Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 11/2015

Trong 10 ngày giữa tháng 11/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 152,201,874 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

- Trong 10 ngày giữa tháng 11/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 152,201,874 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1, Ủng hộtại NH Vietcombank:

Ngày tháng

 Số tiền 

Thông tin ủng hộ

20/11/2015

         50,000

IBVCB.2011150400062001.ung ho chau Nguyen Manh Dung con anh Nguyen Thanh Minh o Ninh Binh.

20/11/2015

         20,000

IBVCB.2011150585438001.han han Ung ho Le Thi Da Thao o Quang Nam

20/11/2015

       300,000

IBVCB.2011150930328002.Ung ho chau Nguyen Manh Dung con anh Nguyen Thanh Minh o Ninh Binh. DT : 01655309992

20/11/2015

       300,000

IBVCB.2011150999624001.Ung ho em Le Thi Da Thao o Quang Nam. DT:01222493908

20/11/2015

       100,000

IBVCB.2011150411184002.ung ho chau Nguyen Manh Dung con anh Nguyen Thanh Ninh Binh kho khan

20/11/2015

         50,000

IBVCB.2011150949994001.hs UH chau Nguyen Manh Dung con anh Nguyen Thanh Minh

20/11/2015

       200,000

IBVCB.2011150444040002.NGUYEN THI THANH LOAN LONG BIEN, HN ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

20/11/2015

     1,000,000

IBVCB.2011150662306001.Ung ho chau Nguyen Manh Dung con anh Nguyen Thanh Minh o Ninh Binh

20/11/2015

       300,000

IBVCB.2011150056255001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup em Le Thi Da Thao o Quang Nam

20/11/2015

       200,000

IBVCB.2011150655303001.bui thi dinh cong ty tnhh samsung vietnam san se kho khan

20/11/2015

     2,000,000

Sender:79307001.DD:201115.SHGD:10003749.BO:LAM THANH TRANG.LAM THANH TRANG GIUP BE XO DAN G

20/11/2015

     2,000,000

HOANG TRANG UNG HO CON BA MAI THI NHUNG O DAK LAK GD TIEN MAT

20/11/2015

     2,000,000

HOANG TRANG UNG HO CHAU NGUYEN HUY HOANG CON BO NGUYEN VAN TINH O BINH DINH GD TIEN MAT

20/11/2015

     6,216,474

//Ref:324312151{//}VAL:151120USD277,15 /33B:USD285,15 /Tlx:SW1511201155 /Pmnt:PYT FM ISHK ROYALTY PAYMENT /71A:BEN /B.O:/808172159201EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR(JERSEY) LIMITED27/F 248 QUEENS RD EASTWANCHAI HK /F.O:/0011002643148VIETN

19/11/2015

     1,000,000

Sender:01307001.DD:191115.SHGD:10000870.BO:DUONG ANH DONG.IBUNG HO EM LE THI DA THAO O QUA NG NAM

19/11/2015

       500,000

Sender:79303001.DD:191115.SHGD:10003141.BO:BACH QUOC MANH.UNG HO LE THI DA THAO QUANG NAM /UNG HO DATHAO QN

19/11/2015

       500,000

IBVCB.1911150238361001.Ung ho em Le Thi Da Thao o Quang Nam

19/11/2015

       100,000

IBVCB.1911150835937004.ung ho em Truong Thi Anh Dao con anh Truong Van Chanh o Binh Duong

19/11/2015

       400,000

IBVCB.1911150756389002.Ung ho be Y Lan con anh A Bang Kontum

19/11/2015

       100,000

IBVCB.1911150356223001.Duy Tp. HCM Ung ho be con ba Huynh Thi Lan

19/11/2015

       200,000

IBVCB.1911150512247001.Ung ho em Le Thi Da Thao o Quang Nam

19/11/2015

       100,000

IBVCB.1911150447017001.uh em Le Thi Da Thao Quang Nam

19/11/2015

       100,000

IBVCB.1911150593883001.ung ho em Le Thi Da Thao o Quang Nam

19/11/2015

       500,000

IBVCB.1911150926819001.Vo Minh Nhut 217/70/22A Bui Dinh Tuy, P.24, BT ung ho em Le Thi Da Thao o Quang Nam

19/11/2015

       100,000

IBVCB.1911150516449001.phan ngoc hung Giup em Le thi Da Thao o Quang Nam

19/11/2015

       300,000

IBVCB.1811150853973002.Dung em Truong Thi Anh Dao con anh Truong Van Chanh

19/11/2015

     5,000,000

IBVCB.1811150088925001.ung ho em Truong Thi Anh Dao con Anh Truong Van Chanh o Binh Duong

