học tập và làm theo Bác

Cập nhập tin tức học tập và làm theo Bác

6 tháng Hà Nội kỷ luật 2 Ban Thường vụ và 2 bí thư quận huyện

6 tháng đầu năm, Thành ủy Hà Nội kiểm tra 4 Ban thường vụ, xử lý kỷ luật 2 Ban thường vụ và 2 bí thư quận huyện - Phó bí thư thường trực Thành ủy nói.

Giao ban về thực hiện Chỉ thị 05 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

 Chỉ thị 05 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng và trong mỗi tổ chức.

Học và làm theo Bác là nội dung quan trọng của chỉnh đốn Đảng

“Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.