Ông Thành hỏi: Theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu thì ông có được giảm tuổi nghỉ hưu tối đa 5 năm không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu thì từ ngày 1/1/2021 người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021 thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định.

Theo quy định nêu trên thì việc xem xét thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là từ ngày 1/1/2021 trở đi. Đối chiếu với trường hợp của ông thì giai đoạn trước ngày 1/1/2021 ông làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,5 nên không được tính để xem xét điều kiện nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn, nếu ông làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định thì được tính từ ngày 1/1/2021.

(Theo baochinhphu.vn)

Hướng dẫn mới về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội năm 2022

Hướng dẫn mới về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội năm 2022

Đây là nội dung tại Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB&XH về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc.