Điều hành cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc họp nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia vì vậy, đồng chí đề nghị các đơn vị tập trung báo cáo khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp trong thời gian tới.

laichau.png
Quang cảnh cuộc họp

Theo dự thảo Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu: Thực hiện các quy định của Trung ương, tỉnh Lai Châu đã ban hành cơ bản đầy đủ, đồng bộ với tổng số hơn 80 văn bản, đảm bảo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã biên tập, xuất bản 1.000 cuốn sách về “Cơ chế, chính sách thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu” tập hợp các văn bản về cơ chế chính sách của tỉnh, phát cho các đơn vị từ tỉnh đến xã. Cuốn sách giúp tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, thuận lợi trong tra cứu góp phần thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng các quy định pháp luật.

Để triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương đã và đang ban hành rất nhiều văn bản tổ chức triển khai thực hiện, tuy nhiên việc ban hành các văn bản cơ chế, chính sách còn chậm, không đồng bộ (vốn giao trước, cơ chế chính sách ban hành sau) nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân.

Về nội dung này, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố cũng đã phát biểu tập trung những vướng mắc, khó khăn từ cơ chế, chính sách đã được ban hành của trung ương, dẫn đến các địa phương mất nhiều thời gian rà soát, kiến nghị để sửa đổi, bổ sung. Đến nay nhiều nội dung, hoạt động (nguồn vốn sự nghiệp) vẫn chưa triển khai thực hiện được, kết quả là một nguồn lực lớn của tỉnh được trung ương hỗ trợ nhưng chậm được khai thông, giải ngân…

Trung Vũ