Điều chỉnh tổ chức Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh vừa là mục tiêu, vừa là một trong ba khâu đột phá chiến lược - nhiệm vụ trọng tâm của toàn quân năm 2022 và những năm tiếp theo, nhằm tạo tiền đề vững chắc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quân đội hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Trải qua hơn 77 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Quân đội ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên những chiến công hiển hách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, thực hiện chức năng: Đội quân chiến đấu, Đội quân công tác và Đội quân lao động sản xuất, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu đảm bảo cho Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, những năm gần đây, trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quân ủy Trung ương, cùng với đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác, toàn quân tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đề ra; trong đó, việc xây dựng Quân đội vững mạnh về tổ chức, biên chế được đặc biệt chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực1, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh còn có những hạn chế: một số tổ chức trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; thành phần, lực lượng chưa cân đối giữa các quân chủng, v.v. Trong khi đó, dự báo tình hình thế giới, khu vực thời gian tới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, song cũng đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; chiến tranh thương mại, cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, chủ quyền biển, đảo,... diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine tác động đến toàn thế giới. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ đã, đang làm thay đổi tư duy quân sự, quốc phòng; việc tổ chức, hiện đại hóa quân đội sẽ là xu thế chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với nước ta, sau hơn 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được tăng cường. Tuy vậy, chúng ta vẫn phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch vẫn tăng cường hoạt động chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội; những thách thức an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, như: an ninh mạng, khủng bố, tội phạm, thiên tai, dịch bệnh,… diễn biến hết sức phức tạp; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển mới với yêu cầu cao hơn, nặng nề hơn.

Ảnh: anninhthudo.vn

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phù hợp với chiến tranh hiện đại, công nghệ cao,… Quân đội cần được điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng đáp ứng khi chiến tranh xảy ra, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Đây là chủ trương lớn, đúng đắn và cấp thiết, cần được triển khai chặt chẽ, kiên quyết, kiên trì, có lộ trình phù hợp, với nhiều bước đi, giải pháp khoa học; trong đó, tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đối với nhiệm vụ điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng, hành động của mọi tổ chức, cá nhân toàn quân trong thực hiện chủ trương quan trọng này. Bởi, điều chỉnh tổ chức lực lượng là chủ trương đúng đắn, có căn cứ khoa học dựa trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối và các chiến lược quốc phòng, quân sự của Đảng; kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm tổ chức Quân đội qua các thời kỳ và truyền thống lịch sử quân sự Việt Nam, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cũng như kinh nghiệm tổ chức quân đội của một số nước trên thế giới. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền; tập trung vào đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, vai trò của các cơ quan chức năng trong tổ chức thực hiện. Nội dung tuyên truyền, giáo dục phải toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giáo dục, quán triệt những vấn đề cốt lõi trong các nghị quyết, kết luận, đề án, kế hoạch của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch số 1228/KH-BQP, ngày 25/4/2022 của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; tính tất yếu khách quan phải điều chỉnh tổ chức Quân đội trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhằm xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện nội dung trên, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp quán triệt, giáo dục; kết hợp giáo dục thường xuyên với quán triệt nghị quyết chuyên đề, lồng ghép giáo dục trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của hệ thống tổ chức đảng, chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị, sinh hoạt, hội họp các tổ chức quần chúng, bảo đảm thống nhất nhận thức trong cơ quan, đơn vị theo phương châm: thông về tư tưởng; đúng, đủ về chế độ, chính sách; đồng thuận, ủng hộ, bảo vệ chủ trương, giải pháp điều chỉnh tổ chức lực lượng của cấp trên và cấp ủy, chỉ huy đơn vị, từ đó tham mưu, hiến kế, gương mẫu chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong suốt quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội. Trước hết, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp cần xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp chủ động ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề; xác định rõ các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đột phá điều chỉnh tổ chức, biên chế, tinh, gọn bộ máy. Đồng thời, cụ thể hóa thành nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, biện pháp trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch công tác của người chỉ huy, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và chủ trương, ý định điều chỉnh lực lượng của cấp trên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; chú trọng những cơ quan, đơn vị, lực lượng sáp nhập, giải thể, điều chuyển, thành lập mới.

