Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 11/2015

Trong 10 ngày giữa tháng 11/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 152,201,874 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

- Trong 10 ngày giữa tháng 11/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 152,201,874 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1, Ủng hộtại NH Vietcombank:

Ngày tháng

 Số tiền 

Thông tin ủng hộ

20/11/2015

         50,000

IBVCB.2011150400062001.ung ho chau Nguyen Manh Dung con anh Nguyen Thanh Minh o Ninh Binh.

20/11/2015

         20,000

IBVCB.2011150585438001.han han Ung ho Le Thi Da Thao o Quang Nam

20/11/2015

       300,000

IBVCB.2011150930328002.Ung ho chau Nguyen Manh Dung con anh Nguyen Thanh Minh o Ninh Binh. DT : 01655309992

20/11/2015

       300,000

IBVCB.2011150999624001.Ung ho em Le Thi Da Thao o Quang Nam. DT:01222493908

20/11/2015

       100,000

IBVCB.2011150411184002.ung ho chau Nguyen Manh Dung con anh Nguyen Thanh Ninh Binh kho khan

20/11/2015

         50,000

IBVCB.2011150949994001.hs UH chau Nguyen Manh Dung con anh Nguyen Thanh Minh

20/11/2015

       200,000

IBVCB.2011150444040002.NGUYEN THI THANH LOAN LONG BIEN, HN ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

20/11/2015

     1,000,000

IBVCB.2011150662306001.Ung ho chau Nguyen Manh Dung con anh Nguyen Thanh Minh o Ninh Binh

20/11/2015

       300,000

IBVCB.2011150056255001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup em Le Thi Da Thao o Quang Nam

20/11/2015

       200,000

IBVCB.2011150655303001.bui thi dinh cong ty tnhh samsung vietnam san se kho khan

20/11/2015

     2,000,000

Sender:79307001.DD:201115.SHGD:10003749.BO:LAM THANH TRANG.LAM THANH TRANG GIUP BE XO DAN G

20/11/2015

     2,000,000

HOANG TRANG UNG HO CON BA MAI THI NHUNG O DAK LAK GD TIEN MAT

20/11/2015

     2,000,000

HOANG TRANG UNG HO CHAU NGUYEN HUY HOANG CON BO NGUYEN VAN TINH O BINH DINH GD TIEN MAT

20/11/2015

     6,216,474

//Ref:324312151{//}VAL:151120USD277,15 /33B:USD285,15 /Tlx:SW1511201155 /Pmnt:PYT FM ISHK ROYALTY PAYMENT /71A:BEN /B.O:/808172159201EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR(JERSEY) LIMITED27/F 248 QUEENS RD EASTWANCHAI HK /F.O:/0011002643148VIETN

19/11/2015

     1,000,000

Sender:01307001.DD:191115.SHGD:10000870.BO:DUONG ANH DONG.IBUNG HO EM LE THI DA THAO O QUA NG NAM

19/11/2015

       500,000

Sender:79303001.DD:191115.SHGD:10003141.BO:BACH QUOC MANH.UNG HO LE THI DA THAO QUANG NAM /UNG HO DATHAO QN

19/11/2015

       500,000

IBVCB.1911150238361001.Ung ho em Le Thi Da Thao o Quang Nam

19/11/2015

       100,000

IBVCB.1911150835937004.ung ho em Truong Thi Anh Dao con anh Truong Van Chanh o Binh Duong

19/11/2015

       400,000

IBVCB.1911150756389002.Ung ho be Y Lan con anh A Bang Kontum

19/11/2015

       100,000

IBVCB.1911150356223001.Duy Tp. HCM Ung ho be con ba Huynh Thi Lan

19/11/2015

       200,000

IBVCB.1911150512247001.Ung ho em Le Thi Da Thao o Quang Nam

19/11/2015

       100,000

IBVCB.1911150447017001.uh em Le Thi Da Thao Quang Nam

19/11/2015

       100,000

IBVCB.1911150593883001.ung ho em Le Thi Da Thao o Quang Nam

19/11/2015

       500,000

IBVCB.1911150926819001.Vo Minh Nhut 217/70/22A Bui Dinh Tuy, P.24, BT ung ho em Le Thi Da Thao o Quang Nam

19/11/2015

       100,000

IBVCB.1911150516449001.phan ngoc hung Giup em Le thi Da Thao o Quang Nam

19/11/2015

       300,000

IBVCB.1811150853973002.Dung em Truong Thi Anh Dao con anh Truong Van Chanh

19/11/2015

     5,000,000

IBVCB.1811150088925001.ung ho em Truong Thi Anh Dao con Anh Truong Van Chanh o Binh Duong

