- Vẫn còn ủy viên TƯ chưa gương mẫu hoặc để vợ con, người thân, cấp dưới lợi dụng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành TƯ khóa 11 do Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh trình bày tại phiên khai mạc Đại hội 12 sáng nay.

Chưa bàn triệt để một số vấn đề lớn về quốc phòng, an ninh

Thường trực Ban Bí thư cho biết tập thể Ban chấp hành TƯ đã khẩn trương triển khai nghị quyết Đại hội 11, thông qua quy chế làm việc với nhiều điểm mới về trách nhiệm, quyền hạn. Trong một số thời điểm khó khăn của nền kinh tế trong 5 năm qua, Ban chấp hành TƯ đã nhận định đúng, kịp thời điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cũng như kiên trì thực hiện các chủ trương.

{keywords}

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. Ảnh: TTXVN

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quốc phòng, an ninh, đối ngoại cũng có những điểm đáng ghi nhận trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực, nhất là Biển Đông, diễn biến phức tạp. TƯ đã bàn và đề ra chủ trương, giải pháp tổng thể để Bộ Chính trị triển khai, đạt kết quả tích cực, tạo đồng thuận trong xã hội, được quốc tế ủng hộ.

Điểm nổi bật là Ban chấp hành TƯ khóa 11 đã ban hành nghị quyết TƯ 4, qua thực hiện đã góp phần cảnh báo, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, lĩnh vực tư tưởng, lý luận còn một số nội dung chưa được bàn tổng thể, thấu đáo và hướng giải quyết, trong đó có những vấn đề then chốt, phức tạp liên quan đến phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế và một số vấn đề xã hội quan tâm.

Một khuyết điểm khác là chưa có giải pháp mạnh mẽ, khắc phục những khó khăn, yếu kém và đổi mới đồng bộ, toàn diện nền kinh tế. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch. Lãnh đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của TƯ về tiền lương, doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tập thể còn lúng túng, hiệu quả hạn chế. Chưa có giải pháp tích cực để phát huy, thu hút hiền tài và xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược.

Báo cáo còn chỉ ra khuyết điểm của Ban chấp hành TƯ là chậm bàn hoặc bàn chưa triệt để một số vấn đề lớn liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại và một số vấn đề mới phát sinh nên chưa kịp thời đề ra chủ trương giải pháp thích hợp, để khai thác tốt những thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn trong hội nhập quốc tế.

Có ủy viên TƯ chưa gương mẫu

Báo cáo của ông Lê Hồng Anh cũng đánh giá các ưu, khuyết điểm đối với các ủy viên Ban chấp hành TƯ.

Theo đó, nhìn chung các ủy viên Ban chấp hành TƯ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, kiên định, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, có tinh thần tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống quan điểm thù địch...

Hầu hết các ủy viên Ban chấp hành TƯ có tín nhiệm cao trong cơ quan, đơn vị, nêu gương tốt về phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cải thiện lề lối làm việc, tăng cường đi cơ sở...

{keywords}
Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Phạm Hải

Về khuyết điểm, báo cáo cho rằng là ở khâu tham mưu, thực hiện nhiệm vụ... Đặc biệt, vẫn còn có người chưa gương mẫu hoặc để vợ con, người thân, cấp dưới lợi dụng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Đánh giá cán bộ vẫn là điểm yếu

Với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, báo cáo đánh giá là luôn giữ gìn phẩm đạo đức, bản lĩnh vững vàng, kiên định, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tận tụỵ, bình tĩnh và cẩn trọng trong công việc, làm việc có hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Sinh hoạt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được đánh giá là dân chủ, giữ vững nguyên tắc làm việc.

Phần khuyết điểm đề cập, công tác đánh giá cán bộ vẫn là điểm yếu. Hằng năm Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa đánh giá cán bộ theo phân cấp quản lý theo quy chế làm việc.

Khuyết điểm tiếp theo là chưa chỉ đạo nghiên cứu tổng thể, sâu sắc về tình hình tổ chức đảng, đảng viên và sơ kết, tổng kết việc thí điểm thực hiện một số mô hình về tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phô trương, hình thức trong tổ chức lễ hội, đi công tác nước ngoài kết quả còn hạn chế.

Đánh giá chung, báo cáo nêu, việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên kết quả chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí chưa có nhiều chuyển biến.

Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách tư pháp có mặt chưa tiến bộ rõ rệt. Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội chuyển biến chậm.

Báo cáo nêu rõ, những thiếu sót, khuyết điểm trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân quan trọng là do hoạt động, phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số lĩnh vực còn hạn chế, chưa tập trung quyết liệt trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong một số lĩnh vực chưa rõ…

“Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước Đại hội và toàn Đảng, toàn dân về những khuyết điểm, thiếu sót nêu trên”, ông Lê Hồng Anh nói trong phiên khai mạc Đại hội Đảng 12.

Chung Hoàng