19/11/2015

       200,000

IBVCB.1911150463523001.ung ho em Le Thi Da Thao o Quang Nam

19/11/2015

       100,000

Sender:01204009.DD:191115.SHGD:10002425.BO:DO THI THANH PHUONG.DO THI THANH PHUONG CT UNG HO BE Y LAI CON ANH A BANG O KONTUM

19/11/2015

       200,000

Sender:01204009.DD:191115.SHGD:10014069.BO:NGUYEN THI QUYNH ANH.GIUP EM: LE THI DA THAO (Q UANG NAM)

19/11/2015

       500,000

Sender:79357001.DD:191115.SHGD:10000787.BO:DANG HOANG PHI VU.505G0 UNG HO EM LE THI DA THA O O QUANG NAM

19/11/2015

     2,000,000

Sender:01311001.DD:191115.SHGD:10000350.BO:LE TANH.UNG HO LE THI DA THAO O QUANG NAM

18/11/2015

       300,000

Sender:01617001.DD:181115.SHGD:10001930.BO:NGUYEN V H MAI.LP VNMZ25592 EM TRUONG THI ANH D AOCON ANH TRUONG VAN CHANHO BINH DUONG TK DVH TAI VCB TRUNG UONG HANOI

18/11/2015

       300,000

Sender:01202001.DD:181115.SHGD:10008328.BO:DO THI LAN HUONG.995215111805853 UNG HO BE CO N CHI MAI THI NHUNG O DAKLAK

18/11/2015

   10,000,000

Sender:01310001.DD:181115.SHGD:10002730.BO:VU THE ANH.UNG HO EM TRUONG THI ANH DAO CON ANH TRUONG VAN CHANH O BINH DUONG

18/11/2015

   10,000,000

Sender:01310001.DD:181115.SHGD:10002798.BO:VU THE ANH.UNG HO CHAU LE VAN TUAN ANH CON CHI NGUYEN THI ANH O THANH HOA

18/11/2015

     2,000,000

IBVCB.VNMB. VNMB20151117176928. Ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

18/11/2015

       200,000

IBVCB.1811150654346003.Nguyen Ba Kim 123 Nguyen Dinh Chieu, P6, Q3 Con ba Thi Khoe o Binh Duong

18/11/2015

       200,000

IBVCB.1811150742438002.Nguyen Ba Kim 123 Nguyen Dinh Chieu, P6, Q3 chau Le Van Tuan Anh con chi Nguyen Thi Anh

18/11/2015

       100,000

IBVCB.1811150959122002.ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

18/11/2015

       100,000

IBVCB.1811150265408001.Ung ho be con ba Mai Thi Nhung o Dak Lak

18/11/2015

       500,000

IBVCB.1811150799348001.HA XUAN MINH Co bi, gia lam, ha noi ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

18/11/2015

       500,000

IBVCB.1811150282684003.Huy Ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

18/11/2015

       500,000

IBVCB.1811150958860001.Huy Ung ho em Truong Thi Anh Dao o Binh Duong

18/11/2015

         50,000

IBVCB.1811150762480001.ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

18/11/2015

     1,000,000

IBVCB.1811150111680001.Ung ho be Y Lai con a A Bang o Kon Tum

18/11/2015

       500,000

IBVCB.1811150829014003.be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum thon Nang Nho 2, xa Dak Sao, huyen Tu Mo Rong, ti bi can benh gay cot song chen ep tuy co

18/11/2015

           1,000

IBVCB.1811150556744001.LE THI AI VAN LE THI AI VAN

18/11/2015

       300,000

IBVCB.1811150349932001.Ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

18/11/2015

       200,000

IBVCB.1811150173328002.Pham Do Thuc Anh/Pham Quoc Bao/Pham Minh Quan ung ho Y Lai con anh A Bang o Gia Lai kho khan

18/11/2015

       288,400

IBVCB.1811150918952001.Pham Do Thuc Anh/Pham Quoc Bao/Pham Minh Quan ung ho Truong Thi Anh Dao con anh Truong Van Chanh o Binh Duong kho khan

18/11/2015

         50,000

IBVCB.1811150059652001.hs ung ho Truong Thi Anh Dao con anh Truong Van Chanh

18/11/2015

       300,000

IBVCB.1811150736654002.Do Thuy Nga, Q7 Ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

18/11/2015

       300,000

IBVCB.1811150583954001.Vu Ngoc Hong, q7 Giup em Truong Thi Anh Dao, A Chanh, Binh Duong

18/11/2015

       100,000

IBVCB.1711150578526002.Ung ho be con ba Mai Thi Nhung o Dak Lak

18/11/2015

     1,000,000

IBVCB.1711150813358001.?ng h? bé Y Lai con anh A Bang ? Kon Tum Kontum ?ng h? bé Y Lai con anh A Bang ? Kon Tum