19/11/2015

       200,000

IBVCB.1911150463523001.ung ho em Le Thi Da Thao o Quang Nam

19/11/2015

       100,000

Sender:01204009.DD:191115.SHGD:10002425.BO:DO THI THANH PHUONG.DO THI THANH PHUONG CT UNG HO BE Y LAI CON ANH A BANG O KONTUM

19/11/2015

       200,000

Sender:01204009.DD:191115.SHGD:10014069.BO:NGUYEN THI QUYNH ANH.GIUP EM: LE THI DA THAO (Q UANG NAM)

19/11/2015

       500,000

Sender:79357001.DD:191115.SHGD:10000787.BO:DANG HOANG PHI VU.505G0 UNG HO EM LE THI DA THA O O QUANG NAM

19/11/2015

     2,000,000

Sender:01311001.DD:191115.SHGD:10000350.BO:LE TANH.UNG HO LE THI DA THAO O QUANG NAM

18/11/2015

       300,000

Sender:01617001.DD:181115.SHGD:10001930.BO:NGUYEN V H MAI.LP VNMZ25592 EM TRUONG THI ANH D AOCON ANH TRUONG VAN CHANHO BINH DUONG TK DVH TAI VCB TRUNG UONG HANOI

18/11/2015

       300,000

Sender:01202001.DD:181115.SHGD:10008328.BO:DO THI LAN HUONG.995215111805853 UNG HO BE CO N CHI MAI THI NHUNG O DAKLAK

18/11/2015

   10,000,000

Sender:01310001.DD:181115.SHGD:10002730.BO:VU THE ANH.UNG HO EM TRUONG THI ANH DAO CON ANH TRUONG VAN CHANH O BINH DUONG

18/11/2015

   10,000,000

Sender:01310001.DD:181115.SHGD:10002798.BO:VU THE ANH.UNG HO CHAU LE VAN TUAN ANH CON CHI NGUYEN THI ANH O THANH HOA

18/11/2015

     2,000,000

IBVCB.VNMB. VNMB20151117176928. Ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

18/11/2015

       200,000

IBVCB.1811150654346003.Nguyen Ba Kim 123 Nguyen Dinh Chieu, P6, Q3 Con ba Thi Khoe o Binh Duong

18/11/2015

       200,000

IBVCB.1811150742438002.Nguyen Ba Kim 123 Nguyen Dinh Chieu, P6, Q3 chau Le Van Tuan Anh con chi Nguyen Thi Anh

18/11/2015

       100,000

IBVCB.1811150959122002.ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

18/11/2015

       100,000

IBVCB.1811150265408001.Ung ho be con ba Mai Thi Nhung o Dak Lak

18/11/2015

       500,000

IBVCB.1811150799348001.HA XUAN MINH Co bi, gia lam, ha noi ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

18/11/2015

       500,000

IBVCB.1811150282684003.Huy Ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

18/11/2015

       500,000

IBVCB.1811150958860001.Huy Ung ho em Truong Thi Anh Dao o Binh Duong

18/11/2015

         50,000

IBVCB.1811150762480001.ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

18/11/2015

     1,000,000

IBVCB.1811150111680001.Ung ho be Y Lai con a A Bang o Kon Tum

18/11/2015

       500,000

IBVCB.1811150829014003.be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum thon Nang Nho 2, xa Dak Sao, huyen Tu Mo Rong, ti bi can benh gay cot song chen ep tuy co

18/11/2015

           1,000

IBVCB.1811150556744001.LE THI AI VAN LE THI AI VAN

18/11/2015

       300,000

IBVCB.1811150349932001.Ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

18/11/2015

       200,000

IBVCB.1811150173328002.Pham Do Thuc Anh/Pham Quoc Bao/Pham Minh Quan ung ho Y Lai con anh A Bang o Gia Lai kho khan

18/11/2015

       288,400

IBVCB.1811150918952001.Pham Do Thuc Anh/Pham Quoc Bao/Pham Minh Quan ung ho Truong Thi Anh Dao con anh Truong Van Chanh o Binh Duong kho khan

18/11/2015

         50,000

IBVCB.1811150059652001.hs ung ho Truong Thi Anh Dao con anh Truong Van Chanh

18/11/2015

       300,000

IBVCB.1811150736654002.Do Thuy Nga, Q7 Ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

18/11/2015

       300,000

IBVCB.1811150583954001.Vu Ngoc Hong, q7 Giup em Truong Thi Anh Dao, A Chanh, Binh Duong

18/11/2015

       100,000

IBVCB.1711150578526002.Ung ho be con ba Mai Thi Nhung o Dak Lak

18/11/2015

     1,000,000

IBVCB.1711150813358001.?ng h? bé Y Lai con anh A Bang ? Kon Tum Kontum ?ng h? bé Y Lai con anh A Bang ? Kon Tum

