Theo đó, UBND TP Hà Nội tiếp nhận công việc, tài sản, tài chính từ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và các đơn vị do Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền cho Ban Quản lý là cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Thời điểm bắt đầu bàn giao và tiếp nhận từ ngày 1/8, thời hạn hoàn thành trong 6 tháng tính từ hôm nay.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam. (Ảnh: Thạch Thảo)

Sau khi nghị quyết này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/8, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Ban Quản lý được tiếp tục sử dụng con dấu hiện nay cho đến khi UBND TP Hà Nội hoàn thành việc tiếp nhận.

Ban Quản lý tiếp tục sử dụng kinh phí và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách đã được phê duyệt cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh nguồn kinh phí hoạt động.

Ngoài ra, thực hiện rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý để bố trí công việc phù hợp với năng lực và yêu cầu của vị trí việc làm, bảo đảm đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và công tác quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc của UBND TP Hà Nội.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý tiếp tục được hưởng hệ số điều chỉnh mức lương tăng thêm theo Quyết định 11 của Thủ tướng cho đến khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương.

 Lãnh đạo Ban Quản lý và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo như hiện nay cho đến hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ.