NGUYEN NGOC KHANG NS 2020 215
8/31/2020 100,000 109845.310820.083426.Vinh Nam ung ho MS 2020 215 Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 100,000 MBVCB.751905405.2020 215 be nguyen ngoc khang.CT tu 0561000611498 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020 100,000 161424.310820.081717.Vietcombank 0011002643148 DO MINH PHUONG chuyen khoan ung ho MS 2020215 be NguyenNgoc Khang
8/31/2020 100,000 MBVCB.751882638.Ung ho ms 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0111000337229 NGUYEN QUANG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 100,000 720259.310820.080021.Ms2020.211 FT20244867406083
8/31/2020 100,000 MBVCB.751865123.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2020.215 (be nguyen ngoc khang).CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 100,000 471948.310820.073126.Vietcombank 0011002643148 LE THI HUONG chuyen khoan
8/31/2020 100,000 404986.310820.071905.UNG HO MS 2020.215 (BE NGUYEN NGOC KHANG)
8/31/2020 100,000 501056.310820.070854.Ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 100,000 045512.310820.064605.MS 2020.215 ung ho be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 100,000 500642.310820.061651.CK tu 002131560002 den 0011002643148. ND:ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)
8/31/2020 100,000 500621.310820.061301.MS 2020215 ung ho be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 100,000 MBVCB.751821873.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)Vietnamnet 31/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 100,000 155644.310820.052638.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 102,929 MBVCB.752418021.NGUYEN BA LONG chuyen tien-ung ho MS 2020.215( be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 150,000 763650.310820.152549.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 Ma so 205 208 va 209
8/31/2020 150,000 295043.310820.151600.Ms 2020 215 be Nguyen ngoc khang
8/31/2020 150,000 Sender:79333001.DD:310820.SHGD:10004629.BO:PHAN LAM BICH LUOM.MS2020.212 UH VO THI THUY DUONG
8/31/2020 150,000 MBVCB.751947682.2020.215 Ung ho be Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 150,000 MBVCB.751946233.2020.214 Ung ho be Ninh Gia Bao.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 150,000 MBVCB.751945104.2020.212 Ung ho em Thuy Duong.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 150,000 MBVCB.751944175.2020.211 Ung ho be Thien Phu.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 150,000 MBVCB.751942971.2020.206 Ung ho A Chat.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 150,000 689585.310820.065240.Ung ho MS 2020.215 Be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 200,000 684466.300820.235156.Ms 2020.211 . be nguyen thien phu. FT20244033954402
8/31/2020 200,000 053973.300820.233359.LUU GIA BAO lop 7A5 Truong Ngo Gia Tu Hai Ba Trung Ha Noi CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2020214 Be Ninh Gia Bao
8/31/2020 200,000 MBVCB.751755130.MS2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0731000591323 TRINH QUANG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 826249.310820.220620.ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)
8/31/2020 200,000 284355.310820.215400.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20245803948753
8/31/2020 200,000 281016.310820.214657.Ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang FT20245002856360
8/31/2020 200,000 597227.310820.203806.Ung ho be Nguyen Thien Phu 202011 chuc be mau khoe thuong con
8/31/2020 200,000 MBVCB.753029108.(Ung ho vo thi thuy duong )MS 2020.212.CT tu 0071001003472 VO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 MBVCB.752790134.ung ho?MS 2020.214?(be Ninh Gia Bao).CT tu 0351000632811 QUACH THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 324036.310820.170733.ms 2020213 va ms 2020215 100k moi ms
8/31/2020 200,000 MBVCB.752687377.Ung ho MS2020.214 ( be Ninh Gia Bao).CT tu 0591000215784 NGUYEN THE BAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 IBVCB.752644904.Ung ho em Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212.CT tu 0441000640453 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020 200,000 MBVCB.752621165.ung thu mat.CT tu 0181003478026 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020 200,000 728912.310820.161056.Nac Ha Hai Phong ung ho chau Nguyen Ngoc Khang 202015
8/31/2020 200,000 728345.310820.160924.Nac Ha Hai Phong ung ho chau Ninh Gia Bao 202014
8/31/2020 200,000 Sender:01310001.DD:310820.SHGD:10027521.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.215 BE NGUYEN NGOCKHANG
8/31/2020 200,000 MBVCB.752587788.MS 2020.213(EM NGUYEN PHUONG THAO)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 012960.310820.151554.Ms 2020 214 be ninh gia bao FT20244829003472
8/31/2020 200,000 004516.310820.150647.MS 2020.211 Nguyen Thien Phu FT20244300227525
8/31/2020 200,000 421304.310820.150519.ms 2020.215
8/31/2020 200,000 187814.310820.150515.UNG HO MS 2020.215 (BE NGUYEN NGOC KHANG)-310820-15:05:17 187814
8/31/2020 200,000 MBVCB.752472282.MS 2020 211 BE NGUYEN THIEN PHU.CT tu 0451000482886 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020 200,000 Sender:79204017.DD:310820.SHGD:17313824.BO:TRAN HAI VAN.UNG HO VO THI THUY DUONG MS2020 212
8/31/2020 200,000 MBVCB.752393007.HOANG XUAN DUY chuyen tien ung ho be NGUYEN NGOC KHANG MS 2020.215.CT tu 1015357934 HOANG XUAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 729901.310820.135303.MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG
8/31/2020 200,000 350866.310820.132359.CT UNG HO MS 2020.212 VO THI THUY DUONG TIEN GIANG
8/31/2020 200,000 504331.310820.123655.Vietcombank 0011002643148 Ung ho Ms 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 200,000 302465.310820.122430.Hua Hien ct ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
8/31/2020 200,000 663441.310820.120032.Ung ho MS 2020. 211 (be Nguyen Thien Phu)
8/31/2020 200,000 662801.310820.115204.Ung ho MS 2020.214 (Ninh Gia Bao)
8/31/2020 200,000 156195.310820.114603.MS 2020. 210 ( BE NGUYEN PHUC THINH)-310820-11:46:03 156195
8/31/2020 200,000 855055.310820.113012.Ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao FT20244269140936
8/31/2020 200,000 NGUYEN DINH HOI UNG HO MS 2020-213 ( NGUYEN PHUONG THAO)
8/31/2020 200,000 822705.310820.111325.Vietcombank 0011002643148 khoan ms 202021 nguyn
8/31/2020 200,000 NGUYEN DINH HOI UNG HO MS 2020- 212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)
8/31/2020 200,000 /Ref:PALPM00NWY3{//}/Ref:PALPM00NWY3{//}LP VNM00NWY3 MS 2020.189 UNG HO BE NGUYEN VIETANHDVC:MR NGUYEN TIEN BINH
8/31/2020 200,000 NGUYEN DINH HOI UNG HO: MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/31/2020 200,000 MBVCB.752106545.2020 QuangTri01.CT tu 0011002570037 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020 200,000 313065.310820.103655.Ung ho MS 2020 215
8/31/2020 200,000 816463.310820.102445.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI HANH chuyenung ho chau minh khang
8/31/2020 200,000 140476.310820.102018.UNG HO MS 2020.215 (BE NGUYEN NGOC KHANG)-310820-10:20:18 140476
8/31/2020 200,000 MBVCB.752060484.Ung ho MS 2020.215, chuc con mau chong khoi benh.CT tu 0451000402392 VU THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 Sender:01310005.DD:310820.SHGD:10014325.BO:DANG QUOC KIM.2020.215
8/31/2020 200,000 NGUYEN THI CHAT - GIUP MA SO 2020.213 ( EM NGUYEN PHUONG THAO)
8/31/2020 200,000 252374.310820.095719.Ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)
8/31/2020 200,000 617685.310820.095652.ung ho MS 2020.215 be nguyen ngoc khang
8/31/2020 200,000 MBVCB.752016617.Chi ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0031000151343 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 134060.310820.094502.2020.215 (BE NGUYEN NGOC KHANG)-310820-09:45:02 134060
8/31/2020 200,000 045508.310820.093606.ISL20200831093606441-ung ho MS 2020.213 e NGUYEN PHUONG THAO
8/31/2020 200,000 MBVCB.751991133.MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020 200,000 147465.310820.093031.MS 2020.205 Em Chang Thi La
8/31/2020 200,000 146179.310820.092909.MS 2020.206 Em A Chat
8/31/2020 200,000 145005.310820.092759.MS 2020.204 Anh Nguyen Van Vinh
8/31/2020 200,000 Sender:01310005.DD:310820.SHGD:10008804.BO:NGUYEN THI MINH THU.UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
8/31/2020 200,000 Sender:79310001.DD:310820.SHGD:10006613.BO:NGUYEN THI HOAI NHAN.MS 2020.212 UNG HO VO THITHUY DUONG
8/31/2020 200,000 142202.310820.092454.MS 2020.202 Be Cao Thanh Minh
8/31/2020 200,000 761463.310820.092415.Ung ho MS2020.211 be Nguyen Thien Phuc FT20244079498977
8/31/2020 200,000 140942.310820.092336.MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh
8/31/2020 200,000 MBVCB.751975672.Ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0071001200734 DUONG HUY QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 Sender:01310012.DD:310820.SHGD:10008075.BO:NGUYEN THI MINH THU.UNG HO MS 2020.213 EM NGUYEN PHUONG THAO
8/31/2020 200,000 479763.310820.090556.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 200,000 128185.310820.091023.UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG MA SO:2020.215.MONG CON MAU KHOE-310820-09:09:48 128185
8/31/2020 200,000 126656.310820.090805.Ung ho MS2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 200,000 127195.310820.090401.MS 2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG-310820-09:04:00 127195
8/31/2020 200,000 MBVCB.751937598.ung ho MS 2020.215.CT tu 0211000543196 VU THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 MBVCB.751934389.ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 1013793317 PHAM THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 Sender:79303008.DD:310820.SHGD:10010166.BO:HUYNH THI NGOC CHAU.2020.215/2020.087
8/31/2020 200,000 Sender:01311002.DD:310820.SHGD:10000328.BO:TRAN THI THUY DUNG.UNG HO MS 2020.212
8/31/2020 200,000 MBVCB.751931676.NGUYEN THI HAI LINH chuyen tien ung ho be NGUYEN NGOC KHANG (MS 2020.215).CT tu 0081001196630 NGUYEN THI HAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 IBPS/SE:01307001.DD:310820.SH:10003160.BO:NGUYEN THANH VAN.IBMS 2020.215 ( UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG)
8/31/2020 200,000 Sender:79305001.DD:310820.SHGD:10000153.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 215
8/31/2020 200,000 Sender:01310005.DD:310820.SHGD:10001454.BO:MAI TRONG SON.UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THITHUY DUONG
8/31/2020 200,000 Sender:79305001.DD:310820.SHGD:10000350.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 212
8/31/2020 200,000 MBVCB.751920357.MS 2020.215.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 Sender:01202002.DD:310820.SHGD:10000351.BO:BUI THI QUYNH NHU.995220083151207 UNG HO MS 2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG
8/31/2020 200,000 Sender:01307001.DD:310820.SHGD:10002907.BO:NGUYEN THI TRAN XUAN HOA.IBUNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU)
8/31/2020 200,000 IBVCB.751915563.Ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0181002882905 PHAM THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 MBVCB.751907681.NGUYEN HOANG HAI chuyen tien ung ho MS 2020.215 ( be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0491000196881 NGUYEN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 714072.310820.082243.Vietcombank 0011002643148 Ung ho be Nguyen Ngoc Khang MS 2020 215
8/31/2020 200,000 211022.310820.082538.Ung ho MS 2020.215 be nguyen ngoc khang
8/31/2020 200,000 090278.310820.082438.ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 200,000 728435.310820.082235.2020.215 be Nguyen Ngoc Khang FT20244103635500
8/31/2020 200,000 088014.310820.082143.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
8/31/2020 200,000 087481.310820.081604.ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 200,000 407516.310820.080529.UNG HO MS 2020 214 BE NINH GIA BAO
8/31/2020 200,000 075994.310820.080456.Ung ho MS 2020.215 be nguyen ngoc khang
8/31/2020 200,000 MBVCB.751878809.MS 2020.215 .CT tu 0541000217567 TRAN TUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 293604.310820.080210.IBFT MS 2020.200 vo Nguyen thien bao
8/31/2020 200,000 799625.310820.075413.Vietcombank 0011002643148 N T A TUYET CK ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 200,000 IBVCB.751873991.ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0021001158192 BUI QUANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 293281.310820.075914.IBFT UH MS 2020.199 pham thi mai huong
8/31/2020 200,000 119355.310820.075852.MS 2020.215( UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG)-310820-07:58:52 119355
8/31/2020 200,000 070981.310820.075628.ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 200,000 233220.310820.075026.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung Ho Be NGUYEN NGOC KHANG
8/31/2020 200,000 064079.310820.074933.Ung ho be Nguyen Ngoc Khang MS 2020 215
8/31/2020 200,000 118461.310820.074544.MS 2020.215 (UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG).-310820-07:45:44 118461
8/31/2020 200,000 061168.310820.074511.Ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 200,000 MBVCB.751863154.MS 2020.215.CT tu 0481000640943 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 716039.310820.074340.Ung ho ms 2020.215 FT20244604145001
8/31/2020 200,000 MBVCB.751859498.DO THANH LY chuyen tien ung ho MS 2020.215 (be nguyen ngoc khang).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 059316.310820.073150.Chuyen tien ung ho chi Tran Thi Hai chua tri cho chau be
8/31/2020 200,000 157936.310820.072317.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 200,000 213584.310820.072439.Ms 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 200,000 057006.310820.071227.MS 2020215 BE NGUYEN NGOC KHANGNGUYEN THI HOA UNG HO
8/31/2020 200,000 052210.310820.071158.ung ho ms 2020.181
8/31/2020 200,000 051621.310820.071011.ung ho ms 2020.210
8/31/2020 200,000 042304.310820.070734.Ung ho be nguyen ngoc khang ms2020 215
8/31/2020 200,000 707869.310820.065457.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 214
8/31/2020 200,000 116185.310820.064704.UNG HO MS : 2020.215( BE NGUYEN NGOC KHANG)-310820-06:47:04 116185
8/31/2020 200,000 MBVCB.751835480.HUYNH THANH THUY chuyen tien ms 2020.215.CT tu 0381002581894 HUYNH THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 200,000 029625.310820.062008.Ms 2020 215 be nguyen ngoc khang
8/31/2020 200,000 038028.310820.055814.ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 200,000 210748.310820.055034.Ung ho ma so 2020215 be ngoc nguyen khang
8/31/2020 250,000 MBVCB.751751673.NGUYEN THI NHU Y chuyen tien ung ho MS 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0381000616028 NGUYEN THI NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 250,000 459878.310820.180737.UNG HO MS2020 211 ( BE NGUYEN THIEN PHU)
8/31/2020 250,000 068577.310820.075153.ung ho ms 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 300,000 MBVCB.753205364.Ung ho be Nguyen Ngoc Khang MS2020.215.CT tu 0441004007686 LE THI VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 300,000 464474.310820.215433.MS 2020 215
8/31/2020 300,000 MBVCB.753154070.LE THI PHUONG ANH chuyen tien ung ho MS 2020.212.CT tu 0491001495633 LE THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 300,000 499249.310820.161449.Chuyen tien ung ho cho be ninh gia bao ms 2020214
8/31/2020 300,000 497290.310820.161305.Chuyen tien ung ho vo thi thuy duong ms 2020 212
8/31/2020 300,000 492538.310820.160842.ung ho MS 2020.215
8/31/2020 300,000 143225.310820.143225.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
8/31/2020 300,000 366188.310820.135857.Ung ho MS 2020.211 (be nguyen thien phu)
8/31/2020 300,000 506818.310820.123923.ung ho MS 2020 215 be NGUYEN NGOC KHANG
8/31/2020 300,000 MBVCB.752243116.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien MS 2020.215 be Nguyen Ngoc khang.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 300,000 MBVCB.752210764.ung ho Ms 2020.215 ( be nguyen ngoc khang).CT tu 0721000634098 VU CONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 300,000 477960.310820.110249.MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 300,000 MBVCB.752173343.Ung ho ms 2020.215 be ngoc khang.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 300,000 IBVCB.752164108.Ung ho Ms 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0381000494200 LAM HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 300,000 833023.310820.110144.MS 2020.215 FT20244076483484
8/31/2020 300,000 MBVCB.752130971.TRUONG THI AI HOA ung ho MS 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 300,000 639119.310820.105130.Giup do MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
8/31/2020 300,000 MBVCB.752114607.Ung ho ms 2020215.CT tu 0181001696926 NGUYEN HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 300,000 IBVCB.752103206.ung ho em nguyen thi phuong thao MS 2020.213.CT tu 0041000703351 LE THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 300,000 Sender:79310001.DD:310820.SHGD:10009745.BO:DAM THI GIA PHUOC.UNG HO MS 2020.214 BE NINH GIA BAO
8/31/2020 300,000 MBVCB.752014668.MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0021001026535 TRUONG THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 300,000 MBVCB.751985921.DO THI BINH chuyen tien ung ho MS 2020.215(be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0081000581759 DO THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 300,000 MBVCB.751959731.MS 2020.215( be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0481000712345 THAI MAI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 300,000 127141.310820.090836.Ung ho MS 2020.215 Ung ho be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 300,000 IBVCB.751946557.Ung ho MS 2020.215(Be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0071004884793 PHAM THI THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 300,000 238339.310820.085018.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 300,000 IBVCB.751926335.Ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0331003828763 PHAM THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 300,000 Sender:01307001.DD:310820.SHGD:10002762.BO:HOANG ANH TUAN.IBUNG HO MS 2020213 (EM NGUYEN PHUONG THAO)
8/31/2020 300,000 IBVCB.751912724.Ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0181002882905 PHAM THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 300,000 729374.310820.082456.Ung ho MS 2020.215 FT20244306931680
8/31/2020 300,000 219165.310820.082458.Ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 300,000 717367.310820.074914.Ung ho ms2020,215be Nguyen Ngoc khang FT20244183183000
8/31/2020 300,000 472417.310820.073924.Vietcombank 0011002643148 VU THI NHUNG ung ho MS 2020215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 300,000 710970.310820.071731.MS 2020 215- be ng ngoc khang FT20244745878010
8/31/2020 300,000 MBVCB.751847607.LE THI HONG THAI chuyen tien ung ho MS 2020215 ( be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0101000950441 LE THI HONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 300,000 MBVCB.751836359.2020 215 be Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0341001522354 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020 300,000 042875.310820.063208.ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 300,000 201891.310820.003105.ung ho MS2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/31/2020 400,000 MBVCB.752116444.TRUONG THI AI HOA giup MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 500,000 544745.310820.183809.MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
8/31/2020 500,000 633044.310820.181558.ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 500,000 MBVCB.752842535.MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 1012830061 NGUYEN VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 500,000 MBVCB.752824113.MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 1012830061 NGUYEN VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 500,000 MBVCB.752797061.Tang MS 2020. 2010 be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 500,000 MBVCB.752791826.Tang MS 2020. 211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 500,000 MBVCB.752789606.Tang MS 2020.213 be NGuyen Phuong Thao.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 500,000 MBVCB.752787424.Tang MS 2020. 214 be Ninh Gia Bao.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 500,000 MBVCB.752785355.Tang MS 2020.215 be Nguyen NGoc KHang.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 500,000 739427.310820.162244.IB:UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG
8/31/2020 500,000 490179.310820.160641.ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 500,000 Sender:01202001.DD:310820.SHGD:10007539.BO:HUYNH NGO.995220083159552 UNG HO BE NINH GIABAO MS 2020.214
8/31/2020 500,000 988842.310820.144855.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20244827178039
8/31/2020 500,000 944510.310820.135318.Ung ho gia dinh be gia bao FT20244652213282
8/31/2020 500,000 353874.310820.135139.Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
8/31/2020 500,000 610269.310820.133642.KHA MY ANH UNG HO MS2020 212 UNG HO VO THI THUY DUONG
8/31/2020 500,000 IBVCB.752353658.MS 2020.211 (Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0261003462818 TRUONG THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 500,000 417612.310820.130814.ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)
8/31/2020 500,000 666235.310820.124529.Ungho ms2020.215 be nguyen ngoc khang
8/31/2020 500,000 283206.310820.115615.ung ho MS 2020.200 Vo Nguyen Thien Bao
8/31/2020 500,000 282280.310820.115455.ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
8/31/2020 500,000 342660.310820.105230.VIETTEL 400300 LIENNH 200831 200831003404470 400201 CT ung ho be nguyen phuc thinh MS 2020 210
8/31/2020 500,000 MBVCB.752123820.TRUONG THI AI HOA ung ho MS 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong ).CT tu 0071004155561 TRUONG THI AI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 500,000 624993.310820.103734.MoMo 0909362716 UNG HO MS2020210 NGUYEN PHUC THINH 6896107736
8/31/2020 500,000 tang trung xuong UNG HO MS 2020214 (BE NINH GIA BAO)
8/31/2020 500,000 MBVCB.752050329.ung ho MS 2020214 be Ninh Gia Bao.CT tu 0351000503239 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020 500,000 Sender:01310005.DD:310820.SHGD:10013283.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG
8/31/2020 500,000 Sender:01310001.DD:310820.SHGD:10004777.BO:NGUYEN PHUONG UYEN.MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG
8/31/2020 500,000 157342.310820.094050.Ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 500,000 Sender:01310005.DD:310820.SHGD:10010683.BO:VO NGOC THANH.UNG HO VO THI THUY DUONG MS 2020.212
8/31/2020 500,000 131688.310820.093128.UNG HO MS 2020.215 ( BE NGUYEN NGOC KHANG )-310820-09:31:28 131688
8/31/2020 500,000 Sender:01310012.DD:310820.SHGD:10010698.BO:VO NGOC THANH.UNG HO BE NINH GIA BAO MS 2020.214
8/31/2020 500,000 583360.310820.092331.Ung ho MS 2020 215 ung ho chau Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 500,000 MBVCB.751974425.ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0071001094960 NGUYEN LE VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 500,000 IBPS/SE:48304001.DD:310820.SH:10001064.BO:NGUYEN MINH TRIET.MS 2020.214 (BE NINHGIABAO) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/31/2020 500,000 IBVCB.751933846.MS 2020.215.CT tu 0281000536111 HOANG PHUOC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 500,000 Sender:01310012.DD:310820.SHGD:10007956.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.213 EM NGUYEN PHUONG THAO
8/31/2020 500,000 Sender:01310005.DD:310820.SHGD:10000708.BO:NGUYEN HOANG GIANG.UNG HO MS 2020.212 VO THI THUY DUONG
8/31/2020 500,000 Sender:79303008.DD:310820.SHGD:10008850.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO 2020.198 UNG HOGD ANH DUC
8/31/2020 500,000 IBPS/SE:01307001.DD:310820.SH:10002669.BO:NGUYEN THI LY.IBMS 2020.212 (UNG HO VO THI THUYDUONG)
8/31/2020 500,000 Sender:79303008.DD:310820.SHGD:10007921.BO:NGUYEN THI THANH THAO.MS 2020 214 UNG HO BE NINH GIA BAO
8/31/2020 500,000 Sender:79303008.DD:310820.SHGD:10008996.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO MA 2020.196 UNGHO BE DO MY HANH
8/31/2020 500,000 Sender:79303008.DD:310820.SHGD:10008966.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO MA 2020.211 UNGHO BE NGUYEN THIEN PHU
8/31/2020 500,000 Sender:79303008.DD:310820.SHGD:10008918.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO MA 2020.205 UNG HO EM CHANG THI LA
8/31/2020 500,000 Sender:79303008.DD:310820.SHGD:10008867.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO 2020 MA 189 UNGHO BE NGUYEN VIET ANH
8/31/2020 500,000 Sender:01307001.DD:310820.SHGD:10002673.BO:NGUYEN THI THANH BINH.IBUNG HO MS 2020.212
8/31/2020 500,000 MBVCB.751915291.VU THI LAN HUONG chuyen tien ung ho be Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0481000284680 VU THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 500,000 Sender:01307001.DD:310820.SHGD:10002662.BO:NGUYEN PHUONG THAO.IBNCHCCCL NGUYEN PHUONG THAO0984311685
8/31/2020 500,000 645704.310820.083018.UNG HO MS 2020.215 ( BE NGUYEN NGOC KHANG)
8/31/2020 500,000 728746.310820.082329.Ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang FT20244855272367
8/31/2020 500,000 726868.310820.081855.Ung ho be nguyen ngoc khang ma so 2020.215 FT20244103620100
8/31/2020 500,000 MBVCB.751890760.ung ho MS 2020.215 be Khang.CT tu 0571000023693 NGO TRUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 500,000 MBVCB.751882129.MS 2020.215.CT tu 0541000319301 NGUYEN DUY THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 500,000 MBVCB.751879934.MS 2020 215 be NGUYEN NOC KHANG.CT tu 0041000204691 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020 500,000 473443.310820.075649.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020211 be nguyen thien phu
8/31/2020 500,000 072919.310820.080059.Ung ho ms 2020 215 be nguyen ngoc khang
8/31/2020 500,000 063465.310820.074132.ung ho MS 2020.215
8/31/2020 500,000 580076.310820.073326.ung ho con Chi Tran Thi Hai
8/31/2020 500,000 IBVCB.751833976.Ung ho ms 2020 215 ung thu.CT tu 0081000624992 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020 1,000,000 249086.310820.211345.MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
8/31/2020 1,000,000 203161.310820.210811.2020-215 be nguyen hong khang
8/31/2020 1,000,000 512377.310820.162626.Chuyen tien ung ho MS 2020 QuangTri 01
8/31/2020 1,000,000 265081.310820.154534.ung ho MS2020.214
8/31/2020 1,000,000 Sender:79303003.DD:310820.SHGD:10007612.BO:TRAN THI BICH THUAN.MS 2020.214 BE NINH GIA BAO
8/31/2020 1,000,000 MBVCB.752541125.Ung ho ms 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 1,000,000 MBVCB.752479421.Ung ho MS 2020.215 (be nguyen ngoc khang).CT tu 0781006699999 YEN TUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 1,000,000 MS2020.214 CHUYEN CHO BE NGUYEN MINH GIA BAO
8/31/2020 1,000,000 Sender:79310001.DD:310820.SHGD:10024141.BO:TRAN PHUNG HANG.UNG HO MS 2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG
8/31/2020 1,000,000 LE THI THUY VAN UNG HO MS 2020.213 (NGUYEN PHUONG THAO)
8/31/2020 1,000,000 LE THI THUY VAN UNG HO MS 2020.212(VO THI THUY DUONG)
8/31/2020 1,000,000 MBVCB.752411278.ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0071001232668 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 1,000,000 163375.310820.123627.UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG. MS 2020.215-310820-12:36:26 163375
8/31/2020 1,000,000 IBVCB.752220060.Ung ho MS2020.212 VO THI THUY DUONG.CT tu 0471000310705 NGUYEN NGOC THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 1,000,000 IBPS/SE:01202002.DD:310820.SH:10002762.BO:CHUNG VAN THANH.995220083154755 - UNG HO MS2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG
8/31/2020 1,000,000 CAO BA BAO UNG HO MS 2020.212 VO THI THUY DUONG ST 500.000 - MS 2020.213 NGUYEN PHUONG THAO ST 500.000