Để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo nội dung này, các cơ quan, đơn vị phải xác định quyết tâm chính trị cao, triển khai quyết liệt, đồng bộ, kiên trì, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp, thực hiện hiệu quả: nghị quyết, kế hoạch, lộ trình, quy chế, quy trình điều chỉnh tổ chức, biên chế của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Trên cơ sở rút kinh nghiệm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức lực lượng giai đoạn 2017 - 2021, cấp ủy, chỉ huy các cấp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quan điểm, phương châm, nguyên tắc, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giai đoạn tiếp theo; chú trọng xác định rõ các chỉ tiêu, yêu cầu cụ thể cần đạt được trong từng năm và cả giai đoạn. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện các nội dung điều chỉnh tổ chức, biên chế trong nghị quyết lãnh đạo 6 tháng, cả năm của cấp ủy các cấp theo chỉ tiêu, thời gian xác định trong kế hoạch, lộ trình. Đồng thời, gắn việc điều chỉnh tổ chức, biên chế, tinh, gọn bộ máy với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, huấn luyện, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao bảo đảm đồng bộ với vũ khí, trang bị hiện đại.

Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần đổi mới phương pháp lãnh đạo, sâu sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, biện pháp đột phá điều chỉnh tổ chức, biên chế, tinh, gọn bộ máy gắn với lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách, xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, ổn định, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, có kế hoạch, lộ trình điều chỉnh tổ chức, biên chế, tinh, gọn bộ máy chặt chẽ, khoa học, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, lực lượng. Trên cơ sở Kế hoạch điều chỉnh tổng thể của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị, đầu mối trực thuộc Bộ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, lộ trình điều chỉnh lực lượng trong từng năm, cả giai đoạn bảo đảm chặt chẽ, khoa học, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ, ý định của cấp trên, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt, lâu dài, có tính khả thi cao và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Chủ động rà soát, khảo sát thực tiễn tổ chức, biên chế, quân số, đối chiếu với biểu tổ chức biên chế mới của Bộ, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để tiến hành điều chỉnh; đồng thời, tổ chức nghiên cứu, đánh giá những tác động tích cực, tiêu cực trong quá trình điều chỉnh, có chủ trương, biện pháp khắc phục kịp thời.

Các cơ quan, đơn vị toàn quân cần quán triệt sâu sắc những quan điểm, định hướng cơ bản của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về điều chỉnh tổ chức Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, gắn với bố trí lực lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các cấp trong Quân đội, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng, giảm đầu mối trung gian và quân số bảo đảm, phục vụ; phù hợp với đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và khả năng bảo đảm vũ khí, trang bị. Tổ chức điều chỉnh toàn diện, đồng bộ, thống nhất cả khối cơ quan, đơn vị cấp chiến lược, chiến dịch, chiến thuật; điều chỉnh thế bố trí, đóng quân cả trên 03 miền: Bắc, Trung, Nam, đáp ứng nhiệm vụ cả trước mắt, lâu dài, cả trên 05 môi trường: không, bộ, biển, không gian mạng, không gian vũ trụ. Giải thể những cơ quan, đơn vị không phù hợp với nhiệm vụ, hoạt động kém hiệu quả; sáp nhập những cơ quan, đơn vị tương đồng chức năng, nhiệm vụ; quản lý chặt chẽ đầu vào, từng bước giải quyết quân số dôi dư biên chế, điều chuyển nơi thừa về nơi thiếu trước mắt trong nội bộ và từng bước trong toàn quân đi đôi với giải quyết chế độ, chính sách; thành lập những cơ quan, đơn vị, lực lượng do yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra. Tăng cường đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật theo hướng từng bước chuẩn hóa, gắn với nhu cầu biên chế, vũ khí, trang bị và yêu cầu quân số từng vùng, miền; chú trọng đào tạo những ngành nghề đặc thù trong Quân đội, đào tạo chuyển loại chuyên nghiệp quân sự cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp dôi dư biên chế trong độ tuổi còn sử dụng lâu dài.

Quá trình điều chỉnh lực lượng phải có quyết tâm, tính thống nhất cao, hành động quyết liệt, nhưng phải thận trọng, chắc chắn, giữ được ổn định; khắc phục được biểu hiện tiêu cực, chủ quan, nóng vội, hình thức, hoặc bảo thủ, trông chờ, triển khai thực hiện thiếu quyết liệt, đồng bộ. Tổ chức thành lập và phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của hội đồng, ban chỉ đạo điều chỉnh lực lượng các cấp; phân công, phân nhiệm cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan thường trực, người phụ trách, quy trách nhiệm rõ ràng; đồng thời, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ.