18/11/2015

       200,000

Sender:01204009.DD:181115.SHGD:10014649.BO:NGUYEN THI QUYNH ANH.GIUP EM: TRUONG THI ANH DA O BINH DUONG

18/11/2015

   25,000,000

Sender:01314001.DD:181115.SHGD:10002636.BO:HOANG THI VUI.GIA DINH BE MINH NGOC VA HOANG VI ET UNG HO BE YLAI

18/11/2015

     4,000,000

ngo sy thang ck GD TIEN MAT

17/11/2015

     1,000,000

NGUYEN DAC NGUYEN TRONG;GIUP EM Y LAI CON A BANG KON TUM;

17/11/2015

     1,000,000

Sender:01310001.DD:171115.SHGD:10002026.BO:TA NGUYEN TAN.UNG HO BE CON CUA MAI THI NHUNG O DAC LAK

17/11/2015

   10,000,000

Sender:01310001.DD:171115.SHGD:10002425.BO:VU THE ANH.UNG HO BE Y LAI CON ANH A BANG O KON TUM.

17/11/2015

     1,000,000

IBVCB.1711150123589002.Gia dinh be Tran Hieu Thien Phu Nhuan, TPHCM be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

17/11/2015

       500,000

IBVCB.1711150245517001.Be Y Lai con anh Bang Kon Tum Bi gay cot song

17/11/2015

       200,000

IBVCB.1711150675179001.Ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

17/11/2015

       100,000

IBVCB.1711150527585001.Ung ho chau Y Lai con anh A. Bang Kontum kho khan

17/11/2015

       300,000

IBVCB.1711150093639001.Vo Thuc Nghi 217/70/22A Bui Dinh Tuy, P.24, BT ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

17/11/2015

       300,000

IBVCB.1711150577067001.Nguyen Van Luong Q7, TP HCM Y Lai/A Bang/Kontum

17/11/2015

       100,000

IBVCB.1711150436519001.UH BE Y LAI CON ANH A BANG KONTUM

17/11/2015

         50,000

IBVCB.1711150606419001.aa ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

17/11/2015

       100,000

IBVCB.1711150921940004.phan ngoc hung Giup be Y Lai con anh A Bang(Kon Tum)

17/11/2015

       300,000

/Ref:P1710083612{//}SG7.OW1511177703050, Ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum. D.Vi CH UYEN:TRAN MINH TRUNG

17/11/2015

       200,000

nguyen thi ngoc nt ung ho gd chi dang thi do ,o lam thao phu tho GD TIEN MAT

17/11/2015

       200,000

Sender:01204009.DD:171115.SHGD:10016196.BO:NGUYEN THI QUYNH ANH.UNG HO BE: Y LAI (KON TUM)

17/11/2015

       300,000

Sender:01319001.DD:171115.SHGD:10000165.BO:NGUYEN HA THANH.IB  CK LNH CHAU KLINH, MHA CAU GIAY HN UNG HO LE VAN TUAN ANH CON CO NGUYEN THI ANH O THANH HOA

17/11/2015

     1,000,000

DAO CHIEN THANG UNG HO BE YLAI CON ANH BANG O KON TUM GD TIEN MAT

17/11/2015

       120,000

Sender:01348002.DD:171115.SHGD:10001633.BO:MR DO DUC LOC.UNG HO BE CON BA MAI THI NHUNG O DAKLAK

17/11/2015

       200,000

IBPS/SE:01310001.DD:171115.SH:10005945.BO:VU DUC QUAN.UNG HO BE Y LAI. CON ANH A BANG O KO N TUM

16/11/2015

       100,000

Sender:01202002.DD:161115.SHGD:10000524.BO:TRAN NGOC MINH.995215111606194 MINHTN1 UNG HO CON BA THI KHOE O BINH DUONG BV NHI DONG 2 TP HCM

16/11/2015

       100,000

Sender:01202002.DD:161115.SHGD:10000509.BO:TRAN NGOC MINH.995215111606119 MINHTN1 UNG HO BE TRAN QUOC CUONG CON ANH TRAN THANH HUNG O KIEN GIANG 0123 258 1224

16/11/2015

       100,000

Sender:01202002.DD:161115.SHGD:10000506.BO:TRAN NGOC MINH.995215111606095 MINHTN1 UNG HO CHAU NGUYEN GIA BAO CON ANH NGUYEN HOANG NAM O 314 GO OT XA TUYEN THANH THI XA KIEN TUONG TINH LONG AN 0977 706 114

16/11/2015

       100,000

Sender:01202002.DD:161115.SHGD:10000512.BO:TRAN NGOC MINH.995215111606141 MINHTN1 UNG HO CHAU DUONG NGOC ANH THUY CON ANH DUONG HOANG KIET O KIEN GIANG 0946 163 633