8/31/2020 1,000,000 268662.310820.100142.ung ho MS 2020.215 ( be Nguyen Ngoc Khang )
8/31/2020 1,000,000 HOANG KHAC TIEP UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG MS 2020215
8/31/2020 1,000,000 Sender:01310012.DD:310820.SHGD:10010331.BO:HUYNH THI KIM THANH.UNG HO MS 2020.214 ( BE NINH GIA BAO CHUA BENH)
8/31/2020 1,000,000 Sender:79333001.DD:310820.SHGD:10000109.BO:TRUONG THI LAN ANH.MS 2020.QUANG TRI01
8/31/2020 1,000,000 Sender:01307001.DD:310820.SHGD:10004462.BO:NGUYEN BINH LONG.IBMS 2020.215 (BE NGUYEN NGOCKHANG)
8/31/2020 1,000,000 IBVCB.751938277.Tran Trong Phuc, Dong Thap(ung ho MS2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0601000097394 NGUYEN LE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 1,000,000 124318.310820.084429.CO HAI LAM USA - UNG HO MS 2020.205 EM CHANG THI LA-310820-08:43:48 124318
8/31/2020 1,000,000 117322.310820.084002.Gui ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 1,000,000 Sender:01307001.DD:310820.SHGD:10002565.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.213 (EM NGUYENPHUONG THAO)
8/31/2020 1,000,000 113801.310820.083733.ung ho MS 2020 215 nguyen ngoc khang
8/31/2020 1,000,000 645471.310820.082607.Ung ho MS 2020.211( be Nguyen Thien Phu)
8/31/2020 1,000,000 MBVCB.751898156.MS 2020.215 Ung ho NGUYEN NGOC KHANG.CT tu 0591000213322 NGUYEN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 1,000,000 078823.310820.080854.ung ho MS 2020.215 nguyen ngoc khang
8/31/2020 1,000,000 MBVCB.751871280.UNG HO MS 2020.215 (UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG).CT tu 0071002083272 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/31/2020 1,000,000 060420.310820.074407.Ung ho MS 2020 215
8/31/2020 1,500,000 Sender:79307006.DD:310820.SHGD:10006294.BO:TON NU THI MY VAN.MS:2020.211(BE NGUYEN THIEN PHUC:500.000),MS:2020.204(NGUYEN VAN VINH:500.000),MS:2020.200(BE VO NGUYEN THIEN BAO:500.00)
8/31/2020 1,994,500 747407.310820.204711.MS2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 2,000,000 268261.310820.113629.Kolmakova Ekaterina ung ho MS 2020.215 . Be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 2,000,000 859226.310820.113556.UNG HO MS 2020.215 BE KHANG FT20244557006543
8/31/2020 2,000,000 146435.310820.105308.MS 2020.215(UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG)-310820-10:53:08 146435
8/31/2020 2,000,000 253825.310820.100414.Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
8/31/2020 2,000,000 Sender:79303003.DD:310820.SHGD:10003376.BO:NGUYEN THI THU HUONG.UNG HO MA SO 2020.212
8/31/2020 2,849,075 //Ref:S0602411E36A01{//}VAL:200828USD123,39 /33B:GBP100, /Tlx:SW2008289608 /Pmnt:NCHCCCL HANH DAO 07737062468 /71A:SHA /B.O:/30845815842660DAO DUC HANH28, BROOKEHOWSE ROAD, CATFORDSE6 3TL /F.O:/0011002643148VIETNAMNET NEWSPAPER198 TRAN QUANG KHAIHANOIVIETNAM
8/31/2020 3,000,000 181752.310820.110552.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN TUYEN ung ho chau ho khanh duy ms 2020208
8/31/2020 3,000,000 643504.310820.073538.Uh be nguyen ngoc khang MS2020-215
8/31/2020 5,000,000 005696.310820.150757.Be nguyen ngoc khang ms 2020215 FT20244740400269
8/31/2020 5,000,000 IBVCB.752414566.be Nguyen Thien Phu bi bong nang.CT tu 0181003371083 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/31/2020 5,000,000 037675.310820.055412.MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
8/31/2020 60,000,000 PHAM THI TRANG / UNG HO MS 2020.QUANGTRI1
8/31/2020 60,000,000 MBVCB.752044677.Bo Xay dung ung ho MS2020.QuangTri01.CT tu 0491001780849 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
21-08-2020 05:04:22 100,000 ung ho MS 2020.204
21-08-2020 05:35:43 300,000 ung ho MS 2020.205 be Chang thi La
21-08-2020 05:46:15 200,000 CT DEN:023400061049 MBVCB.740766757.080736.ung ho em chang thi la chuyen tien.CT tu 0461000573300 TRINH THI TAM toi 1140
21-08-2020 06:36:00 300,000 CT DEN:023423926359 Ung ho MS 2020.205
21-08-2020 06:41:42 300,000 CT DEN:023323444502 ung ho MS 2020.205 Em Chang Th La
21-08-2020 06:53:34 1,000,000 CT DEN:023400064247 MBVCB.740793663.084559.NGUYEN THI PHUONG MAI chuyen tien be Chang Thi La MS 2020.205.CT tu 007100139
21-08-2020 07:04:18 200,000 CT DEN:023400065235 MBVCB.740800162.085692.HOANG THI THU THUY chuyen tien ung ho MS 2020. 205 em Chang Thi La .CT tu 10
21-08-2020 07:09:08 100,000 VU NGOC THUONG Chuyen tien Ung ho MS 2020.502 ( Chang Thi La)
21-08-2020 07:16:56 100,000 Dang Hoang Hanh chuyen tien ung ho chang a long ms 2020205
21-08-2020 07:24:53 300,000 ung ho ms 2020.205 ( Em Chang Thi La )
21-08-2020 07:26:05 300,000 CT DEN:023400035366 200821000011740 Ung ho MS 2020.205. Em Chang Thi La ZP5MKL45TI8P
21-08-2020 07:27:10 53,000 CT DEN:023400625311 MS 2020.205
21-08-2020 07:28:21 49,000 CT DEN:023400625506 MS 2020.204
21-08-2020 07:29:38 53,000 CT DEN:023400625727 MS 2020.203
21-08-2020 07:30:27 1,000,000 Le Thi Minh Tam chuyen tien ung ho MS 2020.205 (em Chang thi La)
21-08-2020 07:31:04 10,000 CT DEN:023400625980 MS 2020.200
21-08-2020 07:31:53 49,000 CT DEN:023400626119 MS 2020.202
21-08-2020 07:42:01 200,000 LE THI KIM THOA CT UNG HO CHAU CHANG THI LA
21-08-2020 07:42:46 200,000 ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La)
21-08-2020 07:48:00 150,000 MS 2020.205 (chang thi la)
21-08-2020 07:57:02 200,000 HUYNH TAN THUC GUI CHO MS 2020.189 (100.000D),GUI CHO MS 2020.193 (100.000 D )
21-08-2020 08:00:03 500,000 ung ho ms 2020.205 em Chang Thi La
21-08-2020 08:06:57 500,000 CT DEN:023408027015 UNG HO MS 2020.205 EM CHANG THI L 210820 08 06 55 027015
21-08-2020 08:11:13 200,000 UNG HO MS 2020.205 EM CHANG THI LA
21-08-2020 08:13:15 200,000 MS 2020.205 ( em Chang Thi La)
21-08-2020 08:14:11 500,000 Ms 2020 205 ung ho em Chang Thi La
21-08-2020 08:19:58 500,000 CT DEN:023401469729 MoMo 0976703738 Ung ho Vien phi cho em Nguyen Van minh 6773322092
21-08-2020 08:20:20 200,000 So GD goc: 10000896 TC:507893413.IBVCB.740184810.Ung ho MS 2020.204 ung ho Nguyen Van Vinh.CT tu 0511003742018 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
21-08-2020 08:20:30 500,000 Ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La)
21-08-2020 08:24:00 100,000 Ung ho MS 2020.205 Chang Thi La
21-08-2020 08:24:42 200,000 2020.205 (Em Chang Thi La)
21-08-2020 08:48:03 1,000,000 Nguyen Van Su chuyen tien ung ho chau Chang Thi La MS 2020.205
21-08-2020 08:53:35 800,000 CT DEN:023408301656 LINH BR GIUP MS 2020.205 MS 2020.204 MS 2020.203 MS 2020.202 MOI MS 200.000 D
21-08-2020 08:53:47 150,000 ung ho MS 2020205 Em Chang Thi La
21-08-2020 08:55:33 600,000 CT DEN:023408301877 LINH BR GIUP MS 2020.200 MS 2020.199 MS 2020.198 MOI MS 200.000 D
21-08-2020 08:57:34 500,000 CT DEN:023408302130 ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
21-08-2020 09:15:13 100,000 CT DEN:023402026203 ms 2020.205 chang thi la
21-08-2020 09:25:08 2,000,000 CT DEN:023409709701 Ung ho ms 2020 205 em chang thi la FT20234039998509
21-08-2020 09:35:59 500,000 CT DEN:023402540449 MS 2020.205 Em Chang Thi La
21-08-2020 09:50:25 300,000 CT DEN:094517035919 Vietinbank 114000161718 Ung ho MS 2020 205 em Chang Thi La
21-08-2020 09:52:10 200,000 CT DEN:023409040522 UNG HO MS 2020.205 EM CHANG THI LA 210820 09 52 08 040522
21-08-2020 09:55:35 100,000 CT DEN:023411594745 Gui be Chang Thi La
21-08-2020 10:04:23 100,000 ung ho MS 2020205 Em Chang Thi La
21-08-2020 10:17:40 200,000 So GD goc: 10006093 IB UNG HO MS 2020.205
21-08-2020 10:33:40 50,000 CT DEN:023410758705 Ho tro anh Chang A Long cua it long nhieu nha anh FT20234810119000
21-08-2020 10:45:40 300,000 So GD goc: 10007698 MS 2020.205 em Chang Thi La
21-08-2020 11:02:18 500,000 CT DEN:023404068458 giup do con anh Chang A Long
21-08-2020 11:27:10 500,000 So GD goc: 10008818 Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La
21-08-2020 11:50:48 150,000 LPT ung ho MS 2020205 Em Chang Thi La
21-08-2020 12:17:51 100,000 ung ho Ma So 2020.205
21-08-2020 13:37:13 500,000 ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La)
21-08-2020 13:56:06 200,000 CT DEN:135019822958 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 DO THI QUYNH chuyen khoan
21-08-2020 13:56:40 20,000 Le Duc Anh chuyen tien
21-08-2020 13:57:47 200,000 CT DEN:023406238065 Ung ho MS2020.205
21-08-2020 14:03:23 100,000 PHAM VIET THANG Chuyen tien ung ho MS 2020.205
21-08-2020 14:22:20 500,000 anh Duong Minh Duc BG ung ho ms 2020.205 em chang thi la
21-08-2020 15:00:37 100,000 CT DEN:023415924965 ung ho cho be Minh chua benh FT20234010927164
21-08-2020 15:03:11 80,000 CT DEN:023408290911 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2020 204 ung ho ve phi Nguyen Van Vonh
21-08-2020 15:04:38 80,000 CT DEN:023408292303 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2020 203 em Vang A Thuy
21-08-2020 15:05:55 80,000 CT DEN:023408293408 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2020 202 be Cao Thanh Minh
21-08-2020 15:07:18 80,000 CT DEN:023408294609 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2020 197 be Kieu Phuong Trang
21-08-2020 15:30:50 200,000 CT DEN:023415948842 Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La FT20234052003346
21-08-2020 15:51:46 500,000 ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy)
21-08-2020 16:07:41 300,000 CT DEN:023409351043 Chuyen tien ung ho MS 2020.204
21-08-2020 16:33:41 500,000 CT DEN:210069910900 ung ho em Chang Thi La MS 2020 205
21-08-2020 16:48:00 200,000 MS2020.204. uh vien phi Nguyen van vinh
21-08-2020 16:48:57 200,000 MS2020.203. uh em Vang a thuy
21-08-2020 16:49:49 200,000 MS 2020.202. uh be Cao thanh minh
21-08-2020 17:00:53 50,000 CT DEN:023417021794 ung ho MS 2020.204 ung ho nguyen van vinh FT20234839201295
21-08-2020 17:57:58 200,000 CT DEN:023417061488 UNG HO MS 2020.205 EM CHANG THI LA FT20234150731205
21-08-2020 20:03:02 100,000 CT DEN:023413944854 MoMo 0901418630 gui e Tran Thi Loan 6781441558
21-08-2020 21:27:48 100,000 CT DEN:023421170059 Ho tro be chang thi la FT20235137389322
21-08-2020 22:24:17 500,000 Ha Hanh Hoa chuyen tien cho MS 2020 205 ( em Chang Thi La)
22-08-2020 06:51:51 200,000 ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
22-08-2020 07:17:02 300,000 CT DEN:071150111771 Vietinbank 114000161718 LY THI NGAN chuyen khoan cho con anh Chat
22-08-2020 07:45:43 500,000 MS 2020.206(Em A Chat)
22-08-2020 08:13:49 200,000 CT DEN:023508077617 ung ho em a chat 2020 206
22-08-2020 08:14:04 200,000 Ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
22-08-2020 08:31:35 50,000 Quoc Nhu ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
22-08-2020 08:35:34 50,000 Quoc Nhu ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La)
22-08-2020 08:37:00 50,000 CT DEN:023500096776 MBVCB.742209913.033077.ung ho MS 2020.206 Em A Chat .CT tu 1011000637567 LY THANH HIEU toi 1140001
22-08-2020 08:44:53 200,000 Le Xuan Truong chuyen tien ung ho ms 2020.206 em A Chat
22-08-2020 08:49:07 100,000 CT DEN:023500099500 MBVCB.742223961.036205.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat .CT tu 0351000921000 NGUYEN XUAN TRUONG toi 11
22-08-2020 08:54:35 500,000 MS 2020.206(Em A Chat)
22-08-2020 08:57:15 100,000 ung ho ms 2020.206 (em A Chat)
22-08-2020 09:00:41 500,000 CT DEN:822167311285 ung ho MS 2020206 em A Chat
22-08-2020 09:01:49 500,000 Vu Hoa Hue ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
22-08-2020 09:06:10 20,000 Le Duc Anh chuyen tien
22-08-2020 09:10:36 200,000 MS 2020.206
22-08-2020 10:06:22 200,000 ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
22-08-2020 10:06:40 300,000 Ung ho MS 2020.204. Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
22-08-2020 10:17:41 200,000 CT DEN:023500054279 MBVCB.742337485.065064.NGUYEN THI SAU ung ho e A Chat.CT tu 0971000031575 NGUYEN THI SAU toi 1140001
22-08-2020 10:17:45 1,000,000 NGUYEN THI THANH NHAN Chuyen tien ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
22-08-2020 10:33:35 100,000 CT DEN:023500058968 MBVCB.742357209.070490.DUONG THANH BINH chuyen tien.CT tu 0361000305815 DUONG THANH BINH toi 1140001
22-08-2020 10:39:26 200,000 Ung ho 2020.206 (em A Chat)
22-08-2020 10:59:30 1,000,000 ung ho MS 2020.206 ( Em A Chat)
22-08-2020 11:46:41 100,000 UNG HO MS 2020.206( EM A CHAT)
22-08-2020 11:49:04 500,000 CT DEN:023504547388 ung ho MS 2020204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
22-08-2020 11:52:50 100,000 CT DEN:023500081925 MBVCB.742454807.097271.NGUYEN TRUONG THANH chuyen tien ung ho MS 2020.206 em anh Chat .CT tu 079100
22-08-2020 12:10:45 200,000 MS 2020.206( Em A Chat)
22-08-2020 12:14:50 1,000,000 CT DEN:023512380872 MS 2020.206 Em A Chat FT20235040523576
22-08-2020 12:30:21 500,000 Ung ho MS 2020.206 (A Chat). Cam on Bao.
22-08-2020 13:11:01 1,000,000 Anh Toan Dong Nai ung ho ma so 2020 206 em A Chat
22-08-2020 13:32:57 200,000 CT DEN:023500034327 MBVCB.742549659.053356.NGUYEN PHI DIEP chuyen tien .CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi 11400016
22-08-2020 13:37:13 500,000 Duong Thi Viet chuyen tien ung ho em AChat (cong tum)
22-08-2020 14:11:13 1,200,000 chuyen tien giup do ms 188;200;201;202;203;206-2020 moi ms 200k
22-08-2020 16:27:29 200,000 MS.2020.206( em A Chat)
22-08-2020 16:37:11 500,000 ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
22-08-2020 16:37:31 200,000 CT DEN:023509002597 Ung ho ms 2020.206
22-08-2020 16:51:40 100,000 CT DEN:023500086542 MBVCB.742756753.043634.PHAM THI DAC THI chuyen tienungho MS 2020.206 em A Chat.CT tu 0041000284374
22-08-2020 17:07:44 600,000 CT DEN:023517690158 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh MS 2020 204
22-08-2020 18:21:48 200,000 ung ho ms 2020.206 (em A Chat)
22-08-2020 18:32:57 200,000 NGUYEN TIEN KHAI Chuyen tien giup MS 2020.206 Giup em A Chat
22-08-2020 18:54:02 500,000 Tien tu thien giup em A Chat (MS 2020.206)
22-08-2020 20:32:13 200,000 Ung ho MS 2020206 Em A Chat o Kon Tum
22-08-2020 20:36:51 100,000 Bui Thi Dung chuyen tien ung ho ma so 2020.206 E. A Chat
22-08-2020 20:47:17 200,000 CT DEN:204157548348 Vietinbank 114000161718 VO THI THU HONG chuyen khoan ung ho ma so 2020 206 em A Chat
22-08-2020 21:51:30 100,000 CT DEN:220070081486 ung ho 2020 182 nguyen vu phuong linh