Bốn là, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội. Đây là nhiệm vụ chiến lược, quan trọng đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là các cơ quan, đơn vị trong Quân đội, nhằm tinh, gọn bộ máy, tăng cường sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Theo đó, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cần bám sát các nghị quyết, kế hoạch, căn cứ vào tình hình thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, đầu mối trực thuộc Bộ và cơ quan ngành dọc cấp dưới toàn quân trong tổ chức thực hiện. Do tính chất hệ trọng của nhiệm vụ, liên quan đến con người, cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, phương tiện quân sự, ngân sách, kế hoạch đầu tư, giám sát, thanh tra, kiểm toán,… của các cơ quan Nhà nước và các cơ quan chức năng trong Quân đội, như: quân lực, tổ chức, cán bộ, chính sách, bảo hiểm,… trên nhiều lĩnh vực: tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học nghệ thuật quân sự,… đòi hỏi quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tạo cơ chế toàn diện, đồng bộ, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp vì mục tiêu chung là xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Quá trình thực hiện, Văn phòng Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Cục Quân lực, Cục Tổ chức, Cục Cán bộ, Cục Kế hoạch đầu tư,… cần tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành quy chế phối hợp, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan chức năng cùng cấp và cấp dưới triển khai thực hiện; quy định thống nhất nội dung, thời gian, phương pháp thông qua, báo cáo kế hoạch, lộ trình, kết quả điều chỉnh lực lượng từng năm, giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; phối hợp đối chiếu, liên thẩm quân số, thanh tra, kiểm tra tổ chức biên chế, tiến độ điều chỉnh lực lượng, công tác bảo đảm đồng bộ các mặt: tài chính, hậu cần, kỹ thuật, v.v. Chú trọng phối hợp bảo đảm ngân sách, quân nhu, xăng dầu, doạnh trại,… cho cơ quan, đơn vị, lực lượng mới thành lập; giám sát cấp, đổi, điều chuyển vũ khí, trang bị, phương tiện đơn vị mới thành lập, đơn vị sáp nhập và nghiên cứu xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm hậu cần, kỹ thuật,… cho lực lượng tới đây sẽ thành lập. Nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống cơ quan ngành dọc các cấp; cơ quan chức năng cấp dưới chủ động báo cáo kết quả, tiến độ điều chỉnh tổ chức, biên chế, tinh, gọn bộ máy định kỳ, đột xuất với cấp ủy, chỉ huy cùng cấp và cơ quan chức năng cấp trên để tổ chức thẩm định, tổng hợp tham mưu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Năm là, tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong suốt quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội. Kết hợp giữa xây và chống là vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Vì vậy, bên cạnh việc đẩy mạnh các chủ trương, giải pháp tinh, gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Quân đội sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, toàn quân cần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội để kích động, tuyên truyền, phủ nhận vai trò của Quân đội, nhất là thủ đoạn cho rằng, thời bình không cần xây dựng, hiện đại hóa Quân đội, không cần đầu tư mua sắm vũ khí, trang bị làm tiêu tốn ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến nền kinh tế. Đặc biệt, phải cảnh giác, tỉnh táo, đấu tranh với quan điểm, tư tưởng dân sự hóa Quân đội, xây dựng đội quân nhà nghề; “phi chính trị hóa” Quân đội, làm cho Quân đội mất mục tiêu, phương hướng chính trị, xa rời bản chất giai cấp, xa rời sự lãnh đạo của Đảng, không cần phụng sự, bảo vệ Tổ quốc, Nhân dân, chỉ bảo vệ Nhà nước sinh ra Quân đội mà thôi. Để làm được điều đó, hệ thống cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong Quân đội cần tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh; kết hợp phát huy vai trò lực lượng chuyên trách của các cơ quan, đơn vị toàn quân kiên quyết đấu tranh bảo vệ tính đúng đắn, tất yếu khách quan, giá trị thực tiễn của chủ trương điều chỉnh tổ chức, biên chế, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; quyết tâm bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, cũng như nhiệm vụ điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh. Quá trình đấu tranh phải bảo đảm chặt chẽ, có căn cứ khoa học, cơ sở lý luận, thực tiễn xác đáng, lý lẽ sắc sảo, thuyết phục, không tạo kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị toàn quân phải có cơ chế quản lý chặt chẽ tài liệu, văn bản liên quan đến chủ trương điều chỉnh tổ chức Quân đội, phân cấp được nắm và quản lý thông tin, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối.

Toàn quân đột phá thực hiện tốt một số giải pháp điều chỉnh tổ chức lực lượng, sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành trọng trách cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó - bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Thượng tướng NGUYỄN TÂN CƯƠNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
___________________

1 - Từ năm 2017 đến cuối năm 2021, toàn quân đã giải thể, thành lập mới, điều chỉnh, đổi tên, ban hành tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác cho 130 tổ chức; giảm 10% biên chế quân số cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược, đầu mối trung gian và đơn vị phục vụ bảo đảm, bước đầu khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; ưu tiên bảo đảm quân số các đơn vị sẵn sàng chiến đấu.