Việt - Lào hợp tác chặt chẽ về công nghệ số, chuyển đổi số để phát triển đất nước

Bộ TT&TT Việt Nam sẽ đồng hành cùng Bộ CN&TT Lào để ứng dựng công nghệ số, chuyển đổi số đưa hai đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Đáng chú ý