23-08-2020 01:17:02 200,000 LPT ung ho MS 2020206 Em A Chat; thoi gian GD:22/08/2020 22:53:32
23-08-2020 01:17:50 100,000 ung ho ms 2020.206 (e A CHAT); thoi gian GD:22/08/2020 23:00:34
23-08-2020 05:41:03 500,000 Duong Thi Viet chuyen tien ung ho ong pham van tap 2020 207
23-08-2020 07:19:15 200,000 ung ho MS 2020.207 ong Pham Van Tap
23-08-2020 08:35:05 200,000 ung ho MS 2020207 ong pham van tap
23-08-2020 08:44:55 500,000 Dinh Thi Hao chuyen tien ung ho MS 2020 207 (ong Pham Van Tap)
23-08-2020 10:03:00 200,000 CT DEN:023600062476 MBVCB.743275814.037686.NGUYEN THI THU chuyen tien.CT tu 0421000439112 NGUYEN THI THU toi 11400016171
23-08-2020 10:03:10 20,000 Le Duc Anh chuyen tien
23-08-2020 10:15:49 1,000,000 CT DEN:023603004515 Ung ho ms2020.207 ong pham van tap
23-08-2020 11:26:42 50,000 Ung ho MS 2020.207 ong Pham Van Tap
23-08-2020 14:30:09 100,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.205
23-08-2020 14:47:45 500,000 Nguyen Hong Quan ung ho MS 2020.207 ong Pham Van Tap
23-08-2020 15:16:19 200,000 CT DEN:023615279791 UNG HO MS 2020.207 ONG PHAM VAN TAP 230820 15 16 17 279791
23-08-2020 16:21:36 2,000,000 CT DEN:023609660931 Tien ung ho
23-08-2020 18:39:16 150,000 STA ungho ms2020.207 (ong Pham Van Tap)
23-08-2020 18:43:07 150,000 STA ungho ms2020.206 (em A Chat)
23-08-2020 22:01:49 1,000,000 CT DEN:023622034075 Ung ho ms 2020. 201 gia dinh chi Binh FT20237039039048
23-08-2020 22:21:47 200,000 CT DEN:221623033149 Vietinbank 114000161718 HUA THI NGOC ANH chuyen khoan Ung ho MS 2020 207
23-08-2020 22:54:12 500,000 Ung ho MS 2020.207 (ong Pham Van Tap)
24-08-2020 00:58:43 50,000 LPT ung ho MS 2020207 ong Pham Van Tap; thoi gian GD:23/08/2020 23:01:48
24-08-2020 06:55:02 300,000 ung ho MS 2020.208 (be Khanh Duy)
24-08-2020 08:12:24 100,000 CT DEN:023708098657 Ung ho MS 2020.208 be Khanh Duy FT20237629834030
24-08-2020 09:10:09 200,000 So GD goc: 10004831 Ung ho MS 2020.206 Em A chac
24-08-2020 09:46:25 10,000 Le Duc Anh chuyen tien
24-08-2020 09:47:38 20,000 Le Duc Anh chuyen tien
24-08-2020 10:09:02 150,000 MS 2020.208(Be Khanh Duy)
24-08-2020 10:38:43 100,000 CT DEN:023703892982 Ung ho be Khanh Duy o Quang Tri
24-08-2020 11:04:38 100,000 LPT ung ho MS 2020208 be Khanh Duy
24-08-2020 11:13:24 500,000 Ung ho MS 2020.208(Be Khanh Duy) Le Dinh Quang chuyen tien
24-08-2020 11:32:35 1,000,000 CT DEN:023704940885 ung ho MS 2020.208
24-08-2020 11:34:53 300,000 CT DEN:023711436929 2020.208 be khanh duy
24-08-2020 14:08:30 20,000 UNG HO 4MS 2020.205, 2020.206, 2020.207, 2020.208
25-08-2020 06:33:43 300,000 Ung ho MS 2020.206(Em A Chat)Le Dinh Quang chuyen tien
25-08-2020 06:48:44 200,000 Tran To Nga  ung ho MS 2020.206 ( Em A Chat)
25-08-2020 06:51:00 200,000 CT DEN:023800051456 MBVCB.745275120.041679.PHAM DUY HOANG chuyen tien ung ho gia dinh em A Chat.CT tu 0501000179829 PHAM
25-08-2020 06:54:49 200,000 CT DEN:023806546947 Ms 2020.206 a chat FT20238097006085
25-08-2020 07:04:41 100,000 CT DEN:023800135485 Ung ho Ms 2020.207 Hoi huong cong duc ong Cao Van Nhiep
25-08-2020 07:07:46 500,000 Goi ung ho MS 2020.206 (Em A Chat)
25-08-2020 07:12:57 100,000 MS 2020.206 (em A Chat)
25-08-2020 07:16:28 50,000 CT DEN:023807042085 ung ho MS 2020 206 Em A Chat
25-08-2020 07:30:21 300,000 ung ho MS 2020.206(em A Chat)
25-08-2020 07:33:27 200,000 CT DEN:023800448035 Chuyen tien ung ho em a chat bao vietnamnet
25-08-2020 07:38:56 500,000 Ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
25-08-2020 07:41:43 100,000 ung ho MS 2020.206(Em A Chat)
25-08-2020 07:47:04 200,000 Vo Van Kich chuyen tien ung ho be A Chat
25-08-2020 08:06:40 1,000,000 Le Hong Linh chuyen tien
25-08-2020 08:15:32 100,000 Ung ho e A Chat
25-08-2020 08:22:13 200,000 CT DEN:023808091017 ung ho MS 2020 206
25-08-2020 08:24:37 200,000 CT DEN:023808459072 MS 2020.206 EM A CHAT 250820 08 24 15 459072
25-08-2020 08:25:07 200,000 Tran Thanh Tung chuyen tien ung ho vien phi cho A Chat
25-08-2020 08:30:45 100,000 CT DEN:023808197799 Ung ho e a chat
25-08-2020 08:32:10 200,000 CT DEN:023808576410 Ung ho MS 2020.206 em A Chat FT20238361078205
25-08-2020 08:48:42 100,000 CT DEN:023808585712 Phung chau A chat FT20238057932380
25-08-2020 08:52:47 200,000 CT DEN:023808588368 Ms 2020.206 Em A Chat FT20238610875459
25-08-2020 08:54:12 500,000 ms 2020.206  em A Chat
25-08-2020 08:54:50 200,000 CT DEN:023808135780 MS 2020 206 ung ho gia dinh A Chat
25-08-2020 08:59:23 300,000 ung ho MS 2020206 E A Chat
25-08-2020 09:09:58 200,000 ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
25-08-2020 09:12:43 200,000 Ung ho MS 2020.206 ( em A Chat)
25-08-2020 09:14:12 500,000 So GD goc: 10000844 Ung ho em Chat (MS 2020.206) (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI
25-08-2020 09:28:43 200,000 So GD goc: 10007848 TC:507879652.MBVCB.745406309.Ho tro gia dimh chau A Chat.CT tu 0481000003259 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
25-08-2020 09:30:08 300,000 CT DEN:023809614941 Ung ho MS 2020.205 em Chang Thi La FT20238304780201
25-08-2020 09:38:14 100,000 uh ms 2020206
25-08-2020 09:45:01 50,000 LPT ung ho MS 2020209
25-08-2020 09:47:06 500,000 ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
25-08-2020 09:49:17 300,000 ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
25-08-2020 09:49:59 300,000 ung ho MS 2020206 Em A Chat
25-08-2020 09:51:30 200,000 So GD goc: 10008030 Ung ho ma so 2020.206 em A Chat
25-08-2020 10:20:43 200,000 CT DEN:023810275141 MS 2020 206 A Chat
25-08-2020 10:28:29 200,000 CT DEN:102305794273 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGUYEN VAN XUAN chuyen khoan
25-08-2020 10:47:02 300,000 MS 2020.206
25-08-2020 10:48:56 3,000,000 Pham Duc Khiem chuyen tien ung ho MS 2020.206 (e a chat)
25-08-2020 10:52:49 200,000 CT DEN:104718797039 Vietinbank 114000161718 PHAM THUY LINH chuyen khoan
25-08-2020 10:58:50 300,000 So GD goc: 10000312 [2000000010105776]UNG HO GIA DINH E A CHAT
25-08-2020 11:10:47 75,000 CT DEN:023811356735 ung ho ms 2020 206 em a chat
25-08-2020 11:12:36 100,000 ung ho MS 2020206 Em A Chat
25-08-2020 11:29:30 200,000 CT DEN:023804634065 Giup do chi Nguyen Thi Linh
25-08-2020 12:04:20 200,000 HOANG THI THOA Chuyen tien ms 2020.206(em a chat)
25-08-2020 12:18:00 500,000 Nguyen Thi Van Anh chuyen tien giup Em A Chat MS 2020206
25-08-2020 12:26:17 100,000 CT DEN:023812457318 giup chau a Chat
25-08-2020 12:30:11 50,000 MS 2020.206 (em A Chat)
25-08-2020 12:40:24 300,000 CT DEN:023805679355 MS 2020.206 Em A.Chat
25-08-2020 12:41:26 200,000 CT DEN:123554735750 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 TRAN THI QUE MINH chuyen khoan Bao VietNamnet ung
25-08-2020 13:42:36 200,000 CT DEN:023813785512 Ung ho MS 2020.202 FT20238523640222
25-08-2020 13:44:20 200,000 CT DEN:023813786523 Ung ho MS 2020.201 FT20238735221707
25-08-2020 14:49:28 300,000 CT DEN:144410817528 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 206 Em A Chat
25-08-2020 14:52:30 5,000 UNG HO MS 2020.209
25-08-2020 14:53:34 200,000 Thong Thuy Tung giup MS 2020-205
25-08-2020 14:54:18 10,000 CHUONG TRINH NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY 
25-08-2020 14:56:11 200,000 Thong Thuy Tung giup MS 2020-206
25-08-2020 20:04:50 100,000 CT DEN:023800096652 MBVCB.746284373.062678.HuynhHien. MS 2020.182 ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh..CT tu 1012754105 NGUY
25-08-2020 20:13:57 200,000 Ung ho MS 2020.204 Ung ho Nguyen Van Vinh
25-08-2020 20:15:13 200,000 Ung ho MS 2020.205 Em Chang Thi La
25-08-2020 20:24:22 50,000 MS 2020.209 (ung ho gia dinh anh Duc)
26-08-2020 06:37:51 500,000 ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
26-08-2020 06:48:38 500,000 ung ho Ms 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh )
26-08-2020 06:58:01 500,000 ung ho MS 2020.208 ( be Khanh Duy )
26-08-2020 07:18:26 500,000 CT DEN:023900809359 200826000004181 Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh ZP5MKPP69C53
26-08-2020 07:27:23 500,000 CT DEN:023900125584 Nha Tran Quang Hoang Duong ung ho be Nguyen Phuc Thinh MS 2020.210
26-08-2020 08:11:34 150,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.210
26-08-2020 08:18:01 500,000 CT DEN:023901191931 MS 2020.210 be nguyen phuc thinh
26-08-2020 08:22:26 500,000 ung ho MS 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh )
26-08-2020 08:27:26 50,000 MS 2020.210 Nguyen Phuc Thinh
26-08-2020 08:43:40 200,000 PHAM THI THU THUY UNG HO CHO E  A CHAT ( MS 2020.206)
26-08-2020 08:53:58 200,000 LPT ung ho MS 2020210 Be Nguyen Phuc Thinh
26-08-2020 08:58:18 20,000 Le Duc Anh chuyen tien
26-08-2020 09:01:30 1,000,000 Tran Thi Kim chuyen tien
26-08-2020 09:12:55 500,000 LE QUANG BINH - CA MAU - ủng hộ ms 2020.210 (bé NGUYỄN PHÚC THỊNH)
26-08-2020 09:17:25 100,000 Tathaosaigon ungho MS 2020210 be Nguyen phuc thinh
26-08-2020 09:25:02 200,000 Ung ho be Phuc Thinh MS 2020.210
26-08-2020 10:22:23 300,000 CT DEN:023910816948 Ung ho MS 2020.210 chau NGUYEN PHUC THINH
26-08-2020 10:25:42 500,000 CO TRAN THI THANH THANH UNG HO MS2020.206 (EM A CHAT)
26-08-2020 10:32:38 100,000 DO DANH HIEN ung ho ms 2020.210; be Nguyen Phuc Thinh
26-08-2020 11:03:33 200,000 CT DEN:023900075643 MBVCB.746818057.063305.LE THI MINH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh .CT t
26-08-2020 11:14:39 100,000 CT DEN:023911362822 MS 2020 210
26-08-2020 11:15:13 300,000 CT DEN:111005125041 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020 210 be nguyen phucThinh
26-08-2020 11:16:10 1,000,000 ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
26-08-2020 11:20:10 500,000 So GD goc: 10001653 giup chau Nguyen Phuc Thinh MS 2020.210 (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI
26-08-2020 11:27:53 200,000 CT DEN:023911310065 Ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh FT20239895670006
26-08-2020 12:03:21 200,000 CT DEN:023912628279 Ung ho be Nguyen Phuc Thinh MS 2020 210
26-08-2020 12:24:31 200,000 Ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
26-08-2020 13:28:10 200,000 Ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh)
26-08-2020 13:46:38 5,000 UNG HO MS 2020.210
26-08-2020 14:16:18 200,000 ung ho MS 2020.210 be nguyen phuc thinh
26-08-2020 14:42:22 1,000,000 UNG HO EM A CHAT MS 2020.206
26-08-2020 14:43:46 300,000 CT DEN:023903045936 ung ho be Nguyen Phuc Thinh. Ms 2020.210
26-08-2020 15:23:12 300,000 Ung ho MS 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh)
26-08-2020 15:28:47 300,000 CT DEN:826188759293 Ung ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh
26-08-2020 15:31:43 50,000 ung hoMS 2020.210(Be Nguyen Phuc Thinh
26-08-2020 15:59:06 2,000,000 ung ho ma so 2020210 be Nguyen Phuc Thinh thuong be lam
26-08-2020 16:55:08 300,000 Ung ho MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh)
26-08-2020 17:24:46 100,000 CT DEN:023910899587 ung ho cho be 20thang tuoi bi mu hai mat
26-08-2020 20:44:33 200,000 CT DEN:023920153850 Ung ho be Nguyen Phuc Thinh MS2020 210
26-08-2020 22:30:31 100,000 MS 2020.209 (gd a Duc)
27-08-2020 02:03:35 68,868 MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh; Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/08/2020 00:54:29
27-08-2020 02:03:52 68,868 MS 2020.209(gia dinh anh Duc); Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/08/2020 01:01:53
27-08-2020 02:04:20 68,868 MS 2020.195(Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen); Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/08/2020 01:12:14
27-08-2020 02:04:39 68,868 MS 2020.197(be Kieu Phuong Trang); Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/08/2020 01:20:41
27-08-2020 02:05:14 68,868 MS 2020.208(be Khanh Duy); Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/08/2020 01:36:47
27-08-2020 02:05:29 68,868 MS 2020.203(em Vang A Thuy); Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/08/2020 01:44:36
27-08-2020 05:44:37 400,000 CT DEN:024005455495 CT MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 05:45:51 300,000 Ung ho MS 2020.211(Be Nguyen Thien Phu)Le Dinh Quang chuyen tien
27-08-2020 05:46:05 100,000 CT DEN:024005028192 MS 2020 211 be nguyen thien phu
27-08-2020 05:53:12 200,000 Thong ung ho MS 2020.211
27-08-2020 06:03:52 100,000 Vu Cuong ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 06:20:45 500,000 Vu Duc Hung chuyen tien ung ho MS 2020.211( be nguyen thien phu)
27-08-2020 06:20:58 100,000 CT DEN:061547943325 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 DANG THE VUONG chuyen khoan MS 2020211
27-08-2020 06:21:24 100,000 Ungho.Ms2020.211(benguyenthienphu)
27-08-2020 06:22:20 2,000,000 Ung ho MS 2020.211 (be Ng Thien Phu)
27-08-2020 06:26:26 200,000 Tran Thi Tu Anh chuyen tien ung ho chau Nguyen Thien Phu
27-08-2020 06:33:19 200,000 ung ho ms 2020.211 be NGUYEN THIEN PHU
27-08-2020 06:34:05 100,000 ung ho MS 2020211 nguyen thien phu
27-08-2020 06:36:40 150,000 ung ho be 2020.211 ( be nguyen thien phu)
27-08-2020 06:39:24 200,000 ung ho MS 2020.211(be nguyen thien phu)
27-08-2020 06:42:42 200,000 CT DEN:024006729698 Ung ho MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phu FT20240295809367
27-08-2020 06:48:08 500,000 CT DEN:024006704056 MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU 270820 06 48 07 704056
27-08-2020 06:48:48 2,000,000 ung ho ma so 2020211 be Nguyen Thien Phu thuong be lam
27-08-2020 06:49:47 500,000 Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 06:53:23 68,868 MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu); Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
27-08-2020 06:56:27 100,000 MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 06:57:17 400,000 ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 06:58:10 500,000 ung ho MS 2020.211 ( be nguyen thien phu )
27-08-2020 06:58:56 300,000 DINH ANH TUAN Chuyen tienung hoMS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 06:59:29 100,000 ung ho MS2020.211 be nguyen thien phu
27-08-2020 07:00:21 100,000 CT DEN:024007043195 chucconmaukhoibenh
27-08-2020 07:00:29 200,000 MS 2020.211 (be nguyen thien phu)
