Chiều 12/10, Đoàn giám sát “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các CTMTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” tổ chức Phiên họp thứ 7.

W-anh-man-hinh-2024-01-01-luc-084009-1.png

Phát biểu mở đầu phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát cho biết, trên cơ sở kết quả làm việc của Đoàn Giám sát của Quốc hội khóa XV với Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chính phủ đã có tờ trình số 444/TTr-CP báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2023 và đề xuất giải pháp, cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình trong thời gian tới.

Để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn liên quan đến áp dụng quy định của một số Luật chuyên ngành, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội bổ sung một số giải pháp chính sách tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình trong thời gian tới.

Cụ thể, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định cho phép Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, kế hoạch, mô hình phát triển sản xuất trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng thời, Chính phủ đề xuất thực hiện chính sách hỗ trợ người dân nông thôn, người nghèo, hộ nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc đối tượng hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện các hoạt động phát triển sản xuất thông qua các chủ trì liên kết, đại diện cộng đồng người dân.

Chính phủ đề xuất cho phép kéo dài thời hạn thực hiện, giải ngân đến hết 31 tháng 12 năm 2024 đối với vốn ngân sách nhà nước của các chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân hết trong năm 2023 để đảm bảo đủ nguồn lực cho các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động của các chương trình...

Trên cơ sở kiến nghị của Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát đề nghị các đại biểu cho ý kiến để Đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 27.

PV

Tư Giang và nhóm PV, BTV