Chủ nghĩa tư bản thân hữu

Cập nhập tin tức Chủ nghĩa tư bản thân hữu

“Nhóm lợi ích” đang đưa đất nước đứng trước những nguy cơ khó lường

 - Hậu quả “nhóm lợi ích” gây ra, không dừng lại ở những mất mát đó, mà còn đưa đất nước và chế độ đứng trước những nguy cơ và hậu quả khôn lường.

 

Quốc hội kiểm soát được quyền lực mới hoàn thành nhiệm vụ

Quốc hội phải là nơi kiểm định, nơi chỉ ra những khiếm khuyết của chính phủ, của thành viên chính phủ trong điều hành phát triển.

Kinh tế tư nhân đứng trước “chủ nghĩa thân hữu”

Việc thiên vị các DNNN hoặc các doanh nghiệp có quan hệ thân hữu với Nhà nước đã gây khó khăn cho khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời làm giảm khả năng ban hành các quy định phù hợp với nguyên tắc quản lý kinh tế lành mạnh.