Mới đây UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản giao Sở Xây dựng, Sở Thông tin & Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ về phát triển đô thị thông minh bền vững theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Trang binhdinhinvest.gov.vn đăng tải nội dung văn bản này.

Theo đó, Bình Định cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các quan điểm chỉ đạo tại Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt; lấy người dân làm trung tâm đồng thời gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh phải gắn với công tác quy hoạch.

Ảnh minh họa: H.A.H

Bình Định sẽ thống nhất nhận thức xuyên suốt việc phát triển đô thị thông minh là để giải quyết các vấn đề lớn của đô thị, coi đô thị thông minh như một phương thức phát triển và vận hành đô thị hiện đại, hiệu quả…; coi hạ tầng thông tin đô thị, hạ tầng số và đặc biệt là hạ tầng dữ liệu như một hạ tầng thiết yếu của đô thị, là nền tảng để thông minh hóa các hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế xã hội khác.

Không chỉ vậy, Bình Định cần chủ động xác định vấn đề của địa phương mình để xem xét các nội dung, giải pháp triển khai phát triển đô thị thông minh phù hợp với điều kiện đặc thù riêng và xác định thứ tự ưu tiên thực hiện; hướng đến phục vụ người dân, đề xuất thiết kế trên nhu cầu của người dân;… Ngoài ra là mục tiêu xây dựng kho dữ liệu dùng chung và nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu cấp tỉnh.

Trước đó từ tháng 6/2020, UBND tỉnh chính thức ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh (IOC) được xây dựng nhằm giúp chính quyền giám sát, điều hành tập trung các lĩnh vực thông qua một nền tảng công nghệ chung duy nhất, cung cấp số liệu toàn diện về các hoạt động trên địa bàn tỉnh; đồng thời cho phép người dân tiếp cận nguồn dữ liệu để phục vụ phát triển các dịch vụ, ứng dụng thông minh.

Anh Hào