16/11/2015

       100,000

Sender:01202002.DD:161115.SHGD:10000521.BO:TRAN NGOC MINH.995215111606155 MINHTN1 UNG HO CHAU NGUYEN THI NGOC TRAM CON ANH NGUYEN XUAN PHUC O HOA BINH

16/11/2015

       100,000

Sender:01202002.DD:161115.SHGD:10000497.BO:TRAN NGOC MINH.995215111605964 MINHTN1 UNGHO BE AI PAN CON ANH AI CHOAI O XA EA HIU HUYEN KRONG PAC TINH DAK LAK

16/11/2015

       100,000

Sender:01202002.DD:161115.SHGD:10000499.BO:TRAN NGOC MINH.995215111605988 MINHTN1 UNG HO A CHI NGUYEN NGOC MY O DONG NAI DE PHAU THUAT TIM

16/11/2015

       100,000

Sender:01202002.DD:161115.SHGD:10000500.BO:TRAN NGOC MINH.995215111606017 MINHTN1 UNG HO DIEP THI ANH TUYET CON ANH DIEP VAN CUONG O CU LAO DUNG SOC TRANG 0169 708 6821

16/11/2015

       100,000

Sender:01202002.DD:161115.SHGD:10000503.BO:TRAN NGOC MINH.995215111606063 MINHTN1 UNG HO A NGUYEN TRI KHUYNH CO VO LA HOANG THI BAO CHAU O XA XUAN BAC HUYEN XUAN LOC TINH DONG NAI 0165 212 4148

16/11/2015

     1,000,000

Sender:01310001.DD:161115.SHGD:10002395.BO:DUONG ANH DONG.UNG HO BE CON BA MAI THI NHUNG O DA KLAC

16/11/2015

       300,000

Sender:01202001.DD:161115.SHGD:10000610.BO:DO THI LAN HUONG.995215111601475 UNG HO BE NG UYEN DAI PHU CON ANH NGUYEN VAN QUANG AP MY HOA XA AN CU HUYEN CAI BE TINH TIEN GIANG

16/11/2015

       150,000

IBVCB.1611150225309001.Ung ho be con ba Mai Thi Nhung o Dak Lak Thon Hai Ha, Xa Ea Tan, Krong Nang, Dak Lak Ung ho be con ba Mai Thi Nhung o Dak Lak

16/11/2015

       200,000

IBVCB.1611150841980001.Tran Van Thuy thon Hai Ha, xa Ea Tan, huyen Krong Nang, Dak Lak ?ng h? bé con bà Mai Th? Nhung ? ak Lak

16/11/2015

       200,000

IBVCB.1611150224374001.Ung ho be con ba Mai Thi Nhung o Dak Lak

16/11/2015

       150,000

IBVCB.1611150613788001.Ung ho be con Ba Mai Thi Nhung o Dak Lak

16/11/2015

       300,000

IBVCB.1611150897368001.Be Nhim P 309 Nha D5A Tran Thai Tong, Cau Giay, HN Ung ho be con chi Mai Thi Nhung o Dak Lak

16/11/2015

       500,000

IBVCB.1611150922954001.Ung ho be con ba Mai Thi Nhung o Dak Lak

16/11/2015

         50,000

IBVCB.1611150529014001.Hs ung ho be con ba Mai Thi Nhung o Dak Lak

16/11/2015

       500,000

IBVCB.1611150521140003.DO NGOC TRUNG 11/129 Nguyen Trai - Ha Noi Ung ho nguoi ngheo

16/11/2015

       200,000

IBVCB.1611150387924001.Ung ho be con ba Mai Thi Nhung o Dak Lak

16/11/2015

     2,000,000

IBVCB.1611150128412001.Ung ho cho be Trai con chi Khoe o Binh Duong chua benh khong hau mon