18/11/2015

       200,000

Sender:01204009.DD:181115.SHGD:10014649.BO:NGUYEN THI QUYNH ANH.GIUP EM: TRUONG THI ANH DA O BINH DUONG

18/11/2015

   25,000,000

Sender:01314001.DD:181115.SHGD:10002636.BO:HOANG THI VUI.GIA DINH BE MINH NGOC VA HOANG VI ET UNG HO BE YLAI

18/11/2015

     4,000,000

ngo sy thang ck GD TIEN MAT

17/11/2015

     1,000,000

NGUYEN DAC NGUYEN TRONG;GIUP EM Y LAI CON A BANG KON TUM;

17/11/2015

     1,000,000

Sender:01310001.DD:171115.SHGD:10002026.BO:TA NGUYEN TAN.UNG HO BE CON CUA MAI THI NHUNG O DAC LAK

17/11/2015

   10,000,000

Sender:01310001.DD:171115.SHGD:10002425.BO:VU THE ANH.UNG HO BE Y LAI CON ANH A BANG O KON TUM.

17/11/2015

     1,000,000

IBVCB.1711150123589002.Gia dinh be Tran Hieu Thien Phu Nhuan, TPHCM be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

17/11/2015

       500,000

IBVCB.1711150245517001.Be Y Lai con anh Bang Kon Tum Bi gay cot song

17/11/2015

       200,000

IBVCB.1711150675179001.Ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

17/11/2015

       100,000

IBVCB.1711150527585001.Ung ho chau Y Lai con anh A. Bang Kontum kho khan

17/11/2015

       300,000

IBVCB.1711150093639001.Vo Thuc Nghi 217/70/22A Bui Dinh Tuy, P.24, BT ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

17/11/2015

       300,000

IBVCB.1711150577067001.Nguyen Van Luong Q7, TP HCM Y Lai/A Bang/Kontum

17/11/2015

       100,000

IBVCB.1711150436519001.UH BE Y LAI CON ANH A BANG KONTUM

17/11/2015

         50,000

IBVCB.1711150606419001.aa ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

17/11/2015

       100,000

IBVCB.1711150921940004.phan ngoc hung Giup be Y Lai con anh A Bang(Kon Tum)

17/11/2015

       300,000

/Ref:P1710083612{//}SG7.OW1511177703050, Ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum. D.Vi CH UYEN:TRAN MINH TRUNG

17/11/2015

       200,000

nguyen thi ngoc nt ung ho gd chi dang thi do ,o lam thao phu tho GD TIEN MAT

17/11/2015

       200,000

Sender:01204009.DD:171115.SHGD:10016196.BO:NGUYEN THI QUYNH ANH.UNG HO BE: Y LAI (KON TUM)

17/11/2015

       300,000

Sender:01319001.DD:171115.SHGD:10000165.BO:NGUYEN HA THANH.IB  CK LNH CHAU KLINH, MHA CAU GIAY HN UNG HO LE VAN TUAN ANH CON CO NGUYEN THI ANH O THANH HOA

17/11/2015

     1,000,000

DAO CHIEN THANG UNG HO BE YLAI CON ANH BANG O KON TUM GD TIEN MAT

17/11/2015

       120,000

Sender:01348002.DD:171115.SHGD:10001633.BO:MR DO DUC LOC.UNG HO BE CON BA MAI THI NHUNG O DAKLAK

17/11/2015

       200,000

IBPS/SE:01310001.DD:171115.SH:10005945.BO:VU DUC QUAN.UNG HO BE Y LAI. CON ANH A BANG O KO N TUM

16/11/2015

       100,000

Sender:01202002.DD:161115.SHGD:10000524.BO:TRAN NGOC MINH.995215111606194 MINHTN1 UNG HO CON BA THI KHOE O BINH DUONG BV NHI DONG 2 TP HCM

16/11/2015

       100,000

Sender:01202002.DD:161115.SHGD:10000509.BO:TRAN NGOC MINH.995215111606119 MINHTN1 UNG HO BE TRAN QUOC CUONG CON ANH TRAN THANH HUNG O KIEN GIANG 0123 258 1224

16/11/2015

       100,000

Sender:01202002.DD:161115.SHGD:10000506.BO:TRAN NGOC MINH.995215111606095 MINHTN1 UNG HO CHAU NGUYEN GIA BAO CON ANH NGUYEN HOANG NAM O 314 GO OT XA TUYEN THANH THI XA KIEN TUONG TINH LONG AN 0977 706 114

16/11/2015

       100,000

Sender:01202002.DD:161115.SHGD:10000512.BO:TRAN NGOC MINH.995215111606141 MINHTN1 UNG HO CHAU DUONG NGOC ANH THUY CON ANH DUONG HOANG KIET O KIEN GIANG 0946 163 633

16/11/2015

       100,000

Sender:01202002.DD:161115.SHGD:10000521.BO:TRAN NGOC MINH.995215111606155 MINHTN1 UNG HO CHAU NGUYEN THI NGOC TRAM CON ANH NGUYEN XUAN PHUC O HOA BINH

