Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ 10 Tỉnh uỷ để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ.

Từ ngày 23 - 30/7, tại trụ sở TƯ Đảng, Bộ Chính trị đã làm việc (tuần thứ 2, đợt 1) với Ban Thường vụ 10 Tỉnh ủy: Trà Vinh, Tuyên Quang, Sóc Trăng, Hòa Bình, Bắc Giang, Quảng Bình, Hậu Giang, An Giang, Lạng Sơn, Đồng Tháp, để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

{keywords}

Bộ Chính trị làm việc với Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: VOV

Tham dự làm việc có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; đối với các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có đại diện lãnh đạo của Ủy ban Dân tộc; đối với các tỉnh nằm trong vùng của 3 Ban Chỉ đạo (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ), có thêm đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe đại diện Ban Thường vụ các Tỉnh ủy trình bày dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020, ý kiến của các bộ, ban, ngành TƯ, các thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào 3 nhóm nội dung:

Một là, đối với dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy và dự thảo nghị quyết trình đại hội đảng bộ, cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như chủ đề, kết cấu; đánh giá, nhận định chủ yếu; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn; những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị đưa vào dự thảo nghị quyết, các định hướng lớn nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 12 của Đảng có liên quan trực tiếp đến đảng bộ.

Hai là, đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành đảng bộ, cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy, về nội dung và phương thức lãnh đạo, những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Ba là, cho ý kiến về phương án nhân sự của cấp ủy, chủ yếu về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ và về tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ tuổi trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ tái cử.

Trên cơ sở ý kiến góp ý và thông báo kết luận buổi làm việc, 10 đảng bộ tỉnh nói trên tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự để tổ chức thành công đại hội theo kế hoạch đã đề ra.

Như vậy, tính đến ngày 30/7, Bộ Chính trị đã làm việc (đợt 1) với 26/68 đảng bộ trực thuộc Trung ương (gồm 25 đảng bộ tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp TƯ).

Theo Vietnam+