27-08-2020 07:02:53 100,000 CT DEN:065736503591 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 07:05:33 3,000,000 Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 07:05:53 100,000 ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 07:06:14 500,000 ung ho ms 2020.211( be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 07:06:21 30,000 CT DEN:070019871781 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGUYEN TAN SY chuyen khoan
27-08-2020 07:07:03 300,000 CT DEN:024007704577 UNG HO MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU 270820 07 06 55 704577
27-08-2020 07:12:31 500,000 CT DEN:070718355626 Vietinbank 114000161718 MS 2020 211ung ho cho be nguyen thien phu
27-08-2020 07:13:35 200,000 DAO THI TAM CHINH Chuyen tien ung ho beNguyen thienphuMS 2020211
27-08-2020 07:13:45 200,000 ung ho MS2020.211
27-08-2020 07:13:55 200,000 CT DEN:024000611890 MS 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU
27-08-2020 07:14:59 1,000,000 Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho em Nguyen Thien Phu MS 2020.211
27-08-2020 07:15:04 1,000,000 CT DEN:270070671877 Ung ho em Nguyen Thien Phu MS 2020 211
27-08-2020 07:16:23 200,000 HUYNH CONG VI ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 07:17:33 500,000 CT DEN:024000086332 MBVCB.747727179.043891.DO LENH DUNG chuyen tien ung ho ma so 2020.211 be Nguen Thien Phu .CT tu 0181
27-08-2020 07:20:27 300,000 ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 07:21:11 50,000 CT DEN:071601872306 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan MS 2020 211 nguyen thien
27-08-2020 07:36:22 100,000 CT DEN:024000974094 200827000003214 Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu ZP5MKQMVV0AJ
27-08-2020 07:39:02 200,000 Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 07:45:40 100,000 CT DEN:024000089471 MBVCB.747742666.047544.NGUYEN THI LUYEN ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu . .CT tu 08210001734
27-08-2020 07:50:14 90,000 TRAN TRONG THANG ung ho ms 2020.211 be nguyen thien phu
27-08-2020 07:51:51 200,000 Ung ho be NGUYEN THIEN PHU MS 2020211 Chuc con nhanh khoe
27-08-2020 07:52:27 200,000 ung ho ma so 2020.211 (be nguyen thien phu)
27-08-2020 07:56:12 500,000 MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phuc)
27-08-2020 07:57:00 500,000 Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 07:57:27 200,000 CT DEN:024007074157 Ung ho be Nguyen Thien Phu MS2020 211
27-08-2020 07:57:52 500,000 Do Thi Bich Thuy chuyen tien ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 07:58:58 200,000 MS 2020.211 ung ho be nguyen thien phu
27-08-2020 08:05:08 200,000 ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:05:09 300,000 CT DEN:024001831897 Gui be Phu bi bong nang Mong be mau khoi
27-08-2020 08:06:33 300,000 ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
27-08-2020 08:07:50 300,000 ung ho MS 2020.205 (em Chang Thi La)
27-08-2020 08:08:58 300,000 ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:12:04 500,000 ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:12:14 500,000 ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:12:46 500,000 DO VAN TRONG ung ho ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:17:09 100,000 CT DEN:024008091799 ung ho chau Nguyen Thien Phu ms 20202110
27-08-2020 08:17:53 200,000 Ung ho MS 2020.211
27-08-2020 08:18:29 500,000 CT DEN:024001803130 Nha Tran Quang Hoang Duong ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211
27-08-2020 08:19:23 300,000 ung ho ms 2020.211 be nguyen thien phu
27-08-2020 08:20:09 500,000 Tran Thi Ly( Binh Phuoc) ho tro be Nguyen Thien Phuc bi bong
27-08-2020 08:22:44 1,000,000 CT DEN:024001805748 Chuyen tien giup do chau be NGUYEN THIEN PHU
27-08-2020 08:23:13 200,000 DO DANH HIEN ung ho ms 2020.211; be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:23:55 200,000 ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:24:02 300,000 CT DEN:081844360530 Vietinbank 114000161718 PHAN THANH NHAN chuyen khoan giup do be Nguyen Thien Phu MS 2020 211
27-08-2020 08:24:34 200,000 TRAN CHUC GIANG Chuyen tien ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211
27-08-2020 08:24:44 200,000 giup be thien phu bi bong o bac ninh
27-08-2020 08:25:03 300,000 MS 2020.211. Be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:25:25 200,000 ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:25:33 200,000 CT DEN:024001807986 Chuyen tien ung ho be Thien Phu. ma so 2020.211
27-08-2020 08:28:22 200,000 LE THI LIEN Chuyen tien ung ho chau Nguyen Thien Phu MS 2020.211
27-08-2020 08:31:38 200,000 NGUYEN THI KIM DIEU Chuyen tien ung ho be Thien Phu
27-08-2020 08:32:00 150,000 CT DEN:024008754745 Ung ho Ms 2020.11 be Ng Thien Phu FT20240192818130
27-08-2020 08:33:32 200,000 NGUYEN THI THANH THANH ung ho be nguyen thien phu
27-08-2020 08:33:44 200,000 CT DEN:024001523652 MS 2020.211
27-08-2020 08:36:14 100,000 CT DEN:024008112774 ung ho ms 2020 211 be nguyen thien phu
27-08-2020 08:37:10 300,000 So GD goc: 10000158 UNG HO MS 2020210 BE NGUYEN PHUC THINH
27-08-2020 08:37:52 900,000 ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:38:52 100,000 ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:39:01 200,000 uh MS 2020.211( Be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:39:04 500,000 CT DEN:827108947707 MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:42:19 500,000 CT DEN:024001242930 Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:46:11 300,000 So GD goc: 10000166 UNG HO MS 2020211 BE NGUYEN THIEN PHU
27-08-2020 08:46:17 100,000 CT DEN:024008761483 MS 2020.210 Be nguyen duc thinh FT20240796462593
27-08-2020 08:47:58 200,000 CT DEN:024001834709 MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:48:04 200,000 Le Duc Thuan ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:48:23 200,000 LE THI HANG Chuyen tien ung ho MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phuc
27-08-2020 08:49:23 200,000 Nguyen Duy Loc ung ho ms 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:49:40 500,000 CT DEN:270070680653 Ung ho be Nguyen Thien Phu bi bong nang
27-08-2020 08:51:42 200,000 Le Duc Thuan ung ho MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
27-08-2020 08:52:01 200,000 Vo Minh Luu chuyen tien MS 2020.211 (be Phu)
27-08-2020 08:52:48 100,000 Dao Thi Linh chuyen tien ung ho ms 2020.211 (be Thien Phu)
27-08-2020 08:53:43 200,000 CT DEN:024000478560 ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:54:40 200,000 ung ho be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:55:14 100,000 Ung ho MS 2020.211 (Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 08:55:59 1,000,000 CT DEN:024008137668 MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:56:05 200,000 CT DEN:085057191787 Vietinbank 114000161718 ung ho be Nguyen Thien Phu Ms 2020211
27-08-2020 08:56:51 150,000 MS 2020.211 ung ho chau Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:58:14 100,000 CT DEN:085252511015 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 LE THI THAO SUONG chuyen khoan ung ho be Nguyen Th
27-08-2020 08:58:45 200,000 TA THANH HAO Chuyen tien
27-08-2020 08:58:57 200,000 Ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 08:59:05 250,000 UNG HO MS 2020211 BE NGUYEN THIEN PHU, CHUC BE SOM BINH PHUC
27-08-2020 08:59:17 500,000 CT DEN:024008141876 Ung ho MS 2020 205 Em Chang Thi La
27-08-2020 09:00:24 300,000 CT DEN:024000478668 ung ho ms 2020 211 be nguyen thien phu
27-08-2020 09:00:25 200,000 ung ho MS 2020.211(be nguyen thien phu)
27-08-2020 09:03:31 100,000 CT DEN:024002835044 ung ho MS2020.211 be nguyen thien phu
27-08-2020 09:03:35 200,000 CT DEN:024000036148 MBVCB.747816250.067563.ung ho MS 2020 211 be Phu.CT tu 1041000044889 PHAM VAN DUONG toi 114000161718
27-08-2020 09:04:10 60,000 MS 2020.211 ( ung ho be Nguyen Thien Phu bi bong)
27-08-2020 09:04:30 300,000 CT DEN:024000036441 MBVCB.747818434.068065.ung ho be NGUYEN THIEN PHU 4tuoi bi bong con.CT tu 0271001100195 HUYNH UT toi
27-08-2020 09:05:19 100,000 CT DEN:024002836435 ung ho MS2020.209 gia dinh anh duc
27-08-2020 09:06:08 500,000 CT DEN:024002410126 Ung ho MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 09:07:45 500,000 ung ho ms2020.211 Nguyen thien phu
27-08-2020 09:09:24 100,000 So GD goc: 10008535 TC:507854157.MBVCB.747732546.DANG DUY HAI PHO chuyen tien cho MS2020.211(be Nguyen Thien Phu).CT tu 0441000695407 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
27-08-2020 09:09:40 100,000 Le Van Thuan chuyen tien ung ho chau Nguyen Thien Phu MS 2020.211
27-08-2020 09:10:59 100,000 So GD goc: 10008407 TC:507848508.MBVCB.747716051.HO THAI THAO ung ho be nguyen thien phu 2020.211.CT tu 0061001144304 toi 114000161718 Bao VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK)
27-08-2020 09:11:36 100,000 Chuyen tien MS 2020211 Be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 09:12:00 100,000 CT DEN:024009943207 MoMoT01676993813T6846084796T970415TMS 2020211 be nguyen thien phu ghop 1 phan nho mong be som manh
27-08-2020 09:12:20 100,000 chuc be mau chong binh phuc
27-08-2020 09:15:49 2,000,000 CT DEN:024002985058 200827000003452 MS 2020.211 UH be Nguyen Thien Phu ZP5MKQMVVIRQ
27-08-2020 09:16:30 500,000 CT DEN:024009461696 Ms 2020.211 be thie phu
27-08-2020 09:21:11 300,000 CT DEN:024009715976 UNG HO BE THIEN PHU MS 2020.211. MONG BE MAU KHOE 270820 09 21 06 715976
27-08-2020 09:22:43 2,000,000 UNG HO MA SO 2020.211 BE NGUYEN THIEN PHU CON ANH NGUYEN THANH PHUONG HUYEN THUAN THANH BAC NINH
27-08-2020 09:23:21 100,000 LPT ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 09:24:59 300,000 CT DEN:024009179706 ung ho MS2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 09:28:00 200,000 CT DEN:024002853730 Chuc be Thien Phu som khoe
27-08-2020 09:28:39 500,000 So GD goc: 10003705 TC:507895881.MBVCB.747841848.Ung ho MS 2020.211 (be NGUYEN THIEN PHU).CT tu 0501000168938 toi 114000161718 Bao VIETNAM NET CONG THUONG VN (VIETINBANK)
27-08-2020 09:29:05 200,000 CT DEN:024009786047 MS 2020.211 nguyen thien phu FT20240079508660
27-08-2020 09:32:10 200,000 Chu Thi Dao ung ho be thien phu bi bong
27-08-2020 09:37:54 100,000 ung hoMS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 09:38:07 500,000 ung ho ms2020211 ( be thien phu
27-08-2020 09:39:01 1,000,000 CT DEN:024000046739 MBVCB.747864352.081452.TRUONG THI LAN chuyen tien ung ho Ms 2020211 Thien phu ..CT tu 0121000847
27-08-2020 09:39:52 200,000 CT DEN:024009202017 ms 2020 211 uh ng thien phu
27-08-2020 09:40:27 100,000 Tran Thi Bich Lien chuyen tien ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 09:44:11 200,000 CT DEN:024009795651 Ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240352662965
27-08-2020 09:46:39 200,000 Ung ho MS 2020.11 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 09:47:13 1,000,000 ung ho be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 09:47:44 500,000 ung ho be nguyen thien phu MS 2020.211
27-08-2020 09:48:35 200,000 CT DEN:024002912402 IBFT Ung ho MS 2020.211 Thien Phu
27-08-2020 09:53:29 200,000 CT DEN:024002687056 ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 10:02:30 300,000 CT DEN:024003942995 Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu . Mau khoe be nhe.
27-08-2020 10:05:12 100,000 Ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 10:12:26 300,000 Nguyen tien Dat ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020211
27-08-2020 10:20:02 300,000 CT DEN:024003895761 ung ho ms 2020.211 be Thien Phu
27-08-2020 10:25:09 300,000 CT DEN:024003102434 ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 10:26:22 500,000 CT DEN:024010824123 Ung ho ms 2020211 nguyen thien phu FT20240011107450
27-08-2020 10:31:44 200,000 CT DEN:024000064116 MBVCB.747939186.034042.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu .CT tu 0071003343991 NGUYEN QUOC HUO
27-08-2020 10:43:05 200,000 CT DEN:103750889499 Vietinbank 114000161718 ungho ms2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 10:46:30 200,000 ung ho be2020.211
27-08-2020 10:49:02 400,000 Nguyen Huu Tam ung ho MS 2020.211 (be Thien Phu)
27-08-2020 10:59:16 300,000 CT DEN:024003926944 ung ho ms 2020.211 be nguyen thien phu
27-08-2020 11:00:21 1,000,000 giup do chau Nguyen thien Phu MS 2020.211
27-08-2020 11:13:40 500,000 So GD goc: 10003221 Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
27-08-2020 11:19:22 200,000 Ung ho MS2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 11:22:16 50,000 ung ho MS 2020.211
27-08-2020 11:33:31 200,000 Mai Tan Ngoc chuyen tien ung ho be Thien Phu
27-08-2020 11:49:20 300,000 MS 2020.211 be nguyen thien phu bi bong
27-08-2020 11:56:18 200,000 CT DEN:024000091709 MBVCB.748056793.068763.TRAN THI PHUONG LOAN chuyen tien Ung Ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu .CT
27-08-2020 12:05:38 200,000 chia se cung be phu _ bac ninh
27-08-2020 12:11:54 300,000 Tran To Nga ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 12:29:30 200,000 CT DEN:024012744404 UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU 270820 12 28 57 744404
27-08-2020 12:59:31 500,000 Tran Thi Kim Sa chuyen tien ung ho MS 2020.211 ( be nguyen thien phu)
27-08-2020 13:06:46 500,000 CT DEN:024006932652 IBFT Ung ho chau
27-08-2020 13:23:11 300,000 ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 13:24:21 1,000,000 CT DEN:131853392748 Vietinbank 114000161718 TRAN BA HAI chuyen khoan MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 13:46:43 1,000,000 CT DEN:024006828035 Ung ho be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 13:58:06 200,000 CT DEN:135243537130 Vietinbank 114000161718 ui MS 2020 211 Nguyen Thien Phu
27-08-2020 14:04:02 300,000 Ung ho be chua benh mat ms 2020.210
27-08-2020 14:04:29 500,000 So GD goc: 10006240 Ung ho MS 2020.211
27-08-2020 14:14:59 200,000 Nguyen Thi Kim Oanh ung ho chau Phu 4 tuoi bij bong.
27-08-2020 14:22:04 200,000 CT DEN:024000058976 MBVCB.748206053.042728.MS 2020.211 be NGUYEN THIEN PHU .CT tu 0031000193456 DAO THI THUY LINH toi
27-08-2020 14:23:40 1,000,000 Thoai Anh co 1 chut ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 14:29:29 200,000 Ho tro ms 2020.210  Nguyen Phuc Thinh
27-08-2020 14:35:27 200,000 CT DEN:024000014216 ISL20200827143507476 ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 14:51:07 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.211
