Ngày 5/12, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thông tin việc xem xét, kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên liên quan đến vi phạm, khuyết điểm được nêu tại Thông báo kết luận số 367 ngày 26/10 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với Ban cán sự đảng UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, căn cứ thông báo kết luận số 367-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân liên quan đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, hoàn cảnh cụ thể, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng và Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương phân loại xử lý tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm liên quan đến Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định kỷ luật Khiển trách đối với các Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025; Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025; Bệnh viện Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025; Chi bộ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2022.

Các nhân là bà Trần Thanh Thủy (Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế), ông Trần Thủ (Phó Giám đốc Sở Tài chính), ông Lê Đức Nhân (Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng) và ông Lê Thành Phúc (Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng) cũng bị kỷ luật khiển trách.

Riêng Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu Đảng đoàn Ủy ban MTTQVN TP nhiệm kỳ 2019-2024 và các lãnh đạo chủ chốt nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.