16/11/2015

       100,000

Sender:01202002.DD:161115.SHGD:10000497.BO:TRAN NGOC MINH.995215111605964 MINHTN1 UNGHO BE AI PAN CON ANH AI CHOAI O XA EA HIU HUYEN KRONG PAC TINH DAK LAK

16/11/2015

       100,000

Sender:01202002.DD:161115.SHGD:10000499.BO:TRAN NGOC MINH.995215111605988 MINHTN1 UNG HO A CHI NGUYEN NGOC MY O DONG NAI DE PHAU THUAT TIM

16/11/2015

       100,000

Sender:01202002.DD:161115.SHGD:10000500.BO:TRAN NGOC MINH.995215111606017 MINHTN1 UNG HO DIEP THI ANH TUYET CON ANH DIEP VAN CUONG O CU LAO DUNG SOC TRANG 0169 708 6821

16/11/2015

       100,000

Sender:01202002.DD:161115.SHGD:10000503.BO:TRAN NGOC MINH.995215111606063 MINHTN1 UNG HO A NGUYEN TRI KHUYNH CO VO LA HOANG THI BAO CHAU O XA XUAN BAC HUYEN XUAN LOC TINH DONG NAI 0165 212 4148

16/11/2015

     1,000,000

Sender:01310001.DD:161115.SHGD:10002395.BO:DUONG ANH DONG.UNG HO BE CON BA MAI THI NHUNG O DA KLAC

16/11/2015

       300,000

Sender:01202001.DD:161115.SHGD:10000610.BO:DO THI LAN HUONG.995215111601475 UNG HO BE NG UYEN DAI PHU CON ANH NGUYEN VAN QUANG AP MY HOA XA AN CU HUYEN CAI BE TINH TIEN GIANG

16/11/2015

       150,000

IBVCB.1611150225309001.Ung ho be con ba Mai Thi Nhung o Dak Lak Thon Hai Ha, Xa Ea Tan, Krong Nang, Dak Lak Ung ho be con ba Mai Thi Nhung o Dak Lak

16/11/2015

       200,000

IBVCB.1611150841980001.Tran Van Thuy thon Hai Ha, xa Ea Tan, huyen Krong Nang, Dak Lak ?ng h? bé con bà Mai Th? Nhung ? ak Lak

16/11/2015

       200,000

IBVCB.1611150224374001.Ung ho be con ba Mai Thi Nhung o Dak Lak

16/11/2015

       150,000

IBVCB.1611150613788001.Ung ho be con Ba Mai Thi Nhung o Dak Lak

16/11/2015

       300,000

IBVCB.1611150897368001.Be Nhim P 309 Nha D5A Tran Thai Tong, Cau Giay, HN Ung ho be con chi Mai Thi Nhung o Dak Lak

16/11/2015

       500,000

IBVCB.1611150922954001.Ung ho be con ba Mai Thi Nhung o Dak Lak

16/11/2015

         50,000

IBVCB.1611150529014001.Hs ung ho be con ba Mai Thi Nhung o Dak Lak

16/11/2015

       500,000

IBVCB.1611150521140003.DO NGOC TRUNG 11/129 Nguyen Trai - Ha Noi Ung ho nguoi ngheo

16/11/2015

       200,000

IBVCB.1611150387924001.Ung ho be con ba Mai Thi Nhung o Dak Lak

16/11/2015

     2,000,000

IBVCB.1611150128412001.Ung ho cho be Trai con chi Khoe o Binh Duong chua benh khong hau mon

16/11/2015

       100,000

nguyen the chung ung ho be con mai thi nhung o daclk GD TIEN MAT

16/11/2015

       300,000

ung ho chau le van tuan anh con chi nguyen thi anh o thanh hoa GD TIEN MAT

16/11/2015

     1,000,000

NGUYEN HUYNH DUC GIUP CON BA MAI THI NHUNG- DAC LAC GD TIEN MAT

16/11/2015

     1,000,000

/Ref:PNTTM031258{//}TT VNM031258 UNG HO BE CON BA MAI THI NHUNGO DAK LAK D.Vi CHUYEN:MR LE MINH DUNG

16/11/2015

       500,000

Sender:01310001.DD:161115.SHGD:10008185.BO:LE HUYEN NGA.UNG HO CHAU LE VAN TUAN ANH CON CH I NGUYEN THI ANH O THANH HOA

16/11/2015

     1,000,000

UNG HO ANH BUI VAN NGA O HA TINH GD TIEN MAT

16/11/2015

     1,000,000

UNG HO DUONG THI TUYET LINH CON ANH DUONG VAN PHONG O BEN TRE GD TIEN MAT

16/11/2015

       300,000

NGUYEN HUU THONG UNG HO CHAU HUYNH THI A KIEU, CHAU NGUYEN HUY HOANG, ANH TO VAN CUNG GD TIEN MAT

16/11/2015

     1,000,000

/Ref:PNTTM031259{//}TT VNM031259 UNG HO CHAU CON BA THI KHOEO BINH DUONG D.Vi CHUYEN:MR LE MINH DUNG

16/11/2015

     1,000,000

/Ref:PNTTM031257{//}TT VNM031257 UNG HO BE TRAN QUOC CUONGCON ANH TRAN THANH HUNGO KIEN GI ANG D.Vi CHUYEN:MR LE MINH DUNG

15/11/2015

       300,000

IBVCB.1511151038977002.Do Thuy Nga, Parkview, PMH, q7 Giup em Le Van Tuan Anh, con chi Anh, Thanh Hoa

15/11/2015

           1,000

IBVCB.1511150419477001.HUYNH THI THUY DUNG HUYNH THI THUY DUNG

15/11/2015

       100,000

IBVCB.1511150987497001.phan ngoc hung Giup be Nguyen Dai Phu con anh Nguyen Van Quang

15/11/2015

     1,000,000

IBVCB.1511150152469001.Ung ho be Nguyen Dai Phu con anh Nguyen Van Quang

15/11/2015

       500,000

IBVCB.1411150592621002.ung ho Chi truong kim thanh vo Anh Le minhDuong, Long An

15/11/2015

       300,000

IBVCB.1511150921497001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, q7 Giup em Nguyen Dai Phu, con anh Quang, Tien Giang

14/11/2015

       200,000

IBVCB.1411150082097001.Ung ho chau Le Anh Tuan, con chi Nguyen Thi Anh

14/11/2015

       100,000

IBVCB.1411150784629001.ung ho chau Le Van Tuan con chi Nguyen Thi Anh Thanh Hoa kho khan

14/11/2015

         50,000

IBVCB.1411150396687001.Tran Dinh Tien Hoang Mai, HN Ung ho chau Le Van Tuan Anh con chi Nguyen Thi Anh

14/11/2015

         50,000

IBVCB.1411150751935002.Dang Thi Thuy Hong Hoang Mai, HN ung ho chau Le Van Tuan Anh con chi Nguyen Thi Anh

14/11/2015

       200,000

IBVCB.1311150703459001.Ung ho chau Nguyen Thi Ngoc Tram con anh Nguyen Xuan Phuc o Hoa Binh

13/11/2015

     1,000,000

TRAN VAN DUNG UNG HO CHAU BIEN VAN HOANG CON ANH BIEN VAN CHIEN O LAM DONG GD TIEN MAT

13/11/2015

       200,000

Sender:79357001.DD:131115.SHGD:10000153.BO:CAO KIM SON CUONG.503F0 UNG HO CON BA THI KHOE O BINH DUONG

13/11/2015

         50,000

IBVCB.1311150246187001.hs ung ho chi Truong Kim Thanh vo anh Le Minh Duong

13/11/2015

       500,000

IBVCB.1311150959199001.Huy Ung ho chi Truong Kim Thanh o Long An

13/11/2015

       300,000

Sender:01202001.DD:131115.SHGD:10005606.BO:DO THI LAN HUONG.995215111304513 UNG HO BE TR AN QUOC CUONG CON ANH TRAN THANH HUNG O KIEN GIANG

13/11/2015

     1,000,000

TRAN VAN DUNG UNG HO BE YHIN CON ANH YHIEN O DAKNONG GD TIEN MAT

13/11/2015

     1,000,000

TRAN VAN DUNG UNG HO CHAU BUI THI MY DIEU CON ANH BUI VAN THUONG O BINH PHUOC GD TIEN MAT

13/11/2015

     1,000,000

TRAN VAN DUNG UNG HO CHI TRAN NGOC QUYNH BI SUY THAN NANG GD TIEN MAT

13/11/2015

     1,000,000

TRAN VAN DUNG UNG HO GIA DINH CHI LE THI HUYEN O HUONG KHE- DA NANG GD TIEN MAT

12/11/2015

         50,000

IBVCB.1211150245261001.a UH gia dinh chi Dang Thi Do o Lam Thao, Phu Tho

12/11/2015

       200,000

IBVCB.1211150215404002.Ung ho be Tran Quoc Cuong con anh Tran Thanh Hung o Kien Giang

12/11/2015

       100,000

IBVCB.1211150906356001.Cuong VCB ung ho chi Chi Dang Thi Do khu 4 Xuan Huy Lam Thao Phu Tho

12/11/2015

       500,000

Sender:01310001.DD:121115.SHGD:10001158.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO CHAU DUONG NGOC ANH THUY CON ANH DUONG HOANG KIET O KIEN GIANG.