27-08-2020 15:19:09 300,000 CT DEN:024015766868 MS2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH 270820 15 19 06 766868
27-08-2020 15:27:23 100,000 CT DEN:152210985819 Vietinbank 114000161718 NGUYEN LE QUYEN ung ho MS 2020 211 be nguyen thien phu
27-08-2020 15:33:10 200,000 ung ho MS 2020.210
27-08-2020 15:37:29 100,000 Ung ho MS2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 15:44:52 600,000 CT DEN:024015967861 LINH BR GIUP MS 2020.210 MS 2020.211 MS 2020.208 MOI MS 200.000 d
27-08-2020 16:05:16 1,500,000 CT DEN:024016030302 Ms 2020.211 FT20240009540439
27-08-2020 16:17:28 200,000 ung ho MS2020.211 be nguyen thien phu
27-08-2020 16:26:23 200,000 VU THI THANH NHAN Chuyen tien MS2020.211 ( Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 16:48:07 200,000 CT DEN:164308417570 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 17:00:43 100,000 ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 17:12:00 80,000 MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 17:23:07 200,000 MS 2020.211 NGUYEN THIEN PHU
27-08-2020 17:27:59 300,000 Tran Thi Thu Hien chuyen tien ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
27-08-2020 17:55:19 2,000,000 CT DEN:024017104566 Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20240185236179
27-08-2020 18:40:46 200,000 Ung ho MS 2020.211 (be nguyen thien phu)
27-08-2020 19:08:09 100,000 CT DEN:270070784970 Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 19:14:12 200,000 CT DEN:024019145556 Tran Huyen ung ho FT20240069464038
27-08-2020 19:16:24 200,000 CT DEN:024019146667 Ngoc ngua ung ho FT20240606522844
27-08-2020 19:22:51 500,000 CT DEN:191748432931 Vietinbank 114000161718 UNG HO MS 2020211 BE NGUYEN THIEN PHU
27-08-2020 19:37:12 100,000 MS 2020.210 (Be Nguyen Phuc Thinh)
27-08-2020 19:56:12 100,000 Dao Nguyen Nhung chuyen tien MS 2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
27-08-2020 20:15:35 50,000 CT DEN:201036173800 CAO THAI DUONG
27-08-2020 21:22:54 100,000 ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
27-08-2020 21:45:45 500,000 ung ho be Nguyen Thien Phu_Ms 2020.211
27-08-2020 21:52:07 200,000 Nguyen Thi Thanh Huyen chuyen tien ung ho be phu bi bong
27-08-2020 22:26:04 100,000 CT DEN:024022814668 GIUP CHAU PHU BI BONG 270820 22 25 28 814668
27-08-2020 22:27:42 500,000 CT DEN:024000777375 Ung ho MS 2020.211
27-08-2020 22:31:19 300,000 CT DEN:024000059592 MBVCB.748768200.069611.MS 2020.211 giup be Nguyen Thien Phu .CT tu 0071001107146 TRAN THI BICH N
28-08-2020 01:09:57 200,000 CT DEN:024000062341 MBVCB.748784399.072994.co Thu ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu .CT tu 0031000163075 NGUYEN THI; thoi gian GD:27/08/2020 22:55:22
28-08-2020 01:13:42 100,000 ViHuyen ung ho MS 2020.211(be Nguyen Thien Phu); thoi gian GD:27/08/2020 23:36:51
28-08-2020 01:14:52 500,000 CT DEN:024016002244 ung ho; thoi gian GD:27/08/2020 23:52:02
28-08-2020 03:12:59 200,000 CT DEN:024120375712 Chuyen tien
28-08-2020 06:47:09 300,000 Van Thi Thanh Hanh chuyen tien ung ho cho Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 07:02:29 100,000 MS2020.211 be Nguyen Thien Phu
28-08-2020 07:14:43 200,000 CT DEN:024100078220 MBVCB.748881933.094142.Ung ho MS.2020.212.CT tu 0071000945985 TRAN HUU LOC toi 114000161718 BAO VIET
28-08-2020 07:15:17 5,000,000 Nguyen Thi Hue chuyen tien MS 2020.212 (vo thi thuy Duong)
28-08-2020 07:20:01 100,000 Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 07:44:03 300,000 UH MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 08:10:59 50,000 MS2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 08:15:59 200,000 ung ho MS 2020.212
28-08-2020 08:19:58 100,000 CT DEN:081454453314 Vietinbank 114000161718 mong e mau khoe
28-08-2020 08:25:17 100,000 Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 08:25:58 300,000 ung ho vo thi thuy duong
28-08-2020 08:35:21 1,000,000 So GD goc: 995220082851009 995220082851009 - Chuyen tien ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong qua Bao VietNamNet
28-08-2020 08:38:20 300,000 CT DEN:024100092082 MBVCB.748946904.041030.ung ho e Vo thi Thuy Duong bi benh tu mien.CT tu 0271001100195 HUYNH UT toi 1
28-08-2020 08:42:07 100,000 ung ho MS 2020.210 Nguyen Phuc Thinh ( Nam Mo Duoc Su Phat )
28-08-2020 08:47:56 100,000 CT DEN:024101448779 PHAM VIET THANG chuyen tien ung ho MS 2020.212
28-08-2020 08:48:55 500,000 CT DEN:024101449646 Ung ho ma so 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 08:51:24 100,000 CT DEN:024108829979 MS 2020.212 280820 08 50 45 829979
28-08-2020 08:51:55 50,000 ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 08:58:51 1,000,000 So GD goc: 10005380 TC:507886701.IBVCB.748861177.MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0071001985179 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
28-08-2020 09:01:45 200,000 ung ho MS 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 09:07:39 100,000 Pham Thi Kim Hong ung ho MS.2020.212( ung ho vo thi thuy duong)
28-08-2020 09:07:47 200,000 ms 2020212 ung ho vo thi thuy duong
28-08-2020 09:19:54 500,000 ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 09:25:24 500,000 MS 2020;212(Ung Ho Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 09:25:32 200,000 Chinh ung ho ms2020.212 Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 09:32:19 300,000 chuyen ung ho MS 2020.212 Vo Thi ThuyDuong
28-08-2020 09:37:22 200,000 ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 09:43:18 30,000 CT DEN:093713032697 Vietinbank 114000161718 PHAM THI MINH BAO chuyen khoan
28-08-2020 09:52:09 500,000 So GD goc: 10006434 Ung ho ms 2020 211. Be nguyen thien phu. Cam on quy bao.
28-08-2020 09:54:31 200,000 CHUYEN KHOAN UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU BI BONG 
28-08-2020 09:57:26 500,000 ung ho MS 2020212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 10:03:39 200,000 So GD goc: 10006801 IBUNG HO MS 2020.212 (UNG HO VO THI THUY DUONG)
28-08-2020 10:04:35 2,000,000 MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 10:04:48 400,000 CT DEN:024103907041 MS2020210 ung ho be Nguyen Phuc Thinh
28-08-2020 10:05:32 500,000 Tran Thi Khuyen chuyen tien ung ho nguyen thuy duong con chi nhanh chua benh tai BV nhiet doi HCM
28-08-2020 10:06:08 400,000 CT DEN:024103907179 MS2020211 ung ho be Nguyen Thien Phu
28-08-2020 10:08:07 400,000 CT DEN:024103907390 MS2020212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 10:09:45 500,000 TRAN VAN TAN Chuyen tien ung ho ma 2020211 be Nguyen Thien Phu
28-08-2020 10:09:54 500,000 CT DEN:024103518104 Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 10:12:12 200,000 Ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 10:16:09 500,000 ung ho MS 2020.212 (em Vo thi thuy duong)
28-08-2020 10:22:24 500,000 Ung ho MS 2020.212 ( Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 10:42:09 100,000 CT DEN:024103301306 ms2020212 ung ho vo thi thuy duong VNPT2020082811325602
28-08-2020 10:48:53 200,000 ung ho be Nguyen Thien Phu
28-08-2020 10:49:23 500,000 ung ho ms 2020212( vo thi thuy duong)
28-08-2020 10:55:36 200,000 CT DEN:024110388284 Ung ho MS 2020.212 FT20241700869760
28-08-2020 11:12:01 100,000 So GD goc: 10007974 TC:507862192.IBVCB.749156156.ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0491000143270 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
28-08-2020 11:38:32 500,000 CT DEN:024104786735 ung ho ms 2020 212 vo thi thuy duong 500.000d theo bao vnnet
28-08-2020 12:27:04 500,000 Ngoc  Quyen chuyen tien MS 2020.212 ung ho Nguyen Thi Thuy Duong
28-08-2020 12:32:33 100,000 CT DEN:280070866849 MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 12:41:13 100,000 MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 12:49:23 100,000 LPT ung ho MS 2020212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 12:51:26 200,000 Chuyen tien ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212
28-08-2020 12:52:15 200,000 ung ho chau Vo Thi Thuy Duong  MS2020212
28-08-2020 12:57:30 200,000 CT DEN:024105033331 IBFT MS 2020.212 . UH Vo T. Thu Dung
28-08-2020 13:07:34 300,000 CT DEN:024106352480 MS 2020.212 ung ho vo thi thuy duong
28-08-2020 13:09:29 500,000 CT DEN:024106641742 ct ung ho MS 2020.212 Ung ho vo thi thuy duong
28-08-2020 13:10:51 100,000 CT DEN:024100038189 MBVCB.749295923.072518.DANG DUY HAI PHO chuyen tien.CT tu 0441000695407 DANG DUY HAI PHO toi 1140001
28-08-2020 14:15:48 200,000 UNG HO MS 2020.208 Be Khanh Duy
28-08-2020 14:16:12 500,000 Ung ho MS 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 14:49:16 500,000 CT DEN:024107017846 IBFTA 200828000058309 Ung ho MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 14:50:05 1,000,000 LE NGOC THUY Chuyen tien ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 14:57:40 500,000 So GD goc: 6220OTT201024938 UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG
28-08-2020 15:09:34 200,000 CT DEN:024115540914 MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20241105052208
28-08-2020 15:18:14 20,000 Le Duc Anh chuyen tien
28-08-2020 15:28:40 1,000,000 So GD goc: 10016526 IB UNG HO MS 2020.212( VO THI THUY DUONG)
28-08-2020 15:30:37 200,000 CT DEN:024115557371 MS 2020.212 FT20241259970915
28-08-2020 16:18:40 50,000 CT DEN:024100037262 MBVCB.749565375.085015.BUI DINH DONG chuyen tien minh cung con kho khan lam ung ho e vo thi thuy duo
28-08-2020 16:26:03 200,000 CT DEN:024116602124 Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong FT20241226488509
28-08-2020 16:26:44 50,000 ung ho MS 2020.211 (nguyen thien phu)
28-08-2020 16:37:42 200,000 CT DEN:024109812124 ung ho MS 2020. 212 Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 17:11:22 100,000 CT DEN:024100059701 MBVCB.749646717.041374.Ung ho MS 2020.211.CT tu 0581000773994 VU VAN HUAN toi 114000161718 BAO VIE
28-08-2020 18:21:28 1,000,000 CT DEN:024111894487 MS 2020.212. Ung ho Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 18:28:30 100,000 CT DEN:024111898525 Chuyen tien ung ho MS 2020.201 g d chi Binh
28-08-2020 18:39:08 500,000 CT DEN:024103075442 Linh chuyen ung ho be Vo Thi Thuy Duong
28-08-2020 19:37:51 150,000 MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 20:12:28 100,000 CT DEN:024113263984 200828000096140 gui em Vo Thi Thuy Duong ZP5MKRKPQ7UL
28-08-2020 20:21:17 300,000 CT DEN:201600093415 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020 212 ung ho Vo thi thuy Duong
28-08-2020 20:34:22 200,000 ung ho be Nguyen Thien Phu 2020.211
28-08-2020 20:53:13 100,000 Giup do MS 2020.212 ( uh Vo Thi Thuy Duong)
28-08-2020 20:55:17 200,000 CT DEN:024100055094 MBVCB.749897474.047183.MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong .CT tu 0671000427985 NGUYEN THI NGOC HA
28-08-2020 21:02:29 500,000 CT DEN:024121931382 UNG HO VO THI THUY DUONG MS 2020.212 280820 21 02 20 931382
28-08-2020 21:27:22 200,000 Ung ho em Vo Thi Thuy Duong (2020.212)
28-08-2020 22:00:34 500,000 CT DEN:024115016104 ung ho MS 2020.211 Thien Phu
28-08-2020 22:25:55 50,000 CT DEN:024115282279 chuc e thuy duong mau khoe lai
28-08-2020 22:32:03 200,000 TRAN THI MINH THU Chuyen tien ung ho
28-08-2020 22:38:07 200,000 NGUYEN THI THAO gop 1 phan nho nhoi mong e vuot qua trong luc nay
28-08-2020 22:39:36 500,000 gui c Nhanh
29-08-2020 01:10:51 1,000,000 Ung ho MS 2020;212( ung ho Vo Thi Thuy Duong); thoi gian GD:28/08/2020 23:04:12
29-08-2020 01:16:45 500,000 Ung ho MS 2020.212 ( VO THI THUY DUONG); thoi gian GD:29/08/2020 00:19:13
29-08-2020 04:02:29 200,000 CT DEN:035724103923 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho thuy duong 2020 212
29-08-2020 06:08:53 500,000 CT DEN:024206943297 UNG HO MS 2020.212 290820 06 08 42 943297
29-08-2020 06:32:27 500,000 CT DEN:024223067242 Ung ho MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
29-08-2020 06:37:10 500,000 ung ho MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
29-08-2020 06:43:23 200,000 CT DEN:024123710603 MS 2020.212 ung ho vo thi thuy duong
29-08-2020 06:46:57 1,000,000 ung ho ma so 2020213 be Nguyen Phuong Thao thuong be lam
29-08-2020 06:49:15 200,000 TRUONG HOANG THACH Chuyen tien
29-08-2020 06:52:45 200,000 ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
29-08-2020 06:53:11 50,000 ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
29-08-2020 07:00:03 100,000 CT DEN:024200093401 MBVCB.750082222.092091.ung ho em Nguyen Phuong Thao.CT tu 0441000712178 NGUYEN THI HA toi 1140001617
29-08-2020 07:08:44 50,000 CT DEN:024207567795 Ung ho em Vo Thi Thuy Duong
29-08-2020 07:19:03 50,000 CT DEN:071341106382 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan MS 213 em nguyen phuong t
29-08-2020 07:42:53 200,000 MS 2020.212
29-08-2020 07:48:00 100,000 ung ho ma 2020.213( Nguyen Phuong Thao)
29-08-2020 07:51:27 500,000 CT DEN:024200098888 MBVCB.750108522.098448.HO THI TUONG VY chuyen tien.CT tu 0251002778655 HO THI TUONG VY toi 114000161
29-08-2020 07:59:47 200,000 CT DEN:024200030087 MBVCB.750113244.099881.PHAM DUY HOANG chuyen tien ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0501000179829 PHAM
29-08-2020 08:31:06 200,000 CT DEN:024200036024 MBVCB.750138501.036716.ung ho MS 2020.212 vo thi thuy duong .CT tu 0451000302004 PHUNG DINH TIEP t
29-08-2020 08:40:37 300,000 NGUYEN XUAN LOC ungho ms2020.212
29-08-2020 08:53:35 200,000 CT DEN:024201117695 IBFT ung ho ms 2020.213
29-08-2020 08:58:28 200,000 Mai Ngoc Phuong chuyen tien cho em thuy Duong tien giamg
29-08-2020 09:28:10 200,000 Le Xa chuyen tien ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
29-08-2020 09:33:50 1,000,000 co KL ung hoMS 2020.211(be Nguyen Thien Phu)
29-08-2020 09:34:42 500,000 Tran Thi Khuyen chuyen tien ung ho ma so 2020.213 em nguyen phuong thaor dieu tri tai BV K Tan trieu
29-08-2020 09:54:14 100,000 CT DEN:024200058427 MBVCB.750226669.063045.VU THI MINH PHUONG chuyen tien.CT tu 0371000445127 VU THI MINH PHUONG toi 114
29-08-2020 10:08:29 5,000,000 CT DEN:024200062873 MBVCB.750244374.068222.MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong .CT tu 0071004331800 HUYNH HA THIEN PHI
