Ngày 26/7, với việc Chính phủ ban hành Nghị định 48, Bộ TT&TT đã là bộ đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ trong nhiệm kỳ Chính phủ 2021 - 2026. 

Theo Nghị định này, Bộ TT&TT được bổ sung thêm cả về chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn về chuyển đổi số quốc gia, giao dịch điện tử, kinh tế số, xã hội số; được thành lập thêm một đơn vị mới, tổ chức lại 1 đơn vị từ Vụ thành Cục, đổi tên một Cục để thực hiện các nhiệm vụ mới.

Cụ thể, thành lập mới Vụ Kinh tế số và Xã hội số; tổ chức lại Vụ CNTT thành Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông; đổi tên Cục Tin học hóa thành Cục Chuyển đổi số quốc gia.

Ngày 19/10, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định 1925 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số quốc gia. 

Trong 3 đơn vị thuộc Bộ TT&TT có tên gọi mới, Cục Chuyển đổi số quốc gia là đơn vị thứ 2 được phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

Theo Quyết định 1925, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Cục là chuyển đổi số quốc gia: Tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; vận hành bộ phận thường trực Tổ công tác giúp việc Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số;

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hằng năm về chuyển đổi số quốc gia, trong đó tập trung vào phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số, nền tảng số, nhân lực số và an toàn thông tin mạng, đáp ứng các mục tiêu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên phạm vi quốc gia.

Cùng với nhiệm vụ về thúc đẩy phát triển, sử dụng nền tảng số quốc gia, Cục Chuyển đổi số quốc gia cũng được giao chủ trì kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; hướng dẫn thực hiện các hoạt động quản trị dữ liệu số, quản trị chia sẻ, khai thác dữ liệu số trong cơ quan nhà nước; đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương và của quốc gia…

Bên cạnh nhóm nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, Cục Chuyển đổi số quốc gia còn được giao các nhiệm vụ về: Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số;  CNTT-TT trong đô thị thông minh; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát triển kỹ năng số phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước; tham gia đề xuất, xây dựng, hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật về chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia.

Về cơ cấu tổ chức, Lãnh đạo Cục Chuyển đổi số quốc gia có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng; bộ máy tổ chức gồm Văn phòng, 4 phòng chuyên môn (Quản lý Đầu tư, Nền tảng và Dữ liệu số, Dịch vụ số, Chính sách số) và 2 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Chính phủ số và Trung tâm Công nghệ số quốc gia.

Vân Anh