cơ cấu lại nền kinh tế

Cập nhập tin tức cơ cấu lại nền kinh tế

Áp dụng triệt để nguyên tắc thị trường trong chính sách tiền lương

Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng chính sách, pháp luật khuyến khích đầu tư mạo hiểm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu báo cáo khả năng xây dựng Luật Đầu tư mạo hiểm trình Thủ tướng giai đoạn 2022 - 2023.

Tiền trong dân còn khá nhiều, làm sao để dân yên tâm đầu tư kinh doanh

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, hiện tiền trong dân còn khá nhiều, phải có giải pháp để tiền đưa vào chỗ nào, kích thích vào đâu để tiền rót vào mà tiêu được.

Tăng tốc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

Bối cảnh phát triển mới đặt ra nhiều thách thức cũng như cơ hội mới với nước ta, đòi hỏi cần có sự điều chỉnh trọng tâm kế hoạch cho phù hợp.