Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác Đảng ngoài nước, triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XIII”.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, ngành Ngoại giao qua các thời kỳ đều đặc biệt coi trọng vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng cũng như hết sức chăm lo xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. 

Việc thực hiện Quyết định số 209 của Bộ Chính trị khóa XII về hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao tạo nên một sức mạnh mới cho Đảng bộ Bộ Ngoại giao, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn, phức tạp hơn về xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao, nhất là công tác Đảng ngoài nước.

{keywords}
 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe tham luận của các ban Đảng, cấp ủy trực thuộc Trung ương, các Đảng bộ ở ngoài nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá với đặc thù riêng biệt, Đảng bộ Bộ Ngoại giao là một Đảng bộ có số Đảng viên lớn nhất trong Đảng bộ khối cơ quan Trung ương, không chỉ bao gồm các thành phần ngoại giao mà còn cả Đảng viên của các ban bộ ngành và 63 tỉnh, thành đang công tác, lao động, học tập tại nước ngoài. Các tổ chức Đảng và Đảng viên có mặt rộng khắp các châu lục, có điều kiện tiếp cận thành tựu thế giới song cũng dễ bị tác động ảnh hưởng nhiều chiều.

Thường trực Ban Bí thư cho rằng, những đặc điểm ấy vừa là thuận lợi nhưng cũng là khó khăn thách thức cho công tác tổ chức Đảng ngoài nước.

{keywords}
Thường trực Ban Bí thư tham quan triển lãm lịch sử Đảng bộ Bộ Ngoại giao

Thường trực Ban Bí thư biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã đạt được, tuy nhiên cũng cho biết cần nhìn thẳng vào hạn chế, yếu kém. 

Tại hội nghị cán bộ toàn quốc và hội nghị đối ngoại toàn quốc, Tổng Bí thư đã có 2 bài phát biểu quan trọng toàn diện và sâu sắc, định hướng gợi mở những nhiệm vụ trong công tác đối ngoại thời gian tới. Thường trực Ban Bí thư đề nghị tập trung nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Nhấn mạnh thêm một số nội dung, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng ngoại giao cần sớm triển khai, nghiên cứu học tập kết luận 21, quy định 27; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng ngành ngoại giao thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, hiện đại, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại, vì khát vọng, mục tiêu, tầm nhìn, nâng cao vị thế đất nước.

Ngay sau hội nghị này, ông Võ Văn Thưởng lưu ý Đảng bộ cần chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo như chỉ đạo của Tổng Bí thư.

"Mỗi cán bộ Đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt người đứng đầu phải gương mẫu tự giác làm trước, nghiêm túc làm trước, tự phê bình kiểm điểm, tự soi lại mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu tự gột rửa...

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần chuẩn bị thật chu đáo, chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất...", ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

{keywords}
Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ công tác đối ngoại. Cán bộ Đảng viên ở nước ngoài, xa Tổ quốc, càng cần nhận thức đúng, kiên định lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng tự miễn dịch, tự đề kháng cao, luôn tỉnh táo, không bị tác động lôi kéo bởi bất cứ âm mưu, thủ đoạn của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Không những thế còn phải là chiến sĩ tiên phong tuyên truyền, vận động thuyết phục đồng bào ta ở nước ngoài thấy rõ những quan điểm sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng về tổ chức, nhất là đội ngũ cán bộ ngành ngoại giao. Cán bộ ngoại giao cần có trình độ năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tín phong cách, hội đủ tố chất "vừa hồng vừa chuyên", thể hiện bản lĩnh, đạo đức, cốt cách ngoại giao Hồ Chí Minh; luôn tỉnh táo, chủ động phòng ngừa, không để tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, phù hợp đặc thù công tác đối ngoại, nhất là hoạt động của tổ chức Đảng, Đảng viên ngoài nước. Công tác Đảng ngoài nước là bộ phận không thể tách rời trong hệ thống tổ chức của Đảng, phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt của Trung ương.

{keywords}
 

Không ngừng chăm lo đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, nhất là đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, bí thư cấp ủy có năng lực lãnh đạo, trình độ, khả năng đoàn kết, tập hợp, giáo dục Đảng viên quần chúng. 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong ngành ngoại giao, sâu sát cơ sở và từng Đảng viên, kịp thời phát hiện thiếu sót, khuyết điểm để khắc phục. Đối với hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng ngoài nước, việc Đại sứ làm Bí thư Đảng ủy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Song theo Thường trực Ban Bí thư, phải phân định rõ vai trò, không nhầm lẫn phương pháp công tác, phải đúng vai thuộc bài, tránh độc đoán, chuyên quyền, không nặng công tác chuyên môn, nhẹ công tác Đảng hoặc ngược lại.

Về quản lý Đảng viên đây là vấn đề khó nhất, phải thực hiện tốt phương châm không để Đảng viên nào ra nước ngoài không được sinh hoạt Đảng. Cùng với đó phải quan tâm phát triển Đảng viên mới, tạo nguồn bổ sung sinh lực, chất lượng cho Đảng, chú ý phát hiện bồi dưỡng giúp đỡ, vận động quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên đối với công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực.

Trong môi trường hoạt động ở nước ngoài thì ý thức tự kiểm tra, giám sát, tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa của mỗi cấp ủy, cán bộ Đảng viên là hết sức quan trọng để kịp thời phát hiện từ nội bộ, chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Cùng với đó, phải tăng cường công tác bảo vệ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật của Đảng và Nhà nước; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả hoạt động chống phá của thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đất nước, từ sớm, từ xa.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh trong ngành ngoại giao, cơ quan đại diện đồng thời vận động, tập hợp tổ chức quần chúng, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, chăm lo cho đồng bào.

Trần Thường - Phạm Hải

Tổng Bí thư: Đối ngoại Việt Nam 'gốc thì vững chắc, cành thì uyển chuyển'

Tổng Bí thư: Đối ngoại Việt Nam 'gốc thì vững chắc, cành thì uyển chuyển'

Phát biểu tại hội nghị Đối ngoại toàn quốc sáng 14/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá đây là một hội nghị "mang tính lịch sử".