- Dự thảo Nội quy kỳ họp sửa đổi quy định ĐBQH không biểu quyết thay, vắng mặt phải có lý do và được sự đồng ý của Chủ tịch QH.

Trình bày trước QH hôm nay, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đối với phiên họp toàn thể của QH, nhiều ý kiến ĐB cho rằng cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật kỳ họp, khắc phục tình trạng vắng quá nhiều ĐB, ảnh hưởng không tốt đến chất lượng phiên họp cũng như kết quả biểu quyết.

{keywords}
Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Hoàng Long

Do đó, dự thảo Nội quy nên bổ sung quy định về việc điểm danh bằng thẻ điện tử, công khai danh sách ĐB vắng mặt và tỷ lệ tối thiểu ĐB có mặt (ít nhất quá nửa hoặc 2/3 tổng số ĐBQH) là điều kiện bắt buộc để tiến hành phiên họp toàn thể.

Theo đó, dự thảo Nội quy hiện đang quy định các trách nhiệm của ĐBQH gồm: Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp QH, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của QH.

Trong trường hợp không thể dự kỳ họp hoặc vắng mặt tại các phiên họp, ĐBQH gửi văn bản nêu rõ lý do và thời gian vắng mặt đến Trưởng đoàn ĐBQH, đồng thời gửi văn bản đến Tổng thư ký QH để báo cáo Chủ tịch QH. Trường hợp vắng mặt từ 3 ngày làm việc tại mỗi kỳ họp trở lên thì gửi Trưởng đoàn ĐBQH, đồng thời gửi Tổng thư ký QH để báo cáo Chủ tịch QH.

Danh sách ĐBQH không thể dự kỳ họp QH được ghi vào biên bản kỳ họp QH; danh sách các ĐBQH vắng mặt phiên họp được ghi vào biên bản phiên họp.

Để bảo đảm trật tự tại các phiên họp tại kỳ họp QH, dự thảo Nội quy cũng quy định ĐBQH không biểu quyết thay, vắng mặt phải có lý do và được sự đồng ý của Chủ tịch QH, nếu không tuân thủ sẽ bị phê bình trước phiên họp.

Cơ quan thẩm tra, UB Pháp luật QH, tán thành với quy định về trách nhiệm của ĐBQH tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của QH, nhưng lưu ý trường hợp ĐBQH vắng mặt để đi làm các công việc chuyên môn của QH.

"Đề nghị quy định rõ hoạt động của các cơ quan của QH trong thời gian diễn ra kỳ họp QH để chuẩn bị các nội dung của kỳ họp QH, như chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết của QH là hoạt động chung của QH", Chủ nhiệm UB Pháp luật QH Phan Trung Lý nói.

"Do đó, không thể coi việc ĐBQH vắng mặt tại hội trường để tham gia các cuộc họp do các cơ quan của QH chủ trì chỉnh lý, hoàn thiện các dự án, dự thảo văn bản trình QH là vắng mặt tại phiên họp QH".

Chiều nay, các ĐBQH sẽ thảo luận tại tổ về nội dung này.

Chung Hoàng