16/11/2015

       100,000

nguyen the chung ung ho be con mai thi nhung o daclk GD TIEN MAT

16/11/2015

       300,000

ung ho chau le van tuan anh con chi nguyen thi anh o thanh hoa GD TIEN MAT

16/11/2015

     1,000,000

NGUYEN HUYNH DUC GIUP CON BA MAI THI NHUNG- DAC LAC GD TIEN MAT

16/11/2015

     1,000,000

/Ref:PNTTM031258{//}TT VNM031258 UNG HO BE CON BA MAI THI NHUNGO DAK LAK D.Vi CHUYEN:MR LE MINH DUNG

16/11/2015

       500,000

Sender:01310001.DD:161115.SHGD:10008185.BO:LE HUYEN NGA.UNG HO CHAU LE VAN TUAN ANH CON CH I NGUYEN THI ANH O THANH HOA

16/11/2015

     1,000,000

UNG HO ANH BUI VAN NGA O HA TINH GD TIEN MAT

16/11/2015

     1,000,000

UNG HO DUONG THI TUYET LINH CON ANH DUONG VAN PHONG O BEN TRE GD TIEN MAT

16/11/2015

       300,000

NGUYEN HUU THONG UNG HO CHAU HUYNH THI A KIEU, CHAU NGUYEN HUY HOANG, ANH TO VAN CUNG GD TIEN MAT

16/11/2015

     1,000,000

/Ref:PNTTM031259{//}TT VNM031259 UNG HO CHAU CON BA THI KHOEO BINH DUONG D.Vi CHUYEN:MR LE MINH DUNG

16/11/2015

     1,000,000

/Ref:PNTTM031257{//}TT VNM031257 UNG HO BE TRAN QUOC CUONGCON ANH TRAN THANH HUNGO KIEN GI ANG D.Vi CHUYEN:MR LE MINH DUNG

15/11/2015

       300,000

IBVCB.1511151038977002.Do Thuy Nga, Parkview, PMH, q7 Giup em Le Van Tuan Anh, con chi Anh, Thanh Hoa

15/11/2015

           1,000

IBVCB.1511150419477001.HUYNH THI THUY DUNG HUYNH THI THUY DUNG

15/11/2015

       100,000

IBVCB.1511150987497001.phan ngoc hung Giup be Nguyen Dai Phu con anh Nguyen Van Quang

15/11/2015

     1,000,000

IBVCB.1511150152469001.Ung ho be Nguyen Dai Phu con anh Nguyen Van Quang

15/11/2015

       500,000

IBVCB.1411150592621002.ung ho Chi truong kim thanh vo Anh Le minhDuong, Long An

15/11/2015

       300,000

IBVCB.1511150921497001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, q7 Giup em Nguyen Dai Phu, con anh Quang, Tien Giang

14/11/2015

       200,000

IBVCB.1411150082097001.Ung ho chau Le Anh Tuan, con chi Nguyen Thi Anh

14/11/2015

       100,000

IBVCB.1411150784629001.ung ho chau Le Van Tuan con chi Nguyen Thi Anh Thanh Hoa kho khan

14/11/2015

         50,000

IBVCB.1411150396687001.Tran Dinh Tien Hoang Mai, HN Ung ho chau Le Van Tuan Anh con chi Nguyen Thi Anh

14/11/2015

         50,000

IBVCB.1411150751935002.Dang Thi Thuy Hong Hoang Mai, HN ung ho chau Le Van Tuan Anh con chi Nguyen Thi Anh

14/11/2015

       200,000

IBVCB.1311150703459001.Ung ho chau Nguyen Thi Ngoc Tram con anh Nguyen Xuan Phuc o Hoa Binh

13/11/2015

     1,000,000

TRAN VAN DUNG UNG HO CHAU BIEN VAN HOANG CON ANH BIEN VAN CHIEN O LAM DONG GD TIEN MAT

13/11/2015

       200,000

Sender:79357001.DD:131115.SHGD:10000153.BO:CAO KIM SON CUONG.503F0 UNG HO CON BA THI KHOE O BINH DUONG

13/11/2015

         50,000

IBVCB.1311150246187001.hs ung ho chi Truong Kim Thanh vo anh Le Minh Duong

13/11/2015

       500,000

IBVCB.1311150959199001.Huy Ung ho chi Truong Kim Thanh o Long An

13/11/2015

       300,000

Sender:01202001.DD:131115.SHGD:10005606.BO:DO THI LAN HUONG.995215111304513 UNG HO BE TR AN QUOC CUONG CON ANH TRAN THANH HUNG O KIEN GIANG

13/11/2015

     1,000,000

TRAN VAN DUNG UNG HO BE YHIN CON ANH YHIEN O DAKNONG GD TIEN MAT

13/11/2015

     1,000,000

TRAN VAN DUNG UNG HO CHAU BUI THI MY DIEU CON ANH BUI VAN THUONG O BINH PHUOC GD TIEN MAT

13/11/2015

     1,000,000

TRAN VAN DUNG UNG HO CHI TRAN NGOC QUYNH BI SUY THAN NANG GD TIEN MAT

13/11/2015

     1,000,000

TRAN VAN DUNG UNG HO GIA DINH CHI LE THI HUYEN O HUONG KHE- DA NANG GD TIEN MAT

12/11/2015

         50,000

IBVCB.1211150245261001.a UH gia dinh chi Dang Thi Do o Lam Thao, Phu Tho

12/11/2015

       200,000

IBVCB.1211150215404002.Ung ho be Tran Quoc Cuong con anh Tran Thanh Hung o Kien Giang

12/11/2015

       100,000

IBVCB.1211150906356001.Cuong VCB ung ho chi Chi Dang Thi Do khu 4 Xuan Huy Lam Thao Phu Tho

12/11/2015

       500,000

Sender:01310001.DD:121115.SHGD:10001158.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO CHAU DUONG NGOC ANH THUY CON ANH DUONG HOANG KIET O KIEN GIANG.

