Bình Phước là tỉnh miền núi, biên giới, với dân số 994.679 người, trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) có 195.635 người, chiếm gần 20% dân số toàn tỉnh, với 41 thành phần dân tộc sống đan xen thành cộng đồng tại 111 xã, phường, thị trấn, trong đó có 15 xã biên giới, 9 xã và 55 thôn đặc biệt khó khăn.

Sáng 12/8, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bình Phước do Trưởng ban Điểu Điều làm trưởng đoàn đã giám sát về tình hình thực hiện chính sách theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10-9-2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 đối với Ban Dân tộc tỉnh và Sở Y tế.

Đồng bào dân tộc Stieng ở Bình Phước

Báo cáo kết quả thực hiện 7 chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020 cho thấy những nỗ lực của ngành y tế và Ban Dân tộc, đặc biệt là một số chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Cụ thể: giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em; tăng cường sức khỏe bà mẹ đạt và vượt chỉ tiêu với trên 90% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế; tỷ lệ giảm nghèo ở đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm 2%; tỷ lệ trẻ em nhập học đúng độ tuổi bậc tiểu học đạt 98,5%; tỷ lệ các đại biểu nữ dân tộc thiểu số ở HĐND cấp xã là 10%.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, bất cập cần được làm rõ như trong 2 năm 2020, 2021 chưa chi trả thù lao cho cộng tác viên dân số ở cơ sở, một số địa phương chưa triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu theo Kế hoạch 187 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe ở vùng dân tộc thiểu số chưa thật sự hiệu quả; vệ sinh môi trường trong vùng dân tộc thiểu số chưa được đảm bảo; tỷ lệ sử dụng nước sạch còn thấp.

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều nhấn mạnh, Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, liên quan đến nhiều vấn đề kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Do đó, đề nghị các cơ quan, ban, ngành liên quan nghiêm túc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu theo Quyết định số 1557 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 187 của UBND tỉnh.

Vĩnh Sang, Huyền Sâm, Thanh Hùng