29-08-2020 10:29:56 500,000 ung ho Vo Thi Thuy Duong
29-08-2020 10:37:13 300,000 CT DEN:024203189504 Ung ho MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
29-08-2020 10:38:12 500,000 CT DEN:024200072118 MBVCB.750277083.078642.MS 2020.212 ung ho vo thi thuy duong .CT tu 0401001430563 NGUYEN DUC CUONG
29-08-2020 10:50:52 500,000 CT DEN:024210244556 MS 2020.212 Chi Phuong ung ho Vo Thi Thuy Duong
29-08-2020 10:52:54 500,000 CT DEN:024210244828 MS 2020.210 Chi Phuong ung ho be Nguyen Phuc Thinh
29-08-2020 10:55:50 200,000 CT DEN:024200077728 MBVCB.750299625.085439.MS 2020.212 ung ho vo thi thuy duong.CT tu 0071001009107 LUU QUANG VU toi 114
29-08-2020 11:00:46 200,000 Ung ho em Nguyen Phuong Thao MS_2020.213
29-08-2020 11:17:30 400,000 CT DEN:024204111722 Ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Nuong
29-08-2020 11:24:38 500,000 TRAN THI THUY ANH Chuyen tien ung ho beNguyen Phuc ThinhMS 2020.210
29-08-2020 11:44:52 500,000 Ung ho MS 2020.212( ung ho Vo Thi Thuy Duong)
29-08-2020 12:33:51 200,000 CT DEN:024205739730 ung ho MS 2020.205 Em Chang Thi La
29-08-2020 12:36:08 100,000 CT DEN:024205740363 ung ho MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
29-08-2020 12:39:16 100,000 CT DEN:024205741356 ung ho ms 2020.201 gia dinh chi Binh
29-08-2020 12:49:44 100,000 MS 2020.212
29-08-2020 13:49:07 100,000 Ung ho MS 2020213 em Nguyen Phuong Thao
29-08-2020 14:06:48 150,000 ung ho ms 2020.212 ( ung ho vo thi thuy duong)
29-08-2020 14:09:43 500,000 Ung ho MS 2020.11 (be Nguyen Thien Phu)
29-08-2020 14:13:06 1,000,000 ung ho MS 2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong )
29-08-2020 14:31:16 200,000 ung ho MS 2020.213
29-08-2020 14:32:15 300,000 Ung ho MS 2020.212
29-08-2020 14:46:43 200,000 CT DEN:024214872028 MoMoT0938205399T6874751245T970415Tung ho be gai 19 tuoi mac benh hiem
29-08-2020 14:58:13 200,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.213(em Nguyen Phuong Thao)
29-08-2020 15:02:35 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung hoMS 2020.204(Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
29-08-2020 15:05:48 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung hoMS 2020.202(be Cao Thanh Minh)
29-08-2020 15:18:46 100,000 CT DEN:151340066423 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho chau Nhuong
29-08-2020 15:30:54 50,000 MS 2020.213( e nguyen phuong thao)
29-08-2020 16:35:08 500,000 CT DEN:162957709627 Vietinbank 114000161718 ung ho ms 2020213
29-08-2020 17:41:24 100,000 CT DEN:024210421918 MS 2020.212
29-08-2020 17:49:32 200,000 Le Duc Thuan ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
29-08-2020 17:54:11 200,000 Ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
29-08-2020 18:28:45 200,000 CT DEN:024211396038 ung ho ms 2020211 be Nguyen Thien Phu
29-08-2020 19:03:42 300,000 Gui giup MS 2020.199 em PHAM THI MAI HUONG. Cau chuc em mau khoe lai
29-08-2020 19:28:53 200,000 CT DEN:024200070705 MBVCB.750799894.098409.BAOVIETNAMNET MS 2020.212 ung ho VO THI THUY DUONG .CT tu 0111000277350 DINH
29-08-2020 19:50:11 400,000 CT DEN:024212488082 ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
29-08-2020 20:28:59 150,000 STA hngho ms2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
29-08-2020 20:34:08 200,000 STA ungho m2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
29-08-2020 20:34:08 500,000 PHAM THANH HIEN ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
29-08-2020 20:36:23 200,000 STA ungho ms2020.210 (be Nguyen Phuc Thinh)
29-08-2020 21:30:55 1,000,000 CT DEN:212532166410 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGUYEN HONG THANH CAT Dien Bien chuyen khoan ung h
30-08-2020 00:35:46 200,000 CT DEN:024200037749 MBVCB.750956991.071313.ung ho MS 2020.213 em Nguyen Phuong Thao .CT tu 0441000761078 VO THANH NGOC; thoi gian GD:29/08/2020 22:44:46
30-08-2020 00:36:55 200,000 CT DEN:024200038637 MBVCB.750960993.072385.ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu .CT tu 0441000761078 VO THANH NGOC toi; thoi gian GD:29/08/2020 22:52:45
30-08-2020 06:08:58 300,000 CT DEN:024223161712 MoMo 0918487998 ung ho ms2020214be Ninh Gia Bao 6881806131
30-08-2020 06:12:18 200,000 Tran Thi Tra My chuyen tien ung ho chau Ninh Gia Bao; chuc chau nhanh khoi benh
30-08-2020 06:22:36 200,000 CT DEN:024323599301 uh MS 2020.214 be ninh gia bao
30-08-2020 06:30:28 200,000 CT DEN:024323596266 MS 2020.214 Ninh Gia Bao. Yeu thuong tu moi nguoi mong con se mau khoe.
30-08-2020 06:59:56 500,000 Ung ho MS2020.214(Be Ninh Gia Bao)Le Dinh Quang chuyen tien
30-08-2020 07:04:06 200,000 Ung ho be Gia Bao
30-08-2020 07:22:08 200,000 CT DEN:024300606707 Chuyenu tien ung ho MS 2020214
30-08-2020 07:23:03 100,000 Bui Thi Hong ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
30-08-2020 07:45:21 200,000 ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao)
30-08-2020 07:46:01 100,000 PHAM THI THU HUONG ck ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
30-08-2020 07:50:47 200,000 CT DEN:024300615060 Chuyen tien ung ho be ninh gia bao
30-08-2020 07:55:14 200,000 ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
30-08-2020 08:02:19 200,000 MS2020214 (BE NINH GIA BAO)
30-08-2020 08:04:04 300,000 ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao)
30-08-2020 08:26:23 500,000 be Minh ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao)
30-08-2020 08:26:57 50,000 LPT ung ho MS 2020213 em Nguyen Phuong Thao
30-08-2020 08:28:51 50,000 LPT ung ho MS 2020214 be Ninh Gia Bao
30-08-2020 08:45:23 1,000,000 CT DEN:024308050812 UNG HO MS 2020.214 BE NINH GIA BAO 300820 08 45 23 050812
30-08-2020 10:19:15 100,000 NGUYEN THI THUY HUONG Chuyen tien ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212
30-08-2020 10:27:05 500,000 CT DEN:024303462203 200830000020794 Ung ho MS2020.214 .Ho tro be Ninh Gia Bao ZP5MKTGD0GEE
30-08-2020 10:58:31 100,000 ung ho ma 2020.214 ( Ninh Gia Bao)
30-08-2020 10:59:42 50,000 ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao)
30-08-2020 11:11:36 50,000 CT DEN:110632653842 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan ninh gia bao 2020214
30-08-2020 11:31:20 500,000 Tran Thi Kim Sa chuyen tien MS 2020.214 ( be Ninh gia bao)
30-08-2020 12:22:08 50,000 ung ho MS 2020.214 (Be Ninh Gia Bao)
30-08-2020 13:40:31 1,000,000 MS 2021214  (500k)  ms 2020212 (500k)
30-08-2020 14:06:14 50,000 CT DEN:300071151446 Ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong
30-08-2020 14:13:59 1,000,000 ung ho ma so 2020214 be Ninh Gia Bao thuong be lam
30-08-2020 17:36:34 300,000 MS2020.211 be Nguyen Thien Phu
30-08-2020 17:37:33 300,000 MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Trach
30-08-2020 19:55:43 500,000 Ung ho Ms 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong) Tien Giang
30-08-2020 20:30:11 200,000 CT DEN:024313610274 MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong
30-08-2020 20:55:20 500,000 Duong Thi Viet chuyen tien ung ho be ninh gia bao bac ninh 2020  214
30-08-2020 21:00:22 150,000 STA ungho ms2020.214 (be Ninh Gia Bao)
31-08-2020 02:02:32 152,469 Tra lai tai khoan DDA
31-08-2020 02:12:10 100,000 CT DEN:000607794447 Vietinbank 114000161718 NGUYEN NGOC TUAN ung ho MS 2020 214 Ninh Gia Bao; thoi gian GD:31/08/2020 00:11:32
31-08-2020 05:24:47 300,000 Le Xuan Van chuyen tien MS 2020.214 ( be Ninh Gia Bao)
31-08-2020 05:42:02 500,000 CT DEN:024400034799 MBVCB.751820797.099738.Ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang .CT tu 0421003712820 LY BUU NHAN toi
31-08-2020 06:31:55 200,000 MS 2020.215
31-08-2020 06:46:54 50,000 Quoc Nhu ung ho ma so 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)
31-08-2020 06:50:19 200,000 ung ho ms 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 07:05:00 1,000,000 Chuyen tien ung ho ma so 2020.215 ( be Nguyen Ngoc Khang)
31-08-2020 07:27:26 100,000 DO DANH HIEN ung ho ms 2020.215; be Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 07:30:25 100,000 Chinh ung ho ms 2020.214 Chu Thi Kim Anh
31-08-2020 07:54:45 200,000 CT DEN:024407067975 2020 215 nguyen ngoc khang
31-08-2020 07:55:20 700,000 Ung ho be Khang MS 2020.215
31-08-2020 08:06:53 1,000,000 So GD goc: 10002560 IBUNG HO MS 2020.213
31-08-2020 08:07:05 2,000,000 So GD goc: 10002401 UNG HO MS 2020.214   BE NINH GIA BAO/198 TRAN Q KHAI
31-08-2020 08:10:15 300,000 ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)
31-08-2020 08:13:55 100,000 CT DEN:024401567044 200831000013607 Chuyen qua ZaloPay ZP5MKUE6LDLL
31-08-2020 08:18:29 300,000 CT DEN:024408726683 MS 2020214 be ninh gia bao FT20244164978740
31-08-2020 08:21:21 200,000 CT DEN:024408121511 UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG 310820 08 21 20 121511
31-08-2020 08:22:18 1,000,000 CT DEN:024408669806 UNG HO MS 2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG
31-08-2020 08:32:53 2,000,000 CT DEN:024408732858 Ung ho ms 2020 210 be nguyen phuc thinh FT20244254553289
31-08-2020 08:33:03 500,000 Tran To Nga ung ho MS 2020.214 ( be Ninh Gia Bao)
31-08-2020 08:34:25 500,000 Tran To Nga ung ho MS 2020.215 ( be Nguyen Ngoc Khang)
31-08-2020 08:39:09 100,000 CT DEN:024408115963 MS 2020 215
31-08-2020 08:46:52 1,154,500 So GD goc: 10003040 TC:507846878.MBVCB.750114073.ITO MADOKA chuyen tien.CT tu 0881370484235 toi 114000161718 Bao VietnamNet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
31-08-2020 08:53:51 200,000 So GD goc: 10001265 TC:507869300.MBVCB.750012539.Ung ho MS 2020.212 (Nguyen Thi Thuy Duong).CT tu 0501000177331 toi 114000161718 Bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
31-08-2020 08:56:00 100,000 So GD goc: 10001420 TC:507842361.MBVCB.750103522.MS 2020.212.CT tu 0071000878174 toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK)
31-08-2020 09:14:01 100,000 Dc Cuong ung ho MS 2020215 be Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 09:16:19 300,000 So GD goc: 10004550 Ung ho MS 2020212 VoT Thuy Duong
31-08-2020 09:18:03 100,000 CT DEN:024402232548 Ung ho MS 2020.213 em Nguyen Phuong Thao
31-08-2020 09:23:00 100,000 LPT ung ho MS 2020215 be Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 09:28:00 200,000 So GD goc: 10006292 TC:507898166.MBVCB.751071624.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao.CT tu 0481000788110 toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK)
31-08-2020 09:31:59 50,000 So GD goc: 10009850 Ung ho
31-08-2020 09:34:10 1,000,000 So GD goc: 10010026 Ung ho ms 2020 214. Be Ninh Gia Bao.
31-08-2020 09:41:47 100,000 Ung ho MS 2020212 Vo Thi Thuy Duong
31-08-2020 09:56:41 300,000 CT DEN:024402006273 TUVP cho Vo Thi Thuy Duong
31-08-2020 10:03:28 200,000 CT DEN:024410137363 UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG 310820 10 03 27 137363
31-08-2020 10:33:59 1,500,000 MA SO 2020.212 - VO THI THUY DUONG - 1.500.000 D
31-08-2020 10:35:21 1,500,000 MA SO 2020.213 - NGUYEN PHUONG THAO - 1.500.000 D
31-08-2020 10:51:35 200,000 gui cho be Ninh Gia Bao 2020214
31-08-2020 10:57:14 600,000 CT DEN:024403232529 Chuyen tien ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 11:18:56 200,000 CT DEN:024404253197 Chuyen tien ung uo MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 12:14:31 200,000 Ung Ho MS2020;215 .be(NGUYEN NGOC KHANG)
31-08-2020 13:15:28 300,000 ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)
31-08-2020 13:22:35 50,000 Dinh Thi Thu Van ung ho MS 2020.210 Nguyen Phuc Thinh
31-08-2020 13:57:20 200,000 So GD goc: 10007524 MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
31-08-2020 14:29:22 1,000,000 ung ho MS 2020.215(be Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 14:46:30 100,000 CT DEN:024407402260 MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
31-08-2020 15:09:43 200,000 ung ho MS 2020.215 ( be nguyen ngoc khang)
31-08-2020 15:10:00 250,000 DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2020.215 be N.N.Khang
31-08-2020 15:11:12 250,000 DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2020.214 be N.G.Bao
31-08-2020 15:20:26 20,000 Thai Thi Loan Chuyen tien ung ho MS 2020.210 Nguyen Phuc Thinh
31-08-2020 15:25:15 200,000 ung ho MS 2020.214 ( be Ninh Gia Bao)
31-08-2020 15:36:44 400,000 ung ho MS 2020.211 ( be Nguyen Thien Phu)
31-08-2020 15:43:29 1,000,000 ung ho MS 2020.215
31-08-2020 15:50:49 500,000 ung ho MS 2020.210
31-08-2020 15:55:51 100,000 So GD goc: 995220083122928 995220083122928 - Ms 2020.215 be ngoc Khang
31-08-2020 15:57:06 200,000 UNG HO MS 2020 212
31-08-2020 16:17:30 50,000 ung ho MS 2020215 be Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 16:30:10 100,000 MS 2020215 be Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 20:22:20 500,000 CT DEN:024413565039 Ung ho MS 2020.212
31-08-2020 20:26:04 300,000 MS 2020.215(be Nguyen Ngoc Khang)
31-08-2020 20:38:28 300,000 ung hoMS 2020.202(be Cao Thanh Minh)
31-08-2020 21:04:37 40,000 Ung ho MS 2020.212 VO THI THUY DUONG
31-08-2020 22:14:41 200,000 ung ho MS 2020.215 Nguyen Ngoc Khang
31-08-2020 22:23:02 300,000 CT DEN:024422296967 Ung ho MS 2020.214 be NINH GIA BAO FT20245823284647
31-08-2020 23:04:58 100,000 STA ungho ms2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ  Họ và tên người ủng hộ   Số tiền  Mã số ủng hộ 
24/8/20 Nguyễn Ái Việt      2,000,000 2020.206,204
24/8/20 Nguyễn Trọng Năng ( Hà Nội)      2,000,000 2020.206
25/8/20 Lý Như Chon      4,600,000  2020.206 
25/8/20 Lê Thành Lý 53 Lê Đại Hành, P6, Q11 HCM      2,000,000 2020.206,208
25/8/20 Tôn Nữ Thị Bích Ngọc (33 Tân phước, P8, Q tân Bình)         500,000 2020.206
25/8/20 Nguyễn Văn Thanh         500,000 2020.206
26/8/20 Phạm Thị Minh Dung      2,000,000 2020.205
27/8/20 Anh Hưng + Trực      1,000,000 2020.211,210
27/8/20 Cô Chương      2,500,000 2020.211
27/8/20 Bảo Dương         200,000 2020.211
27/8/20 Chú Khánh         300,000 2020.211
28/8/20 Thanh Hồng Q3         500,000 2020.211
31/8/20 Dương Lâm      1,000,000 2020.212
31/8/20 Cô Thủy Q Gò Vấp    10,500,000 2020.205,212,210
31/8/20 bạn đọc Q5      5,000,000 2020.212
31/8/20 Nguyễn Thị Hằng         500,000 2020.211
31/8/20 Anh Hưng Trực         500,000 2020.205
31/8/20 Mai Ngọc Phấn + Nguyễn Huỳnh Đan Thoại         400,000 2020.200,212

