Chiến lược tổng thể phòng chống dịch Covid-19

Cập nhập tin tức Chiến lược tổng thể phòng chống dịch Covid-19

Sớm cho phép thực hiện chính sách đặc thù trong phòng chống dịch

Việc thực hiện một số cơ chế, chính sách tập trung vào 4 nhóm vấn đề, trong đó có thanh toán chi phí và chế độ chống dịch.

Bàn cơ chế đặc biệt thực hiện Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch Quốc hội đồng tình với việc cần thiết ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19