12/11/2015

       500,000

Sender:01310001.DD:121115.SHGD:10001176.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO CHAU. CON BA THI KHOE O BINH DUONG.

12/11/2015

       500,000

IBVCB.1211150951559001.Duong Duy Minh Tan Binh, TPHCM Con ba Thi Khoe o Binh Duong

12/11/2015

       200,000

Sender:01204009.DD:121115.SHGD:10003444.BO:NGUYEN THI QUYNH ANH.GIUP CHI DANG THI DO (PHU THO)

12/11/2015

     5,000,000

Sender:79202002.DD:121115.SHGD:10001829.BO:NGUYEN VAN THO.UNG HO CHAU CON BA THI KHOE O BI NH DUONG

12/11/2015

       500,000

Sender:79307001.DD:121115.SHGD:10004808.BO:NGUYEN HUU DUC. DVH VCB SGD HA NOI (CHUYEN TIE N)

12/11/2015

       500,000

IBVCB.1211150249535001.Vu Ngoc Hong, Q7 Giup chi Dang Thi Do, Lam Thao, Phu Tho

12/11/2015

         50,000

IBVCB.1211150700055001.Ung ho gia dinh chi Dang Thi Do o Lam Thao Phu Tho trong bai viet 2 nguoi tan tat nuoi me gia va con di hoc

12/11/2015

       300,000

IBVCB.1211150879427002.chau con ba Thi Khoe Binh Duong Be khong co hau mon

12/11/2015

       200,000

IBVCB.1211151032225001.Ung ho chau con ba Thi Khoe o Binh Duong

11/11/2015

         50,000

IBVCB.1111150826183001.a ung ho chau con ba Thi Khoe o Binh Duong

11/11/2015

       100,000

Sender:01604003.DD:111115.SHGD:10000079.BO:NGUYEN HOANG ANH.UNG HO BE TRAN QUOC CUONGCON A NH TR AN THANH HUNG O KIENGIANG CHARGEDETAILS OUR

11/11/2015

         50,000

IBVCB.VNMB. VNMB20151111180311. ung ho chau con ba Thi Khoe o Binh Duong

11/11/2015

     1,000,000

IBVCB.VNMB. VNMB20151111174210. ung ho co Ngo Thi Be Tu o An Giang

11/11/2015

     1,000,000

IBVCB.VNMB. VNMB20151111174123. ung ho chau con ba Khoe o Binh Duong

11/11/2015

       500,000

IBVCB.1111150202382001.Vo Minh Dang 217/70/22A Bui Dinh Tuy, P.24, BT Ung ho chau con ba Thi Khoe o Binh Duong

11/11/2015

       500,000

IBVCB.1111150323580001.ung ho Chau con ba Thi Khoe, Binh Duong

11/11/2015

       100,000

IBVCB.1111150770472001.Ung ho chau con ba Thi Khoe o Binh Duong

11/11/2015

       200,000

IBVCB.1111150001574001. chau con ba Thi Khoe Binh Duong ung ho chau be con ba Thi Khoe o Binh Duong

11/11/2015

       100,000

IBVCB.1111150627052001.phan ngoc hung Giup chau con ba Thi Khoe o Binh Duong

11/11/2015

       500,000

HA ANH HOANG UNG HO CHAU CON BA THI KHOE O BINH DUONG; GD TIEN MAT

11/11/2015

       200,000

Sender:01314001.DD:111115.SHGD:10003068.BO:DO BACH KIM.UNG HO BE CON BA THI KHOE O BINH DU ONG

11/11/2015

     1,000,000

HA DUC CHUAN UNG HO CHAU CON BA THI KHOE O BINH DUONG GD TIEN MAT

11/11/2015

         50,000

IBVCB.1111150034027001.Ung ho chau con ba Thi Khoe o Binh Duong

11/11/2015

     1,000,000

Sender:01314001.DD:111115.SHGD:10002790.BO:CHI NHANH HUE 51 HAI BA T RUNG, P.VINH NINH.NGUYEN THI PHUONG LOAN UNG HO CHAUNGUYEN THI NGOC TRAM CON CUA ANH NGUYEN XUAN PHUC O HOA BINH DT:0986527259

11/11/2015

       200,000

IBVCB.1111150891995002.Duong Huu Thanh Long My - Hau Giang Ung ho chau con ba Thi Khoe, Binh Duong

Tổng số

 139,246,874

 

2, Ủng hộtại NH Viettinbank:

Ngày tháng

 Số tiền

Thông tin ủng hộ

11/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINHUNG HO CHAU CON BA THI KHOE O BINH DUONG

11/11/2015

     1,000,000

       IB CK:TK chuyen 101010002564554;TK nhan 102010001582330;ND: ung ho chau Huynh Thi A Kieu con chi Tran Thi Liet

12/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO GD CHI DANG THI DO O PHU THO