Ngày 21/8/2020: Bạn đọc CTV báo vietnamnet ủng hộ MS 2020.151: 400.000 đồng.

Ngày: 31/8/2020: Bác Tống Đức Phú ủng hộ MS 2020.211: 300.000 đồng

Ban Bạn đọc

Vét túi không còn nổi 1 triệu đồng, mẹ góa con côi khóc nghẹn trước đợt xạ trị mới

Vét túi không còn nổi 1 triệu đồng, mẹ góa con côi khóc nghẹn trước đợt xạ trị mới

Bích Chăm năm nay 13 tuổi, nhỏ xíu như một học sinh tiểu học. Con ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Biết mình bị ung thư não, chi phí điều trị tốn kém, đứa trẻ bật khóc nức nở vì thương mẹ không có tiền.

tin nổi bật

Con trai bất ngờ viêm não, cha phụ hồ lao đao tìm kiếm sự giúp đỡ

Học xong lớp 10, về nhà nghỉ hè thì gia đình phát hiện Thuận có biểu hiện lạ, thường xuyên đau đầu và sốt cao. Đưa con đến bệnh viện, anh Khánh ngã khuỵu khi hay tin con trai mình mắc bệnh hiểm nghèo.

Trao gần 12 triệu đồng cho người phụ nữ tật nguyền đam mê hội hoạ

Mặc dù tàn tật, chân tay co quắp, di chuyển khó khăn nhưng chị Trần Thị Hiền (40 tuổi, ở xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) vẫn lạc quan, chăm chỉ lao động để sáng tạo những tác phẩm hội họa đẹp mắt, hấp dẫn.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 9/2022

Trong 10 ngày đầu tháng 9/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 341.079.930 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Mẹ đi bước nữa, ba anh em nghèo khổ mồ côi cha khát khao được đi học

Nhà nghèo, bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng, từ nhỏ 3 anh em Phúc đã nương nhờ vào ông bà nội. Cách đây 2 năm, do không có tiền, Phúc suýt bỏ lỡ cơ hội đến giảng đường. Năm nay, Na cũng vào Đại học nhưng chưa có tiền học phí.

Trao hơn 27 triệu đồng đến bé Trịnh San San bị ung thư xương

Cảm thương trước hoàn cảnh của bé Trịnh San San (11 tuổi) ở xóm 4, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ bé có thêm động lực chữa bệnh.

“Sự hỗ trợ của cộng đồng là 1 trong những yếu tố để ca ghép tạng thành công”

Đó là chia sẻ của Giáo sư - Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đông A, trong vai trò là cố vấn chuyên môn của Bệnh viện Nhi đồng 2, nơi đã thực hiện thành công hàng chục ca ghép tạng cho bệnh nhi.

Mẹ già 86 tuổi còng lưng chăm hai đứa con điên dại, liệt giường

Ở tuổi 86, bà Xuân chưa có ngày nào được vui vẻ, bởi hai đứa con đều mắc bệnh điên, co giật, nằm một chỗ. Trong căn nhà chật hẹp, bà buồn bã, rơi nước mắt trước tiếng gào rú đến thê lương của các con.

Trao hơn 38 triệu đến gia đình chị Lê Thị Thường ở Hà Nam

Cảm thương trước hoàn cảnh éo le của gia đình chị Lê Thị Thường (Hà Nam), bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay ủng hộ số tiền 38.581.503 đồng.

Nỗi lo lắng của nam sinh mồ côi đỗ trường ĐH Bách khoa

Nhận giấy báo trúng tuyển vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội, em Vũ Quang Đăng, trú tiểu khu 2, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) lo lắng không biết có thể đến giảng đường được không khi chi phí học tập quá cao.

Bé Đặng Thị Thúy được ủng hộ gần 47 triệu đồng

Trên đường đi hái sim về bán, mẹ con chị Thương bất ngờ gặp tai nạn. Vụ tai nạn đã cướp đi tính mạng người mẹ, còn con gái phải nhập viện cấp cứu. Bạn đọc VietNamNet vừa ủng hộ số tiền gần 47 triệu đồng.

Mẹ đột ngột qua đời, con thơ bơ vơ bên quan tài khóc ngất

Trên đường đi làm, chị Thu không may bị tai nạn giao thông dẫn tới tử vong. Bên quan tài mẹ, hai đứa con thơ gào khóc đến ngất lịm khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa.

Trao hơn 16 triệu đồng tới gia đình người phụ nữ nghèo bị bò húc tử vong

Hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn, vừa qua, trong lúc chăm bê con mới sinh, chị Nguyệt bị bò mẹ húc tử vong. Chị Nguyệt mất để lại người chồng không biết chữ, hai con nhỏ dại. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ gia đình chị số tiền hơn 16 triệu đồng.

Bệnh tật bủa vây, vợ chồng già cạn kiệt tiền bạc gặp nguy khốn

Mới đây, bà Tôi phải nhập viện vì đột quỵ lần 2. Cùng lúc ông Thu, chồng của bà bị viêm phổi nặng. Để có tiền đi bệnh viện, họ vay lãi được 5 triệu đồng, không đủ đóng viện phí.

Trao 30 triệu đồng đến ông Lý Pàng Mang bị tai nạn lao động

Trong lúc phơi ngô trên nhà sàn, ông Mang bất ngờ bị trượt chân, ngã từ độ cao hơn 2m xuống đất dẫn đến chấn thương cột sống cổ, bất tỉnh tại chỗ.

Tương lai vô định của nam sinh mồ côi cha mắc bệnh ung thư hiểm nghèo

Mồ côi cha từ năm 3 tuổi, Phúc là chỗ dựa lớn của mẹ. Em chăm chỉ học hành, phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp. Không ngờ, căn bệnh hiểm nghèo ập đến, đẩy mẹ con em vào cảnh khốn khổ.