12/11/2015

       500,000

Sender:01310001.DD:121115.SHGD:10001176.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO CHAU. CON BA THI KHOE O BINH DUONG.

12/11/2015

       500,000

IBVCB.1211150951559001.Duong Duy Minh Tan Binh, TPHCM Con ba Thi Khoe o Binh Duong

12/11/2015

       200,000

Sender:01204009.DD:121115.SHGD:10003444.BO:NGUYEN THI QUYNH ANH.GIUP CHI DANG THI DO (PHU THO)

12/11/2015

     5,000,000

Sender:79202002.DD:121115.SHGD:10001829.BO:NGUYEN VAN THO.UNG HO CHAU CON BA THI KHOE O BI NH DUONG

12/11/2015

       500,000

Sender:79307001.DD:121115.SHGD:10004808.BO:NGUYEN HUU DUC. DVH VCB SGD HA NOI (CHUYEN TIE N)

12/11/2015

       500,000

IBVCB.1211150249535001.Vu Ngoc Hong, Q7 Giup chi Dang Thi Do, Lam Thao, Phu Tho

12/11/2015

         50,000

IBVCB.1211150700055001.Ung ho gia dinh chi Dang Thi Do o Lam Thao Phu Tho trong bai viet 2 nguoi tan tat nuoi me gia va con di hoc

12/11/2015

       300,000

IBVCB.1211150879427002.chau con ba Thi Khoe Binh Duong Be khong co hau mon

12/11/2015

       200,000

IBVCB.1211151032225001.Ung ho chau con ba Thi Khoe o Binh Duong

11/11/2015

         50,000

IBVCB.1111150826183001.a ung ho chau con ba Thi Khoe o Binh Duong

11/11/2015

       100,000

Sender:01604003.DD:111115.SHGD:10000079.BO:NGUYEN HOANG ANH.UNG HO BE TRAN QUOC CUONGCON A NH TR AN THANH HUNG O KIENGIANG CHARGEDETAILS OUR

11/11/2015

         50,000

IBVCB.VNMB. VNMB20151111180311. ung ho chau con ba Thi Khoe o Binh Duong

11/11/2015

     1,000,000

IBVCB.VNMB. VNMB20151111174210. ung ho co Ngo Thi Be Tu o An Giang

11/11/2015

     1,000,000

IBVCB.VNMB. VNMB20151111174123. ung ho chau con ba Khoe o Binh Duong

11/11/2015

       500,000

IBVCB.1111150202382001.Vo Minh Dang 217/70/22A Bui Dinh Tuy, P.24, BT Ung ho chau con ba Thi Khoe o Binh Duong

11/11/2015

       500,000

IBVCB.1111150323580001.ung ho Chau con ba Thi Khoe, Binh Duong

11/11/2015

       100,000

IBVCB.1111150770472001.Ung ho chau con ba Thi Khoe o Binh Duong

11/11/2015

       200,000

IBVCB.1111150001574001. chau con ba Thi Khoe Binh Duong ung ho chau be con ba Thi Khoe o Binh Duong

11/11/2015

       100,000

IBVCB.1111150627052001.phan ngoc hung Giup chau con ba Thi Khoe o Binh Duong

11/11/2015

       500,000

HA ANH HOANG UNG HO CHAU CON BA THI KHOE O BINH DUONG; GD TIEN MAT

11/11/2015

       200,000

Sender:01314001.DD:111115.SHGD:10003068.BO:DO BACH KIM.UNG HO BE CON BA THI KHOE O BINH DU ONG

11/11/2015

     1,000,000

HA DUC CHUAN UNG HO CHAU CON BA THI KHOE O BINH DUONG GD TIEN MAT

11/11/2015

         50,000

IBVCB.1111150034027001.Ung ho chau con ba Thi Khoe o Binh Duong

11/11/2015

     1,000,000

Sender:01314001.DD:111115.SHGD:10002790.BO:CHI NHANH HUE 51 HAI BA T RUNG, P.VINH NINH.NGUYEN THI PHUONG LOAN UNG HO CHAUNGUYEN THI NGOC TRAM CON CUA ANH NGUYEN XUAN PHUC O HOA BINH DT:0986527259

11/11/2015

       200,000

IBVCB.1111150891995002.Duong Huu Thanh Long My - Hau Giang Ung ho chau con ba Thi Khoe, Binh Duong

Tổng số

 139,246,874

 

