Tỉnh Hòa Bình thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa quan hệ trong hoạt động đối ngoại, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức nhân dân và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại.

Quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương và xây dựng thương hiệu “Tỉnh Hòa Bình”.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai công tác thông tin đối ngoại từ Trung ương đến địa phương. Quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Việt Nam nói chung, tỉnh Hòa Bình nói riêng để tăng thứ hạng hình ảnh quốc gia và địa phương. 

Xây dựng thương hiệu “Tỉnh Hòa Bình”, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển của tỉnh. Hạn chế những tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đặc biệt về các vấn đề biển đảo, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo. Góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo đồng thuận trong nước và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước và các vấn đề liên quan đến biên giới quốc gia.

Các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại; chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

Đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ và phối hợp của các bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành trong công tác quán triệt, triển khai. Hoạt động thông tin đối ngoại phải gắn kết chặt chẽ với thông tin đối nội, có sự kết hợp giữa các cơ quan, ban, ngành địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh, trong nước và nước ngoài.

Chủ động triển khai công tác thông tin, đối ngoại một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm theo từng nhiệm vụ trong năm. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch thông tin đối ngoại thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể là cung cấp thông tin, giải thích làm rõ, tăng cường công tác dự báo, tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận trong và ngoài nước về tỉnh Hòa Bình và các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo. Chủ động xây dựng tài liệu lập luận, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh, thông tin về xử lý các cá nhân, tổ chức đăng tải, chia sẻ, cung cấp thông tin không đúng sự thật. 

Xây dựng tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ thông tin, truyền thông, cán bộ thông tin đối ngoại tại cơ sở về kiến thức, nghiệp vụ, quyền con người, giới thiệu đất nước Việt Nam và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông và các chương trình trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về quyền con người. 

Tuyên truyền về các nỗ lực, thành tựu của Việt Nam và của tỉnh Hòa Bình trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, năm tròn, năm chẵn trong quan hệ ngoại giao song phương và đa phương của Việt Nam và tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Hướng dẫn, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các nội dung và chính sách của tỉnh về thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế để các tổ chức, cá nhân hiểu và nắm vững các chính sách, pháp luật liên quan đến thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế, về những cơ hội và thách thức khi gia nhập Hiệp định đối tác song phương và đa phương. Tuyên truyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tổ chức Triển lãm thành tựu đảm bảo quyền con người; phát động các cuộc thi viết, tìm hiểu kiến thức pháp luật, thi ảnh, nghệ thuật về quyền con người.

Quốc phòng - an ninh được đảm bảo

Quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, những năm qua, tỉnh Hòa Bình triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường tiềm lực quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Riêng 6 tháng đầu năm 2023, công tác quốc phòng – quân sự địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hoàn thành cơ bản, toàn diện các nhiệm vụ. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ nổi bật như: công tác quy hoạch đất quốc phòng và xác lập khu quân sự, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm lực lượng, phương tiện sẵn sàng huy động tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; làm tốt việc đăng ký, quản lý nguồn động viên. 

Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng bảo đảm tinh gọn, rộng khắp. Tổ chức huấn luyện cho 100% lực lượng thường trực, dự bị động viên bảo đám đúng, đủ thời gian, nội dung, kết quả đạt khá. Hoàn thành nội dung huấn luyện cho 75% đầu mối đơn vị dân quân tự vệ; chỉ đạo diễn tập chiến đấu xã, phường, thị trấn trong khu vực phòng thủ cho 12/46 xã. 

100% đơn vị duy trì, thực hiện tốt nền nếp chính quy, môi trường xanh, sạch đẹp, đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa. Tham mưu cử các đồng chí đối tượng 1, 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 3; mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 240 đồng chí thuộc đối tượng 3. 

Theo dõi, chỉ đạo các địa phương mở 9 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 850 đồng chí thuộc đối tượng 4; phối hợp Sở GD&ĐT hoàn thành 100% nội dung Chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh cho 11.429 học sinh, sinh viên. Công tác giáo dục chính trị và các mặt công tác khác được các đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả.

Những tháng cuối năm, tỉnh Hòa Bình tập trung thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 

Phối hợp với các lực lượng, chủ động quản lý, nắm chắc địa bàn, tham mưu xử lý có hiệu quả mọi tình huống, không để đột xuất, bất ngờ. Giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Tham mưu Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố diễn tập khu vực phòng thủ và bảo đảm tác chiến trong khu vực phòng thủ đối với sở, ngành. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với thảm họa, thiên tai ảnh hưởng đến đập Thủy điện Hòa Bình và tìm kiếm cứu nạn năm 2023...

Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cụ thể hóa, xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án về công tác đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong đó tỉnh xác định phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành, trách nhiệm của toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Chăm lo xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, nhất là niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Thực hiện vấn đề này, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện.

Quỳnh Nga