Làm tốt công tác tuyên truyền, khơi dậy được ý thức chủ động thoát nghèo của người dân

Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình 135 đã được quan tâm thực hiện ở các cấp, các ngành, với hình thức, nội dung phong phú, đa dạng như thông qua tập huấn, lồng ghép vào hoạt động của tổ chức, đoàn thể ở cơ sở, báo chí, truyền hình, bản tin phát thanh ở cấp xã, thôn bản, qua hệ thống áp phích ở trụ sở UBND xã, gắn biển tên công trình...

Bên cạnh đó, các hoạt động phổ biến, tuyên truyền phổ biến chương trình, chính sách dân tộc khác cũng đã được lồng ghép nội dung thực hiện Chương trình vào công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho bà con.

{keywords}
Hộ nghèo giảm nhanh từng năm nhờ Chương trình 135. 

 

Qua công tác thông tin, tuyên truyền, người dân nhận thức được mục tiêu, quy mô nguồn vốn và vai trò của mình trong việc thực hiện Chương trình; đồng thời tác động mạnh mẽ, khơi dậy được ý thức chủ động thoát nghèo, vươn lên làm giàu của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng ĐBKK, người dân thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhận thức được hậu quả của sự đói nghèo để chủ động vươn lên thoát nghèo. Từ đó huy động sự đóng góp của người dân cũng như phát huy vai trò giám sát của người dân trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

Huy động tổng hợp nguồn lực đầu tư cho xã, thôn ĐBKK

Ngoài nguồn vốn được ngân sách Trung ương phân bổ giai đoạn từ năm 2016 - 2020 là 195.164 triệu đồng, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương lồng ghép nguồn lực của chương trình chính sách khác như Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính sách dân tộc còn có sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân và sự đóng góp của người dân trên địa bàn các xã ĐBKK để tăng nguồn lực thực hiện Chương trình (người dân đóng góp quy đổi 12.848 triệu đồng, vốn lồng ghép 11.483 triệu đồng).

Việc huy động tổng hợp nguồn lực đầu tư cho xã, thôn ĐBKK đã tạo được nguồn lực lớn để thực hiện Chương trình. Nhờ đó các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đạt được.

Căn cứ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ được quy định, hàng năm Ban Dân tộc đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn thuộc Chương trình 135 cho các địa phương. Việc thực hiện phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức đã tạo được sự công bằng, khách quan đối với đối tượng thụ hưởng Chương trình.

Bên cạnh đó, các ngành đã tổ chức thực hiện 118 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng với hơn 7.100 lượt học viên tham gia; tổ chức 02 đợt thăm quan, học tập kinh nghiệm quản lý thực hiện Chương trình 135 ở tỉnh bạn với 30 lượt cán bộ tham gia. Kinh phí thực hiện đạt 5.252. triệu đồng, đạt 81,97% vốn kế hoạch giao.

Nội dung các hoạt động nâng cao năng lực chủ yếu tập trung giới thiệu, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, Chương trình 135; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo; công tác lập kế hoạch có sự tham gia của người dân; kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phát triển sản xuất; tham quan, học tập mô hình sản xuất, kinh doanh ở các tỉnh bạn. Qua công tác tập huấn, bồi dưỡng năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành của đội ngũ cán bộ cơ sở và cộng đồng từng bước được nâng lên.

Thi công các công trình hạ tầng được thực hiện đảm bảo, kịp thời, có hiệu quả

Riêng năm 2020, ngân sách Trung ương phân bổ thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 44.462 triệu đồng. Hiện nay, UBND tỉnh đã phân bổ cho các địa phương thực hiện. Dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch giao. Việc triển khai thi công các công trình đầu tư nguồn vốn nhìn chung được thực hiện đảm bảo, kịp thời, có hiệu quả, giải ngân nguồn vốn đảm bảo tiến độ. Công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng ĐBKK.

Đến nay, 100% số xã ĐBKK có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; hơn 85% hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 70% số xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; 100% số xã có trạm y tế đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 100% số xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7,49%/năm; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm bình quân 0,97%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số của tỉnh giảm bình quân hơn 5,58%/năm; thu nhập bình quân hộ nghèo đạt 20 triệu đồng/năm (đầu giai đoạn 10,5 triệu đồng/năm); 90% hộ nghèo được tiếp cận thông tin.

Thực tiễn đã cho thấy, kết quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất, nâng cao khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Hệ thống công trình hạ tầng được đầu tư đã có tác động lớn trong việc thay đổi bộ mặt vùng nông thôn, miền núi của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển các dịch vụ kinh doanh trong vùng.

Đồng bào các dân tộc thiểu số đã có nhiều chuyển biến trong phương thức làm ăn, mạnh dạn áp dung tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tập quán chăn nuôi kiểu chăn thả rông trước đây dần được thay đổi theo hướng chăn nuôi tập trung, chuồng trại. Nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế được đưa vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng ĐBKK.

Hồng Hạnh