2, Ủng hộtại NH Viettinbank:

Ngày tháng

 Số tiền

Thông tin ủng hộ

11/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINHUNG HO CHAU CON BA THI KHOE O BINH DUONG

11/11/2015

     1,000,000

       IB CK:TK chuyen 101010002564554;TK nhan 102010001582330;ND: ung ho chau Huynh Thi A Kieu con chi Tran Thi Liet

12/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO GD CHI DANG THI DO O PHU THO

13/11/2015

       200,000

       IB CK:TK chuyen 711A25382381;TK nhan 102010001582330;ND:Ung ho me con chi Vo Thi Tuyet - Ham Tan - Binh Thuan

16/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO BE MAI THI NHUNG O DAKLAK

16/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO NGUYEN DAI PHU

16/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO CHAU LE VAN TUAN O THANH HOA

16/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO TRUONG KIM THANH O LONG AN

17/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO VE Y LA O KONTUM

18/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO EM TRUONG THI ANH DAO O BINH DUONG

19/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINH  UNG HO EM LE THI DA THAO

20/11/2015

           5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO CHAU NGUYEN THI NGOC TRAM O HOA BINH

20/11/2015

       200,000

       IB CK:TK chuyen 101010007239976;TK nhan 102010001582330;ND:Ung ho em LE THI DA THAO o QUANG NAM rang len em nhe chuc em som vuot qua benh tat luc nay

20/11/2015

           5,000

       UNG HO CHAU NGUYEN MANH DUNG

13/11/2015

       500,000

       1530910333377513:10000180-Ung ho be con ba Huynh Thi Lan

16/11/2015

       500,000

       NGUYEN VAN DUC VT UNG HO CHAU NGUYEN THI NGOC TRAM CON ANH NGUYEN XUAN PHUC O HOA BINH

17/11/2015

       500,000

       1530210333430231:10005029-(RmNo: 03421511172099) UNG HO BE Y LAI CON ANH A BANG O KON TUM  (NHH: VIETINBANK DONG DA-)

17/11/2015

       500,000

       PHAM DUONG MINH VI GIUP DO CO TRUONG KIM THANH VO CHU LE MINH DUONG O LONG AN

17/11/2015

       500,000

       PHAM DUONG MINH TRI UNG HO BE CON BA MAI THI NHUNG O DACLAK CHUA BENH

17/11/2015

       200,000

       IB CK:TK chuyen 711A80268033;TK nhan 102010002381523;ND:Ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

17/11/2015

       100,000

       IB CK:TK chuyen 711A24091136;TK nhan 102010002381523;ND:Ghi ro ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

17/11/2015

       100,000

       IB CK:TK chuyen 711A24091136;TK nhan 102010002381523;ND:Ghi ro ung ho be con ba Mai Thi Nhung o Dak Lak

17/11/2015

       500,000

       IB CK:TK chuyen 711A08169948;TK nhan 102010002381523;ND:Ung ho be Y Lai con anh A Bang o Kon Tum

18/11/2015

       500,000

       LE HA TRUNG SDT:098289475 NOP TIEN UNG HO CON BA KHOE O BINH DUONG

19/11/2015

       400,000

       MB CK:TK chuyen 101010006047884;TK nhan 102010002381523;ND:van anh- hieu ck cho be

19/11/2015

       200,000

       1530710333477245:10001442-IBUNG HO EM LE THI DA THAO O QUANG NAM

19/11/2015

       100,000

       IB CK:TK chuyen 711A24091136;TK nhan 102010002381523;ND:Ghi ro ung ho em Le Thi Da Thao o Quang Nam

Tổng cộng

     6,055,000

 

3, Ủng hộtại VietNamNet:

Ngày tháng

Thông tin ủng hộ

 Số tiền

11/11/2015

BĐ quận Tân Bình UH Trần Quốc Cường

        200,000

11/11/2015

BĐ quận 1 UH chị Võ Thị Tuyết, anh Ba Dâu gáo ở nInh thuận

        400,000

11/11/2015

Triệu Tuấn Hiệp UH chị Hoàng Thị Kim Ngân, bé con bà Huỳnh Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Dương Ngọc Anh Thùy

      1,200,000

12/11/2015

Nguyễn Huỳnh Thiên Trang UH Dương Ngọc Anh Thùy

        500,000

12/11/2015

Anh Chung UH cháu con bà Thị Khỏe

        200,000

13/11/2015

BĐ quận 1 UH con bà Thị Khỏe, huỳnh thị làn

        200,000

16/11/2015

Trịnh Bạch Tuyết UH cháu con bà THị Khỏe

        300,000

16/11/2015

Hưng Trực UH Lê Văn Tuấn Anh

      1,000,000

17/11/2015

Hoàng Mai Anh, Hoàng Khôi Anh UH Bé Y Lai, Lê Văn Anh Tuấn

      1,000,000

17/11/2015

BĐ quận 1 UH Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Quốc Cường

        300,000

19/11/2015

Huỳnh Tuyết Tâm UH Trần Quốc Cường

        500,000

19/11/2015

Lê Thành Tín UH bé Nguyễn Đại Phú, Lê Thị Dạ Thảo, Trương Thị Anh Đào

        900,000

19/11/2015

BĐ quận 1 UH con bà Mai Thị Nhung, Lê Văn Tuấn Anh

        200,000

Tổng cộng

 

      6,900,000

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý vị trong thời gian tới.

