Nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn là đối tượng được bảo tồn lần này. 

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh: Hà Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Lào Cai và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bảo tồn Lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số, năm 2022. Cùng với đó thành lập Ban Tổ chức và phê duyệt Danh sách nghệ nhân, học viên tham gia tổ chức bảo tồn Lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số năm 2022. 

Trong quý IV năm 2002, Vụ Văn hóa dân tộc sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động tổ chức chủ trì tổ chức bảo tồn, phát huy Tết cơm mới của dân tộc Giáy tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; bảo tồn, phục dựng Lễ hội Mường Lập của dân tộc Mường tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang phục vụ phát triển du lịch; Tết cơm mới của dân tộc Mường tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; Lễ hội Mường Đòn tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa với sự tham gia của các nghệ nhân, học viên là người dân tộc Giáy, Pà Thẻn, Mường. 

Mục đích của kế hoạch bảo tồn Lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số năm 2022 là tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc của các chủ thể văn hóa và các tổ chức, cá nhân có liên quan; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân tộc. Bên cạnh đó giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể; xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch tại địa phương; Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. 
 
Việc tổ chức bảo tồn, phục dựng các lễ hội truyền thống sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa. Qua đó giới thiệu, quảng bá những giá trị của Lễ hội truyền thống các dân tộc phục vụ phát triển du lịch.

An Đông