13/11/2015

       200,000

       IB CK:TK chuyen 711A25382381;TK nhan 102010001582330;ND:Ung ho me con chi Vo Thi Tuyet - Ham Tan - Binh Thuan

16/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO BE MAI THI NHUNG O DAKLAK

16/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO NGUYEN DAI PHU

16/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO CHAU LE VAN TUAN O THANH HOA

16/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO TRUONG KIM THANH O LONG AN

17/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO VE Y LA O KONTUM

18/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO EM TRUONG THI ANH DAO O BINH DUONG

19/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINH  UNG HO EM LE THI DA THAO

20/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO CHAU NGUYEN THI NGOC TRAM O HOA BINH

20/11/2015

       200,000

       IB CK:TK chuyen 101010007239976;TK nhan 102010001582330;ND:Ung ho em LE THI DA THAO o QUANG NAM rang len em nhe chuc em som vuot qua benh tat luc nay

20/11/2015

           5,000

       UNG HO CHAU NGUYEN MANH DUNG

13/11/2015

       500,000

       1530910333377513:10000180-Ung ho be con ba Huynh Thi Lan

16/11/2015

       500,000

       NGUYEN VAN DUC VT UNG HO CHAU NGUYEN THI NGOC TRAM CON ANH NGUYEN XUAN PHUC O HOA BINH

17/11/2015

       500,000

       1530210333430231:10005029-(RmNo: 03421511172099) UNG HO BE Y LAI CON ANH A BANG O KON TUM  (NHH: VIETINBANK DONG DA-)

17/11/2015

       500,000

       PHAM DUONG MINH VI GIUP DO CO TRUONG KIM THANH VO CHU LE MINH DUONG O LONG AN

17/11/2015

       500,000

       PHAM DUONG MINH TRI UNG HO BE CON BA MAI THI NHUNG O DACLAK CHUA BENH

17/11/2015

       200,000

       IB CK:TK chuyen 711A80268033;TK nhan 102010002381523;ND:Ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

17/11/2015

       100,000

       IB CK:TK chuyen 711A24091136;TK nhan 102010002381523;ND:Ghi ro ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

17/11/2015

       100,000

       IB CK:TK chuyen 711A24091136;TK nhan 102010002381523;ND:Ghi ro ung ho be con ba Mai Thi Nhung o Dak Lak

17/11/2015

       500,000

       IB CK:TK chuyen 711A08169948;TK nhan 102010002381523;ND:Ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

18/11/2015

       500,000

       LE HA TRUNG SDT:098289475 NOP TIEN UNG HO CON BA KHOE O BINH DUONG

19/11/2015

       400,000

       MB CK:TK chuyen 101010006047884;TK nhan 102010002381523;ND:van anh- hieu ck cho be

19/11/2015

       200,000

       1530710333477245:10001442-IBUNG HO EM LE THI DA THAO O QUANG NAM

19/11/2015

       100,000

       IB CK:TK chuyen 711A24091136;TK nhan 102010002381523;ND:Ghi ro ung ho em Le Thi Da Thao o Quang Nam

Tổng cộng

     6,055,000

 

3, Ủng hộtại VietNamNet:

Ngày tháng

Thông tin ủng hộ

 Số tiền

11/11/2015

BĐ quận Tân Bình UH Trần Quốc Cường

        200,000

11/11/2015

BĐ quận 1 UH chị Võ Thị Tuyết, anh Ba Dâu gáo ở nInh thuận

        400,000

11/11/2015

Triệu Tuấn Hiệp UH chị Hoàng Thị Kim Ngân, bé con bà Huỳnh Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Dương Ngọc Anh Thùy

      1,200,000

12/11/2015

Nguyễn Huỳnh Thiên Trang UH Dương Ngọc Anh Thùy

        500,000

12/11/2015

Anh Chung UH cháu con bà Thị Khỏe

        200,000

13/11/2015

BĐ quận 1 UH con bà Thị Khỏe, huỳnh thị làn

        200,000

16/11/2015

Trịnh Bạch Tuyết UH cháu con bà THị Khỏe

        300,000

16/11/2015

Hưng Trực UH Lê Văn Tuấn Anh

      1,000,000

17/11/2015

Hoàng Mai Anh, Hoàng Khôi Anh UH Bé Y Lai, Lê Văn Anh Tuấn

      1,000,000

17/11/2015

BĐ quận 1 UH Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Quốc Cường

        300,000

19/11/2015

Huỳnh Tuyết Tâm UH Trần Quốc Cường

        500,000

19/11/2015

Lê Thành Tín UH bé Nguyễn Đại Phú, Lê Thị Dạ Thảo, Trương Thị Anh Đào

        900,000

19/11/2015

BĐ quận 1 UH con bà Mai Thị Nhung, Lê Văn Tuấn Anh

        200,000

Tổng cộng

 

      6,900,000

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý vị trong thời gian tới.

