Ngày 23/12, Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch triển khai các nội dung về cải cách chính sách tiền lương trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách tại Nghị quyết số 27 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Dự kiến tháng 7/2022, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương để ban này báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

{keywords}
Cơ cấu Bảng lương mới theo Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương

Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị về các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (thay thế Nghị định số 204/2004 và các văn bản liên quan). Đồng thời, Bộ Nội vụ xây dựng 12 thông tư hướng dẫn chế độ tiền lương mới.

Trong đó có thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức; các thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp với từng đối tượng; thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức; thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, Bộ sẽ tổ chức các hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới và triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và triển khai chế độ tiền lương mới. Cụ thể, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể; xây dựng các văn bản Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về chế độ tiền mới đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể

Đồng thời, Bộ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về chế độ tiền mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, các chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát và Kiểm toán.

Bộ cũng phối hợp với các bộ ngành xây dựng các thông tư hướng dẫn liên quan.

Nghị quyết 27 nêu rõ, từ năm 2021 sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công), thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương); bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).
Các cơ quan chức năng sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.
Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã quyết định lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương đến 1/7/2022, thay vì năm 2021.
Sau đó, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Vì vậy hội nghị Trung ương 4 khóa XIII vào tháng 10 vừa qua đã đồng tình tiếp tục lùi thời điểm thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương. 
Tại kỳ họp thứ 2 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó có việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào 1/7/2022. 

Thu Hằng

Bảng lương mới được thiết kế như thế nào?

Bảng lương mới được thiết kế như thế nào?

Bảng lương mới của khối Đảng, đoàn thể sẽ do Ban Bí thư quy định; lương khối QH do UB Thường vụ QH ban hành; Chính phủ quy định lương cán bộ, công viên chức, lực lượng vũ trang.