(Danh sách được cập nhật từ ngày 11/11/2015 đến hết ngày 20/11/2015)

• Ban Bạn đọc

tin nổi bật

Người đàn ông khóc cạn nước mắt chứng kiến vợ con lần lượt qua đời do ung thư

Căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi tính mạng của vợ và con trai út của anh Tiến. Giờ đây, đến lượt người con thứ của anh cũng phát hiện mắc bệnh ung thư xương.

Hướng về Tổ Quốc

Tuy đang ở xa Tổ quốc nhưng Hoa hậu, Tiến sỹ Đoàn Thị Kim Hồng vẫn luôn dõi về đất mẹ. Sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng, chị đã gửi lời chúc mừng đến các em.

Gần 2500 runner chạy bộ gây quỹ ủng hộ 29 ca phẫu thuật nụ cười

Tham gia giải chạy CMC Speed Up, gần 2500 runner trên khắp mọi miền đất nước chạy được xấp xỉ 430 ngàn km sau 30 ngày, gây quỹ tặng chi phí phẫu thuật cho 29 em nhỏ không may bị sứt môi, hở hầm ếch.

Màu cờ chiến thắng

Chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nên điều kỳ diệu. Và màu cờ đã soi sáng các "chiến binh sao vàng " tiến lên.

Nam Định: 13 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Nam Định xác định 13 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quý II cũng như năm 2022.

Trao 83 triệu đồng tới bé gái mồ côi mẹ bị suy thận

Ít lâu sau sự ra đi đột ngột của mẹ, Hoài Anh phát hiện bị suy thận. Nhà quá nghèo, bố em không cách nào xoay xở tiền để lo thuốc thang, chạy chữa cho con. Qua Báo VietNamNet, bạn đọc ủng hộ bé Hoài Anh 83 triệu đồng.

Cha ngã dập đốt sống cổ, con gái làm đến kiệt sức cũng không lo đủ viện phí

“Tôi chỉ cầu mong ông ấy vượt qua vận hạn lần này. Dù ông ấy ngồi xe lăn tôi cũng mừng lắm rồi, không dám ước ao sẽ khỏe mạnh như xưa”, bà Tư khẩn cầu.

Đa dạng hình thức tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên phụ nữ Nam Định

Tỉnh Nam Định xác định nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên phụ nữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Trao hơn 43 triệu đồng đến em Trần Nguyễn Khánh Hiền mắc bệnh ung thư xương

Số tiền 43.547.222 đồng đã được đại diện báo VietNamNet trao tận tay đến bé Trần Nguyễn Khánh Hiền mắc căn bệnh ung thư ung thư xương.

Mắc bệnh hiểm nghèo, bé trai 4 tuổi đau đớn ngày đêm gọi mẹ

Rời xa mẹ từ khi mới 4 tháng tuổi, bé Võ ngày đêm khát sữa, chỉ biết rúc vào ngực bà nội để bú giả suốt mấy năm trời cho đến lúc mắc bệnh ung thư nguyên bào thần kinh.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 4/2022

Trong 10 cuối tháng 4/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 504.628.676 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Nam Định đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp

Nông nghiệp là một trong 5 lĩnh vực được ưu tiên trong lộ trình chuyển đổi số của tỉnh Nam Định đến giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm tạo bước đột phá trong quản lý, sản xuất và tiếp cận thị trường.

Bé gái sống mòn mỏi vì căn bệnh hiểm nghèo không tiền chạy chữa

Tống Mỹ Anh (10 tuổi) bị ung thư xương đã nhiều năm nay. 5 năm trước, bé đã được bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ 1 lần, nhưng vì thời gian chữa bệnh quá lâu, một lần nữa gia đình lại cầu cứu.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 4/2022

Trong 10 giữa tháng 4/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 540.330.012 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Lá chắn đời con

Tình cha, nghĩa mẹ luôn là điểm tựa, là lá chắn cho mỗi bước con đi. Đó chính là những dòng tự thuật là nhớ ghi của mỗi người con mà tác giả Lê Viết Hòa gửi gắm vào bài thơ của mình