(Danh sách được cập nhật từ ngày 11/11/2015 đến hết ngày 20/11/2015)

• Ban Bạn đọc

tin nổi bật

Các con lần lượt bị ung thư và tim bẩm sinh, cha mẹ nghèo tuyệt vọng cầu cứu

Bệnh tình của con trai đầu lòng vẫn chưa có tiến triển, chị Hằng lại một lần nữa suy sụp khi hay tin con gái thứ hai cũng phát hiện mắc bệnh ung thư máu.

Phát hiện ung thư dạ dày sớm, cụ ông lượm ve chai còn nhiều hy vọng sống

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, ông Mười còn phải trải qua 8 đợt hóa trị để hoàn thành phác đồ điều trị căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

Nỗi buồn chiến tranh

Thi Ngọc Lan là cây bút viết nhiều thơ và nhạc. Thơ chị là tấm gương phản chiếu đời sống hiện thực xung quanh mình. Đôi khi đề tài lại mở đến những vấn đề rộng lớn. Bài "Nỗi khổ chiến tranh" là những chiêm nghiệm ấy.

Tình hoài niệm

Tình hoài niệm, có bóng dáng thiên thần của tuổi học trò, có cảnh sắc thiên nhiên từng được chiêm ngưỡng, và hơn thế là cảnh đẹp quê hương...

Con đường có nhiều tấm chắn rác bị mất

Báo VietNamNet vừa nhận được phản ánh của bạn đọc Đặng Đức về việc một đoạn đường trên địa bàn phường Linh Trung, TP Thủ Đức bị mất nhiều tấm chắn rác, gây ảnh hưởng đến hệ thống tiêu thoát nước.

CMC tặng chi phí phẫu thuật cho 29 em nhỏ dị tật khe hở môi, hàm ếch

Mới đây, trong chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Tập đoàn CMC tặng chi phí phẫu thuật 290 triệu đồng cho 29 em nhỏ không may bị sứt môi, hở hàm ếch.

Mẹ nghèo bất lực nhìn con trai 18 tháng tuổi thoi thóp vì bạo bệnh

Chị Đào mang thai đôi rồi sinh non, một đứa mất còn Trường Phát chào đời với cân nặng 0.7kg. Đầu của em mỗi lúc một phình to bởi căn bệnh não ủng thủy. Người phụ nữ nghèo bất lực nhìn con trai thoi thóp thở.

Trao hơn 65 triệu đồng đến bé Nguyễn Phúc Khang mắc bệnh ung thư võng mạc

“Số tiền lớn quá, vợ chồng tôi chữa bao giờ nghĩ đến. Cảm ơn Báo VietNamNet, cảm ơn các nhà hảo tâm. Có tiền rồi con tôi có thêm cơ hội sống".

Trao hơn 25 triệu đồng đến gia đình chị Lê Thị Tuyết ở Nghệ An

Chồng bị tâm thần lại mắc thêm một loạt bệnh hiểm nghèo, chị Tuyết chưa khi nào vơi bớt nỗi vất vả, một mình gồng gánh chăm lo cho cả gia đình.

Bị bỏng điện cao thế, "trụ cột" của gia đình phải cắt cụt cả 2 cánh tay

Trong lúc đi làm thợ sơn mưu sinh nuôi gia đình, anh Quân không may bị bỏng điện cao thế dẫn đến hoại tử cả 2 tay, kèm theo đó là một loạt những vết bỏng khác trên cơ thể.

Phát huy tối đa vị trí, vai trò chiến lược quan trọng của Hà Nội

Sáng 22/6, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Vợ ung thư, chồng bị cây đè gãy chân, gia đình lâm vào cảnh điêu đứng

Để kiếm tiền cho vợ chữa bệnh ung thư, anh Quang ra sức làm lụng. Bất ngờ, anh bị cây đổ đè vào người làm gãy chân khiến tình cảnh gia đình càng thêm khó khăn gấp bội.

Du lịch cộng đồng là thế mạnh và bản sắc riêng của Lai Châu

Du lịch cộng đồng ở Lai Châu là loại hình mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế bền vững nhất cho cư dân bản địa.

Bạn đọc ủng hộ em Lê Gia Trường bị bỏng điện gần 80 triệu đồng

Vừa qua, PV VietNamNet đã tới Viện bỏng Quốc gia thăm và trao số tiền 57.826.168 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ em Lê Gia Trường bị bỏng điện

Thời hiệu chia thừa kế

Trường hợp hai vợ chồng lần lượt qua đời năm 1987 và 2010 để lại một mảnh đất không có di chúc, con gái cả hiện sống trên mảnh đất đó. Nay 3 người con còn lại muốn khởi kiện để chia đất có được không? Thời hiệu khởi kiện được tính thế nào?