Mục đích là nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết TTHC, chú trọng dịch vụ công trực tuyến kết hợp với bưu chính công ích nhằm tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư của tỉnh; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, thông tin giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước, các ngành phục vụ công tác giải quyết TTHC và nhu cầu tra cứu thông tin của người dân, doanh nghiệp, tiến tới xây dựng một nền hành chính hiện đại.

Theo Kế hoạch, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở TT&TT theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Sở TT&TT chủ trì triển khai, hướng dẫn thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ bưu chính công ích và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4.