Xác định và công bố hằng năm kết quả đánh giá chuyển đổi số

Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia” (gọi tắt là bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia - DTI), vừa được Bộ TT&TT ra quyết định 922 phê duyệt ngày 20/5. Quyết định này thay thế cho Quyết định 1726 ngày 12/10/2020 của Bộ TT&TT phê duyệt bộ chỉ số DTI cấp bộ, tỉnh, quốc gia.

Việc triển khai Đề án phê duyệt bộ chỉ số DTI cũng nhằm xác định được các thực tiễn tốt, điển hình trong quá trình chuyển đổi số để từ đó nhân rộng (Ảnh minh họa).

Đề án mới hướng tới mục tiêu chung là xác định DTI cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả chuyển đổi số hằng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là bộ), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) và của quốc gia trong quá trình triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là xây dựng DTI cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia, bao gồm các chỉ số chính, chỉ số thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của bộ, tỉnh và quốc gia. Xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các chỉ số chính, chỉ số thành phần, từ đó xác định được giá trị DTI của từng bộ, từng tỉnh và quốc gia.

Cùng với đó, đánh giá được hiện trạng chuyển đổi số hằng năm của bộ, tỉnh, quốc gia, giúp cho bộ, tỉnh, quốc gia thấy được những điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cần khắc phục và cung cấp thông tin hỗ trợ cho bộ, tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã được đề ra tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và các Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Kết quả đánh giá DTI của bộ, tỉnh và quốc gia sẽ được tổ chức xác định, công bố hằng năm. Việc triển khai Đề án cũng nhằm xác định được các thực tiễn tốt, điển hình trong quá trình chuyển đổi số của bộ, tỉnh để từ đó nhân rộng.

Cấu trúc bộ chỉ số DTI ở 3 cấp bộ, tỉnh, quốc gia

Theo Đề án mới, DTI gồm 3 cấp bộ, tỉnh, quốc gia với thang điểm 1.000. Trong đó, DTI cấp bộ đánh giá chung mức độ chuyển đổi số của bộ, phù hợp với đặc điểm mỗi bộ phụ trách các lĩnh vực khác nhau. DTI cấp bộ gồm thông tin chung (cung cấp các thông tin tổng quan về bộ nhưng không dùng để đánh giá) và chỉ số đánh giá với 6 chỉ số chính, 70 chỉ số thành phần.

Cấu trúc chỉ số DTI cấp bộ.

Sáu chỉ số chính của DTI cấp bộ được phân thành nhóm chỉ số nền tảng chung và nhóm chỉ số về hoạt động. Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 5 chỉ số chính là nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng. Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 1 chỉ số hoạt động chuyển đổi số. Mỗi chỉ số chính có các chỉ số thành phần khác nhau.

DTI cấp tỉnh được cấp trúc theo 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, gồm thông tin chung và chỉ số đánh giá với 9 chỉ số chính, 98 chỉ số thành phần. Chín chỉ số chính được phân thành nhóm chỉ số nền tảng chung và nhóm chỉ số về hoạt động. Trong đó, nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 6 chỉ số chính là nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, đô thị thông minh. Nhóm chỉ số về hoạt động có 3 chỉ số chính gồm hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số và hoạt động xã hội số.

Cấu trúc chỉ số DTI cấp tỉnh.

DTI cấp quốc gia bao gồm 24 chỉ số. Các chỉ số này thể hiện mức độ đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, đồng thời tham chiếu đến các chỉ số được sử dụng trong các đánh giá quốc tế.

Bên cạnh đó, việc phân công trách nhiệm triển khai Đề án về chỉ số DTI bộ, tỉnh, quốc gia cũng đã có sự điều chỉnh so với trước. Theo đó, Cục Tin học hóa được giao tổ chức hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT, các bộ, tỉnh triển khai việc xác định DTI trong phạm vi trách nhiệm của bộ, tỉnh và quốc gia; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đánh giá và công bố kết quả chuyển đổi số hằng năm...

Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì xây dựng, theo dõi, thu thập, đánh giá và cung cấp cho Cục Tin học hóa kết quả đánh giá các chỉ số thuộc lĩnh vực kinh tế số trong DTI cấp bộ, cấp tỉnh và cấp quốc gia để tổng hợp, công bố kết quả đánh giá DTI các cấp.

Viện Chiến lược TT&TT chủ trì xây dựng, theo dõi, thu thập, đánh giá và cung cấp cho Cục Tin học hóa kết quả đánh giá các chỉ số xã hội số trong DTI cấp bộ, cấp tỉnh và cấp quốc gia để tổng hợp, công bố kết quả đánh giá DTI các cấp.

Cục An toàn thông tin được giao chủ trì xây dựng, theo dõi, thu thập, đánh giá và cung cấp cho Cục Tin học hóa kết quả đánh giá các chỉ số an toàn thông tin mạng trong DTI cấp bộ, cấp tỉnh và cấp quốc gia để tổng hợp, công bố kết quả đánh giá DTI các cấp.

Vân Anh